Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Sapnų Joga: 5


Šiandien mes pradėsime penktąją Sapnų Jogos dalį, kurioje kalbėsime apie grįžimo praktiką, praktiką, kurios metu išmokstame, kaip sąmoningai palikti savo sapnus valios pastangomis ir keliauti Astralinėje plotmėje.

Jūs žinote, jog mums reikia atrasti Iniciacinį Elementą, kuris yra individualus elementas, ženklas, užuomina, spalva, gyvūnas, Garsas. Iniciaciniu Elementu gali būti bet kas, ką mes sapnuojame. Sakoma, kad labai dvasingi žmonės jau turi šį Iniciacinį Elementą, kuris pasikartoja kiekviename sapne. Taigi, jei mes rūpestingai ištirsime kiekvieną sapną, mes atrasime tą Iniciacinį Elementą, kadangi tai yra užuomina valdyti savo sapnus ir pabusti.

Vienintelis būdas nubudinti sąmonę yra suvokti, jog sapnuojame, tačiau mes negalėsime to padaryti, jei nepabusime sapne, nesusivoksime sapnuoją. Tai yra pagrindinis dalykas šioje Sapnų jogos praktikoje.

Jūs labai gerai žinote, kad mums reikalinga turėti užrašų knygutę, siekiant fiksuoti įvairius sapnus.

Taip pat mes sakėme, jog norint visiškai pabusti, mums būtina atsiminti savo sapnus. Ir nėra įmanoma nubudinti Tą atmintį, jeigu mes nenubundame fizinėje plotmėje.

Mes sakėme, kad įvairios mūsų patirtys astralinė plotmėje, įvairūs sapnai, yra niekas kitas, kaip mūsų kasdienybės pasikartojimas, sapnai, kuriuos sapnuojame fizinėje plotmėje dienos metu; t. y. mūsų sąmonė miega, o mes sapnuojame Fantazuodami, svajodami, ir per daugelį psichologinių būsenų, kurios užpildo mūsų trejas smegenis.

Indijoje Brahmanai sako, kad „gyvenimas yra Brahmos sapnas“. Tai yra tiesa. Kiekviename iš mūsų gyvenimas yra Brahmos sapnas. Taigi Brahma turi nubusti. Kai kiekviename mūsų nubunda Brahma, tada galimybė sapnuoti išnyksta ir mes sąmoningai gyvename čia ir vidinėse plotmėse.

Atminkite, kad yra daug Mokytojų suteiktų technikų, siekiant pradedantiems padėti patirti Ekstazę, Samadhi, aukštesniuosius pasaulius, patirti nuostabų susitikimą su dieviškosiomis Būtybėmis Dangaus dimensijoje. Ir žinoma jūs galite tai patirti per Sapnų Jogą. Tačiau Sapnų Jogos tikslas yra pasiekti šio fizinio ir kitų vidinių kūnų nušvitimą. Būti nušvitusiam reiškia būti nubudusiam, ne miegoti, ne sapnuoti. Paprastai, kai žmonės yra anapus fizinio kūno, jie sapnuoja. Labai sunku surasi ką nors, kas yra nubudęs, kadangi nubudimas įvyksta lėtai, laipsniškai ir tai yra sąmonės darbas.

Sąmonei egzistuoja du keliai. Vienas kelias yra kiekvieno mūsų kelias, kur kiekvienas miega, sapnuoja ir nieko nežino apie tikrovę. Kitas kelias yra nubudusiųjų kelias, kurie yra budrumo, dėmesingumo būsenoje, tų, kurie nemiega. Žinoma, kai mes pradedame šias Sapnų Jogos studijas, mes pradedame mokytis, kaip nubusti prisimenat ir studijuojant įvairius mūsų sapnus.

Mes sakėme, kad sapnuoti reiškia Trokšti. Jei mes patyrinėsime savo gyvenimą, mes pamatysime, kad viskas įprastiniame gyvenime yra paremta troškimu. Mūsų visų veiksmų šaknys yra įvairiausiuose troškimuose. Trokšti reiškia nebūti dabartyje. Kai sąmonė yra pavergta troškimo, ji miega. O mes, kaip siela, esame sąmonė.

Mes sakėme, jog užuomina nubusti yra būti čia ir dabar, gyventi dabartyje. Mes sakėme, kad Dievas yra visur esantis. Siekdami susijungti su Dievu, pasiekti yug, jogą, mes turime būti čia ir dabar. Būti čia ir dabar reiškia šią akimirką, šią sekundę, būti sąmoningiems apie gyvenimo veiklą.

Leiskite gyvenimui tekėti, o jūs tik būkite ten.

Taigi būdami čia, visa apimančioje dabartyje, kai sąmonė yra budrumo apie amžinąją dabartį būsenoje, mes sąmoningai stebime visa, kas mus supa ir visa, kas vyksta mūsų viduje. Jei mes nesame šioje būsenoje, jei mes nededame pastangų būti šioje būsenoje, tuomet mes veltui švaistome savo laiką, kadangi pirmas žingsnis link pabudimo ir sapnų studijavimo yra nubusti, nes kaip kitaip miegantis žmogus ketina studijuoti savo sapnus? Tik pabudęs žmogus gali tai daryti.

Tačiau nesitikėkite nubusti 100 procentų, kadangi tiktai nušvitusieji, tokie kaip Buda, Jėzus, Krišna, yra būtybės turinčios 100 procentų pabudusią sąmonę. Mes esame pradedantieji. Yra parašyta, jog nušvitęs Mokytojas nededa jokių pastangų būti pabudusiu, nes jis jau yra nubudęs. Būti nubudusiu jam yra normalu, tiktai mums nenormalumas atrodo normalus, kadangi mes miegame. Psichologiškai miegoti mums yra normalus dalykas.

Pvz., Mokytojas Samael Aun Weor mums sakė:

„Aš nededu jokių pastangų būti čia ir dabar. Aš atmenu savo Esybę, aš atmenu save ir be jokių pastangų stebiu save tuo pat metu. Tai yra natūralu manyje. Aš visada, sekundė po sekundės atmenu savo Esybę. Ir sekundė po sekundės aš visada stebiu savo trejų smegenų veiklą. Sekundė po sekundės aš praktikuoju SOV techniką.“

Kitoje paskaitoje mes paaiškinome, jog SOV technika yra Subjektas, Objektas ir Vieta. Subjektas visada yra sąmonė, taigi sąmonė visada yra kūne. Tačiau jūs žinote, kad sąmonė nedėkingai yra išskaidyta į daugelį dalių, tokių kaip išdidumas, Tuštybė, pavydas, t. t. Taigi atsižvelgiant į tai, koks Ego veikia tam tikru momentu, taip mes ir jausimės. Štai kodėl mes turime būti čia, visada dėmesingi apie tai, kas yra mūsų viduje.

Jūs pasakysite: „tai, kas yra mano kūne, esu aš“. Taip, bet tas aš yra išskaidytas į skirtingus aš. Bet kurią akimirką savyje mes galime pamatyti tuštybės ego, tai gali būti išdidumas, gašlumas; žmogus turi suvokti tai stebėdamas subjektą. Ir šis savęs atsiminimas yra atsidavimas, yra tai, ką praeitose lekcijose aš įvardijau kaip sūnaus ar dukters meilę, t. y. jaustis esant Dievo vaiku. Taigi mes turime atminti Dievą. Sekundė po sekundės mes turime jaustis esą Dievo vaikai ir esą kūne. Daryti tai ir tuo pat metu stebėti trejų smegenų veiklą: ką aš galvoju, jaučiu ir darau. Jeigu stebite, jūs turite pasidalinti į dvi dalis: į dalį, kuri atmena Dievą ir jaučiasi esanti kūne, ir dalį, kurią jūs stebite, kuri tuo pat metu yra jūs taip pat.

Taigi atminti save ir stebėti save yra du skirtingi dalykai. Atminti save reiškia jaustis kūne ir atminti mūsų Dievą. Stebėti save reiškia stebėti trijų smegenų veiklą, siekiant bet kurią akimirką atrasti užslėptą psichologinį Agregatą veikiantį viduje. Vienintelis asmuo galintis tai padaryti, esate jūs. Niekas negali ateiti pas jus ir jums padėti, kadangi tai yra neįmanoma. Tiktai jūs galite tai padaryti ir tai yra pirmasis žingsnis siekiant nubusti, kuris yra subjekto padalinimas į dvi dalis.

Objektas: jūs turite būti sąmoningi apie tai, kas jus supa. Kiek paveikslų kabo ant sienos? Kiek kėdžių yra kambaryje? Kiek ten žmonių? Jūs turite stebėti kiekvieną daiktą nepamiršdami, kad esate kūne ir esate ryšyje su Dievu, kad stebite trejas smegenis. Jei jūs tai pamiršite, jūs vėl užmigsite.

Tuo pat metu – Vieta: mums reikia būti sąmoningiems apie vietą. Apie šį kambarį, šį namą; savo sąmonės praplėtimas yra tai, ką reiškia būti nubudusiu. Žinoma, kaip pradedantiesiems, mums reikia pastangų tam atlikti. Tačiau tikrovėje mums nereikia pastangų, mums reikia ypatingų pastangų. Spaudimas, kurį turime sukelti savo sąmonei, turi būti labai stiprus ir tam padaryti reikia ypatingų pastangų. Tai yra kasdieninės pastangos, kurias mums reikia įdėti norint pabusti iš savo sapnų.

Mokytojas Samael Aun Weor mums minėjo, kad jis nededa tam jokių pastangų, kadangi „tai“ yra jo sąmonės veikla instinktiniame centre. Mano virškinimo sistema dirba ir man nereikia būti sąmoningam apie ją, kadangi tai yra instinktinio centro veikla. Aš kvėpuoju ir tai vyksta, nes instinktinio centro Inteligencija tai atlieka. Taigi Mokytojas Samael minėjo, kad jis patalpino SOV techniką (Subjektą, Objektą ir Vietą) savo instinktiniame centre, dėdamas ypatingas pastangas atminti save daugelį metų, dirbdamas šį darbą sekundė po sekundės. Ir galiausiai, daugelį metų atliekant šį psichologinį „SOV“ darbą, jis tapo jo sąmonės instinktinė veikla, tokia pat natūralia, kaip ir kvėpavimas. Žinoma, visi Mokytojai šitaip dirba su savo sąmone. Tačiau mums, norint pasiekti šį SOV technikos lygmenį, kai ji tampa kažkuo natūraliu ir yra patalpinama instinktiniame centre, reikia dėti ypatingas pastangas. Dabar ši budrumo būsena: Subjektas, Objektas ir Vieta ten neegzistuoja. Vienintelis būdas tai pasiekti reikalauja kasdieninių, diena iš dienos, ypatingų pastangų.

Taigi nušvitęs yra tas, kuris visada yra budrumo būsenoje: stebi Subjektą, Objektą ir Vietą. Ne tik čia, fiziniame kūne, tačiau ir anapus fizinio kūno, kai jis ar ji palieka jį. Akivaizdu, kad kai esate šioje būsenoje, jūs galite atpažinti ir atrasti kiekvieną vykstantį sapną, t. y. kiekvieną troškimą, kiekvieną savo psichologinių agregatų judesį Prote, širdyje ir lyties organuose.

Ir žinoma, mes turime praktikuoti Grįžimą, kas reiškia valios pastangomis pasinerti į sapną. Tačiau mums reikia tai atlikti fiziškai, t. y. mums reikia sąmoningai pasinerti į sapną fizinėje plotmėje. Sapnai gali būti įvairių tipų.

Indijoje sakoma, kad gyvenimas yra maja, iliuzija. Dievas yra tikras, tikrovė. Taigi mums esant čia ir dabar mes esame su Dievu. Tačiau dienos metu per mūsų protą, širdį ir seksualinį centrą veikia labai daug psichologinių ego. Mes turime daug ego ir kiekvienas iš jų kuria troškimą. Jūs visada projektuojate. Jeigu jūs esate minėtoje būsenoje, jūs pamatysite, kad savo prote jūs visada ką nors planuojate. Jūs nesate dabartyje. Jūs visada planuojate, jumyse yra daug žmonių, kurie sudarinėja ateities planus. Tie planai, kuriuos kuriate ateičiai savo gerovei ar negerovei, visada kyla iš jūsų proto, ego, bet niekada iš jūsų Esybės. Esybė yra Dievas, o Dievas yra visur esantis. Jis nėra susitapatinęs su ateitimi, nes Dievas visada yra amžina dabartis. Dievas yra gyvenimas, tačiau protas visada susitapatina su tuo, kas turi nutikti, kas jam atsitiks.

Mes esame pilni Baimių. Bijoti reiškia sapnuoti. Dievas, tikroji Esybė, yra intuicija, aukščiausioji intuicija. Dievas nebijo, nes Jis yra visur esantis. Jis visada žino kas nutiks. Tačiau protas nėra visur esantis; jis visada yra praeityje ar ateityje, jis visada planuoja. Protas nori žinoti kas nutiks ir kadangi jis nežino, jis bijo. „Aš neturiu pinigų, aš neturiu darbo. Kas man bus? Ar aš sergu? Galbūt rytoj aš mirsiu?“ Ir visi yra susitapatinę su baimės sapnu. Baimė yra bendrai paplitęs sapnas.

Tačiau yra įvairių sapnų tipų. Išdidumas yra sapno rūšis, kai jūs projektuojate tai, kaip pasiekti pasisekimą gyvenime, kai jūs norite jį pasiekti. Ar jūsų Vidinė Esybė nori pasisekimo gyvenime? Ne. Ji yra Dievas. Jam nereikia jokio pasisekimo. Tačiau jūs norite, nes žinote, kad esate niekas, o išdidumas nori iš jūsų kažką padaryti. Todėl jūs dedate pastangas ir visi deda pastangas, kad pamaitintų tą troškimą.

Štai čia yra du pastangų tipai: ego pastangos kažkuo būti ir sąmonės pastangos būti čia ir dabar. Taigi, kai jūs esate čia ir dabar ir atmenate Dievą, tai yra sąmonė, kuri deda pastangas, kad susijungtų su Dievu. Tačiau kitas pastangų tipas yra ego tipas, kuris nori dirbti su horizontalia linija. Ši linija yra susijusi su išdidumu, tuštybe, pavydu, baime, apsirijimu, tingėjimu.

Gyvenimo linija

Taigi horizontalioje linijoje jūs turite daug sapnų, daug troškimų, daug planų, daugelį dalykų, kuriuos norite įgyvendinti ir kurie nėra susiję su jūsų Vidine Esybe, o yra susiję su tuo, ko jums reikia šiame gyvenime, su visomis mūsų problemomis.

Taigi jūs turite suvokti, kad darbas su savo Esybe yra vertikali linija, tuo tarpu horizontali linija yra susijusi su sapnais, fiziniais sapnais, kuriuose jūs nesate budrumo būsenoje. Šis sapnų tipas, jūsų gyvenimo įvykiai, kai jūs nesate čia ir dabar, yra daugelio dalykų pasekmė. Kai kurie dalykai yra jums malonūs, kiti – skausmingi. Jūs turite stebėti save ir pamatysite, jog egzistuoja daugelis dalykų, daugelis psichologinių agregatų, kenčiančių jumyse, kai kiti tuo tarpu mėgaujasi. Visada egzistuoja gyvenimo priešingybės. Kai einate horizontalia linija, jūs visada sutinkate priešingybes: malonumą ir nepasitenkinimą.

Kasdieniniame gyvenime jūs turite stebėti norėdami patekti į savo sapnus. Šis įėjimas reiškia savo gyvenimo tyrinėjimą. Taigi tai yra pirmas dalykas, kurį turite praktikuoti: patekti į savo sapnus.

Pvz., jūs svajojate apie darbą. Jūs turite daug būdų uždirbti pinigų tam, kad įgytumėte įvairių dalykų reikalingų jums pragyventi. Įsigilinkite į tai, patyrinėkite tai, tačiau nedarykite to, kai jūs esate vieni kambaryje. Ne. Pirmas žingsnis yra patekti į tą sapną, kai jį sapnuojate. Ir jūs turite jį studijuoti nesusitapatinę su juo. Turite stebėti save kažką darydami (tuomet, kai paprastai savęs nestebite), pvz., atminti save dirbant, valgant, prausiantis, kalbant, skaitant knygą. Stebėkite save darydami visus šiuos dalykus. Darykite ką jūs turite daryti, tačiau atminkite Dievą ir stebėkite tai, ką darote. Tai yra patekimas į savo kasdieninius sapnus, sąmoningas savo kasdieninės veiklos atradimas. Paprastai jūs tai darote savęs nestebėdami. Kartais jūs stebite nestebint. Štai pavyzdys, aš su jumis kalbu, tam tikru būdu išsireiškiu, tačiau tuo pat metu aš save stebiu. Aš stebiu, stebiu savo manieras, stebiu kaip juda mano kūnas. Aš stebiu savo galvą, širdį ir lyties organus tuo pat metu, kai kalbuosi su jumis. Tuo pat metu aš atsimenu savo Dievą, kas reiškia, jog šią akimirką aš bundu.

Bet jei aš užmirštu savo vidinę Esybę, nustoju save stebėjęs ir toliau kalbu, tada tai yra sapnas, tiktai sapnas. Tuomet savo veiksmais aš nebundu. Kartais yra būtina tai daryti, kai sapnas yra labai gilus, kai jis tampa košmaru. Dabar man labai malonu save stebėti bekalbantį ir atsimenantį savo Dievą. Nieko čia blogo, taip? Tačiau kaip yra tuomet, kai kas nors jus įžeidžia ir sako jums nepatinkančius dalykus, kai kas nors drėbia jums į veidą žodžius, kurie jus skaudina, kurie drasko jūsų širdį? Tuomet yra tas momentas, kai jūs turite įeiti. Tai reiškia patirti atgailą, būti sąmoningam apie skausmą, kurį tuo momentu jaučiate. Tarkime, jūs jaučiate tą skausmą, jaučiate, kaip jis drasko jūsų širdį ir verkiate. Verkite toliau, tačiau žvelkite į savo vidų, stebėkite save, stebėkite tą išdidumą, stebėkite savo protą, širdį, veiksmus ir atminkite Dievą. Studijuokite save. Tai yra patekimas į kasdieninius sapnus.

Jeigu turite stiprią valią, jūs lengvai paliksite tą sapną. Jūs paprašysite savo Dievo stiprybės. „Mano Dieve, prašau išvesk mane iš tos būsenos! Man ji nepatinka, aš joje Kenčiu Jūs pajusite, kaip jūsų Dievas, kadangi jūs Jį atsimenate, išves jus iš tos jūsų sąmonės veiklos, kuri yra susijusi su baime, su skausmu.

Tą patį darykite būdamas piktas. Įeikite į savo pyktį. Ar jūs ką nors sakote? Ar jūs labai piktai jaučiatės, elgiatės labai piktai? Taigi įeikite į savo pyktį, stebėkite save ir tą akimirką melskitės savo Dievui: „Išvesk mane iš tos būsenos! Man nepatinka tai, kaip aš jaučiuosi!“ Vis dėlto, nemanykite, kad jūsų Dievas tą akimirką eliminuos pyktį, taip manyti būtų kvaila, nes jei ir jūsų Dieviškoji Motina tai padarytų, tai ji nusiųstų jūsų sąmonę į Prarają. Jums reikia išlaisvinti savo sąmonę nuo to ego ir tai reiškia gilų to įvykio, susijusio su pykčiu, Supratimą. Siekdami įgyti tokį supratimą, jūs privalote stebėti tos savo sąmonės dalies, kuri yra įkalinta tam tikrame pyktyje, veiklą. Vėliau jūs galite nueiti atsigulti ar atsipalaiduoti kėdėje, kur jūs turite atgaivinti tą sapną. Jūs, savo valios pastangomis, pateksite į tą sapną, kas reiškia, jog jūs paimsite tą įvykį ir patalpinsite jį tenai, atsiminsite žodžius, skausmą; tačiau darysit tai neužmiršdami savo vidinio Dievo. Jūs praktikuosite šį pratimą ne tam, kad taptumėte mazochistu, tačiau siekdami pažinti save, nesusitapatindami su skausmu, nesusitapatindami su jūsų išgirstais žodžiais. Jūs įeisite ir studijuosite jį tam, kad suprastumėte ego, psichologinį agregatą, susijusį su tam tikru įvykiu ar sapnu. Ir jūs turite nubusti tam tikrame įvykyje ar sapne, kas reiškia, jog jūs turite suprasti šaknis, virveles, kurios išjudina jumyse glūdinčias šio tipo emocijas, mintis ir veiksmus.

Taip elgdamiesi savo kasdieniniame gyvenime jūs taip pat pateksite į sapnus astralinėje plotmėje. Tada valios pastangomis atrasite anksčiau minėtąjį Iniciacinį Elementą, kuris visada yra simbolis, kažkoks dalykas astralinėje plotmėje; atradę šį Elementą jūs susikoncentruosite į jį arba į konkretų sapną, kurį norite atkurti, ir taip pateksite būtent į tą sapną. Egzistuoja daug žmonių, kurie tai daro. Jie eina miegoti ir susikoncentruoja į būtent tą Elementą, kurį jau žino, ir valios pastangomis patenka tenai, kitais žodžiais tariant, jie sukelia tą sapną, kurio nori. Taigi, kai jie atsiduria sapne, jie valios pastangomis jį palieka. Daugelis žmonių tai daro net nežinodami Sapnų Jogos.

Aš girdžiu apie žmones, kurie sako: „aš sapnuoju, viskas vyksta ne fiziškai, aš esu sapne“, aš girdžiu, kad jie valios pastangomis pakeičia veiksmus sapne. „Ne, aš nenoriu to sapnuoti, aš noriu sapnuoti kitą dalyką“. Tai darantys žmonės turi gebėjimą padaryti tai, apie ką aš čia pasakoju, jie sugeba valios pastangomis įeiti į sapną.

Taigi, kai jūs sapnuojate tam tikrą sapną, į kurį susikoncentravote, tada jūs suvokiate, kad sapnuojate tai ir sakote: „O, tai yra sapnas, kurį aš sukeliu savo valia“. Kai tai suvokiate, jūs galite toliau sapnuoti, kad pastudijuotumėte įvairius fenomenus. Tačiau gnostikas valingai palieka sapną suvokdamas, kad miega, jis sako: „dabar aš nenoriu to daugiau sapnuoti, dabar aš noriu išsikviesti savo Dieviškąją Motiną“. Tokiu būdu Dieviškoji Motina padeda jiems suprasti sapnus.

Akivaizdu, kad pirmas žingsnis yra lengvas. Patekti į sapną yra lengva. Antrasis žingsnis, palikti sapną, nėra lengvas. Daugeliui žmonių pavyksta pirmasis žingsnis, tačiau labai retai jie savyje atranda valios pastangų palikti sapną. Paprastai jie susitapatina su juo. Jeigu jūs susitapatinate su dalykais, žinoma, gerai yra pamedituoti apie juos, kad mes to vėl ir vėl nekartotume. Tai yra praktika, kurią turime atlikti kiekvieną dieną.

Ar jūs suprantate? Ar jūs suprantate, ką reiškia patekti į sapną? Šią akimirką mes turime būti čia ir dabar. Gyvenimas yra sapnas, būkime sąmoningi apie savo sapnus. Kai mes nubundame įvairiuose sapnuose, tada sąmonė ima laipsniškai pabusti.

Ar jūs girdėjote apie Galias, vertybes, kurias mes turime išvystyti? Yra daug mantrų, pratimų, kuriuos galite praktikuoti siekdami suaktyvinti čakras. Tačiau mes galime pasakyti, kad tai yra trumpalaikis patyrimas, kažkas, ką galiausiai prarasite. Vienintelė galia, kuri yra nuolatinė, yra sąmonės nubudinimo galia. Kai jūs sunaikinsite sapnus, tada jūs nubusite. Savyje mes turime tūkstančius įvairiausių sapnų. Kiekvieno jų studija, nubudimas kiekviename iš jų, reiškia įvairių sąmonės elementų suaktyvinimą. Tuomet sąmonė nebėra daugiau įkalinta įvairiuose mūsų turimuose agregatuose, tuomet ji yra laisva.

Pvz., paimkime Aladino lempą. Joje yra Džinas. Tas Džinas yra sąmonė turinti galią. Bet kai Džinas yra lempoje, mes sapnuojame, esame iliuzijoje, mes neturime galios. Aladinas yra ta mūsų dalis, kuri atlieka darbą, kuris save stebi ir, kuris, sunaikinęs butelį, išlaisviną Džiną. Tas Džinas yra jo dalis. Kai Džinas ir Aladinas tampa vienu, tada Aladinas turi galias, kurios yra susijusios su Džinu. Tačiau mes turime daug Džinų, kadangi mes turime daug butelių; jų yra tūkstančiai. Taigi mes turime būti kantrūs išlaisvindami vieną Džiną po kito, kad išlaisvintume visas sielos galias siekdami po truputį pabusti.

Sąmonės pabudimas paliečia visų mūsų sąmonės dalių veiklas skirtinguose lygmenyse. Todėl jūs turite suprasti, jog sąmonės nubudinimas yra laipsniškas. Tai yra veikla, ypatingos pastangos, kurias visada turime įdėti. Tikslas yra Yug, joga, susijungimas studijuojant sapnus, kuris iš tikrųjų apima visą Savirealizacijos darbą. Tačiau šis darbas turi būti derinamas su sąmonės veikla astralinėje plotmėje, nes jei mes nedarysime to fizinėje plotmėje, tai kaip mes nubusime astralinėje plotmėje?

Nesitikėkite ką nors atlikti astralinėje plotmėje, jei to nedarote fizinėje plotmėje, kadangi žmogus, skaitantis šią lekciją fizinėje plotmėje, yra tas pats asmuo, kuris keliauja į astralinę plotmę, kai palieka kūną. Nemanykite, jog esate kitas žmogus būdamas anapus kūno, jūs visada esate toks pat. Pvz., jūs esate toks pat, nesvarbu ar jūs apsirengęs, ar nuogas. Skirtumas tik rūbuose. Tačiau jūs esate visada toks pat. Taip pat ir su sąmone; sąmonė, dėvinti fizinį kūną, yra ta pati. Ir jei sąmonė nepraktikuoja pratimų fiziniame kūne, tai kaip ji darys tai palikusi kūną? Tai yra veiksmų tęstinumas. Ar jūs suprantate?

Sakykime, kad dirbdami 16 valandų per dieną, save stebėdami, prisimindami save, stebėdami objektą, vietą, visada patenkame į savo sapnus, stebime ego veiklą, visada, akimirka po akimirkos, dedame ypatingas pastangas, atmename savo Dievą. Tada, po 16-kos valandų, fizinis kūnas nuvargsta ir įprasta jo veikla tampa miegas. Taigi leiskime kūnui miegoti, kadangi jam reikia pailsėti.

Tačiau sąmonei nereikia miegoti, tiktai kūnui. Jeigu kūnas snūduriuoja, leiskime jam tai daryti. Tačiau jūs esate sąmonė, jūs pasakysite – leiskime sau likti nuogiems (fiziškai kalbant). Tačiau, kai sąmonė palieka fizinį kūną, ji dėvi Astralinį Kūną, kitą subtilų kūną, kuris priklauso 5-tai dimensijai. Bet kadangi mūsų sąmonė yra įpratusi atsiminti save palikdama fizinį kūną, tai ji elgiasi taip pat apsivilkusi ir astraliniu kūnu. Čia mūsų mokomi pratimai yra lengvi.

Sąmonė, kuri stebi ir suvokia dalykus, akimirksniu atpažįsta Iniciacinį Elementą ir sako: „O, tai su mano savirealizacija susijęs Iniciacinis Elementas, taigi aš jau nesu fizinėje plotmėje, aš esu astralinėje plotmėje. Aš palikau savo fizinį kūną, aš esu šiame sapne astralinėje plotmėje. Čia veikia kiti dėsniai, taigi leiskite man jais pasinaudoti ir palikti šį sapną“. Tada jūs galite tyrinėti gyvenimo paslaptis.

Egzistuoja keturi žingsniai, juos Mokytojas Samael Aun Weor vadina Keturiais Palaiminimais, kuriuos pradedantysis patiria, kai jis pradeda Grįžimo praktiką.

Pirmas yra tai, ką vadiname Atskleidžiančia Šviesa. Tai yra ta šviesa, kurią pradedantysis gali lengvai įsivaizduoti, kadangi ji visada, akimirka po akimirkos, ten yra. Jeigu jūs ten nesate, tada ta šviesa prasismelks pro jūsų fizinį ir astralinį kūnus jums to nepastebint. Tačiau kai jūs esate įpratę būti čia ir dabar, akimirka po akimirkos atminti savo Dievą, jūs esate ten ir jūsų kūnui užmiegant, ilsintis jūs esate jo viduje kaip katė, jūs esate labai sąmoningas. Tada jūs suvokiate tą Atskleidimo ar Apsireiškimo šviesą. Ta šviesa yra susijusi su tomis projekcijomis, vaizdiniais, kurie siejasi su visais jūsų sąmonės įvykiais fiziniame kūne, žodžiais, kuriuos girdėjote, matytais įvykiais, jūsų minčių projekcijomis. Tai yra pirmas dalykas, kurį matote, tačiau tai yra lyg retrospekcinė jūsų sąmonės veikla, trunkanti labai trumpai. Pradedantysis gnostikas tai stebi ir jei jis nepraranda momento, budrumo būsenos, atidumo būsenos, tada jis prasiskverbia į antrąjį Palaiminimą, kuris yra Stiprėjanti Šviesa, kurioje sąmonė yra apsupama astralinės energijos. Tuomet pradedantysis jaučia, kad palieka kūną. Jei jis koncentravosi į Iniciacinį Elementą konkrečiame sapne, tuomet jis tiesiogiai prasiskverbia į tą sapną; tačiau tai jis atliks sąmoningai.

Antrasis ir pirmasis Palaiminimai turi bendrą šviesą, kurią patyrė kiekvienas. Vis dėlto, mes norime prasiskverbti į trečiąjį ir net ketvirtąjį Palaiminimus.

Trečiasis nutinka tiems, kas kiekvieną dieną dirba su SOV technika ir visada deda daug pastangų siekdami sunaikinti sapnus. Tuomet Dieviškoji Motina padeda sąmonei įeiti į trečiąją būseną, trečiąjį Palaiminimą, kuris yra Iniciacinė Šviesa susijusi su įvairia sąmonės veikla, su savirealizacijos keliu, su tos šviesos veikla, kurios metu sąmonė patenka į labai aukštą lygmenį, nesusijusį su ego, bet susijusį su Esybe. Tada asmuo atsimena visą savo Esybės veiklą susijusią su keliu, susijusią su kitais dalykais nutinkančiais Vidiniuose Pasauliuose.

Anapus trečiojo Palaiminimo yra ketvirtasis, kuris yra kiekvieno inicijuotojo tikslas; tai yra vidinis gilus nušvitimas. Prasiskverbti į tą šviesą reiškia prasiskverbti į tai, ką vadiname Dangumi, kuriame jūs atrandate daugelį veikiančių Esybių. Panašiai kaip čia, fizinėje plotmėje, jūs matote daugelį būtybių užsiimančių įvairia veikla. Vidinėse plotmėse yra daug angelų, Devų, Mokytojų ir visi jie yra nubudę, visi jie giliai nušvitę. Taigi mes turime prasiskverbti į tą šviesą įdėdami daug pastangų. Šio lygmens pasiekimas reikalauja daugelio metų sunkaus darbo. Mes parsiskverbiame po truputį. Nesitikėkite vienu bandymu ten prasiskverbti. Bet kai jūs atsiduriate tam tikrame lygmenyje vidinėse plotmėse, vidiniame giliame nušvitime, tuomet toje būsenoje jūs galite išsikviesti bet kurį Mokytoją. Jūs galite pakalbėti su bet kuriuo angelu. Toje būsenoje jūs galite kalbėti su didžiais angelais, dievais, devomis; taip pat jūs galite išsikviesti įvairias savo Esybės dalis, kurios yra susijusios su jumis, kad gautumėte norimą pagalbą.

Ar kada nors krikščionybėje girdėjote apie Angelą Sargą? Angelas Sargas yra viena mūsų Esybės dalis, kurią mes galime išvystyti ir išsikviesti, kad atliktume įvairius stebuklus fizinėje ar vidinėse plotmėse. Pvz., jūs girdėjote, kad daugelis Mokytojų atlikdavę stebuklus. Biblijoje skaitome, kad Jėzus darė tą ir aną, o žmonės vadino tai „stebuklais“, čia mes turime suprasti, kad Jėzus pasiekė tą vidinę gilaus nušvitimo būseną ir jis galėjo valdyti visas savo Esybės dalis, iškviesdamas visas jas su tikslu, panaudoti jas įvairioms veikloms tiek fizinėje, tiek ir vidinėse plotmėse. Angelas Sargas yra būtent viena šių dalių. Angelo Sargo dėka Jėzus galėjo vaikščioti ant vandens. Angelo Sargo dėka kiekvienas mūsų tą gali. Kiekviena Esybės dalis turi savo galias. Angelas Sargas yra ta mūsų dalis, kuri, atsižvelgdama į mūsų norus, gali netgi fizinį kūną transportuoti į bet kurią vietą 4-toje dimensijoje. Tačiau norint išsikviesti Angelą Sargą ar bet kurią savo Esybės dalį, mes turime pasiekti tą vidinį gilaus nušvitimo lygmenį, kadangi tai yra lygmuo, kuriame Sūnus susijungia su Motina, su Šventąja Dvasia, ir žinoma viskas, ką mes darome, visada yra pagal Dievo Įstatymą, tai neturi nieko bendro su ego, kadangi tai nėra sapnas. Tai yra kažkas, ką mes darome sąmoningai, kaip kad šiuo momentu mes žinome esą fiziniame kūne ir mes darome dalykus sąmoningai. Tai yra tai, ko mes norime.

Tačiau mes turime būti kantrūs, kadangi pirmasis žingsnis Sapnų Jogoje yra užsirašyti visus sapnus ir atrasti Iniciacinį Elementą. Jeigu nežinote kas yra jūsų Iniciacinis Elementas, jūs jį turite atrasti. Siekdami jį atrasti, jūs turite turėti užrašų knygutę sapnams užsirašyti ir šią discipliną praktikuoti kasdien. Ši disciplina nėra tiktai šiai dienai, kurią tai skaitome. Jūs turite ją praktikuoti namie, vieni ar su šeima, ar būdami vieni darbe, ar su bendradarbiais, einant gatve, ar būnant žmonių rate. Sapnų Jogą turime praktikuoti kasdien, jei norime nubusti. Aš kartoju, Iniciacinio Elemento atradimas yra pirmasis žingsnis.

Ar kas nors iš jūsų žinote apie Iniciacinį Elementą? Ar jūs jau žinote koks jis? Kiekvienas jį turi. Jei dar nežinote, tai turite jį atrasti. Vienintelis būdas jį atrasti yra užsirašinėti sapnus ir juos tyrinėti. Atradę jį mes pradedame nubusti.

Ar turite klausimų?


Klausimas: Kaip mes nubundame sapnuose?

Atsakymas: Jūs nubundate sapnuose, kai suvokiate, kad sapnuojate. Neįmanoma nubusti, jei nesuvokiate, jog sapnuojate.

Pvz., jei jūs atrandate save baseine, kuris yra pripildytas švaraus vandens, ir tada sakote: „dabar aš galiu plaukti“. Taigi bet kada, kai tik atrandate save baseine pilname vandens, pradėkite plaukti. Bet jei nesate baseine su vandeniu, jūs negalite plaukti. Kai atrandate baseiną su vandeniu šiame pavyzdyje, kai suvokiate, jog tai sapnas, tada jūs galite pabusti. Bet jei jūs neatrasite, nesuvoksite to, tada pabusti bus neįmanoma.

Kaip galima susivokti, kad mes sapnuojame? Tam reikia praktikuoti SOV techniką fizinėje plotmėje, kurioje jūs įsiskverbsite į savo kasdieninį gyvenimą, kuris yra sapnai, projekcijos; darykite tai sąmoningai. Dėkite pastangas dabar. Sąmoningai prasiskverbkite į šią lekciją. Tai daryti, reiškia jaustis esant fiziniame kūne, ne tik jį jausti, bet suvokti, jog esame jo viduje. Pajauskite, kad fizinis kūnas yra rūbas, taip kaip jūs jaučiate rūbus, kuriuos dėvite ant savo fizinio kūno. Taigi tokiu pat būdu pajauskite fizinį kūną. Pajauskite, jog jis yra įrankis, drabužis. Jauskite save viduje ir atminkite Dievą. Praktikuokite Yug, nes tai yra joga, susijungimas. Yug, joga, nėra skirta rytdienai, ji yra šiai dienai, dabarčiai. Dievas yra visur esantis, susijunkite su Juo būdami čia ir dabar. Atminkite Dievą, atminkite save viduje. Jauskite dukters ar sūnaus meilę, kas reiškia jaustis esant Dievo vaikais.

Jei praktikuosite tai kiekvieną sekundę, aš jums pasakysiu, kad labai greitai neteksite to momento, kadangi jūsų sąmonė nėra prie to įpratusi. Tačiau, jei dėsite ypatingas pastangas, galbūt ir dabar jūs tai darote, jūs užmiršite tai. Ir po pusės valandos atminsite, vėl dėsite pastangas ir vėl pamiršite. Taigi dienos metu jūs patirsite šokus, galbūt atminsite save 10 kartų per dieną. Tačiau jūs kiekvieną dieną didinsite pastangas siekdami prailginti tą laiką. Tuomet jūsų sąmonė pripras prie to. Taigi, kai išeisite į astralinę plotmę, jūs pakartosite tą patį. Jūsų sąmonė atpažins sapnus astralinėje plotmėje.

Išlaikyti tą budrumo būseną yra sunku. Jums yra lengva dabar, nes aš jums primenu. Tačiau išlaikyti ją akimirka po akimirkos yra sunku. Jei mes to nedarome, mes nieko nedarome. Kadangi pirmas žingsnis yra SOV technika.

Ar jūs sėdite priešais kompiuterį ir staiga atsimenate: „O, aš priešais kompiuterį!“. Dirbkite ir toliau, tačiau atminkite save. Stebėkite save.


Klausimas: Ar egzistuoja kitas Angelo Sargo vardas?

Atsakymas: Jis yra skirtingas kiekviename asmenyje. Kiekvienas iš mūsų viduje turi Dvylika Apaštalų. Vienas dalykas turėti juos viduje, ir visai kitas - išvystyti juos viduje. Mūsų sąmonė miega, nors mes visi ją turime. Jėzus turi sąmonę, tačiau ji yra nubudusi. Jis yra čia ir dabar. Mes turime nubusti.

Užtenka pamiršti visur esantį Dievą čia ir dabar ir nustoti save stebėjus, kad vėl užmigtume. Jei savęs neatsimenate, ši mūsų tarpusavio sąveika yra sapnas. Viskas turi būti sąmoninga.


Klausimas: Ar galite pakalbėti apie įvairių šventyklų aplankymą vidiniuose pasauliuose?

Atsakymas: Akivaizdu, kad kai kas nors nubunda, susivokia sapnuojąs, tada jis valingai palieka sapną. Būdamas šioje būsenoje jūs pradedate melstis savo vidiniam Dievui, kad jis padėtų jums nukeliauti į Baltosios Brolijos šventyklą. Egzistuoja daug šventyklų, daug bažnyčių. Jei nukeliausite į Indiją, ten rasite daug Baltosios Brolijos šventyklų, kuriose Mokytojai moko. Tas pats ir Egipte. Jų yra daug visame pasaulyje; tai priklauso nuo to, kokią filosofiją jūs norite studijuoti.

Šiuo momentu Gnostikų Bažnyčia yra aktyvi vidinėse plotmėse. Daug Mokytojų padeda žmonijai per Gnostikų Bažnyčią. Taigi kai jūs viduje nubundate, geriausias dalykas yra melstis: „Mano Tėve, mano Viešpatie, mano Dieve, tas, kuris esi mano tikroji Esybe, prašau nunešk mane į Gnostikų Bažnyčią.“

Gnostikų Bažnyčioje jūs rasite Mokytoją Jėzų. Indijoje jūs rasite didžius Mokytojus Babadži, Krišną, t. t., kilnius Mokytojus, kurie padeda žmonijai.

Krikščionybės galva vidinėse plotmėse yra Mokytojas Jėzus, kuris per Gnostikų Bažnyčią padeda žmonijai, taip pat kaip ir daugelis kitų Mokytojų. Vienintelis būdas su juo susirišti – nubusti. Fiziškai tai yra labai sunku padaryti. Jūs galite tai padaryti, jei turite gebėjimą perkelti savo kūną į astralinę plotmę. Egzistuoja burtininkai, kurie gali tai atlikti su savo Angelų Sargų pagalba. Jie nubunda ir tada išsikviečia savo Angelą Sargą. Kai jis pasirodo, jie sako: „mano Angele Sarge, ar galėtum paimti mano fizinį kūną miegantį lovoje ir perkelti jį į šią dimensiją. Aš meldžiu tave vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.“

Tada Angelas Sargas pasitaria su aukštesnėmis jūsų Esybės dalimis, kadangi jis nieko nedarys, jei tai nėra susiję su Įstatymu. Jeigu jam yra leidžiama, jis nueis prie jūsų lovos ir pakels jūsų kūną iš lovos tam, kad patalpintų jį į astralinę plotmę. Jis išnyks iš fizinės plotmės. Tuomet jūsų fizinis kūnas atsiras priešais jus. Tada jūs paprašysite Angelo Sargo, kad jis patalpintų jūsų fizinį kūną į jus. Tai bus atlikta. Nesitikėkite, kad jūsų fizinis kūnas bus patalpintas išorėje jūsų. Dabar mes esame fiziniame kūne, tačiau kai jis patenka į astralinę plotmę ir atsiranda priešais jus, jis įeina į jus. Tai yra fenomenas, kuris suprantamas tik tuomet, kai jūs einate Iniciacijų keliu. Ten jūs neturėsite tos problemos jausdami fizinio kūno, esančio lovoje, magnetizmą, kuris gali jus nubudinti ir grąžinti, ko pasekmė bus pertrauktas jūsų patyrimas vidinėse plotmėse. Jei to nenorite, tuomet galite pasiimti savąjį kūną su savimi. Daugelis Mokytojų tai daro ir išlieka astralinėje plotmėje ištisas valandas, dienas, mėnesius, t. t.

Daugelis Mokytojų tai daro, kai jie atlieka kažką labai svarbaus. Daugelis žmonių ieško Mokytojo, tačiau nežino kur jis yra. Nugabenti fizinį kūną yra vienas iš didžiųjų tikslų. Tuomet vidinėse plotmėse jūs galite aplankyti šventyklas su savo fiziniu kūnu. Pirmiausiai jūs turite pakalbėti su savo Angelu Sargu. Norint tai padaryti, reikia nubusti. Angelas Sargas nekalbės su jumis tokioje būsenoje, kurioje esate dabar. Pirma turite nubusti sekdami Sapnų Jogos keliu ir tuomet jūs rasite visų stebuklų, aprašytų visose šventose knygose, ištakas.


Klausimas: Ar Bethovenas buvo gnostikas?

Atsakymas: Jis yra Didysis muzikos Mokytojas; jo vidinė Esybė yra Angelas, kuris paprastai yra ties muzikos šventyklos durimis šeštoje dimensijoje.


Klausimas: Aš girdėjau, kad Bethovenas buvo piktas žmogus.

Atsakymas: Nevertinkite asmens remdamasis Holivudo filmais! Jie neparemti tikrove. Tai yra kažkieno nuomonė.

Pvz., aš atsimenu kai buvau Meksikoje ir Mokytojas Samael Aun Weor skaitė lekciją. Beklausydami Mokytojo žmonės galvojo, kad jis buvo piktas, tačiau tuomet Mokytojas Samaelis neturėjo ego. Aš atmenu, kaip viena klausytoja man pasakė mananti, kad jis buvo labai piktas. Bet Mokytojas buvo nušvitęs, be ego, be pykčio, tačiau labai stiprus. Taigi jis nebuvo piktas, kaip kad ji galvojo. Kiekvienas vertina pagal save.

Bethovenas paprasčiausiai turėjo stiprų charakterį, tokį kaip ir Mokytojas Samael Aun Weor.

 


<<< Atgal           Toliau >>>

 


 „Danguje nėra jokio  suskirstymo į rytus ir  vakarus; žmonės savo  pačių protais kuria  suskirstymus ir tada  tiki, jog tai yra tiesa.“

   - Buda Šakjamunis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos