Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Pančatatva Ritualas


Žvelgdami iš gnostiškų pažiūrų ar, tiesą sakant, iš bet kokios dvasinės tradicijos pažiūrų, mes suprantame, jog viskas, kas egzistuoja, savo ištakas turi Dieviškosios Motinos įsčiose. Šios įsčios yra neaprėpiama platybė, tuštuma, kurią vadiname Akaša. Tai yra pirmapradė substancija, tačiau taip pat ji nėra ir substancija. Jūs galite tai pavadinti nediferencijuota materija, tai yra tai, iš ko materija atsirado. Ji yra vadinama Mūlaprakrite, kas yra Dieviškosios Motinos Erdvės neaprėpiamos įsčios. Iš tų įsčių iškyla viskas, kas egzistuoja, kas pasireiškia. Taigi apibendrindami mes sakome, kad visų atomų, visos materijos, visos energijos prigimtis yra šiose įsčiose.

Dieviškosios Motinos Erdvės įsčios Pradžios knygoje yra simbolizuojamos pirmapradžiais vandenimis. Panašiai kaip ir daugelyje kitų tradicijų, mes turime didįjį vandenyną arba didžiuosius vandenis, iš kurių iškyla gyvybė. Taip yra induizme ir įvairiose Centrinės ir Pietų Amerikos tradicijose.

Šie vandenys yra moteriški ir jie yra pirminė materija arba pirmapradis šaltinis viskam, kas pasireiškia.

Toliau įsčiose yra Sėkla. Sėkla yra nesuteršta kūrinija arba nekaltas prasidėjimas, iš kurio iškyla gyvybė. Ta sėkla yra apvaisinama arba impregnuojama trijų pirminių jėgų arba to, ką vadiname Trejybe. Krikščionybėje tas jėgas mes vadiname Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia. Tai yra šventa Patvirtinančioji, šventa Paneigiančioji ir šventa Sutaikančioji (jėgos). Tai yra trys pirminės jėgos, kurių reikia bet kuriame kūrimo lygmenyje, bet kuriame egzistencijos lygmenyje. Mes tai vadiname Trijų dėsniu ir šis dėsnis yra pagrindinis visuose gamtos lygmenyse. Taigi mes matome, kad pačioje pradžioje, prieš viskam pasireiškiant, Trijų dėsnis modifikuoja patį kūrimo procesą arba tai, ką mes vadiname „pradžia“, kas reiškia sukūrimą, pagimdymą.

Pirmąjį apvaisinimą atlieka Logos. „Logos“ yra graikų kilmės terminas, kuris reiškia žodį.

„Pradžioje buvo Žodis (Logos). Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.“ - Evangelija pagal Joną 1:1-3

Gnosticizme Trejybę mes vadiname Pirmuoju, Antruoju ir Trečiuoju Logos, kurie visi kartu yra Sauliškasis Logos. Ši Trejybė yra trijų-vienybė: trys viename.


Dieviškosios Motinos apvaisinimas sukelia tų jėgų kondensavimąsi ar materializavimąsi į pavidalą ir tai yra simbolizuojama senovės vaizdinyje, kur Dieviškoji Motina savo rankose laiko kūdikį. Tai yra Dieviškosios Motinos kondensavimosi arba materializavimosi į pavidalą pradžia, kai tas pavidalas yra kūdikis. Mes žinome, kad tas kūdikis yra Kristus, kuris taip pat buvo vadinamas Horu, Avalokitešvara, Kecalkoatliu ir daugeliu kitų vardų.

Kūdikis gimsta tam, kad būtų nukryžiuotas. Jis gimsta tam, kad pasiaukotų. Ši esminė energija pasireiškia, kad galėtų pasiaukoti dėl egzistencijos. Tam, kad būtų egzistencija, turi atsirasti ta jėga ir paaukoti savo esmę.

Taigi, bet kokio materijos ar energijos lygmens pačioje susiformavimo pradžioje mes turime Dieviškąją Motiną ir Kristų. Vienas pagrindinių Kristaus simbolių yra kryžius. Kryžius turi daug reikšmių ir yra daug senesnis už krikščionybę. Tai yra vienas iš seniausių simbolių, žinomų žmonijai.

Ta Šviesa, tas Kristus, kuris yra Sauliškasis Logos, ta Šviesa ar energija, kuri pasireiškia iš Dieviškosios Motinos įsčių, senovės religijose yra simbolizuojama Saule, Ra, Saulės dievu, Saulės didvyriu, kuris pasirodo, kad pasiaukotų, kad galėtų atsirasti nauja kūrinija. Mes sakome, jog Kristus yra Šviesa, tačiau tai yra dvasinė Šviesa. Tai yra Kūrimo Spindulys. Šis spindulys iš tikrųjų yra trys viename, kadangi pats spindulys, Kristus, Sauliškasis Logos, realiai yra trijų jėgų Trejybė, išreiškianti save kaip viena. Štai kodėl mes sakome, kad tai yra vienybė trijuose. Tai yra trys suvienytos ir subalansuotos kuriančiosios jėgos.

Tos trys jėgos turi savo veiksnius ir poveikį, kuriuos jos panaudoja. Mes jas suprantame kaip teigiamą, neigiamą ir sutaikančiąją (subalansuojančią), tačiau simboliškai mes sakome, kad Tėvas yra ta pirmoji jėga, išminties esmė, Sūnus iš tikrųjų yra meilės esmė ar pagrindas, o Šventoji Dvasia, trečioji jėga, yra apvaisinančioji ugnis arba Inteligencija. Taigi ta Saulės (Sauliškoji) Šviesa, tas Saulės Logos savyje talpina šiuos tris aspektus, kai jis, siekdamas kurti, pasirodo ir pasireiškia.

Trečiasis Logos, Šventosios Dvasios aspektas, visos materijos ir energijos šaknyse, visoje kūrinijoje sukelia poliškumą, dvilypumą, ką mes suprantame kaip priešpriešas. Ir kaip tik per šį dvilypumą ar šį poveikį gali įvykti kūrimas. Mes tai matome pačiose materijos šaknyse; tam, kad būtų sukurta šviesa, mums reikalingi sąveikaujantys Vandenilio ir anglies Atomai. Jie yra vienas kitą papildančios substancijos, kurios, tarpusavyje sąveikaujančios, sukuria šviesą. Šis kūrimas yra Šventosios Dvasios funkcija. Ji prisotina gamtą, materiją ir energiją esminiu dvilypumu, kuriame iškyla galimybė užgimti naujai substancijai. Tai yra simbolizuojama pačiu kryžiumi, kuris yra sudarytas iš dviejų tarpusavyje sąveikaujančių, susikertančių, viena kitą papildančių linijų. Šios dvi linijos simbolizuoja teigiamą ir neigiamą arba vyrišką ir moterišką jėgas, kurios suvienytos suformuoja kažką naujo.

Kai iš gnostiškų mokymų taško pažvelgiame į tai, kaip atsiranda materija, mes suprantame, jog pati materijos prigimtis yra ši Šviesa, Saulės Logos Šviesa. Jei tai vizualizuojame, mes pirmiausia įsivaizduojame Visuotinę Gyvybės Dvasią, kuri yra ta neišsidiferencijavusios materijos neaprėpiamybė ar nebūtis. Jos apačioje, atskirai nuo jos, egzistuoja materijos realybės, kurios yra įvairios mūsų žinomos dimensijos, atskirtos nuo nulinės arba septintos dimensijos. Tarp šių Visuotinės Gyvybės Dvasios ir materijos realybių yra tiltas, kuris realiai yra pirmasis materijos pasireiškimas; šis tiltas egzistuoja tarp šių dviejų pasaulių ir gnosticizme jis vadinamas vandeniliu (angl.: hydrogen). Vandenilis yra pirmasis elementas arba pirmoji materijos struktūra. Žodis „hydrogen“ yra sudarytas iš „hydro“, kas reiškia vandenį, ir iš „gen“, kas yra susiję su kūrimu arba pradžia, geneze. Akivaizdu, kad tai mums primena Pradžios Knygos pirmapradžius vandenis.

Moksliškai kalbant, vandenilis yra paprasčiausias periodinės elementų lentelės komponentas ir tai sutampa su tuo, ką Gnosis moko apie materijos prigimtį. Šios vienos formos modifikacijų dėka egzistuoja visa materija. Kiekvienas atomas, kiekviena struktūra iš tikrųjų yra tiesiog įvairių vandenilio formų kombinacijos. Vandenilis yra pakeičiamas jo turimų protonų, neutronų ir elektronų skaičiumi, ko pasekoje susidaro nauji elementai. Vandenilių įvairovė vėl jungiasi, kad būtų sudarytos dar sudėtingesnės materijos formos. Kiekvienas tų elementų seksualiai yra pritraukiamas kito jį papildančiojo elemento, taigi pvz., natris seksualiai yra pritraukiamas prie chloro, kurie susijungę sudaro druską. Taigi ši, viena kitą papildančiųjų, elementų kombinacija slypi pačiose atominių struktūrų šaknyse, o iš to lygmens, einant vis aukštyn, atitinkamai iki galaktikų ir Visatų susiformavimo. 

Visi kūrinijos lygmenys, nuo atominio lygmens iki visatos, remiasi seksualine trauka ir tai yra pagrindinė aksioma, kuriai paklūsta visa egzistencijos struktūra. Tai yra simbolizuojama kryžiumi. Kryžius, kaip jau minėjome, parodo dvi susikryžiavusias linijas, kurios tarpusavyje sąveikauja ir kai ši sąveika yra aktyvi, kryžius sukasi. Besisukantis arba liepsnojantis kryžius yra vadinamas svastika. Svastika iš tikrųjų yra labai senas simbolis, jis buvo puoselėjamas įvairiose pasaulio tradicijose, deja, praeitame šimtmetyje, Europoje kai kurie žmonės netinkamai jį panaudojo, tačiau šis simbolis yra gerokai senesnis nei tie žmonės, tai yra šventas simbolis.Jei mes padalinsime kryžių, pamatysime, kad jis turi keturias dalis, kurios ištįsta iš centrinio taško. Šios keturios dalys simbolizuoja pagrindines keturias stichijas – orą, žemę, vandenį ir ugnį. Jos taip pat susijusios su žodžiu „Tetragramatonas“. Graikų kalboje „Tetragramatonas“ reiškia keturių raidžių žodį arba žodį iš keturių dalių ir tai yra susiję su šventu Dievo vardu: Jod, Hei, Vav, Hei.


Tai yra keturios hebrajų raidės, kurios kaip ir likusios yra simbolinės. „Jod“ yra vyriška ir simbolizuoja vyrišką lyties organą arba falą. „Hei“ yra moteriška ir simbolizuoja įsčias. „Vav“ irgi yra vyriška ir simbolizuoja vyrą, taip pat - stuburą. Ir „Hei“ vėl yra moteriška, kuri šiuo atveju simbolizuoja moterį. Taigi kryžius, analizuojant jį Tetragramatono atžvilgiu, iš tikrųjų parodo seksualinį sąryšį, kuris egzistuoja visuose gamtos lygmenyse.

Ant to kryžiaus yra nukryžiuojamas Kristus, Sauliškoji Šviesa. Simboliškai mes visuomet matome nukryžiuojamus Kristaus ar Saulės didvyrius, kas yra šviesos egzistencijos prasmės simbolis. Kristus egzistuoja, jog pasiaukotų vardan kūrinijos ir egzistencijos. Panašiai ir visi sauliškieji didvyriai arba sauliškieji dievai, Bodhisatvos, pasiaukoja dėl visų būtybių gerovės. Tai yra esminė Žmogaus egzistencijos prasmė - išmokti pasiaukoti dėl kitų gerovės.

Taip pat egzistuoja ir kitos keturios raidės, kurios yra susijusios su kryžiumi: INRI. Tai yra simbolinis terminas, slepiantis įvairias reikšmes. Viena svarbiausių reikšmių yra „Ignis Natura Renovatur Integram“ (lotyniškas terminas). Išvertus tai reiškia „Ugnis Nepaliaujamai Atnaujina Gamtą“. Ta ugnis žinoma yra Kristaus sauliška šviesos ugnis. Tai yra ta Šventosios Dvasios ugnis, kuri pasiaukodama nuolatos atnaujina gamtą ir tai yra simbolizuojama ant kryžiaus. Kai matome kryžių su raidėmis INRI, mes matome pačios egzistencijos struktūros simbolį kiekviename atome, kiekvienoje materijos ir energijos formoje. Taip Kristus paaukoja savo jėgas, kad galėtų pasireikšti materija.

Siekdami geriau tai suprasti, pažiūrėsime į tai iš kitos pusės. Ta energija, ta esminė energija arba ta šviesa, kuri vibruoja begalinėje erdvėje, sanskrito kalboje yra vadinama Prana. Pasireiškimo eigoje ši energija spinduliuoja, skleidžia garsus, ji sukelia vibracijas, kur kiekviena vibracija kartu yra ir garsas, ir šviesa.

Ta energija pradeda kondensuotis į Akašą, kuris yra kitas tankesnis lygmuo. Toliau Akaša kondensuojasi į Eterį, o Eteris pradeda diferencijuotis ir išsiskleidžia į tai, ką mes vadiname tatvomis.

Egzistuoja keturios pagrindinės tatvos (iš tikrųjų egzistuoja septynios, tačiau dabar kalbėsime apie keturias). Jos yra Vaju, Apas, Tedžas ir Prithvi. Terminas „tatva“ reiškia tikrąją būtį ar kažko esmę. Taigi mes suprantame, kad tatva yra Eterio modifikacija. Eteris yra tiesiog subtilesnių šviesos ir energijos formų, vadinamų Akaša ir Prana, kondensacija.

Šios keturios tatvos toliau sutirštėja ir tampa tuo, kas mums yra pažįstama kaip fizinės materijos keturios stichijos. Vaju yra oras, Apas yra vanduo, Tedžas yra ugnis ir Prithvi yra žemė. Šios keturios stichijos kristalizuojasi fiziniame pasaulyje ir suformuoja patį visų materijos formų pagrindą, kurį mes fiziškai pažįstame. Štai kodėl, kai jūs patyrinėsite senovės graikų filosofiją, pamatysite, kad jie visuomet užsimena apie keturias stichijas. Taip pat, jei patyrinėsite Vakarų tradicijų alchemikus, pamatysite, jog ir jie užsimena apie šias keturias stichijas. Jie suprato, tačiau galbūt neužrašė, kad keturios stichijos tiesiog yra tatvų modifikacijos, kai tatvos kondensuojasi iš Eterio, o Eteris savo ruožtu kondensuojasi iš Akašos, o ši – iš Pranos. Tai svarbu žinoti, kadangi visi šie skirtingi lygmenys iš tikrųjų yra energijos arba šviesos, kuri užtikrina tinkamą kūrinijos funkcionavimą, formos.

Pirmasis materialus ir konkretus elementas, kuris kristalizuojasi iš Pranos, yra vandenilis. Ir tai yra pirmoji šviesos kristalizacija. Vandenilis, kaip minėjome, yra paprasčiausias elementas ir jis yra visos egzistuojančios materijos ir energijos pagrindas. Alchemijos moksle visas materijos formas mes vadiname vandeniliu, tačiau tam vandeniliui suteikiame skirtingus skaičius, priklausomai nuo jo santykinio tankumo. To priežastis yra ta, kad mes galėtume suprasti, kaip yra diferencijuojama materija ne tiek pagal savo atominę sudėtį, kiek pagal savo santykinį tankumą ar svorį.

Trys pirminės jėgos kristalizuojasi vandenilyje, toliau iš to susidaro visi kiti elementai. Taigi šie pagrindiniai elementai sudaro mūsų gerovės prigimtį. Visi egzistuojantys elementai yra vandenilio transformacijų rezultatas, įvairios vandenilio formos ir jo kombinacijos.

Viskame, su kuo mes, kaip fizinis organizmas, sąveikaujame, yra Kristus, Saulės šviesa, kuri palaiko viską, kas egzistuoja. Tačiau ši energija visada yra modifikuojama priklausomai nuo procesų, kuriuose ji dalyvauja. Taigi pvz., mūsų fizinis kūnas reikalauja tam tikrų elementų, kad save palaikytų. Panašiai ir su mūsų psichika, mūsų Sąmonė reikalauja tam tikrų elementų, kad save išlaikytų.

Mums reikia maisto, mums reikia oro, vandens. Mums reikia šių elementų tam, kad pastoviai palaikytume savo egzistenciją. Ir tai yra energijų pasikeitimas ar transformacija, kuri mums yra reikalinga, norint išlikti ir pasireikšti šiame gamtos lygmenyje. Mes labai gerai žinome, jog jei nustosime valgę ar gėrę, mes nustosime reikštis šiame gamtos lygmenyje. Lygiai tas pats ir su oru. Gnosis studijose mes tiriame, kaip tai įtakoja mūsų egzistencijos tikslą ir prasmę.

Maisto nurijimas yra būtina sąlyga, kad išgyventume. Maistas gnosticizmo studijose yra priskiriamas vandenilio Do 768 vertei. Do yra nata. Do yra pirmoji iš septynių oktavos natų.

Septynių Dėsnis yra pagrindinis kūrimo dėsnis, kuris organizuoja viską, ką suformuoja Trijų dėsnis. Mes turime šviesą, tačiau ši šviesa yra modifikuota Septynių dėsnio. Mes turime garsą, tačiau šis garsas taip pat yra modifikuotas Septynių dėsnio, oktavos dėsnio. Štai kodėl mes studijuojame septynias čakras, septynis kūnus, septynias natas. Egzistuoja daug lygmenų, kuriuose pasireiškia Septynių dėsnis.

Kai matome Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si skalę, mes galime patyrinėti, kaip Septynių dėsnis valdo energiją mūsų organizme. Pirmoji nata yra Do. Siekdami palaikyti savo fizinio kūno egzistenciją, mes vartojame maistą, kuriam priskiriame santykinę tankumo vertę Do 768. Skaičius 768 nurodo to maisto ar substancijos santykinį svorį arba tankumą ryšiumi su Prana. Jei Prana yra paprasčiausia substancijos forma, kuri pasireiškia kaip vandenilis (vandenilio vertė yra 1), tuomet skaičius 768 reiškia 768 kartus vykusią modifikaciją ar santykinio tankumo ir svorio pasikeitimą. Taip pat jūs tai galite išreikšti ir kitaip, 768 gali būti apibūdinama dėsnių arba modifikuojančių faktorių skaičiumi. Apibendrindami galime pasakyti, jog vandenilis Do 768 yra labai sudėtingas, jis yra labai tankus. Štai kodėl mūsų kūnui reikalinga suvirškinti maistą. Štai kodėl mes turime virškinimo sistemą.

Mūsų virškinimo sistemos tikslas – suskaldyti sujungtus elementus ir iš jų išskirti elementus, kurių mums reikia, siekiant palaikyti fizinį kūną gyvą. Visa mūsų virškinimo sistema yra fiziologinis procesas, kuris per mūsų instinktyvias smegenis yra valdomas Esybės inteligencijos; ta energija nukreipia save į minėtą vandenilį, kad jį išskaidytų ir iš jo paimtų svarbius elementus bei išmestų tuos, kurie nėra reikalingi.

Virškinimo proceso metu kūno perdirbamiems vandeniliams yra priskiriama Re nata, kuri yra antroji oktavos nata. Šių vandenilių santykinis tankumas yra 384. Čia maistas yra pradedamas skaidyti, supaprastinti, jis tampa tyresne energijos forma.

Jei mes vartojame blogą maistą arba maistą, kurio realiai negalime pavadinti maistu, pvz. greito paruošimo maistas, coka cola, alkoholis, tai šie elementai neturės tyrų Saulės Logos atomų, kadangi jis nėra tikras maistas, jis labiau atitinka nuodus ir mes nieko naudingo iš jo neišgausim. Iš tikrųjų, iš tų substancijų mes galime pasisavinti žalingus elementus. Taip pat yra ir su nešvariu oru, kurį įkvepiame arba kai rūkome; mes pasisaviname elementus, kurie nėra naudingi mūsų organizmui. Realiai jie yra kenksmingi. Taigi tyrų atomų išgavimo procesas, nuo kurio priklauso mūsų organizmo gerovė, tokiu būdu yra suparalyžiuojamas ir sugadinamas tų elementų, kuriuos pasisaviname. Mes labai gerai žinome, kad esame tas, ką valgome; ši tiesa jums taps vis labiau ir labiau akivaizdesnė.

Jei vis dėlto mes valgome gerą maistą ir kvėpuojame švariu, tinkamu oru, tuomet išgauti elementai perduodami į kitą sistemą, kurią mes vadiname kraujotakos sistema.

Širdis kartu su plaučiais valo kraują. Ji išgrynina elementus, kurie pereina per kraujotakos sistemą, kad visais tais elementais pamaitintų organizmą. Pro mūsų plaučius įkvepiamas oras ir deguonis yra sujungiami ir patalpinami į kūno kraujotakos sistemą. Kraujyje taip pat yra elementai, kuriuos išgavo virškinimo sistema; taigi, šiame etape, kūno perdirbamiems vandeniliams yra priskiriama Mi nata, atitinkanti santykinį svorį 192.

Kraujotakos sistemos atliekamo išgryninimo proceso galutinis išgaunamų elementų rezultatas yra tam tikras maistas arba energija, kuri toliau yra perduodama į smegenis. Smegenyse vykstanti energijų transformacija yra susijusi su nata Fa, tuomet santykinė vandenilių vertė yra 96. Taigi mes matome kaip gana greitai, tik 4 etapais, sumažėjo vandenilių santykinis svoris. Čia mes turime reikalą su vis labiau ir labiau subtilesnėmis ir tyresnėmis energijos formomis.

Tos energijos, kuriomis yra maitinamos smegenys ir nuo kurių priklauso smegenų būklė, yra išgautos iš kraujotakos sistemos, kvėpavimo sistemos ir iš mūsų suvartoto maisto. Tai reiškia, jog tai, ką apdoroja širdis, tiesiogiai paveikia smegenų būklę. Širdis yra artimai susijusi su mūsų emocijomis, o smegenys yra artimai susiję su mūsų mintimis, todėl dabar mes galime suprasti, kodėl svarbu gerai suvokti tai, kas vyksta mūsų psichikoje bei kontroliuoti savo jausmus ir mintis. Mes gerai žinome, jog žmonės esantys liguisti širdyje, galiausiai suserga kūno ir proto ligomis.

Smegenys yra Mentalinio Kūno įrankis. Smegenys yra minties įrankis. Pačios smegenys nėra protas, tai yra organas, kurį naudoja protas. Žinoma smegenys yra artimai susijusios su centrine nervų sistema. Ši nervų sistema apdoroja, transformuoja energiją.

Per centrinę nervų sistemą ir smegenis mes gauname gyvenimo įspūdžius. Gyvenimo eigoje šie įspūdžiai patenka į mus per penkis jutimus. Nervų sistema šiuos įspūdžius priima kaip energiją, vibraciją, garsą, šviesą.

Mūsų gyvenimo įspūdžiai ne tik įtakoja mūsų kūno ir proto būklę, bet ir energijos transformaciją organizme. Kai kūnas transformuoja energijas pasisavintas iš maisto, oro ir vandens, jas išvalydamas ir nusiųsdamas pamaitinti smegenims, tada tie išgryninti elementai yra sujungiami su energija, kurią mes pasisaviname iš savo gyvenimo įspūdžių.

Jeigu tie įspūdžiai bus gašlūs, smurtiniai, pilni neapykantos ar nepadorūs, tuomet bus stipriai paveikta ne tik mūsų psichika, bet ir kūno atliekamų energijų transformacijos kokybė.

Jeigu mes žiūrime smurtinius ar pornografinius vaizdinius arba maitiname save neigiamomis emocijomis, neigiamu mąstymu, puoselėjame melancholiškas mintis, kritikuojame, skeptiškai mąstome, kaltiname kitus, tuomet ta energija tiesiogiai įtakoja ir savimi prisotina organizmo viduje transformuojamus vandenilius.

Daugeliu atvejų žmonės taip yra susitapatinę su intelektu ir taip įpratę priimti neigiamus įspūdžius, kad nebelieka pakankamo tyros energijos kiekio, kuris patektų į kitą natą.

Vis dėlto, jei mes klausysimės gražios muzikos, mus sups nuostabūs vaizdai ir garsai, gyvensime pusiausvyroje ir taikiai, tuomet mūsų gaunami įspūdžiai bus labai aukštos kokybės. Tai, savo ruožtu, labai teigiamai stimuliuos vandenilių transformaciją.

Šiame lygmenyje atliktos transformacijos rezultatas, kad ir koks energijos kiekis gali būti išgrynintas ir pasiųstas į sekantį lygmenį, ima leistis stuburu. Dabar kūno perdirbamiems vandeniliams yra priskiriama Sol nata, atitinkanti santykinę vertę 48.

Stuburas yra susijęs su judėjimo procesais. Jis taip pat yra artimai susijęs su didžiąja simpatine nervų sistema, kuri yra tiesiogiai susijusi su mūsų emocine gerove bei su Astraliniu Kūnu. Daugelis mūsų iš tikrųjų neturi sauliškojo astralinio kūno. Mes turime mėnulišką astralinį kūną, kuris taip pat yra vadinamas kama rupa. „Kama rupa“ yra sanskrito kalbos terminas, reiškiantis troškimų kūną. Jeigu mes mėgaujamės savo troškimų poveikiu, kurie kyla iš mūsų gyvuliškos prigimties, o ji yra susijusi su stuburu, bei širdyje kylančiais troškimais, tuomet šių troškimų energija įtakos mūsų organizme vykstančią vandenilių transformaciją. Tai reiškia, jog jei mes susitapatiname su savo pykčiu ar pavydu, tuomet tų jausmų energija sutrikdo vandenilių transformacijos procesą. Neigiamos emocijos iškraipo energijos transformacijos procesą.

Taigi kad ir koks yra šiame lygmenyje išgaunamos tyros energijos kiekis, ji toliau pereina į endokrininę sistemą, kuri yra artimai susijusi su gyvybiniu arba energijos kūnu. Endokrininėje sistemoje gaminasi mūsų hormonai, ji atitinka natą La ir svorio vertę 24. Taigi čia mes jau turime ypač išvalytą energiją.

Mes žinome, jog, mūsų organizme, hormonų ir endokrininėje sistemose slypi ypatingai galinga ir veiksminga energija. Endokrininėje sistemoje mes aptinkame visus hormonus ir tas jėgas, kurios sąlygoja daugelį elgsenos bruožų bei modeliuoja kūrimo procesus mūsų organizme.

Šis mūsų psichikos lygmuo yra susijęs su sapnais ir mūsų vitalinio (gyvybinio) kūno būkle. Vitalinis kūnas yra aukštesnioji fizinio kūno dalis, energijos kūnas; tai įrankis, per kurį yra įgalinami visi medžiagų apykaitos ir cheminiai procesai fiziniame kūne. Fiziniam kūnui miegant, gyvybinis kūnas per Čakras pasikrauna Sauliškąja Šviesa.

Vitalinį kūną palaikančios energijos naudojamos fizinio kūno atstatymui, jos yra sujungiamos su tomis energijomis, kurias mes kuriame ir transformuojame jau minėtų procesų metu - valgant, kvėpuojant, kraujotakos proceso metu ir t. t. Taigi šiame lygmenyje, La 24 lygmenyje, mes turime energijų kombinaciją, kuri yra rezultatas visų procesų vykstančių virškinimo, kvėpavimo, kraujotakos sistemose ir per stuburą ir smegenis sujungiamų su gyvybinio kūno pritraukiamomis energijomis. Visa ši energija yra ypatingai išvalyta, galinga ir labai veiksminga. Jeigu jūs ją palyginsite su kuru, kurį mes naudojame transporto priemonėms, tai ši energija bus ypač aukšto oktaninio skaičiaus, labai veiksminga, galinga, besikeičianti energija.

Šis energijos lygmuo, nata La, yra susijusi su parasimpatine nervų sistema, kuri yra instinktyvioji nervų sistema. Ji, žinoma, reguliuoja visus prieš tai mūsų aptartus procesus. Ši sistema kontroliuoja su judėjimu ir instinktais susijusius kūno procesus, vadovaujant vitalinio kūno inteligencijai, ir tiesiogiai yra susijusi su Šventąja Dvasia.

Atkreipkite dėmesį, jog Fa, Sol ir La natas atitinkančiuose lygmenyse mes turime tris savo organizmo nervų sistemas, tris, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, jėgas bei mentalinį, astralinį ir vitalinį kūnus. Čia labai giliu būdu persisluoksniuoja Trijų dėsnis. Trijų dėsnis šiais trimis skirtingais įrankiais pajungia visas mūsų gautas ir transformuotas energijas tiek fiziniame, tiek ir subtilesniuose lygmenyse. Kokia to prasmė? Visa ta energija, visas šis darbas, visa ši mechaninė procesų prigimtis, kuri mums buvo duota kaip dovana, turi tikslą sukurti kitą galingą lygmenį, patį subtiliausią elementą, patį veiksmingiausią elementą, kuris atitinka lygmenį Si. Vandenilis Si 12 yra Seksualinė Energija.

Seksualinė energija yra galutinis visų transformavimo procesų rezultatas mūsų organizme. Mes apjungiame ir analizuojame virškinimo, kraujotakos, kvėpavimo sistemas ir kartu visas tris nervų sistemas (tai yra viską, ką mes įsisaviname per mintis, emocijas ir valią). Visa tai mumyse susijungia, kad būtų pagaminta mūsų individuali seksualinė jėga. Tos seksualinės energijos vertingumas, tyrumas ir stiprumas priklauso nuo mūsų elgsenos.

Seksualinės energijos tyrumas ir potencija yra mūsų valgomo maisto, kvėpuojamo oro, puoselėjamų minčių ir emocijų bei mūsų elgsenos tiesioginis rezultatas.

Kai mes ką nors valgome, fizinis kūnas išgauna geriausius to maisto elementus įvairių procesų metu. Galutinis to rezultatas yra seksualinė energija.

Kai mes kvėpuojame ar geriame vandenį, vyksta tas pats procesas.

Vis dėlto, kai šioje lygtyje imame puoselėti savo valią, mes pradedame keisti natūralų savo organizmo funkcionavimą. Pasireikšdama veiksmais, mūsų valia yra pagrindinis faktorius.

Visas šis transformacijos procesas yra alchemiškas.

Terminas „alchemija“ yra sudurtinis žodis. Pirmoji jo dalis „Al“ yra susijusi su arabišku žodžiu „Alachas“ (Dievas arba Dvasia), o tai, žinoma, yra artimai susiję su hebrajų terminu „El“, kas reiškia Dievą. Žodžio dalis „chem“ yra kilusi iš graikų kalbos žodžio „kimia“, kuris reiškia lydyti/sulydyti metalą. Alchemija reiškia „sulydyti mūsų metalą su Dievu“. Pats svarbiausias mūsų viduje turimas metalas yra gyvsidabris, seksualinės energijos simbolis.

Mūsų pačių Merkurijus yra akmuo, ant kurio yra pastatyta šventykla. Šventykla yra siela. Jeigu Merkurijus nėra tyras, šventykla negali stovėti. Merkurijus, akmuo, turi būti tyras ir tvirtas, norint Viešpačiui pastatyti namus.

Mūsų Merkurijaus tyrumas ir kokybė yra mūsų elgsenos galutinis rezultatas. Jeigu mes valgome netinkamą maistą, geriame netinkamus gėrimus, tokius kaip alkoholį ar chemikalus, kaip coka colą, sodas ir vartojame visą tą „greitai paruošiamą maistą“, kuris yra mums pagaminamas, tuomet kokius elementus mes kaupiame, siekdami pastatyti savąją šventyklą?

Minėti produktai neturi jokios maistinės vertės. Jie nei kiek neturi Sauliškosios Šviesos, jie yra sterilūs labai didelio tankio chemikalai. Šis maistas pagamintas ne gamtos, o mokslininkų, kurie nieko nežino apie sielos sukūrimą. Kai mes vartojame šio tipo maistą, mes maitinamės tuščiu maistu. Štai kodėl žmonės suserga valgydami tas substancijas, jų fizinis kūnas susensta, o protas degeneruoja.

Jei patyrinėsite šios žmonijos istoriją, tai pamatysite, kad nuo tada, kai mes pradėjome vartoti stipriai apdorotą, chemiškai pakeistą maistą, žmonijos psichika iš esmės pasikeitė. Koks to rezultatas? Mes praradome savo drovumą, parardome nuovoką, kas yra teisinga. Mes ypatingai degeneravome. Mes tapome stori, žiaurūs, sarkastiški, smurtaujantys ir siaubingai agresyvūs mintimis, žodžiais ir veiksmais.

Gnosticizme mes jaučiame pareigą vartoti tyrą maistą, vandenį, kvėpuoti tyru oru, o tai yra geras pagrindas sukurti geresnę energiją, sveikesnį kūną ir protą; bet svarbiau yra dirbti ir valdyti mūsų psichiką, kadangi mūsų gaunamos ir transformuojamos energijos iš gyvenimo įspūdžių, kuriuos gauname per išorinius šaltinius, ir mūsų viduje kuriami įspūdžiai yra labiau subtilūs, galingesni nei energijos gautos iš maisto, oro ir vandens. Tos energijos ir įspūdžiai tiesiogiai įtakoja mūsų seksualinių jėgų transformacijos kokybę. Kai atidžiai tai studijuojame, mes galime suprasti, jog mums reikalingas supratimas, kaip harmoningai ir sveikai transformuoti energijas.

Induizmo tantrose egzistuoja mokymas vadinamas Pančatatva Ritualu.

„Panča“ yra sanskrito kalbos žodis, reiškiantis penkis. „Tatva“ - taip pat sanskrito kalbos žodis, reiškiantis tiesą, tikrąją būtį, dalykų prigimtį. Mes suprantame, jog tatva yra Eterio vibracija. Eteris savo ruožtu yra Pranos arba Saulės šviesos transformacija ar vibracija. Taigi Pančatatva kalba apie penkias vibracijas arba penkis energijos tipus.

Ritualas, žinoma, yra bet koks mokslas, kuriuo siekiama transformuoti energiją. Katalikų mišios, budistų, actekų ritualai yra mokslo, kuris egzistuoja tam, kad transformuotų Sauliškąją Šviesą, Praną, formos. Šiuo atveju mes kalbame apie Saulės Šviesos, Pranos, Kristaus energijos transformavimo į tam tikrą maistą ar degalus, kuriais bus pamaitinta mūsų sąmonė ir siela, ritualus. Taip pat egzistuoja ir kiti ritualų tipai, kuriais šios energijos transformuojamos žalingu būdu, tačiau mes apie tai nediskutuojame ir tokių dalykų nemokome.

Pančatatva

Pančatatva Ritualas yra mokslas, kuriuo siekiama transformuoti energijas ir pamaitinti sielą. Šis ritualas kalba apie tai, kas yra vadinama „penkiomis M“. Pirmoji yra Madja (sanskrito kalbos terminas), kas reiškia vyną; šiuo atveju, kai mes kalbame apie vyną, omenyje turime vynuoges. Vynuogės ir vynas daugelyje tradicijų yra labai simboliški. Vynas yra Kristaus kraujo simbolis, tos ugnies ar energijos, kurios mums reikia norint save išlaikyti, simbolis. Kalbėdami apie Madja, mes kalbame apie Sauliškosios Šviesos vibraciją, kuri pasireiškia per Vaju tatvą, žinomą kaip oras. Taigi alchemikas (-ė) arba Tantrikas (-ė ) vartoja vynuoges arba vynuogių sultis, siekdami įsisavinti pačius tyriausius ir veiksmingiausius vandenilius, susijusius su Vaju tatva. Ta tyra energija yra suvartojama kaip organizmo energijų transformacijos proceso dalis, kad būtų gauta tyriausia ir galingiausia seksualinė energija, kuri savo ruožtu tampa sielos šventyklos kertiniu akmeniu.

Kita „M“ yra Mamsa, ji reiškia mėsą. Mėsa yra susijusi su Tedžas tatva, kuri yra ugnis. Taigi alchemikas (-ė) ar tantrikas (-ė) vartoja raudoną mėsą, jautieną, ėrieną, ožkieną, jie vartoja šios rūšies gyvūnų mėsą, kuri savyje turi tatvos Tedžas ugnį.

Toliau eina Matsja, kuri yra susijusi su Žuvimi. Tai yra tatva Apas, ji susijusi su vandenimis. Žuvyje yra vandeniliai, kurių reikia mūsų organizmui, siekiant pagaminti pačią tyriausią ir tobuliausią seksualinę energiją.

Sekanti „M“ yra Mudra, ji yra susijusi su Žemės grūdais. Tai yra Prithvi tatva arba žemės stichija. Taigi Mudra yra susijusi su grūdais, daržovėmis ir vaisiais.

Šios keturios „M“, Madja, Mamsa, Matsja ir Mudra, siejasi su keturiais fizinio maisto tipais, kurių kiekvienas talpina vandenilius, susijusius su keturiomis pagrindinėmis tatvomis. Šie vandeniliai yra labai tyros energijos, kurios gali padėti sukurti ir plėtoti seksualinę jėgą esančią mūsų organizme. Šios keturios „M“ yra sujungiamos su penkta, kuri yra Maithuna (Sahadža Maithuna). Maithuna reiškia lytinius santykius arba seksualumą, čia mes transmutuojame patį Eterį.

Šios penkios „M“ yra Akašos, Pranos, Saulės Šviesos sutirštėjimas. Valgydami šias penkias Akašos modifikacijas, mes pasisaviname visą Saulės Šviesos vibracijų diapazoną materijoje, kadangi visa materija kyla iš šių keturių stichijų, šių keturių tatvų, kurias sujungus su Eteriu, mes patalpiname į organizmą pačios materijos pagrindinius vandenilius. Taip mes išvystome energijų pusiausvyrą. Subalansuotos energijos sudaro visą reikiamų energijų visumą, kuri reikalinga mūsų organizme, kad būtų galima transformuoti seksualinę energiją.

Tokiu būdu alchemikas (-ė) ar tantrikas (-ė) gali realizuoti savo gyvenimo tikslą. Mes egzistuojame, kad įvykdytume Sauliškosios Šviesos misiją. Sauliškoji Šviesa arba Kristus pasiaukojo ir pagimdė kūriniją tam, kad sukurtų Saulės žmoniją. Sauliškasis vyras arba Sauliškoji moteris yra tos Kristaus jėgos įsikūnijimas, pats Kristaus jėgos atspindys. Tokie, kokie esame dabar, mes esame mėnuliškasis pasireiškimas, t. y. mes esame mechaniški, priklausome Mėnulio arba gamtos procesams, mes nesame įvaldę gamtos. Mes esame gamtos vergai ir dėl to mes intensyviai Kenčiame.

Norėdami įvaldyti gamtos stichijas, valdyti padarus, gyvūnus, procesus, valdyti Ugnį, Vandenį, Orą ir Žemę, mes turime vadovauti toms stichijoms savyje. Tą galią, tą inteligenciją, mes įgyjame absorbuodami minėtas jėgas, kai mus, per savo pranašus, instruktuoja pats Kristus, nurodydamas kaip reikia vadovauti gamtos stichijoms. Jei mes nedirbame su grūdu, tai kaip mes galime jam vadovauti? Jei mes nedirbame su vandenimis, tai kaip mes galėsime juos valdyti? Mes turime su jais dirbti, suvokti juos, užkariauti juos, kad būtume tais, kuo Biblija mus pašaukė būti, t. y. gamtos karaliais ir karalienėmis.

Saulės Šviesos kelionė iš neišsidiferencijavusio Absoliuto, per visas dimensijas ir įvairius lygmenis, pasibaigia mūsų organizmo seksualinėje energijoje. Žmogaus fizinis kūnas yra svarbiausias mechaniškos gamtos kūrinys. Mėnuliška mechaniška gamta savo viršūnę pasiekia žmogaus organizme, tačiau tai nėra egzistencijos viršūnė, tai nėra visos kūrinijos viršūnė. Peržengę žmogaus organizmą mes turime daugelį egzistencijos lygmenų, tačiau į šiuos lygmenis įžengiama tiktai įvaldžius mėnuliškąją mechanišką gamtą ir peržengus jos dėsnius. Tai įvykdoma valdant ir kontroliuojant gamtą savyje, o šiam darbui reikalingas kuras yra pati potencialiausia ir galingiausia mums prieinama energija, kas natūraliai yra seksualinė jėga.

Kai dirbame su kryžiaus galia, mes naudojame Šventosios Dvasios jėgas. Šventoji Dvasia yra ugnis, kuri pasireiškia priešingybių trauka, kai mes dirbame su vyro ir moters jėgomis. Kai šios jėgos yra sujungiamos, jos suaktyvina ir uždega kryžių, kuris tampa ta gyva liepsnojančia svastika, visos kūrinijos pagrindu.

Jei vyras ir moteris dirba siekdami savyje ištobulinti kūno sukurtą seksualinę energiją, t. y. jie tinkamai maitinasi, sugeba tinkamai priimti įspūdžius, kiekvieną akimirką dirba su savo sąmone, transformuoja ir transmutuoja savo seksualinę jėgą, tada, susijungus vyrui ir moteriai, ta seksualinė energija patenka į naują oktavą.

Pirmoji mūsų aprašyta oktava nuo Do iki Si yra mechaniškos prigimties. Jei mes išliejame seksualinę energiją, t. y. patiriame orgazmą, tuomet mes tą tyrą energiją pašaliname iš kūno ir jos netenkame. Mes daugiau nebegalime su ja dirbti, jos nėra ir taip mes liekame tame lygmenyje, kokiame esame. Mes išliekame vergais jėgoms, kurios mus šiuo metu valdo - gamtos jėgoms.

Jei, vis dėlto, mes išsaugojame tą energiją, ją transformuojame, transmutuojame, ta energija gali patekti į naują oktavą ir realizuoti naujus kūrinius. Šie kūriniai yra vadinami Saulės (sauliškuoju) astraliniu kūnu, Saulės mentaliniu kūnu ir Saulės Priežastiniu Kūnu.

Štai kaip yra gimstama iš naujo. „Kas gimė iš kūno, yra kūnas“. Tai yra fizinis kūnas. „Kas gimė iš Dvasios (Šventosios Dvasios), yra Dvasia“. Tai yra Siela. [Redaktorius: cituota iš Evangelijos pagal Joną].

Taigi apibendrindami galime pasakyti, jog mums reikia išmokti dirbti su penkiomis „M“. Mes vartojame maistą, susijusį su šiomis pirminėmis tatvomis; vartodami jį, mes turime tai daryti sąmoningai, su sąmoningu atidumu. Tai reiškia, kad mums reikia būti dabartyje, suvokti ką mes darome, kadangi sąmonė yra vienintelė sąsaja su mūsų vidine dievybe.

Jei mes nesame budrūs, jei mes nesame dabartyje, savęs nestebime ir savęs neatmename, mes miegame.

Sukoncentruodami sąmonės jėgą, mes pritraukiame tą energiją, kad ji paveiktų visas mums reikalingas transformacijas. Kai mes esame pilnai sąmoningi ir esame dabartyje, stebime savo trejas smegenis, tuomet transformuojant vandenilius mes pritraukiame Esybės įtaką.

Gnostikas studentas turi dėti pastangas viską daryti kuo sąmoningiau. Kai mes valgome, vartojame tuos elementus, mes turime tai atlikti su aktyvia sąmone. Tai įgalina mus atlikti tyresnę, efektyvesnę vandenilių transformaciją. Tą sąmoningą dėmesį mes sujungiame su mantra Krim (tariama Kriiiiim). Ši mantra padeda sufokusuoti visas tas jėgas į minėtų elementų transformaciją.

Alchemikas (-ė) arba tantrikas (-ė) valgo, geria ir kvėpuoja sakydami šią mantrą. Kai mes valgome maistą, mėsą, žuvį, grūdus, mes viduje tariame šią mantrą ir vibruojame tuo garsu, siekdami taip paveikti šių elementų transformaciją. Taip pat šią mantrą Krim mes naudojame maithunoje, seksualinėje transmutacijoje. Ši mantra yra labai veiksminga. Ji labai gerai pasitarnauja išskaidant nepageidaujamus elementus ir išgaunant norimus elementus. Kitais žodžiais sakant, jei jūs norite transformuoti maistą ir iš jo paimti tai, kas geriausia, tuomet naudokite mantrą Krim. Jei norite sunaikinti ego ir išgauti sąmonę, naudokite mantrą Krim.

Iš tikrųjų šiuo Pančatatva Ritualu, penkiomis „M“, mes garbiname Dieviškąją Motiną. Štai kodėl Ji yra pavaizduota paveikslėlio centre. Jei jūs paskaitysite bet kurias induizmo tantras, pamatysite, jog jose minima, kad Pančatatva Ritualo tikslas yra garbinti Devi, Dieviškąją Motiną; dabar jūs suprasite kodėl taip yra. Tinkamai transformuodami ir įsisavindami visus elementus, įsisavindami su tatvomis susijusius vandenilius, mes tinkamai naudojame Dieviškosios Motinos dovaną. Mes priimame ją sąmoningai, su džiaugsmu, suvokiame Jos ir Jos Sūnaus, Kristaus, auką dėl mūsų. Jei mes laikysimės tokio gyvenimo būdo, kuriuo vadovaujamės dabar, t. y. miegosime ir toliau, mes nesuvoksime tos dovanos ir negalėsime pilnai ja pasinaudoti. Taigi sintezėje Pančatatva Ritualas mums parodo, kaip turėtume pasinaudoti energijomis gamtoje ir savyje, kad transformuotume save į kažką didingesnio.


Taigi ar turite klausimų?

Klausimas: Ką jūs galite pasakyti apie tatvų kalendorių?

Atsakymas: Egzistuoja rašytojai, apibūdinę okultinį ar tatvų kalendorių; tokiu būdu yra susisteminama ar sudaroma diagrama, kurioje matosi tatvų pasireiškimas gamtoje aplink mus, dienos bėgyje. Iš tikrųjų vienoje savo knygų Mokytojas Samael Aun Weor aprašė tatvų kalendorių, tačiau vėliau atsižadėjo jo ir parašė, jog geriausias tatvų kalendorius yra tiesiog stebėti gamtą, kadangi, kai lyja, pasireiškia vandens tatva Apas, kai yra karšta, tuomet pasireiškia Tedžas. Taigi jis supaprastino, jis pasakė, jog sudėtingi kalendoriai nėra reikalingi, norint numatyti labiausiai vyraujančias tatvas.


Klausimas: Taigi jūs sakote, kad norint turėti aukštos kokybės energiją, mums reikia vartoti visas tatvas?

Atsakymas: Teisingai. Norint teigiamai pasinaudoti mūsų turima mechaniška prigimtimi, mes turime ją maitinti pačiais geriausiais elementais. Taigi, jei norite ką nors pastatyti, jūs turite įsitikinti, kad naudojate pačias geriausias dalis, kitaip galutinis rezultatas nebus toks tvirtas, patvarus. Seksualinė energija yra pats tobuliausias Sauliškosios Šviesos rafinavimo proceso produktas visoje mechaniškoje gamtoje. Ta energija yra Akašos, Pranos ir tatvų kondensacijos ar materializacijos rezultatas. Taigi kai mes priimame tas įvairias Pranos modifikacijas ir jas vėl atgal sujungiame, siekdami visa tai paversti į vieną tobulą formą, tuomet mes sukuriame patį tvirčiausią galutinį rezultatą.


Klausimas: Ar transmutuojant vandenilis Si 12 toliau išsiskaido į 6 ir 3, kai energija patenka į naują oktavą?

Atsakymas: Energija transformuojasi į naują oktavą, taigi keičiasi ir natos, ir vertės.


Klausimas: Kaip dėl vegetarų?

Atsakymas: Vegetarai valgo visus elementus, galbūt tik išskyrus žuvį ir mėsą. To rezultatas – jų seksualinei jėgai pritrūksta potencijos. Žinoma jie vis tiek gamina seksualinę energiją, tik ji nėra tokia vertinga kaip seksualinė energija, prisotinta mėsos ir žuvies vandeniliais. Tai reiškia, jog vegetaras neturės tiek daug jėgos, tiek daug kuro, energijos. Dabar vegetarizmu plačiai žavimasi daugelyje dvasinių ir religinių tradicijų, iš tikrųjų Mokytojas Samael Aun Weor kurį laiką pats buvo vegetaras, tačiau vėliau jis išsiaiškino, kad jam reikia ugnies, jei jis nori daryti žymią pažangą. Pats darbas yra paremtas ugnimi ir, kad jis pilnai realizuotų ir išreikštų tą ugnį, jam reikėjo to elemento, tos tatvos; taigi jis vartojo mėsą. Panašiai ir Jo Šventenybė Dalai Lama daugiau ar mažiau pareiškė tą patį. Jis minėjo, jog žavisi vegetarizmu, nes iš etinės pusės tai yra labai gera idėja, tačiau, praktiškai kalbant, jis nėra vegetaras, nes jam reikia kuro, kuris yra mėsoje.


Klausimas: Ar Sauliškieji Kūnai susiformuoja automatiškai, kai energijos yra teisingai transformuojamos?

Atsakymas: Ne. Gamtos mechaniškumas sustoja žmogaus organizmo lygmenyje. Norint kurti anapus šio lygmens, yra reikalinga Šventosios Dvasios inteligencija, kuri nėra mechaniška. Tai yra dieviškoji inteligencija, tai yra Dievas. Jūs negalite priversti Dievo pasireikšti per kokį nors mechanizmą ar pasireikšti mechaniškai. Jis turi savo valią. Kristaus išmintis ir inteligencija sukuria sauliškuosius kūnus per Esybę, pasitelkdama Šventosios Dvasios galias. Šis kūrimas yra paremtas sąmoningu darbu ir savanoriškomis kančiomis ar aukomis pagal Kristaus pavyzdį. Tai reiškia, jog žmogus gali transmutuoti, gali panaudoti Pančatatva Ritualą, tačiau jei nebus patenkinami reikalavimai, moralės reikalavimai, etikos reikalavimai, paties Kristaus Iniciacijų reikalavimai, tuomet tie kūriniai niekada nebus realizuoti.


Klausimas: Kokie yra tie patikrinimai?

Atsakymas: Tų kūnų sukūrimas yra susijęs su tuo, ką mes vadiname Keturiais Išbandymais.


Klausimas: Kas tai?

Atsakymas: Mes apie juos detaliau kalbėsime, tačiau iš esmės Keturi Išbandymai yra išmėginimai, susiję su keturiais elementais, kas, žinoma, yra kūrinijos pagrindas, materijos pagrindas. Taigi, kai bandome sukurti kūnus ar būtis subtilesniuose gamtos lygmenyse, mes taip pat kuriame juos remdamiesi tų keturių elementų pusiausvyra. Tačiau šiuo atveju, tai yra psichologinis dalykas, kurį detaliau aptarsime vėliau.


Klausimas: Ar reikėtų maitintis taip, kad visos tatvos būtų kiekvieno valgio metu, ar galima pusryčiams valgyti žemę ir orą, o pietums ugnį ir vandenį?

Atsakymas: Kaip jūs kombinuosite elementus priklauso nuo kiekvieno iš jūsų asmeniškai. Tik įsitikinkite, kad savaitės ar dviejų savaičių bėgyje jūs subalansuotai vartojate tą įvairaus maisto racioną.


Klausimas: Kaip mes galime sužinoti, kada elementai yra transformuoti?

Atsakymas: Kai esate alkanas, jūs norite daugiau elementų, tiesa? Taigi, jeigu jūs pavalgysite, po kelių valandų vėl būsite alkanas; tai reiškia, kad tie elementai yra suvartoti. Taip pat yra ir kuriant seksualinę energiją bei aukštesniuosius kūnus, mes turime pastoviai išgauti energiją.


Klausimas: Mokytojas Samael Aun Weor teigė, jog geriausias laikas valgyti yra tuomet, kai pasireiškia Prithvi tatva. Ar jis tą paneigė?

Atsakymas: Kiek aš žinau, geriausias laikas valgyti yra tuomet, kai jūs esate alkanas.


Klausimas: Kai kuriose savo knygose Mokytojas Samael Aun Weor mini, jog nereikėtų kiekvieną dieną valgyti mėsos. Ar tai taikoma Pančatatva Rituale?

Atsakymas: Mėsą reikėtų apdairiai vartoti. To priežastis yra ta, kad ji talpina ugnį, kas yra labai galingas elementas. Jei kas nors tik pradeda transmutacijos praktikas, būtų išmintinga jiems prisižiūrėti kiek mėsos jie suvartoja, kadangi per didelis kiekis ugnies jiems gali sukelti problemų ir atnešti nesėkmę. Iš kitos pusės, tas, kas yra patyręs transmutacijoje ir žino savo psichologines ribas, gali suvartoti daugiau ugnies. Taigi tai priklauso nuo asmeninės patirties.


Klausimas: Kaip dėl kiaulienos?

Atsakymas: Kiauliena yra degeneruojančio gyvulio mėsa. Tai reiškia, kad šis gyvūnas leidžiasi devoliucijos laiptais gamtoje. Bendrai kalbant, gnosticizme mes suprantame, jog į kiaulės kūnus patenka sielos, kurios visai neseniai buvo žmonėmis ir, kurios jau prarado galimybę toliau vystytis humanoido kūne. Todėl tos sielos yra labai nešvarios, ypatingai sensualistinės. Kiaulės be paliovos paleistuvauja. Kiaulės mėsoje slypi vandeniliai, susiję su psichologiniais elementais, įkūnytais tuose padaruose. Alchemikui (-ei) arba tantrikui (-ei), kurie nori Savirealizuotis, yra labai žalinga vartoti tą energiją. Labai patartina vengti kiaulienos, kadangi tas vandenilis arba tos jėgos apsunkins jūsų seksualinių jėgų tobulinimo procesą.


Klausimas: Knygoje „Introduction to Gnosis“ yra tvirtinama, jog yra dar dvi tatvos, pavadintos Adhi ir Samadhi. Ar galite paaiškinti kur jų vieta minėtoje schemoje?

Atsakymas: Taip, Adhi ir Samadhi yra dvi aukštesnės tatvų formos. Jos yra aukštesnės Eterio modifikacijos, susijusios su Aukštesniaisiais Centrais, kuriuos mes turime savyje. Jie bus aptarti vėlesnėse mūsų lekcijose.


Klausimas: O kaip dėl vištienos?

Atsakymas: Vištiena tiesiog yra kaip ir bet kuris kitas mūsų valgomas maistas. Kiek aš žinau, Mokytojas neminėjo ją turint kokią nors ypatingą vertę. Kai kalbame apie mėsą, tatvų atžvilgiu mes turime omenyje raudoną mėsą. Taigi Mokytojas valgė vištieną, tačiau kas liečia jos tatvinę vertę, aš to negaliu pasakyti.

 


<<< Atgal

 


 „Valia, - pažymėjo  Imperatorius, - nėra  tik gyvenimą  suteikianti jėga, taip  pat ji yra ir naikintoja.  Ji priverčia  pirmapradės materijos  atomus susitelkti  aplink centrą, išlaiko  juos kartu arba gali  juos vėl išsklaidyti į  erdvę. Ji yra Brahma,  Višnu ir Šiva viename;  pavidalų kūrėja,  palaikytoja ir  naikintoja.“ 

  - Franz Hartmann, iš   knygos „With The   Adepts“

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos