Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Sapnų Joga: 4


Mes įžengiame į ketvirtąją Sapnų Jogos paskaitą. Tai yra Sąmonės nubudinimo praktika, naudojant Sapnų Jogos techniką.

Dar kartą, joga reiškia jungtį ar vienybę ir tai ko mes norime yra mūsų sąmonės susijungimas su mūsų vidine Esybe.

„Iš esmės žodis „joga“ reiškia žmogaus proto sujungimą su tikrąja realybe…“ – keturioliktasis Dalai Lama

Mes, kurie esame įkalinti iliuzijoje, turime susijungti su kažkuo, kas yra realu, tikra: mūsų tikra Vidine Esybe. Mūsų Vidinė Esybė yra Dievas, Dvasia, kuri per kankorėžinę liauką yra sujungta su mūsų sąmone. Atminkite, kad kankorėžinėje liaukoje mes randame sielos buveinę.

Taigi, kai mes atsimename savo tikrąją Savastį, tada mes jaučiame, kad, kaip sielos, mes esame kankorėžinėje liaukoje. Iš tikrųjų iš kankorėžinės liaukos mes turime pasijusti esą visame kūne. Tačiau sąmonės, kuri atsimena savo tikrąją Savastį, gravitacijos centras yra kankorėžinėje liaukoje.

Tai, kas yra Dvasia, Dievas, visada yra šeštoje dimensijoje, ne kūne. Kad įkūnytume Dvasią, mes turime būti susikūrę Sauliškuosius Kūnus. Taip pat turi būti sunaikinti ir Ego. Taigi šia technika mes norime sunaikinti ego, kuris yra protas. Protas rezga iliuzijas, kurios hipnotizuoja ir apakina mus nuo to, kas yra tikra (nuo Esybės).

Praeitoje lekcijoje mes paaiškinome, kad kai mes įžengiame į vidines plotmes, į astralinę plotmę, mes matome daug astralinės plotmės objektų reprezentacijų ar vaizdinių, o taip pat ir vizijas, kurios yra pranešimai ateinantys iš mūsų vidinės Dvasios šeštoje dimensijoje. Šios žinutės yra mokymai, žinios, išmintis, tiesiogiai susiję su mūsų sąmonės lygmeniu, susiję su tuo, ką mes turime atlikti siekdami vienu žingsneliu priartėti link Savirealizacijos.

Atsižvelgdami į viduje patirtas vizijas ir vaizdinius, mes turime atidžiai studijuoti savo psichiką, kad nepultume į įvairias blogas būsenas ir painiavą, kad nepadarytume jokio nusikaltimo, kadangi praktikuodami sapnų jogą mes pradedame vystyti savo sąmonę, savo sielos vidinius jutimus, daugiausiai Aiškiaregystę, kuri yra susijusi su hipofizine ir kankorėžine liaukomis.

Mes siekiame išvystyti aukščiausiąją Intuiciją, kuri taip pat vadinama Intuicine aiškiaregyste. Tam tikslui mes turime treniruoti sąmonę. Neįmanoma nubudinti sąmonę, jei mes nesame pabudę fizinėje plotmėje; jeigu mes neatmename savęs, jeigu mes nestebime savęs, neįmanoma yra nubusti astralinėje plotmėje ir suprasti žinutes, ir visas paslaptis, esančias kiekviename iš mūsų.

Atminkite, kad visatoje egzistuoja dėsnis vadinamas Bendruoju Kosminiu Trogoautoegokratiniu Dėsniu; tai yra abipusė, visų kosminių kūnų, mityba. Mes duodame ir gauname pagal mūsų egzistencijos lygmenį. Tuo pačiu būdu kaip mes duodame, tuo pačiu būdu ir gauname. Šis dėsnis visada galioja fizinėje ir visose kitose plotmėse, dimensijose; mes turime jį suvokti siekdami nepridaryti klaidų, susijusių su mūsų vidinių gebėjimų vystymu.

Visi įspūdžiai, kuriuos gauname fizinėje plotmėje, visada patenka per penkis jutimus ir mes visada turime sekretorę, kuri gauna tuos įspūdžius ir paskirsto į įvairias vietas. Ta sekretorė yra ego.

Ten, vietoje ego, mums reikalinga turėti sąmonę, kuri priimtų visus įspūdžius per penkis centrus tam, jog patalpintų juos tinkamuose centruose, kad mes nepadarytume jokios klaidos ir tokiu būdu išvengtume bet kokios projekcijos ar klaidingos transformacijos formavimo savo viduje.

Vis dėlto, kiekviename mūsų, vietoje sąmonės ten yra ego. Kada ego priima įspūdį, jis bus transformuojamas pagal tam tikrą ego, kuris tuo momentu yra žmogiškojoje mašinoje. Pvz., jeigu mes matome savo draugę, žmoną, draugą esančius arti ir šnekančius su tam tikru žmogumi, ir jeigu mes esame labai pavydūs, mes nedelsiant tą įspūdį transformuosime pagal savo pavydą. Mes tą įspūdį patalpinsime į netinkamą jam centrą todėl, kad pavydo ego tą akimirką jį transformuos. Trumpam pamąstykime, jog šis asmuo nori artimos mūsų draugystės, bet dėl to, kad mes matome šį asmenį arti savo mylimojo (-osios) ir galvojame, jog jis nori įsivelti į meilės santykius su mūsų mylimuoju (-ąja), mes pradedame siųsti neigiamas vibracijas. Tokiu būdu veikia mūsų nesąmoningumas. Nesąmoningumas yra mūsų dalis, susijusi su ego, kurioje slypi įvairios mūsų traumos, Defektai, ydos, klaidos, kuriuos mes įasmeniname.

„Aiškiaregio „aš“ įkalina visus jo prote iškylančius antjutiminius vaizdus ir jis juos interpretuoja pagal savo neapykantą, pavydą, nepasitikėjimą, piktumą, aistrą, atsiminimus, išdidumą, aroganciją ir t. t. Paskesnės aiškiaregio reakcijos yra jo „aš“ pasekmė.“

- Samael Aun Weor

Jeigu po tos neteisingos transformacijos mes eisime miegoti, tada astralinėje plotmėje, pavydo ego sukurs tų dviejų asmenų vaizdinius. Taip yra todėl, jog fizinėje plotmėje mes galvojome, kad šis asmuo bando meilintis mūsų partneriui, nors mes tik matėme juos šnekantis šalia ir galbūt nei vienas iš jų neturėjo ketinimų intymiai draugystei. Tada astralinėje plokštumoje, dėl mūsų tokio pojūčio, mes matysime savo partnerį esant Neištikimu su kitu asmeniu. Kai nubusime, mes sakysime: „O, aš buvau teisus, kadangi aš žinau įvairias astralinių vaizdinių reikšmes!“

Šiame mūsų pavyzdyje, mes taip pat galėtume matyti tų dviejų asmenų nesąmoningus troškimus, iš tikrųjų šis asmuo bando būti su mano partneriu, o mano partneris taip pat nori būti su šiuo  asmeniu, bet tai vyksta tik tuose proto lygmenyse, kurių jie nesuvokia. Jeigu mes nubusime, tapsime įtarūs ir kaltinsime juos abu, rezultatas vis tiek bus klaidingas kaltinimas. Mes turime skirti ego ir sąmonę.

„Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia akmenį.“ [Evangelija pagal Joną]

Jeigu mes nesame atidūs, jeigu mes nežinome apie nesąmoningumą, kas yra ta ego dalis, kuri vidinėse plotmėse visada kuria daugelį fantazijų, tada mes pulsime į šėtono, ego glėbį ir pridarysime daug klaidų.

Taigi yra būtina suprasti ego, kadangi kiekviena mūsų turima patirtis vidinėse plotmėje turėtų būti susieta su fizine plotme. Jeigu tai, ką mes galvojame esant tiesa, neatitinka fizinės plotmės faktų, tada tai nėra tiesa. Mes atidžiai turime ištyrinėti savo sąmonę, nes mes norime išvystyti ne nesąmoningą, o sąmoningą aiškiaregystę.

Deja, mes turime daug nesąmoningos aiškiaregystės todėl, kad esame ego vergai ir kuriame įvairius savyje turimus agregatus. Taigi būtina to nekurti.

Mes turime sąmoningai vertinti, spręsti ir susidaryti nuomonę neprikurdami. Turime analizuoti be jokios išankstinės nuomonės. Deja, savo protuose mes turime daug kaltinamųjų elementų: tai yra klaidingas kaltinimas, pyktis, pavydas, gašlumas, neapykanta, t. t. Mes turime daug manijų, tokių kaip paranoja, kuriai esant ego jaučiasi didis, galingas ir dėl to, kad jis yra galingas, jis turi daug priešų. Toks ego visada galvoja, kad visi jį supančių žmonių poelgiai turi vieną tikslą – jį sunaikinti. Štai kodėl persekiojimo kliedesiai yra susiję su paranoja.

Daugelis žmonių iš Pietų Amerikos atvyksta į Šiaurės Ameriką dėl savo šalyje kylančių problemų su partizanais. Tada jie galvoja, kad kiekvienas ispaniškai kalbantis ir besiteiraujantis apie juos asmuo, juos tyrinėja, jie jaučiasi esą persekiojami savo vyriausybės. Jie jaučiasi persekiojami, tai yra tam tikra paranoja. Taigi kiekvienas, prisiartinęs prie jų ispaniškai kalbantis Pietų Amerikos gyventojas, yra įtariamas jų vyriausybės šnipu, kuris bando juos sugauti. Tie žmonės kuria tai ir astralinėje plotmėje. Ir jei tie žmonės nesuvokia savo paranojos, tada jie klaidingai smerks daugelį žmonių, kuriems visai nerūpi politika ir kurie nieko nežino apie tai, ko tie žmonės bijo. Panašiai yra ir su kitomis egzistuojančiomis paranojomis.

Taigi mes turime atidžiai save ištyrinėti, kad nepridarytume klaidų, kadangi nesąmoningumas labai lengvai projektuoja, perkelia panašias traumas į astralinę plotmę.

Mes galime pagalvoti, jog mūsų vidinė Esybė perspėja mus apie asmenį. Jei mes turėsime ilgą liežuvį, mes pradėsime skleisti gandus apie nekaltą žmogų.

Tai yra didelė problema, su kuria susiduriame pradėdami šias studijas, kadangi mums praktikuojant daugelį pratimų, pradeda vystytis aiškiaregystė. Daugelis žmonių turi šių rūšių manijas dėl piktnaudžiavimo Intelektu. Šizofrenikas visada yra pakvaišęs savo susidvejinusioje Asmenybėje ir perkelia savo pamišimą į astralinę plotmę.

Neurastenija yra piktnaudžiavimas emociniu centru. Egzistuoja žmonės, kurie visada emociškai serga ir agresyviai reaguoja bet kurią akimirką. Pvz., kai moterys yra PMS būsenoje, jos audringai reaguoja. Jei jos kontroliuoja tai, jos nubudina daug sąmonės, kadangi tai yra kūno, kuris tuo momentu labai serga, būsena.

Mes turime atidžiai studijuoti nesąmoningumą ir tam mes turime atminti save, atminti esant čia ir dabar. Atminti save reiškia atminti Dievą. Tam, kad išvengtume klaidingo nuteisimo, mes turime transformuoti įspūdžius tuo momentu, kai jie iškyla per penkis jutimus, ypatingai tai turime daryti tada, kai tie įspūdžiai yra labai stiprūs. Kaip jau minėjau, kiekviename iš mūsų yra labai bloga sekretorė, kuri perima įspūdžius ir patalpina juos į netinkamą vietą. Tada mes atliekame ar sukuriame klaidingus vertinimus, klaidingai nusistatome. Jei mes nemedituojame ir to neanalizuojame, tada mes perkeliame tai į astralinę plotmę.

Daugelis mūsų sapnų yra tiktai neišsipildę troškimai arba mūsų įskaudinto išdidumo ar savimeilės padarinys. Patyrinėkime save ir pažiūrėkime ar turime šių manijų. Labai sunku šioje žemėje rasti ką nors, kas neturėtų protinių manijų.

Todėl mums reikia daug Medituoti ir visada atminti savo Dievą, kadangi labai lengva išvystyti aiškiaregystę, ypatingai kai pradedame praktikuoti Sapnų Jogą.

Aiškiaregystė yra visų vaizdinių, kuriuos matome astralinėje plotmėje, interpretacija. Vėliau mes išvystome vidinius jutimus, kurie padeda intuicinei aiškiaregystei, padeda įvairioms čakroms.

Svarbu studijuoti Keturias Evangelijas. Ten mes rasime pamokančią informaciją, kurios mums reikia siekiant pažinti tai, ko mums trūksta, ko mums reikia, ir kokius defektus turime, kad galėtume būti ypatingai sąmoningais aiškiaregiais. Mes turime būti labai kultūringi žmonės.

Mes turime labai atidžiai studijuoti Kabalą.

„Kabalos studijų tikslas – tapti įgudusiam darbe, kurį atliekame Vidiniuose Pasauliuose.

<...>

Tas, kuris nesuvokia, vidiniuose pasauliuose lieka susipainiojęs. Kabala yra pagrindas, siekiant suprasti šių pasaulių kalbą.“

- Samael Aun Weor, iš knygos „The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah“

Savo protuose mes turime patalpinti daug informacijos, psichologijos. Kai mes sakome turį studijuoti psichologiją, mes neturime omenyje įprastinės psichologijos, kadangi ta psichologija parašyta žmonėms, įkalintiems nesąmoningume. Jie nėra žmonės, kurie dirba su sąmonės pabudinimu ar Esybės savirealizacija. Jie ten yra verslo reikalais. Taigi nesitikėkite rasti ką nors gero Esybės savirealizacijai įprastinėje psichologijoje.

Kai mes kalbame apie psichologiją, mes turime omenyje Objektyviąją Psichologiją, susijusią su didžiais Mokytojais. Štai kodėl mes patariame jums skaityti Bibliją, ypatingai Keturias Evangelijas, kurios mus moko kaip elgtis. Nesivadovaujant principu „akis už akį“, kadangi tai yra pyktis ir tai pagimdo ego.

Studijuojant šias žinias, mums yra būtina logiškai mąstyti ir turėti konkrečią bei tikslią koncepciją susietą su mūsų atliekama analize, atsižvelgiant į mūsų patirtis astralinėje plotmėje. Tuo pat būdu, kaip mes vertinsime kitus, taip ir Įstatymas mus vertins. Atminkite, kad nėra gerai į kitus mėtyti akmenis, kai jūs nubudinate savo vidinius jutimus. Egzistuoja daug, apie sąmonės nubudinimą, nieko nežinančių nesąmoningų žmonių, su kuriais save palyginę turime pranašumų, nes mes nubundame.

„Simboliai (matomi vidinių patirčių metu) turi būti analizuojami šaltai, be prietaringumo, pykčio, nepasitikėjimo, išdidumo, tuštybės, fanatizmo, išankstinių nusistatymų, išankstinių nuomonių, neapykantos, pavydo, godumo, t. t.“

– Samael Aun Weor

Sąryšyje su pasąmone, mes turime suprasti savąjį kaimyną. Mes turime suprasti, kad jie taip pat turi ego ir tai projektuoja, išspinduliuoja.

Taip pat kaip mes savyje turime pasąmonę, taip ji yra ir gamtoje. Pasąmonė yra praeities atmintis. Savo pasąmonėje mes talpiname visų savo patyrimų atmintį. Pasąmonėje mes turime savo palikimą, susijusį su praeitais gyvenimais, juose mūsų atliktais įvairiais gerais ir blogais poelgiais, kurių mes nepamename, kadangi esame nesąmoningi, miegame. Kai mes pradedame budinti sąmonę, pasąmonės dalis mums iškelia praeities vaizdinius.

Kartais, elgdamiesi labai mechaniškai, mes patenkame į vidines plotmes, į gamtos pasąmonę, kur galime matyti kitų žmonių praeitus gyvenimus, nežinodami, kad esame praeityje. Astralinėje plotmėje, kuri yra amžinybė, praeitis, dabartis ir ateitis yra amžina dabartis. Tiktai tas, kuris turi Pastoviąją Sąmonę ir sugeba astralinėje plotmėje išbūti budrioje būsenoje, gali atidžiai ištyrinėti praeitį. Tačiau kai mes miegame (psichologiškai), galime nusikelti į praeitį ir pamatyti tuos pačius žmones, kuriuos matome dabar, besielgiančius labai blogai, kadangi mes matome tų asmenų praeities gyvenimus. Jeigu mes nežinome, kad astralinėje plotmėje įžengiame į praeitį, mes tuos asmenis blogai įvertinsime. Taigi būtina yra tylėti ir laukti, kada faktai patys už save prabils, o ne pulti ką nors teisti, ypatingai tada, kai patyrimai susiję su kitais žmonėmis.

Kiekvienas, kuris susiduria su šiomis studijomis, visada smalsauja apie kiekvieną paslaptingą dalyką. Praeituose gyvenimuose toks ir toks žmogus neturėjo galimybės atrasti šias žinias, todėl siekdamas patenkinti savo smalsumą, susijusį su okultizmo žiniomis, jis praktikavo Juodąją Magiją. Tas asmuo praktikavo raganavimą. Būtina žinoti, jog tarp okultizmo studentų labai retai pasitaiko tų, kurie neturėtų raganystės ego. Atminkite, kad mes visada Sugrįžtame ir kai sąmonė neranda žinių, pats ego visada imasi ieškoti tų pačių dalykų ir taip mes pradedame praktikuoti neigiamus dalykus.

Dabar mes studijuojame šias žinias ir žinome kas yra gerai ir ką reikia daryti. Galbūt mes pateksime į astralinę plotmę ir pamatysime šį ar tą studentą darantį kažką labai blogo, ar studentą, kuris praeitame gyvenime buvo žmogžudys arba vagis. Galbūt ta moteris, kuri yra labai ištikima savo vyrui, praeitame gyvenime buvo neištikima. Jei mes patenkame į astralinę plotmę ir matome neigiamai besielgiantį šį asmenį, mes turime palaukti, nes galbūt mes įžengėme į gamtos pasąmonę ir matome praeities vaizdus.

Taigi ego yra tai, ką turėtume studijuoti. Kai nubundame astralinėje plotmėje, mes galime prašyti savo Vidinės Esybės:

„Mano Tėve, Mano Dieve, kuris esi mano Tikroji Esybė, prašau parodyk man mano praeities egzistencijas. Aš noriu sužinoti kas per žmogus aš buvau, kad pažinčiau savo defektus, ydas ir klaidas, kurias padariau praeituose įsikūnijimuose.“

Tokiu būdu mes sužinosime, kad iš tikrųjų mes nesame kuklios avelės, bet siaubingi vilkai. Štai kodėl mes studijuojame šias žinias, mes norime pabusti. Tačiau mes turime būti atsargūs su pasąmone.

Įdomu tai, kad žmonės kitose grupėse bekalbėdami apie ezoteriką, prisimena praeituose gyvenimuose buvę Napoleonu, karaliumi Saliamonu, Kleopatra ir t. t. Visi jie buvo žinomais žmonėmis. Paranojos ego yra labai stiprus tarp okultizmo studentų. Jie nenori būti nereikšmingi, jie nori būti didžiais. Jei jie tikrai tiki buvę tokiu žmogumi, jie projektuos (patalpins) tai į astralinę plotmę. Tada jie grįžta į fizinę plotmę ir sako: „O, dabar aš tuo tikras, aš buvau Napoleonas!“ Kiekvienas nori būti didis. Tačiau jei save patyrinėsite, būkite sau nuoširdūs, neapsigaukite. Pats baisiausias dalykas yra apsigauti. Kada pradedate tikėti esą svarbus asmuo, tada jūs save apgaudinėjate. Jūs pradedate projektuoti, tikėdami esą žymūs.

Mes atmename moterį, kuri praeitame gyvenime sakėsi buvusi Ginevra, tačiau ji nėra pranašė Elizabeth Claire (kuri irgi sakėsi buvusi Ginevra), ši mūsų paminėta moteris yra visai kita. Dabar mums įdomu kas yra Ginevra, kadangi pranašė Elizabeth Claire taip pat sakosi buvusi Ginevra viename iš savo praeitų gyvenimų. Abi jos ignoruoja tai, jog Ginevra yra tiktai Dieviškosios Sielos simbolis.

Mes taip pat pažįstame daug žmonių, kurie sakosi buvę Jonu Krikštytoju. Taigi nepadarykite klaidos tikėdami buvę didvyriu ar didmotere. Jei jūs matote savo vidinį Dievą, kai pažystate savo vidinį Dievą, Jis visada yra šventas, tobulas, visada neapsakomai galingas. Jeigu jūs grįžtate į savo kūną, jūs nesate Jis. Jeigu jūs turite ego, jūs turite būti atviras sau. Jis yra tyras, švarus ir šventas, o mes nesame švarūs ir tobuli.

Mes turime nustoti būti paranoikais. Paranoja nėra gerai, kadangi galiausiai mes užbaigiame mitomanija, savyje prikuriame mitų. Mes norime nubudinti sąmonę, norime logiškų minčių ir tikslių sąvokų apie viską, norime išvystyti sąmoningą aiškiaregystę, o ne nesąmoningą aiškiaregystę, kadangi pastaroji iškelia praeities vaizdinius ir mes susipainiojame. Mes turime tyrinėti savo praeitį ypatingai šiame gyvenime, nes mūsų asmenybė prikaupė daug klaidingų žinių, kurių dalį gavome koledžuose ir universitetuose.

Pvz., mes girdime daugelį neišmanėlių tvirtinant, kad Čaikovskis, Leonardas Da Vinčis, Romos imperatorius Nero, buvo homoseksualai.

Taip, mes girdėjome daugelį sakant, kad beveik visi didieji praeities žmonės buvo homoseksualai. Kodėl jie kategoriškai tvirtina tas nesąmones? Jie nesupranta, kad homoseksualo smegenys yra kupinos Jadoinoskiriškų Vibracijų. Jos yra emanacija arba energijos, kurios yra seksualinės Sėklos sumaišymo su žmogiškaisiais ekskrementais padarinys. Tai sukuria siaubingą energiją, kuri kyla į smegenis ir taip visiškai jas supūdo. Šios vibracijos visiškai ir negrąžinamai priklauso toms realybėms, kurios dalinasi tokiais vibracijų lygmenimis: tai Praraja, pragaras, degeneracijos, gašlumo ir visokio gyvuliško elgesio realybė.

Asmuo, prisipildantis šiomis vibracijomis (gašlia elgsena, mintimis ir žodžiais), psichologiškai ir dvasiškai įžemina save šiuose pasauliuose. Jų smegenys tai atspindi. Tokiu būdu degeneravusios smegenys nebegali išvystyti būtinų dvasinių jutimų, kad gautų aukštesniąsias žinutes (tokias kaip muziką ir išmintį) iš aukštesniųjų realybių ar iš aukštesniųjų Sefirų. Jie paprasčiausiai nebegali nei gauti tų vibracijų, nei jų suprasti. Todėl tie degeneravę žmonės myli degeneravusią muziką, literatūrą, nuotraukas ir elgseną.

Didieji praeities žmonės buvo didieji Mokytojai; jie niekada neturėjo šių manijų ar degeneracijos, jie buvo vyrai ir moterys, turintys labai tyrą, labai švarią psichiką. Siekiant į žemę perduoti aukštų vibracijų žinias, reikalinga vibruoti vibracijomis, artimomis toms žinioms. Vis dėlto taip nutinka, kad daugelis tų vyrų ir moterų, dirbančių Esybės savirealizacijos kelyje, taip pat turėjo susidurti su savo pačių karma, savo ego, su tiek daug kaltinimų, viešu išjuokimu, liežuvavimu, t. t. Kai kurie buvo apkaltinti homoseksualizmu dėl karmos arba dėl to, kad, susiklosčius tam tikroms karminėms priežastims, jų tikroji meilė buvo įsikūnijus tos pačios lyties kūne, kad jie negalėtų susituokti ir todėl jie turėjo susidurti su tuo skausmu. Daugelis jų paprasčiausiai buvo apšmeižti savo priešų ir dabar mes juos atsimename tik tokius, kokius atminti norėjo jų priešai.

Dabar žmonės kartoja tas nesąmones ir tiki melu. Melu mes suteršiame savo pasąmonę. Būtina išvalyti savo pasąmonę nuo viso mūsų turimo šiukšlyno, ypatingai nuo tokių žinių, kurias gauname.

Patariama būti apdairiam.

Jei mes jums patartume nueiti į degalinę atsigerti degalų, ar jūs tai padarytumėte? Ne, kodėl? Kadangi tai sužalotų jūsų kūną. Kodėl taip pat negalvojate apie savo sąmonę? Ką jūs priimate penkiais jutimais arba suterš jūsų sąmonę, arba ją pamaitins. Jūs turite pasirinkti savąjį maistą. Skaitykite geras knygas, kurios pamaitins jūsų sąmonę. Laikraščiai, ypatingai pilni politikos, yra geriausias būdas užteršti protą.

Mes visada reaguojame pagal aplinkybes, pagal pavyzdžius matytus vaikystėje, universitete, mūsų darbe. Atsižvelgdami į tą patirtį, mes visada tai išspinduliuojame. Ir tą patį darome astralinėje plotmėje. Todėl mes sapnuojame tai, kas neturi prasmės.

Pradžia yra buvimas čia ir dabar, reikia pradėti valyti savo sąmonę, atsirenkant „maistą“, kurį įsisaviname per penkis jutimus. Kaip ir turime atsirinkti maistą, kurį vartojame per burną, taip pat mes turime atsirinkti ir tai, ką gauname per mūsų penkis jutimus. Antraip mes pridarysime kvailysčių bandydami nubudinti sąmonę, kai tuo tarpu į save kišime vis daugiau ir daugiau šiukšlių.

Kita pavojaus rūšis, apie kurią mes turime žinoti, yra infrasąmonė, gamtos infrasąmonė ir konkrečiai mūsų infrasąmonė…

Jeigu patyrinėsime Reinkarnacijos ar Sugrįžimo Dėsnį, mes atrasime, jog ne visi ego sugrįžta į naują kūną. Visada egzistuoja ego tipas, kuris yra labai stiprus ir labai degeneravęs, kuris negrįžta, o įžengia į žemesnes gamtos dimensijas (infradimensijas). Taip pat kaip egzistuoja aukštesnės dimensijos, kurias aptinkame danguje, taip egistuoja ir žemesnės dimensijos, kurios randasi pragare.

Mokytojas Samael Aun Weor pateikė tokio tipo grįžimo ar persikūnijimo pavyzdį. Pančas Vilja buvo įžymus Pančas Viljarevoliucionierius, kuris padėjo surengti revoliuciją Meksikoje, tačiau jis taip pat buvo prievartautojas ir žudikas. Jis padarė daug gero Meksikai. Jis susikūrė daug Dharmos dėl revoliucijos, tačiau revoliucijos metu jis išprievartavo ir nužudė daug žmonių. Taigi Didysis Įstatymas paėmė gerus ego, kuriuose įžiūrėjo šio revoliucionieriaus dorybes ir šie geri ego sugrįžo į naują kūną. Tas naujas kūnas sukūrė naują asmenybę, kuri dabar yra didis teisėjas. Šis žinomas advokatas bus ar jau buvo Meksikos prezidentu. Tokiu būdu Didysis Įstatymas jam užmokėjo. Dar daugiau, jis pažino Gnosis šiame savo gyvenime. Taigi jis save regeneruoja. Tačiau tie ego, susiję su nusikaltimais ir išprievartavimais, yra pragare, taigi dalis jo sąmonės yra pragare.

Jeigu mes astralinėje plotmėje sutiksime šį žmogų (mes nesakysime jo vardo, kadangi tai yra privatu), tai mes matysime jį esant žudiku, prievartautoju ir apie jį atsiliepsime blogai.

Taigi gamtos infrasąmonėje, jūs rasite neigiamą bet kurio asmens aspektą, taip pat ir savo pačių infrasąmonę.

Mes patys turime daug ego, kurie dabar yra aktyvūs pragaro realybėse, tačiau jie negali pasireikšti mūsų fiziniame gyvenime dėl Didžiojo Įstatymo gailestingumo. Jeigu visi mūsų ego dabar būtų mumyse, Žemėje būtų nepakeliamos sąlygos gyventi.

Kai mes sapnuojame košmarą, mūsų pačių infrasąmonė nukelia mus į pragarą, į gamtos žemesnes dimensijas. Visas mūsų ištvirkimas, nusikaltimai ir visas praeities degeneravimas yra pragare. Gamtos infrasąmonėje egzistuoja patys nusikalstamiausi dalykai, kuriuos tik galime pamatyti. Visi tie mūsų atsimenami, praeityje egzistavę, monstrai egzistuoja gamtos infradimensijose. Štai kodėl, kai mes sapnuojame košmarus, matome tuos monstrus ir demonus, kurie bando mus įskaudinti ir mes jaučiame siaubą. Mes turime suprasti, kad tai egzistuoja yra kiekvieno iš mūsų viduje.

Gamtos infrasąmonėje mes aptinkame sielų dvynių, susijusių su tamsa ir šviesa, paslaptį. Priešais Anaelį, meilės angelą, mes matome Lilitą, tamsos ir neapykantos angelą. Priešais bet kurį šviesos angelą, mes aptinkame tamsos Demoną gamtos infrasąmonėje. Jeigu mes esame astralinėje plotmėje ir atsitiktinai nusileidžiame į infra (žemesnes realybes) to nežinodami, ir jei mes tuomet kviesime šviesos angelą, nedelsiant pas mus atskubės neigiamas jo aspektas, siela dvynė, kuri yra tamsos būtybė. Ir tuomet mes klaidingai nuteisime tą angelą. Kiekvienas asmuo darantis gera čia, turi savo neigiamą pusę darančią bloga infrasąmonėje, kadangi dalis mūsų ego yra gamtos infrasąmonėje.

Kai mes kalbame apie Sugrįžimo Dėsnį, vertėtų atsiminti viešpaties Krišnos žodžius, jog kai kurie žmonės įsikūnija gyvūnuose, o dar kiti augaluose ir akmenyse. Ką jis nori pasakyti yra tai, jog kai kurie ego nebegrįžta į fizinį kūną, kadangi jie yra labai vešlūs ir degeneravę, taigi jie sugrįžta į gyvūnus ir netgi patenka į gamtos infrasąmonę.

Todėl mes turime suprasti, jog dalis mūsų sąmonės, arba aiškiau kalbant, dalis mūsų ego, yra kokiame nors laukiniame gyvūne, o dar kiti ego yra infrasąmonėje. Štai kodėl mums lengva patekti į gamtos infrasąmonę, nes dalis mūsų yra ten. Kai pradedame eiti savirealizacijos keliu, mes turime suprasti, kad anksčiau ar vėliau mes turėsime suvokti tuos ego ir juos sunaikinti. Bet jei mes vis labiau ir labiau degeneruosime, mūsų galutinis kelionės tikslas bus likusios sąmonės įkalinimas gamtos infrasąmonėje.

Žinoma mums reikia drąsos šiame kelyje. Kai mes atrandame negatyvius savo sąmonės aspektus, mes turime būti nuoširdūs. Nebūkite mazochistas, kuris daužosi į krūtinę, sakydamas: „Aš klystu, kažkas negerai su manimi“. Taip nieko neišspręsit; jūs turite būti nuoširdūs, medituoti ir prašyti šio elemento sunaikinimo, siekdami eiti savirealizacijos keliu. Kaltės jausmas nepadeda. Kai vidinėse plotmėse atrandate save blogai elgiantis, neluošinkite savęs jausdamiesi kalti. Suvokite save, jūs nieko neištaisysite jausdamiesi blogai. Tokiu būdu mumyse tik sustiprės savęs gailėjimosi ego. Savęs gailėjimasis yra kitas ego, kuris yra labai stiprus mumyse.

Štai taip mes turime atidžiai studijuoti gamtos infrasąmonę ir turime suvokti, kad mes savyje to turime labai daug.

Mumyse iškylantys vaizdiniai atitinka mūsų sąmonę, pasąmonę, nesąmoningumą ir infrasąmonę.

Mums, šios technikos pagalba plėtojant intuicinę aiškiaregystę, teks patirti daugelį dalykų su daugeliu žmonių. Gerai yra užsičiaupti ir palaukti akimirkos kalbėti, kad nepadarytume jokio nusikaltimo. Antraip, karma bus griežta mums. Mes turime rūpestingai studijuoti ego, kad nubudintume sąmonę.

Ką mums reikia padaryti norint nubudinti sąmoningą intuicinę aiškiaregystę? Mes turime medituoti ir lavinti savo sąmonę logiškomis mintimis ir tiksliomis koncepcijomis. Mokytojas nurodo mums pratimą, kuriuo galime išvystyti tikslią koncepciją ir logišką mintį.

Prieš save mes turime pasidėti bet kokį augalą. Maždaug penketą minučių mes turime jį apžiūrinėti ir po to užmerkti savo akis. Tada turime įsivaizduoti to augalo metabolizmą, augalo vystymąsi: jo ląsteles, žiedus, mes turime pamatyti jo molekulių, atomų, ląstelių, organų vystymąsi, rūpestingai ištyrinėti kaip tas augalas, būdamas paprasta sėkla, išdygo iš dirvos ir po truputį išaugo. Logiškomis mintimis mes turime ištyrinėti kaip išaugo skirtingi lapai, kamienai, kaip augalas įgijo tą formą, kurią mes matome dabar. Tada, atsižvelgdami į tai, ką žinome, mes turime logiškai įsivaizduoti, kaip tas augalas sudžius ir numirs.

Vaizduotės pagalba mes tai pamatysime. Vaizduotė yra ta pati aiškiaregystė, kadangi įsivaizduoti reiškia matyti. Tačiau mes turime matyti tikrovę, tiesą, o ne ego fantazijas. Mes turime atminti save, mes turime būti čia ir dabar; praktikos metu mes turime būti kankorėžinėje liaukoje atmindami savo Dievą ir matydami to augalo išsivystymą iš paprastos sėklos iki to, ką turime dabar, bei tai, kaip jis numirs ateityje.

Rūpestingai, išorėje ir viduje, ištyrinėtas Evoliucijos ir devoliucijos procesas, ląstelių, molekulių ir atomų matymas, rūpestingas chlorofilo apykaitos šio augalo venose matymas, jo aromato pajautimas, žiedadulkių matymas ir t. t., sudarys tinkamas sąlygas išvystyti mūsų kankorėžinę liauką, mūsų Čakrą. Tai yra būdas nubudinti aiškiaregystę, sąmonę. Jei mes kiekvieną dieną darysime šį pratimą ir kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, 24 val. per parą save atminsime, tada mes išvystysime Pastovią Sąmonę, nuolat besitęsiančią sąmoningumo būseną, kuri yra vadinama budrumo būsena. Tada tą patį mes pakartosime astralinėje plotmėje.

Turėdami Pastovią Sąmonę astralinėje plotmėje mes pamatysime tuos pačius vaizdinius ir simbolius, tačiau mes žinosime esą astralinėje plotmėje. Mes nesapnuosime. Mes pamatysime tuos pačius vaizdinius ir simbolius astralinėje plotmėje ir mes sąmoningai keliausime penktoje dimensijoje.

Matydami skirtingus simbolius, mes pajusime, jog kiekvienas simbolis savyje turi reikšmę. Tačiau mes vis dar nežinosime tos reikšmės. Tada mes įžengsime į antrąjį meditacijos etapą, kuris yra Įkvėpimas, kas reiškia gebėjimą išaiškinti matyto simbolio reikšmę. Mes jau minėjome, kad siekdami išaiškinti simbolio reikšmę, mes turime pritaikyti Skaičių, Priešingybių Analogijos, Panašumo ir Filosofinių Analogijų dėsnius. Remdamiesi šiais 4 dėsniais, mes išaiškinsime tiesą ir simbolio reikšmę.

Štai kodėl mums reikia medituoti.

Žinoma mums reikėtų klausytis klasikinės muzikos, ypatingai Bethoveno. Norint atrasti įkvėpiamąjį meditacijos lygmenį, mums reikia klausantis muzikos pasinerti į Garsų bangavimą taip pat, kaip tai daro bitė kopdama medų. Stebėkite bitę gaminančią medų, ji jį neša, uosto, visu savo kūnu išgyvena medų. Taip pat mes turime dirbti su savimi, kai klausomės klasikinės muzikos. Į garso bangavimą mes turime pasinerti kaip bitė į tą medų, mes turime visomis savo kūno ląstelėmis ir molekulėmis jausti kiekvieną vibraciją, kiekvieną garsą. 

Taip mes išgyvename muziką, kuri padeda mums išvystyti įkvėpimą, siekiant pažinti prasmę to, ko mes klausomės. Kai jūs išvystysite įkvėpimą, tada visa vaizdinių, matomų astralinėje plotmėje, prasmė jums bus žinoma. Kai nubusite astralinėje plotmėje, jūs pamatysite objektą, pamatysite jo formą, simbolį ir žinosite viso to reikšmę.

Tai panašu į kalbos mokymąsi. Pradžioje jūs tik klausotės garsų ir žinote, kad jie kažką reiškia. Po truputį jūs mokotės ir staiga pradedate suprasti; tačiau tai užima laiko. Panašiai ir mūsų Monada turi savo kalbą. Pradžioje mes matome tiktai simbolius ir formas, bandome suprasti jų reikšmę. Tačiau tik pasitelkę kantrybę ir ramumą mes priartėjame prie reikšmės suvokimo ir staiga mes pradedame kalbėti sapnų kalba. Mes sužinosime ką reiškia simboliai ir sužinosime apie savo ateitį, bei apie savo sąmonės būseną, kurioje esame šią akimirką, bei atrasime didžius dalykus.

Tačiau norėdami tai įgyti, mes turime išvystyti dvi vertybes, kurios yra Kantrybė ir Ramumas. Nesitikėkite visus šiuos gabumus išvystyti per mėnesį ar vienerius metus, kadangi šiame ir iš praeitų gyvenimų mes turime daug pasąmonės, infrasąmonės ir nesąmoningumo. Kad susidoroti su tuo, mums reikia kantrybės, kadangi Esybės savirealizacijos kelias nėra juokai, žaidimas ar kažkas patenkinti smalsumui. Tai yra rimta, mes tai turime atlikti sąmoningai. Mes turime nubudinti sąmonę.

Taigi, kai mes vystome tas įkvepiančias žinias, tada mes esame pasiruošę įžengti į jų intuicinės dalies sritį, kuri yra meditacijos aukštesnysis lygis. Tada jūs nukeliausite aukščiau astralinės plotmės, aukščiau mentalinės plotmės. Tada jūs patirsite tiesą, realybę, kokia ji yra iš tikrųjų. Siekiant įžengti į šeštąją dimensiją ir suprasti intuicinio pasaulio kalbą, mums bent jau reikia žinoti matematikos pagrindus, kadangi tas pasaulis yra gryna matematika, iš kurios kyla Kabalos mokslas. Jeigu jūs nežinote Kabalos ar matematikos pagrindų, jūs nesuprasite šeštos dimensijos kalbos. Mums tai reikia išvystyti. Meditacija yra būdas tai padaryti.

Iniciacinis Elementas, arba tas elementas, kuris iškils per patirtis astralinėje plotmėje, yra tas pranešimas, ta forma, tas vaizdinys, kurį mūsų Vidinė Esybė patalpina mūsų patyrimuose, mūsų sapnuose, ir per šį elementą ji mus mokys. Kai mes atrasime šį Iniciacinį Elementą, mums pakaks tik susikoncentruoti į jį, kad staiga atsidurtumėme astralinėje plotmėje. Ir tada kai mes jį pamatysime priešais save, mes nedelsiant suvoksime esą anapus kūno ir, kad mūsų Esybė mus kažko moko.

Tačiau mums reikia labai rimtai studijuoti savo psichiką, būti čia ir dabar. Kaip sąmonė mes neturime miegoti. Atminti savo Esybę reiškia atminti save, o stebėti save, reiškia studijuoti savo nesąmoningumą, pasąmonę, infrasąmonę, kadangi tai yra mūsų sąmonės dalis, įkalinta mūsų ego viduje, ir ji visada išplauks į paviršių bet kurio įspūdžio metu. Taigi būkime budrūs iškilus bet kuriam įspūdžiui, kad atrastume ir medituotume apie tai, išvalytume sąmonę nuo visų šių agregatų.


Klausimas: Jeigu mes viduje turime dangų ir rojų, ar tai reiškia, kad kiekviena mūsų turima mintis save neutralizuos, ar tai jūs turėjote omenyje sakydamas, jog gėris eina į dangų, o blogis į pragarą?

Atsakymas: Akivaizdu, kad sąmonė, kai ji yra laisva, yra ta mūsų sielos dalis, kuri eina į dangų ir turi tiesiogines patirtis su mūsų Esybės aukštesniosiomis dalimis. Sąmonė, susijusi su ego, yra mūsų vadinama pragaru. Atminkite, kad pragaras yra inferno, žodis „inferno“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio „infernus“, kurio reikšmė yra žemas, žemesnis.


Klausimas: Ką reiškia tas žodis: Kosminis bendras auto…?

Atsakymas: „Trogo“ reiškia praryti. „Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis“ - visko, kas egzistuoja, abipusis maitinimasis. Tai reiškia, jog mes duodame ir gauname tai, ką mums duoda. Šią akimirką šios žinios nėra mano žinios, jos priklauso Išminčiai, Kristui, jų mus mokė Mokytojas Samael Aun Weor. Aš duodu jums Šviesą, Išmintį, kuri jums padės. Kadangi aš duodu, tai aš ir gausiu, toks yra dėsnis. Man reikia šviesos, aš duodu šviesą. Štai kodėl savanaudžiai netobulėja šiame Kelyje. Jie gauna, bet jie nepadeda. Šios Vandenio eros moto yra kooperacija. Siekiant bendradarbiauti jūs turite duoti, kai jūs gaunate.


Klausimas: Ar siela įeina į gyvūnų kūnus?

Atsakymas: Priklausomai nuo sugrįžimo dėsnio. Egzistuoja daug paslapčių, ypatingai kai kas nors turi daug ego; ne visi ego sugrįžta į tą patį kūną. Dalis ego sugrįžtą į kuriuos nors gyvūnus. Yra atvejų, kai ta pati siela egzistuoja dviejuose kūnuose tuo pačiu metu, bet tai nutinka labai retai. Dažniausiai, kalbant apie ryšį tarp žmonių ir jų ego, kai kurie ego nugrimzta į pragarą, o kiti egzistuoja kūne. Taigi, kai mes einame savirealizacijos keliu, mes iš dalelių surenkame savo sielą. Mes norime surinkti visas savo dalis (kurios dabar yra įkalintos ego), toks yra darbas.

Eidami keliu mes atrasime, jog dalis sielos nėra kūne, o pragare ar kokiam nors gyvūne, kadangi ten įkalintas koks nors degeneravęs ego, kuris, laimei, nėra šiame kūne, kad netrukdytų mūsų dvasiniam vystymuisi.

Kalbant apie infrasąmonę, mes turime suprasti, kad narkotikai, kontraceptikai, velniška muzika visada atveria mūsų psichikos atomines duris ir dalis tų ego ištrūksta iš infra (žemesniųjų pragaro sferų) ir pasireiškia fiziniame lygmenyje, tokiu atveju asmuo pradeda blogai elgtis. Visa gyvuliška mūsų sąmonės dalis yra infrasąmonėje ir kai mes, pasitelkę narkotikus ar daugelį kitų dalykų, atveriame duris, tie ego užvaldo mus ir žmonės pradeda elgtis išsigimėliškai.


Klausimas: Ar įmanoma, jog siela įsikūnijo 1960 metais, po to mirė ir įsikūnijo kitame kūne, kuris gimė 1950?

Atsakymas: Tai įmanoma, nes ego nepriklauso trečiajai dimensijai. Ego visada pasilieka penktoje dimensijoje, amžinybėje; praeitis, dabartis ir ateitis yra amžina dabartis.

Ego, kurį šią akimirką turite savyje, yra penktoje dimensijoje. Ego priklauso penktai dimensijai. Jūsų fiziniai kūnai priklauso trečiajai dimensijai, tačiau tai, kas yra jūsų ego, egzistuoja čia pat jumyse, penktoje dimensijoje. Jie mąsto pasitelkdami jūsų protą, jaučia per jūsų širdį. Jie ten yra, tačiau penktoje dimensijoje ir iš tos dimensijos jie užvaldo fizinį kūną, išreiškia save per mūsų trejas smegenis ar tai bebūtų pavydas, neapykanta, išdidumas, godumas, tuštybė, t. t. Tačiau ta penktoji dimensija yra susijusi su mūsų pačių projekcijomis šioje dabartinėje nesąmoningumo būsenoje, su praeitimi – pasąmone ir su žemesniosiomis gamtos sritimis: infrasąmone.


Klausimas: Kalbant apie paranoją, ar paranoikai neatsineša to bruožo į savo gyvenimus? Ar savo ruožtu jie pritrauks tai į savo gyvenimus?

Atsakymas: Galiausiai jie tai pritrauks. Kiekvienas savo gyvenime pritraukia tai, ką turi viduje. Panašiai kaip magnetas pritraukia geležies gabaliuką. Štai kodėl aš jums sakau, jog Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis dėsnis reiškia, kad į savo kūną pritraukiate tai, ką jūs turite viduje. Kokius viduje turite ego, tokias ir jėgas pritrauksite. Jeigu savyje turite žemesniųjų dimensijų ego, tuomet pritrauksite tuos žmones, kurie susiję su ta infradimensija, bei pritrauksite tos žemesnės dimensijos jėgas. Siekdami nuo to būti laisvi, jūs turite save pataisyti, pasikeisti viduje, kadangi išorė yra vidaus atspindys.

Pažvelkite į visuomenės išorę. Akivaizdu, kad visuomenė, kurioje mes dabar gyvename, yra daugelio žmonių vidaus projekcija (atspindys): pastatai, kaimynai, smurtas, karai, pornografija, t. t. yra daugelio žmonių išradimas. Mes esame čia, nes mes esame visuomenė. Individo projekcija yra visuomenė. Jeigu norime pakeisti visuomenę, mes turime pakeisti individą. Mes turime valdyti savo sąmonę, o ne kaimyno sąmonę.

Jeigu mes matome dalykus pasitelkę sąmonę, mes turime rodyti pagarbą, kadangi mes nesame šventuoliai. Kaip Jėzus pasakė: „tas, kuris be nuodėmės, tegul meta akmenį pirmas“. Mes esame pilni ydų. Mes turime išmokti atleisti. Viešpaties malda sako: „atleisk mums mūsų nuodėmes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“. Taigi ar mes atleidžiame? Jeigu neatleidžiame, tai kaip mes galime tikėtis, jog mums atleis?


Klausimas: Ar viršyti ego nereiškia jį pašalinti?

Atsakymas: Viršyti ego reiškia jį eliminuoti. Mes viršijame protą, kai eliminuojame ego prote, kadangi ego yra protas.


Klausimas: Jeigu mes kažkaip artėjame prie savo Esybės, tačiau šią akimirką nesame čia ir dabar, mes esame ego, tai kas tuomet valdo mūsų progresą?

Atsakymas: Siekiant progresuoti, mums reikia būti čia ir dabar, atminti savo Dievą. Mums reikia stengtis būti čia ir dabar. Kai aš prisimenu save, aš atmenu Dievą ir aš esu nuoširdus pats sau, aš bandau suprasti tą savo sąmonės dalį, kuri klysta.

Kai jūs suvokiate, jog miegate, tai yra pirmas žingsnis link nubudimo. Jeigu suvokiate nesą nubudę, tai yra ženklas, kad jūs norite pabusti; tada negailėkite pastangų pabusti. Kartokite Mantrą OM TAT SAT OM (parsisiųsti), kad suaktyvintumėte kankorėžinę liauką, kuri yra vienintelė liauka susijusi su Esybe. Kai mes esame joje, mūsų Monada mums padeda, siunčia mums daug jėgų, pastūmėja mus, kadangi mes esame Jos dalis. Mūsų Monadai mūsų reikia. Tačiau mums reikia medituoti ir išlaisvinti save iš EGO.

Mums reikia jaustis esant viduje, esant toje buveinėje, kuri yra sąmoningas atsiminimas, kankorėžinė liauka. Taigi mes ten sėdime ir jaučiamės esą kūne. Tai yra savęs atsiminimas kiekvieną akimirką, ir tuomet mes atrasime atskiras ego dalis. Būkite kantrūs, nes tai yra ilgas darbas.

 


<<< Atgal           Toliau >>>

 


 „Kas nori surinkti  vaisius, kurie auga  šiame mokymo sode,  tas visą savo  gyvenimą turi paversti  nepabaigiamomis  pratybomis.“

        - Bo In Ra

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos