Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Energijos TransformacijaAkašos Fohat


Energijos transformacija yra susijusi su Trijų dėsniu, kuris taip pat vadinamas šventu Triamazikamno (Triamazicamno) dėsniu, ir su Materijos Harmoningos Abipusės Mitybos, visuose kosminiuose kūnuose, dėsniu, kuris dar vadinamas Aukščiausiu Bendruoju Kosminiu Trogoautoegokratiniu Dėsniu.

Mes visada tvirtiname, kad kiekvienas Atomas yra trilypis, sudarytas iš materijos, energijos ir Inteligencijos arba Sąmonės. Be to mes tvirtiname, kad atomas yra kaip vibrometras, kuris spinduliuoja atitinkamas bangas. Šias bangas mes vadiname įspūdžiais, jėgomis.Saulės energija


Analogiškai, siekdami suvokti trijų dėsnį, mes sakome, kad Žmogus turi trejas smegenis arba tris nervų sistemas. Mes visada tvirtiname, kad šios trys nervų sistemos yra trys Švento Triamazikamno dėsnio įrankiai arba trys pirminės visatos jėgos, kurios pasireiškia. Centrinė nervų sistema yra pirminių kuriančiųjų jėgų įrankis. Didžioji simpatinė nervų sistema yra neigiamų arba antrinių kuriančiųjų jėgų įrankis ir nervo klajoklio ar parasimpatinė nervų sistema yra ta sistema, kuri priima jėgas, kurios sutaiko teigiamas ir neigiamas energijas. Štai kodėl šios jėgos yra vadinamos šventosiomis sutaikančiomis.

Taigi žmogaus organizme mes turime šias tris pirmines Švento Triamazikamno jėgas, kurios religijoje yra vadinamos Trejybe. Žinoma, mums reikia suprasti ir suvokti, kad tai nėra asmenys ar žmonės, o jėgos. Mes tai suprantame, kai analizuojame savo nervų sistemą. Mes matome, kad, iš tikrųjų, ši nervų sistema yra tarp, taip sakant, fizinės materijos ir eterinės materijos ar eterinio kūno. Mes visada tvirtiname, kad realiai fizinis kūnas yra tetradimensinis kūnas. Taip pat ir fizinis pasaulis, mūsų stebimas pro mikroskopą ar teleskopą, ir visa fizinė Visata yra tetradimensiniai. Deja egzistuoja tiktai keletas žmonių, kurie gali matyti ketvirtą dimensiją, kuri būtent yra gyvybinė visų dalykų gelmė, kitais žodžiais sakant, materijos, fizinės materijos gelmė.

Taigi nervų sistema yra konkrečiai ta sistema, kuri, kaip sakiau, yra tarp (gyvybinio) vitalinio ir fizinio kūnų. Iš tikrųjų vitalinis arba eterinis kūnas yra termoelektrinis energetinis kūnas, turintis mėlyną spalvą. Ta mėlyna spalva man primena Žemės planetą, kai į ją yra žiūrima iš tolo. Ji skleidžia labai gražią elektrinę mėlyną spalvą, kuri yra gyvybinis Žemės arba Žemės planetos ketvirtos dimensijos atspindys. Kalbant apie planetas, mes turime suprasti, kad jos taip pat turi nervų sistemą ir tai gnosticizme yra labai svarbus dalykas, kadangi moksliniu požiūriu galime pasakyti, kad tik keletas žmonių suvokia, jog planeta ar planetos, iš tikrųjų, yra gyvos būtybės.

Labai svarbu yra suvokti ir suprasti pastaruosius tvirtinimus, kad suvoktume Triamazikamno dėsnį arba trijų dėsnį, kuris tiksliai ir yra trys pirminės jėgos, išeinančios iš Okidanokh spindulio arba iš to, ką Kabaloje vadiname Ain Sof Aur. Šis Ain Sof Aur ar Okidanokh spindulys taip pat yra vadinamas Sauliškuoju Absoliutu, kuris yra trečiasis Absoliuto aspektas. Taigi jis yra vadinamas Ain Sof Aur arba Beribe Šviesa, kadangi jis tas dalykas, kuris pirmas kyla iš Nesuvokiamojo, taip vadinamo Absoliuto, kuris yra Nesukurtoji Šviesa. Taigi šis Ain Sof Aur arba Saulės Absoliutas yra nulinėje dimensijoje, kuri taip pat vadinama septintąja dimensija.Taigi Okidanokh spindulys, Ain Sof Aur, Saulės Absoliutas yra tas gyvybės šaltinis, iš kurio yra palaikoma visa materija. Tai yra tai, kas vadinama Kosminiu Kristumi. Tai yra kažkas, ką mes turime suvokti ir suprasti, kadangi šis Kosminis Kristus, šis Saulės Absoliutas, šis Ain Sof Aur turi savo centrą visur, o periferijos neturi niekur; taip yra todėl, kad kiekvienas kosminis kūnas priklauso nuo jo. Štai kodėl mes pradėjome kalbėti apie tris žmogaus organizmo nervų sistemas, kadangi per šias tris nervų sistemas veikia tos trys pirminės Okidanokh spindulio arba Saulės Absoliuto jėgos žmogaus organizme. Tą yra labai svarbu suvokti, nes šių jėgų pagalba mes įgyjame, pasiekiame Esybės Savirealizaciją.

Pamąstykite akimirkai, jog kiekviena planeta yra organizmas, turintis keturias karalystes: mineralų, augalų, gyvūnų ir žmonių. Minėtos keturios karalystės yra šios planetos organai. Dabar mes kalbame apie Žemės planetą, tačiau įsivaizduokite bet kurią planetą. Gnosticizme mes žinome, kad kiekviena planeta yra apgyvendinta šiomis keturiomis karalystėmis, nebent ji būtų tapusi mėnuliu, kas yra mirusi planeta.

Šiuo atveju mineralų karalystė, susieta su šiuo dėsniu, yra pati svarbiausia. Mineralų karalystė yra viena iš keturių pagrindinių karalysčių, kadangi atsižvelgiant į Aukščiausią Bendrąjį Kosminį Trogoautoegokratinį dėsnį ar į Materijos Harmoningos Abipusės Mitybos, visuose kosminiuose kūnuose erdvėje, dėsnį, mineralų karalystėje yra dar viena karalystė, kurią vadiname metalų karalyste.

Mes nepaneigsime to, kad Žemės viduje mes aptinkame aukso, geležies, sidabro ir t. t. gyslas ar telkinius. Šios metalų gyslos ar telkiniai yra tai, ką mes galime pavadinti planetos nervų sistema. Mums bus lengva tai suprasti, jeigu tai susiesime su elektros variniais laidais, kuriuos naudojame siekdami paskirstyti elektrą įvairiuose miestuose. Šiam tikslui gali būti naudojamas kiekvienas metalas.

Kiekvienas metalas pritraukia energijas. Šiuo atveju kalbėdami apie kitą dėsnį, vadinamą Heptaparaparshinokh dėsniu, Septynių Dėsniu, kuris viską organizuoja, mes žinome, kad septyni metalai susiję su septyniomis planetomis, yra būtent tie pagrindiniai septyni elementai Žemėje, kurie traukia tas energijas, kad planetoje būtų gyvybė. Mokytojas Adonai tvirtino, kad nėra jokios ugnies Žemės centre ar jos gelmėse. Ten yra tiktai metalai, tie elementai, kurie pritraukia energijas, kaip šiuo atveju, kai minėjome pavyzdį su variu, per kurį teka elektros energija.

Pasaulyje esantys ugnikalniai yra išsidėstę netoli vandenynų. Šiuo atveju vandenynų vanduo čia vaidina labai svarbų vaidmenį, kalbant apie įvairias trumpo jungimo grandines, atsirandančias Žemės gyslose. Šios trumpo jungimo grandinės tirpdo įvairius mineralų karalystės elementus ir transformuoja juos į magmą, kurią ugnikalniai išskiria, išspjauna. Realiai tai yra tiesiog energijos išlaisvinimas. Taigi pagalvokite ir supraskite, jog Žemės planetos metalų gyslos iš tikrųjų yra jos nervų sistema.

Mes fiziškai turime nervų sistemas, taip pat tai, ką vadiname čakromis ar rezginiais, kuriais mes priimame energijas, siekdami fiziškai išgyventi. Mes žinome tai, nes fiziškai maitinamės įvairiais būdais: burna, nosimi ir įspūdžiais. Taigi mes žinome, jog turime čakras tam, kad priimtume tas energijas. Panašiai ir Žemės planeta turi savo čakras, rezginius ir jėgas, tačiau pagrindiniai elementai, kurie tikrovėje įgalina planetą išlikti gyvą, yra keturios karalystės, apie kurias mes čia kalbame.

Akimirkai įsivaizduokite Žemės metalų gyslas kaip skirtingą ar nepriklausomą karalystę, kuri pritraukia Saulės Absoliuto jėgas taip, kaip ir mūsų nervų sistema pritraukia tris pirmines visatos jėgas. Kalbėdami krikščioniškais terminais, galime sakyti, jog centrinė nervų sistema yra pagrindinė sistema, kuri pritraukia Tėvo jėgas, didžioji simpatinė nervų sistema pritraukia Sūnaus jėgas, o parasimpatinė sistema ar nervas klajoklis pritraukia Šventosios Dvasios jėgas.

Taigi yra akivaizdu, kad pati Žemės planeta taip pat pritraukia šias tris jėgas per Žemės metalų gyslas. Štai kaip planetos palaiko savo gyvybę pritraukdamos tas jėgas, kurios sklinda iš Saulės Absoliuto. Tačiau kiekviena planeta yra skirtinga, priklausomai nuo, sakykime, kiekvienos planetos inteligencijos ir besivystančios inteligencijos. Ši inteligencija gnosticizme yra vadinama Fohat, inteligentiška jėga.

Pvz., mes žinome, kad Saulė nėra tokia, kokia ją laiko mokslininkai: „dujų ar ugnies kamuolys“. Žmonės mano, kad jei mes erdvėlaiviu nukeliausim į Saulę, tai iki mums ten atvykstant, mes iškepsim, kadangi priartėsim prie ugnies. Tačiau tikrovėje Saulė nėra ugnies kamuolys. Ji paprasčiausiai yra didžiulis kosminis kūnas, vadinamas Saule, žvaigžde, kuris turi milžiniškas metalų, ypatingai aukso, gyslas. Erdvėje mes paprasčiausiai matome tų jėgų ar elektromagnetinių jėgų, kurios sklinda iš Saulės branduolio, projekciją, kurią mes matome kaip liepsnas.


  


Lygiai taip pat, mes matome liepsnas piršto ar lapo fotografijose, kurios buvo padarytos su Kirlian kamera. Mes paprasčiausiai matome energiją, kuri supa materiją ir ji atrodo kaip Saulė. Čia jūs matote paveikslėlius iš Interneto, kurie įrodo mūsų tvirtinimus.Žinoma šie tvirtinimai yra neįprasti arba labai tolimi šių dienų mokslui, kadangi mes, Gnostikai, nepripažįstame to teiginio, kuriuo tvirtinama, kad Saulė yra ugnies kamuolys, mums tai yra absurdiškas teiginys. Saulė yra tokia pat planeta, kaip ir Žemė, tačiau turinti milžinišką energijos kiekį. Metalai, Saulės metalų karalystė yra tobula, didžiąja dalimi ji yra sudaryta iš aukso, kadangi Saulė yra mūsų Saulės sistemos centras. Šis kosminis kūnas turi pritraukti tris pirmines švento Triamazikamno jėgas tiesiogiai iš septintos dimensijos.

Čia, Žemės planetoje, keturios karalystės yra būtinos, kadangi Aukščiausias Bendras Kosminis Trogoautoegokratinis dėsnis yra tas dėsnis, kuris gauna ir atiduoda magnetines, elektrines jėgas planetoms. Čia, Žemėje, šis dėsnis pritaikomas skirtingais būdais.

Pvz., matome, kad mineralas yra nejudantis organizmas ar kūnas, kuris patalpintas auga tik vienoje vietoje, nekeisdamas savo buvimo vietos. Konkrečiai kiekvienas to mineralo atomas yra vibrometras, priimantis ir atiduodantis energiją, magnetizmą, jėgas. Kiekvienas Žemės planetos mineralas yra tarsi antena, priimanti tam tikras jėgas iš Mėnulio, iš Saulės sistemos, iš kiekvienos planetos, iš galaktikos, kurią vadiname Makrokosmosu, ir iš begalybės, kurią vadiname Megalakosmosu.

Taigi įvairūs mineralai egzistuoja tam, kad pritrauktų minėtas jėgas. Metalai egzistuoja, kad pritrauktų tas jėgas, kad suteiktų gyvybę šiai planetai. Jie Žemėje egzistuoja ne tam, kad godūs žmonės pasidarytų turtingi. Žemės piniguočiai kasa Žemę, siekdami išgauti auksą ar sidabrą, ar bet kokį kitą metalą, tokį kaip Uraną, kurį panaudoja atominės bombos gamybai. Žemėje metalai egzistuoja dėl tam tikros priežasties, tikslo.

Žinoma, kiekvienas gyvas planetos organizmas turi skirtingą misiją. Pvz., augalai. Augalai auga vertikaliai, jie taip pat yra nejudantys, jie nejuda, turiu omenyje, jie nejuda iš vienos vietos į kitą. Tačiau jei jūs aiškiaregiškai patyrinėsite bet kurį medį, jūs pamatysite, kad palyginus su mumis, jis yra aukštyn kojom. Tai reiškia, kad jo galva, plaukai, kurie yra jo šaknys, eina į Žemę, o rankos ir kojos yra nukreiptos į dangų. Lyties organai yra tiksliai nukreipti į dangų. Augalų Seksualinė Energija yra tai, ką mes vadiname Žemės vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis. Jie maloniai kvepia ir yra skanūs. Kodėl? Kadangi tuose augaluose esanti inteligencija tinkamu būdu transformuoja tris pirmines jėgas, visatos jėgas.

Jie paklūsta dėsniui. Skirtingos inteligencijos, kurios tuose medžiuose transformuoja tą energiją, nepažeidžia dėsnio. Štai kodėl, kai jūs įžengiate į tas augalų karalystes ketvirtoje dimensijoje, jūs matote Elementalus, būtybes, kurios Biblijoje yra vadinamos Edeno, Rojaus (kuris yra ketvirtoji dimensija) būtybėmis. Šios būtybės gyvena laimingai, ten neegzistuoja skausmas ir Kančios, kadangi jos paklūsta dėsniui. Jos tai daro kolektyviai ir nepažeidžia kosminių dėsnių. Deja, „Intelektualus Gyvūnas“, trejas smegenis turinti būtybė, ignoruoja šioje Žemės planetoje tai, kad kiekvienas medis turi savo misiją. Štai kodėl mes aptinkame įvairių medžių rūšis.

Astrologijoje mes aptinkame, kad kai kurie medžiai yra susiję su tam tikru zodiako ženklu. Vienas medis yra susijęs su Mėnuliu, kitas su Marsu, dar kitas su Saturnu ir t. t. Egzistuoja medžiai ir augalai, kurie yra susiję su Megalokosmosu, su galaktika ar Saulės sistema.

Jie yra tarsi antenos, priimančios ir transformuojančios energiją. Jų inteligencija ar, tiksliau sakant, jų galva yra žemėje, kadangi jų inteligencija yra harmonijoje su Žemės inteligencija. Tačiau „intelektualus gyvūnas“ paima medį ir jį paskiepija, pakeičia.

Žemės planetos mokslininkai pakeičia medžius, augalus, vieną medžių rūšį sumaišę su kita, siekdami, kaip jie sako, gauti „geresnius vaisius“. Tačiau jei mes suprantame, kad augalų, medžių vaisiai yra jų seksualinės energijos Sėkla, tai akivaizdu, jog skiepyto medžio vaisius yra primaišytas, pakeistas vaisius. Tokiu atveju yra iškraipoma seksualinė jėga. Taigi humanoidai, intelektualūs šios planetos gyvūnai, pakeičia Žemės maistą, kuris yra ta energija, patenkanti į Žemę. Žemė priima tą energiją, transformuoja ir vėl siunčia ją atgal į erdvę, tais pačiais organais, kuriais ir priima. Ta energija okultizme yra vadinama Askokin, A-S-K-O-K-I-N.

Akivaizdu, jog miškų kirtimas nepasitarnauja planetai. Štai kodėl skirtingose planetos vietose aptinkame skirtingas medžių rūšis, kadangi planetai reikia įvairių energijos tipų tam tikrose savo kūno vietose. Medžiai, augalai, kurie auga tropikuose ar šaltose planetos vietose, nėra ten atsidūrę atsitiktinai, jie turi savo paskirtį. Deja, žmonija prievartauja gamtą. Tai yra vadinama smurtu prieš gamtą.

Ar jūs kada nors girdėjote Indijoje cirkuliuojantį moto: „A-himsa – jokio smurto“. Šis moto yra plataus masto. Jis neskirtas tik žmonių karalystei, jis apima visą planetą ir ragina nesmurtauti, t. y. netrikdyti gamtos ir kosmoso dėsnių, taigi jis nėra skirtas tik žmonių ir mineralų karalystėms. Naftos traukimas iš Žemės yra smurtas prieš gamtą, ši prievarta kuria smogą, įvairias ligas. Ir visa tai vyksta dėl mūsų Ignorancijos.

Mes, kaip ir kiti tą darantys savo planetose, galime panaudoti Saulės energiją, norėdami save transportuoti mūsų sukurtuose įtaisuose. Žinoma jie žino, kad Saulės energija yra susijusi su Triamazikamno dėsniu. Saulės energija gali būti panaudojama tokiu pat būdu, kaip ją naudoja augalai, mineralai ir gyvūnai.

Dabar pažvelkime į gyvūnus; gyvūnai turi galimybę fiziškai transportuoti save iš vienos vietos į kitą. Per nacionalinę geografijos televiziją ir kitur, mes matome nuostabias laidas, kur paukščiai, gyvūnai ir Žuvys juda iš vienos vietos į kitą. Kaip manote, kodėl gyvūnai juda iš vienos vietos į kitą? Kodėl jie apgyvendina konkrečiai tam tikras Žemės vietoves, pvz., baltasis lokys gyvena Šiaurės poliuje? Arba pingvinai gyvena Pietų ir Šiaurės poliuose? Kodėl vieni gyvūnai, tokie kaip elniai, turi ragus kaip antenas? Taip yra, nes bet kuris gyvūnas ar vabzdys priima skirtingas kosminių vibracijų rūšis, kurios Žemei yra reikalingos skirtingose vietose. Štai kodėl jie juda; jie migruoja iš vienos vietos į kitą.

Štai kodėl gyvūnas yra horizontalus, o nevertikalus kaip medis. Jis yra horizontalus, kadangi jis turi judėti. Netgi paukščiai ore juda horizontaliai, siekdami keliauti iš vienos vietos į kitą. Taigi, kosmiškai kalbant, kiekviena rūšis turi tam tikrą misiją, ir egzistuoja inteligencijos, kurios įkvepia rūšis judėti, siekdamos pamaitinti planetą. Žinoma energija prasiskverbia per Žemės karalystes ir Žemės šerdyje, metaluose ji yra transformuojama. Tai yra tai, kas vadinama Aukščiausiu Bendru Kosminiu Trogoautoegokratiniu dėsniu. Šis dėsnis yra esminis, kad visi kosminiai kūnai galėtų išgyventi, ir jis neturi būti pažeistas.

Pats sudėtingiausias organizmas, kurį Evoliucijos eigoje sukuria ir išvysto planeta, yra humanoidas. Šis organizmas turi trejas smegenis, kad galėtų priimti šias tris pirmines jėgas. Humanoidas yra vienintelis, kuris gali išlaikyti savo tris pirmines jėgas ir jas suvokti, deja žmonės ignoruoja šių jėgų funkciją… Bendru atveju, mes pažeidžiame šias tris jėgas; todėl augalų pakeitimas įgalina augalų, gyvūnų ir mineralų karalysčių naikinimą. Šios karalystės yra naikinamos dėl šios energijų transformacijos ignoravimo.

Mes, kaip žmonės, ar geriau sakyti humanoidai, taip pat augame vertikaliai, tačiau ne taip kaip augalai, nes mūsų lyties organai nukreipti į Žemę, o galvos į dangų. Tokiu būdu mes galime suvokti ir suprasti, kodėl žmogaus organizmas sukurtas tokiu principu, vertikaliai, norint, kad jis pasinaudotų Žemės ir kosmoso jėgomis. Savo viršugalvyje mes turime Sahasrara Čakrą, karūnos čakrą, kuri yra susijusi su erdve, kosmoso jėgomis. Saulės rezginyje mes turime tai, ką vadiname telepatiniu rezginiu. Šis rezginys riša (jungia) mus su gamta, su natūraliomis Žemės, gyvūnų ir augalų magnetinėmis jėgomis.

Praeitose paskaitose mes išmokome, kad mes visada bendraujame saulės rezginio, telepatinio rezginio pagalba ir kaip kartais, visai to nežinodami arba apie tai negalvodami, susitinkame kitus žmones. Saulės rezginio sritis, kurioje mes turime didžiąją simpatinę nervų sistemą, pritraukia, užmezga santykius su žmonėmis, apie kuriuos vėliau sužinome smegenimis; ir tai mes vadiname pasąmone. Žinoma, jei mes esame pabudę, mes žinome, kaip pasinaudoti šiomis gamtos jėgomis ir kaip tas energijas transformuoti.

Savo pėdose mes turime pėdų čakras, kurios riša mus su Žeme. Tačiau mes turime ir kitas čakras, kitus rezginius, kurie jungia, harmonizuoja mus su visata arba su Žemės magnetinėmis ar elektrinėmis jėgomis.

Kai mes einame šiuo keliu, mes visada girdime sakant, kad mums reikia praktikuoti A-himsa, nesmurtauti, ir tai būtent yra vienas iš moto, kurį mes, kaip tvirtino Dalai Lama, turime įgyvendinti tapdami žmogumi. A-himsa reiškia jokio smurto tam, kad nubustume, kad žinotume kaip viduje būti pusiausvyroje su Aukščiausiu Bendru Kosminiu Trogoautoegokratiniu dėsniu, nes, nelaimei, viduje mes turime Ego, kuris pažeidžia šį dėsnį. Jis smurtauja gamtoje mineralų, augalų, gyvūnų ir žmonių karalystėse. Visa ši žmonijos visuomenė yra neteisingos transformacijos padarinys. Taip yra dėl ignorancijos ir tai yra įsišakniję mūsų visuomenėje.

Senovėje žmonės apie tai žinojo, studentai mus prašė pakalbėti apie mitologiją ir apie tai, kaip senovės Šiauriečiai aiškino gamtos sukūrimą, kas siejasi su Vagnerio opera, pavadinta „Nybelungo Žiedas“ (Ring of the Nibelungen).

Taigi būtent toks mitas, apie kurį kalba Biblija, pasakoja, kaip senovės laikais ar praeityje atsirado ši Pagrindinė Rasė, kurioje mes dabar gyvename. Kai mes kalbame apie energijų transformaciją, mes turime suprasti, kad fiziškai kalbant, Žemės planeta tapo fizine šiame ketvirtame etape. Tai yra paaiškinama operoje „Nybelungo Žiedas“.

Šioje operoje jūs matote, jog pradžioje yra tiktai Žodis, Garsas, ir matote, kaip nusileidžia Absoliuto jėgos, kurios galiausiai įsitvirtina ketvirtoje dimensijoje. Kai studijuojate Kabalą, jūs žinote, kad ketvirtoji dimensija yra Yesod pasaulis. Studijuodami Gyvybės Medį, mes atrandame keturių žemesniųjų Sefirų simbolius. Malkuth simbolizuoja Žemę, Yesod simbolizuoja Vandenį, Hod – Ugnį ir Netzach – Orą. Taigi pirmoji Vagnerio operos „Nybelungo Žiedas“ scena pasirodo Yesod pasaulyje, kuris yra susijęs su vandens stichija.

Ten jūs matote tris undines ar nereides, plaukiojančias vandenyje ir Yesod centre, jūs tiksliai aptinkate auksą, Reino Auksą. Tai yra nuostabus būdas perteikti tai, jog Devintoji Sfera yra pats Žemės centras, kuriame yra gyvybinė gelmė, Yesod, kuri yra seksualinė jėga. Operoje „Nybelungo Žiedas“ trys mergelės ar nereidės yra trys pirminės jėgos, susijusios su kūrimu.

Daugelį kartų įvairiose lekcijose, mes tvirtinome, jog kūrimas yra susijęs su moteriškąja jėga. Bet, žinoma, mes neneigiame to, kad vyriškoji jėga irgi yra aktyvi trijose pirminėse jėgose. Mes tik sakome, jog, kalbėdami apie kūrinijos vystymąsi, mes kalbame apie moteriškąjį aspektą ar Pradžios Knygoje minimą Ievą

Vagneris ar norvegų mitologija panaudoja tris mergeles. Žinoma, tai mums primena atlantiečių epochą, kurioje planeta Žemė pradėjo kristalizuotis į Malkuth arba tapo fizine. Reino auksas jos centre, kurį garbina ir kuriuo rūpinasi mergelės ar undinės, būtent yra Saulės jėga. Tą Saulės jėgą mes turime savo lyties organuose, kadangi galutiniame rezultate, tos trys pirminės jėgos, kurias mes priimame į savo trejas smegenis ar į trejas nervų sistemas, kristalizuojasi į tai, ką mes vadiname sėkla ir kiaušinėliu seksualiniame centre.

Seksualiniai organiai yra tai, ką hebrajų mitologijoje mes vadiname Ieva. Operos pradžioje jūs matote nybelungą, „nibel“ reiškia miglą. Į galvą ateina ispanų kalbos žodis „niebla“, kuris reiškia miglą. „Lungen“ reiškia vaiką. Taigi nybelungas reiškia miglos vaiką. Šie miglos vaikai, nybelungai yra atlantiečiai, kurie šioje operoje, skandinavų mitologijoje, yra simbolizuojami nykštukais, gudrumo vystymosi simboliu.Trys Nereidės

 

Šiaurės rasės dievai

Kai jūs aptinkate kitus simbolius, pvz., milžinus, tai jie, palyginus su nykštukais, šiame mite atrodo kvailoki. Tačiau jei jūs analizuosite ir medituosite apie šį simbolį ir tai, kaip jėgos nusileidžia į fizinę plotmę, tuomet jūs suprasite, kad Lemūrijos laikais planetos gyvybė nebuvo trijų dimensijų arba fizinė, o tetradimensinė. Taigi gyvybė labiau egzistavo ketvirtoje dimensijoje, nei trečioje, ji buvo pusiau fizinė ir pusiau eterinė. Tai ir yra esmė; todėl jūs matote, jog šie du milžinai visuomet yra sąryšyje, ryšyje su dievais.

Šiuo atveju dievai simbolizuoja tris pirmines jėgas: Odinas yra Tėvas, Balderis – Sūnus ir Toras – Šventoji Dvasia. Žinoma, šioje operoje jie yra pavadinti skirtingais vardais: Votanu, Donaru ir Freiru. Tačiau yra ir kitų vardų, kurie suteikiami šioms trims pirminėms jėgoms, inteligencijos jėgoms.

Be to, šioje operoje jūs aptiksite moteriškąsias jėgas, kurios taip pat yra susijusios su šiomis visatos inteligencijomis, kurios atlieka kūrimo vaidmenį. Tačiau mitologijoje aprašyti šie du milžinai yra išlikusieji ar paskutinieji milžinai, kurie ten egzistavo, kadangi visi kiti buvo sunaikinti dievų ir liko tiktai du.

Tai mums primena tą patį Pradžios Knygos simbolį, Kainą ir Abelį. Pradžios Knyga taip pat tvirtina, jog toje kūrimo epochoje Dievo vaikai, kurie šiuo atveju yra Bodhisatvos ir, kurie fiziškai kalbant, egzistavo Lemūrijoje, lytiškai santykiavo su žmogaus dukterimis ir taip atsirado milžinai. Tačiau šie milžinai, apie kuriuos mes dabar kalbame, yra kitas Kaino ir Abelio simbolis. Kainas ir Abelis yra tiesiog separatizmo simbolis toje epochoje.

Tuomet žmonija padarė klaidą neišsaugojusi aukso, kas reiškia, jog tinkamai neišsaugojo trijų pirminių jėgų. Jei atsiminsite gundymą, kuris vyko po Gėrio ir Blogio Pažinimo Medžiu, tuomet jūs suprasite, kaip žmonija buvo gundoma. Šis gundymas taip pat simbolizuojamas nykštuku Alberichu. Alberichas paima auksą ir nuvelka jį į vidinius sluoksnius, kadangi nybelungai gyvena vidiniuose Žemės sluoksniuose.

Žinoma, tai yra Yesod vandenų kristalizavimosi į Malkuth pasaulį, fizinę Žemę, simbolis. Taip Žemė kristalizavosi, tai yra šio proceso simbolis. Bet, kaip jūs žinote, yra parašyta, jog po nuopuolio iškilo žmogaus inteligencijos problema, taigi šie Lemūrai, šie milžinai arba Ciklopai tapo kvaili. Kaip tas jų kvailumas pasireiškė? Na, jie daugiau buvo sąryšyje su Vidiniais Pasauliais, kadangi jie matė dievus savo ciklopiška akimi, tačiau jie negalėjo matyti kaip nybelungai matė, negalėjo matyti fizinio pasaulio, materialesnio pasaulio.Todėl nybelungai arba atlantiečiai, šiuo atžvilgiu, buvo gudresni; panašiai kaip ir graikų mitologijoje, kūrinyje „Odisėja“, kur mes matome, kaip Odisėjas sako, jog jo vardas yra niekas. Tokiu būdu, apsimesdamas nieku, jis apkvailina Kiklopus, kurie yra lemūriečių simbolis (bet ne lemūro, kadangi lemūras yra gyvūnas). Žinoma lemūrietis yra milžinas, kadangi jie iš tikro buvo gigantai. Mes sakome, kad jie buvo pusiau fizinės ir pusiau eterinės būtybės ir, žinoma, jie transformavo energijas pagal dėsnius. Bet kadangi jie Sanguliavo, dievai prieš juos kovojo. Taip tai parodyta simbolikoje, šiame mite „Nybelungo Žiedas“.Jūs žinote, kaip Kainas nužudė Abelį. Minėtoje operoje jūs matote, kaip vienas milžinas nužudo kitą milžiną arba kaip Fafniras nužudo Fasoltą. Šiuo atveju, tas milžinas, kuris išlieka gyvas, yra gudresnis ir jis, pagal Bibliją, tampa Kainu. Taigi šis Šiaurės rasės Kainas (Fafniras) transformuoja save į drakoną ir sau pasilieka auksą.

Tuomet drama pakrypsta link to, kaip nugalėti drakoną. Na, tas drakonas (Fafniras) yra kiekviename. Argi ne Kainas, turintis auksą, yra mumyse? Lemūrijos epochos pradžioje, kai milžinas Fafniras nužudė kitą milžiną Fasoltą, kai Kainas nužudė Abelį, jis turėjo žmogaus pavidalą, tačiau ilgainiui jis transformavosi į drakoną, juodąjį drakoną. Ir kiekvienas stebisi, kur yra tas drakonas Fafniras?

Jis yra mumyse ir jis saugo Dvasios auksą. Todėl mes turime suprasti, jog privalome nužudyti drakoną. Padedant dievams savyje mes turime sukurti didvyrį, kadangi Votanas ar Odinas visada dirba čia ir dabar, padėdami mums sukurti didvyrį. Kaip jis mums padeda? Na, čia ir yra visas mitologijos grožis, ji paaiškina, kaip mums reikia atlikti darbą, kaip viskas nutiko, kaip atsirado ši problema Žemės planetoje.

Kadangi dabar kiekvienas pažeidžia dėsnius, tai netgi dievai turi bėdų, kadangi daugelis bodhisatvų puolė. Bodhisatvos yra dievų fiziniai, mentaliniai ir emociniai įrankiai. Taigi tai yra didžiulė kova, didžiulis mūšis, kuris visuomet vyksta ir todėl visa Žemės planeta dabar yra didelėje sumaištyje.

Yra parašyta, jog tuomet, kai žmonija paragavo uždrausto vaisiaus, kai ji paėmė Reino auksą ir pradėjo šį metalą naudoti netinkamu būdu, jie pradėjo užsiimti Juodąja Magija. Šie žmonės yra vadinami juodaisiais kalviais; vardas Kainas reiškia kalvį ar meistrą. Pradžios Knygoje 4:22 kalbama, kad vyras vardu Tubal Kainas buvo visų varininkų ir kalvių ar tų, kurie dirba su metalais, kad gautų savanaudiškų Galių, meistras. Jie pradėjo transformuoti energijas netinkamu būdu, tik fiziniams malonumams. Ar jūs einate šiuo keliu?

„Kur tu?“, - Jehova paklausė Adomo, to Lemūrijos Adomo, kuris buvo sukurtas pagal jo paties atvaizdą. Kur tu esi? Ar galėjo Dievas nematyti žmogaus? Ar tuo metu Dievas buvo aklas?

Tai man primena Vagnerio operą, kai milžinai statė didžiulę pilį Valhalą, o Votanas/Odinas miegojo. Žinoma Esybė turi nubusti ir savirealizuotis. Fortas, kurį statė milžinai tuomet, kai Votanas miegojo, turi tą pačią prasmę, kaip ir yra užrašyta Biblijoje, jog žmonija buvo išvyta iš Edeno. Tai reiškia, jog žmonija dėl savo nuopuolio užmigo ir jai miegant, buvo kažkas pastatyta, kas reiškia įvykusį pasidalijimą tarp aukštesniųjų ir žemesniųjų dimensijų.

Dabar dievai ar Monados gyvena Valhaloje, apsupti tvirtų sienų, mūsų vadinamų Intelekto sienų arba proto sienų, kurias sukūrė puolę milžinai. Tačiau tos sienos buvo sukurtos, kad apsaugotų aukštesniuosius pasaulius nuo degeneravusio proto ir, kad dievai galėtų kontroliuoti evoliuciją skirtingais būdais, nes žmonija puolė.

Todėl, kai Pradžios Knygoje Jehova paklausė: „Kur tu esi?“, tai lyg klaustų, kur tas mano atvaizdas? Kadangi žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Bet kur tas atvaizdas? Kur atvaizdas, kuris tobulai transformavo energijas ir išlaikė pasaulį harmonijoje? Kur yra ta harmonija arba atvaizdas, kuris nesmurtavo prieš gamtą? Tas atvaizdas išnyko, kadangi žmonija puolė, ir dėl to nuopuolio gimė Baimė.

Baimė gimė, kai mes pamatėme, jog ignoruojame daugelį dėsnių, kas reiškė, kad mes buvome nuogi; taip yra parašyta. Dabar mes fiziškai galime pamatyti, kad mes esame nuogi, nors ir esame apsirengę. Viduje nėra Dievo atvaizdo, kadangi tas atvaizdas, kurį Dievas sukūrė pagal savo atvaizdą, nėra fizinis, jis yra dvasinis, vidinis. Tas atvaizdas daugiau nebeegzistuoja. Ieškodamas savo atvaizdo, to žmogaus, kuris buvo pradžioje, mūsų Vidinis Dievas visada klausia: „Kur tu?“

Vietoje to, kad atrastų savo atvaizdą, jis beranda tik nuogą žvėrį, „intelektualų gyvūną“, kuris smurtauja prieš gamtą. Todėl yra parašyta, jog tuomet, kai žmogus atranda, išgirsta ir supranta šias žinias, jis susigėsta, kadangi žmogus atranda save esant nuogą. Žmogus iš tikro yra žvėris ir todėl jis sako: „Aš esu nuogas priešais savo Dievą, aš esu niekas, todėl aš turiu slėptis“. O kartais dar blogiau yra tai, kad mes nenorime matyti realybės apie savo nuogumą.

1962 m. vasario 4 d., tarp 15.00 ir 16.00 valandos prasidėjo Vandenio Era. Kaip mes visuomet minime savo lekcijose, ši Vandenio era prasidėjo siekiant padėti, siekiant padėti keletui, kurie nori, kad jiems būtų padėta prieš visišką žmonijos sunaikinimą.

Sekdami nuopuolio istoriją, mes matome, jog vienas milžinas nužudo kitą, Kainas nužudo Abelį ir jis virsta drakonu. Akivaizdu, kad šis drakonas, kaip tvirtinama knygoje „Apreiškimas Jonui“, yra žvėris, 666. Ir jis naikina ne tik žmonių karalystę, bet taip pat augalų, gyvūnų karalystes ir teršia visą Žemę. Taigi Žemės inteligencijos ketina sunaikinti šiuos nykštukus, šiuos pigmėjus, kadangi Lemūrijos laikų milžinai buvo sąryšyje su dievais, o mes dabar nesame. Sienos, kurias toje epochoje pastatė milžinai, simboliškai vis storėja ir mes daugiau nebegalime pamatyti dievų.

Mes manome, kad esame izoliuoti ir todėl, nieko nepaisydami, mes naikiname Žemę; manome esą visatos karaliai ir karalienės. Todėl ši pigmėjų žmonija turi būti pašalinta nuo šios planetos paviršiaus, kad būtų sukurta nauja Pagrindinė Rasė.

Vis dėlto, prieš tam nutinkant, mums yra duodama galimybė save transformuoti Vandenio vibracijomis. Štai todėl mes dabar mokome šios doktrinos. Mes turime suvokti, kad Vandenio jėgos, kurias Mokytojas vadino Dioniso vibracijomis, vibruoja visoje gamtoje nuo 1962 m.

Mes, kaip fiziniai žmonės, gauname šias galingas vibracijas per savo kūnus, kad galėtume save transformuoti, sukurti Setą, ar tą, kuris operoje „Nybelungo Žiedas“ yra vadinamas Zygfridu. Mes turime susikurti Nothung ar Būtiną (nieko - AIN) kardą, žinodami kaip transmutuoti seksualines jėgas, kad galėtume kautis su drakonu Fafniru.

Ar jūs suprantate? Na, jei jums patinka Šiauriečių mitologija, aš patariu jums pamatyti šią Vagnerio operą ir pasimėgauti joje rodomu šios planetos sukūrimu, jos vystymusi ir galiausiai tuo, kaip mes galime nugalėti ir sugrįžti į savo vietą, jei vadovausimės doktrina ar jėgomis.

Atminkite, kad žiedas visuomet yra simbolis, kaip yra teigiama operoje: „Tai yra žiedinis ciklas“, žiedas iš tikrųjų yra ciklas. Viskas, kas patenka į mūsų rankas, yra tarsi žiedas. Todėl žiedas yra užmaunamas ant piršto susijusio su Saule, kadangi jis yra susijęs su Saulės jėgomis. Tačiau dabar tą žiedą mes nešiojame ant kairės rankos, nes mes netinkamu būdu transformuojame Triamazikamno jėgas ir tokiu būdu sau kuriame vien tik susinaikinimą. Mes turime sukurti tikrąjį dievų žiedą, kuris yra susijęs su Saliamono Ženklu ar Dovydo Žvaigžde, tai yra tikras auksinis žiedas, kurį gauname tuomet, kai pasiekiame Esybės savirealizaciją.

Mokytojas tvirtino, kad Dovydo Žvaigždė turi šešis smaigalius, kurie yra vyriški ir šešias sąvaras tarp smaigalių, kurios yra moteriškos. Taigi iš viso mes turime 12 spindulių šešiakampėje žvaigždėje, kurie yra susiję su 12 zodiako ženklų ar 12 žvaigždynų, susietų su 12 apaštalų ar 12 Olimpo dievų, kuriuos mes turime išvystyti, siekdami Esybės savirealizacijos, kad galėtume grįžti į Dievo tikrojo atvaizdo lygmenį.

Taigi šiame Esybės savirealizacijos kelyje mes turime labai giliai medituoti, kad galėtume išsiaiškinti, kaip nesmurtauti prieš gamtą. Akivaizdu, kad darbas prasideda mumyse. Jei mes pradėsime gerbti gamtos dėsnius savo kūnuose, savo protuose ir širdyse, tuomet mes tą atkartosime ir gamtoje. Jei šių laikų žmonija teršia orą, vandenynus, kasdami išgauna metalus, transformuoja šią planetą į milžinišką besikankinantį lavoną, kerta miškus, žudo gyvūnus, tai taip yra todėl, kad mes patys smurtaujame prieš gamtą savo viduje. Mes turime kontroliuoti savo gamtą, kad paklusdami dėsniui, galėtume valdyti gamtą mūsų išorėje.Visas darbas yra studijuoti energijų transformaciją, kad mes bendradarbiautume su gamta ir nepadarytume tos pačios klaidos, kuri buvo padaryta Atlantidos laikais. Nors šios Pagrindinės Rasės pradžioje, nubudę dvasininkai galėjo matyti dievus ar gamtos inteligencijas, jie žinojo, jog energija ar Askokin yra taip pat susijusi su krauju. Jei jūs studijuosite savo fizinį organizmą, jūs atrasite, kad jūsų širdis yra jūsų organizmo saulė, o kraujas yra energija, kuri cirkuliuoja visame organizme, pernešdama energiją ar Saulės jėgą.

Taigi tais laikais žmonija sanguliavo, ėjo degeneracijos keliu išliedami seksualinę sėklą, įvairiais būdais laužydami dėsnį. Todėl dvasininkai atlikdavo didžiulius gyvūnų aukojimo ritualus. Istorijoje jūs aptiksite daug gyvūnų aukojimo atvejų ne tik Biblijoje, daugelyje regionų ar religijų vis dar yra atliekami tokie aukojimai. Šių ritualų metu jie nuleidžia kraują, siekdami nuraminti gamtos jėgas. Taip kalbėdamas, aš prisimenu Angliją. Kažkaip Anglijoje buvo išžudyta labai daug karvių. Aukotojai, prisidengę esantys bepročiais, surengė milžinišką holokaustą. Tai yra vienas iš būdų, siekiant nuraminti gamtos jėgas aukojant.

Yra tvirtinama, kad prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą, kai kurie dervišai iš Azijos skaitė lekcijas, kuriose pasisakė prieš gyvūnų aukojimą. Jie klausė, kodėl gyvūnai turi kęsti degeneravusių žmonių pasekmes? Geriau yra išmokyti žmones paklusti dėsniui, nesmurtauti prieš gamtą ir neaukoti gyvūnų, norint nuraminti gamtos jėgas. Kaip jūs žinote, šie ritualai išleidžia Askokin į atmosferą ir taip gamtos jėgos save pamaitina, nes planeta yra gyvas organizmas.

Taigi tie dervišai pasisakė prieš tai ir galiausiai daugelis ritualų ar gyvūnų aukojimų buvo sustabdyti pasaulyje. Tačiau žmonės ir toliau puoselėjo tą patį smurtą, sanguliavimą, Neištikimybę ir destrukciją. Tuomet gamtai vėl prireikė Askokin ir kadangi ji jo negavo per ritualus (nes jų buvo atsisakyta), įvyko didieji Pirmo Pasaulinio Karo holokaustai, kurių metu gamta jėga paėmė tai, ko jai nebuvo duodama. Neužilgo įvyko ir Antrasis Pasaulinis Karas.

Žinoma, mes nesutinkame, kad būtų aukojami gyvūnai, tačiau žinome, jog Žemei reikalinga Askokin atmosferoje, jai reikalinga Askokin vidiniuose sluoksniuose, kad ji išgyventų. Tačiau mes ir toliau įvairiais būdais švaistome Žemės energiją.

Štai kodėl kai žmonės klausia, ar jie turėtų melstis Dievui, siekdami išvengti cunamių, žemės drebėjimų, uraganų, mes atsakome, jog tai nėra išeitis. Jūs galite melstis, medituoti kiek tik norite, siekdami nuraminti pasaulį. Tačiau gamta turi būti pusiausvyroje ir jei mes smurtaujame prieš ją, įvairiais būdais ją naikiname, tuomet gamta atstatys pusiausvyrą, kad ir kas bebūtų.

Gamta reikalauja energijos iš savo pagrindinio organo, kuris yra žmogaus kūnas; žmonija yra pagrindinis gamtos organas. Kūnas yra mašina, dažnai mes sakome, kad mes esame fizinės mašinos, kurios transformuoja jėgas ir tada gamta paima energiją iš mūsų. Tačiau pažvelkite į mus dabar... Todėl jei mes nepaklūstame dėsniams, tuomet gamta mus sunaikins, nes arba ši degeneravusi žmonija bus sunaikinta, arba visa šios planetos gyvybė.

Kai planeta miršta, ji tampa mėnuliu, tačiau šiai planetai dar reikia pagimdyti 6-tą ir 7-tą Pagrindines Rases, dar dvi Pagrindines Rases, prieš jai tampant mėnuliu. Tačiau jei gamtos inteligencija labai prisiriš prie šios žmonijos ir jos nesunaikins, tuomet ši planeta taps mėnuliu gerokai anksčiau ir kitos dvi Pagrindinės Rasės, kurios turi egzistuoti (pagal evoliuciją ir kitus kosminės visatos dėsnius), nustos egzistuoti ar iš viso nebeegzistuos. Tačiau šeštoji ir septintoji Pagrindinės Rasės turi egzistuoti, todėl ši žmonija turi būti sunaikinta, kadangi ji yra sugedusi.

Planetai reikia Askokin, kad ji išgyventų. Ir jei mes kirsdami miškus, iškraipydami augalų lytį  naikiname augalų karalystę, tai kaip ši planeta paims energiją iš Megalokosmoso, iš Makrokosmoso, iš Saulės sistemos, iš Mėnulio, iš kitų planetų, kaip? Jei mūsų fizinis kūnas yra degeneravęs, užterštas įvairiomis ligomis, kaip šis fizinis kūnas tarnaus kaip gera antena?

Mes naikiname gyvūnus, jie yra žudomi dar ir dėl to, kad tam tikros Žemės vietos yra pernelyg užterštos. Taip pat mineralų karalystė ir vandenynai yra užteršti. Ar jūs tai suprantate? Ar jūs suprantate, kad visa planeta yra organizmas, o mes esame lyg jos ląstelės.

Žinoma, kai kiekvienas žmogus, būdamas bet kurioje planetoje, tobulai vykdo Aukščiausią Bendrąjį Kosminį Trogoautoegokratinį dėsnį ir nesmurtauja prieš mineralų, augalų ir gyvūnų karalystes, tai taip yra todėl, kad šis žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Tuomet tokia planeta tampa saule, kuri yra tobula visose savo karalystėse, ir tampa Saulės sistemos centru.

Todėl pradžioje aš minėjau, jog jei jūs fiziškai nukeliausite į Saulę, jūs nepamatysite ugnies kamuolio, jūs atrasite planetą su milžiniškomis vibracijomis, energijomis, kurių, akivaizdžiai, jūs negalėsite pakelti. Tai būtų lyg klausyti garsios muzikos per daugelį garsiakalbių. Jei tokiu atveju ten būtų katė, ką ji darytų? Ji bėgtų iš ten; bėgtų, nes jos ausys netoleruotų tokio garso. Dabar įsivaizduokite mūsų jutimus. Saulės vibracijos yra tokios stiprios, tokios galingos, kad mes jų neatlaikytume. Tik Saulės būtybės, kurios ten gyvena, gali transformuoti tas jėgas.

Prisimenu savo draugo istoriją, kuris patekęs į Astralinę plotmę paprašė savo Esybės: „Mano Dieve, mano Esybe, prašau nugabenk mane į Sirijaus žvaigždę“. Sirijus yra milžiniška šios galaktikos žvaigždė. Mano draugas, su savo Astraliniu Kūnu, pašoko į erdvę skristi link Sirijaus; kai jis pasiekė Sirijaus žvaigždę, jis pajuto orgazmą, seksualinį spazmą ir nubudo savo lovoje, lyg jam būtų prisisapnavęs šlapias sapnas [sapnas, kurio metu įvyksta poliucija].

Jis man pasakė: „Aš nesuprantu, aš keliavau į tą žvaigždę ir pajutau orgazmą“. Taip, atsakiau aš, taip nutiko todėl, kad tu savyje vis dar turi gyvulišką ego. Ta milžiniška vibracija, kurią tu gavai astralinėje plotmėje nebuvo transformuota tavo sąmonės, bet to milžino, tavyje esančio drakono. Žinoma, tas tavyje esantis drakonas yra įpratęs netinkamai transformuoti Triamazikamno jėgas ir todėl tu išliejai seksualinę energiją. Tu patyrei spazmą, orgazmą ir tai yra logiška.

Dabar jūs geriau suprasite, kodėl tose žvaigždėse ar planetose gyvena tik dievai. Norėdami turėti fizinį kūną vienoje iš galaktikos žvaigždžių, jūs turite būti dievais. Kitais žodžiais sakant, jūs turite būti bodhisatva be ego, būti savirealizaciją pasiekusia būtybe, sauliškuoju žmogumi. Net kai mes sukuriame astralinį kūną, Mentalinį Kūną ir Priežastinį Kūną, mes dar nesame Saulės žmonės. Jei mes turime ego, mes nesame sauliški, o mėnuliški ir akivaizdu, kad tuomet Mėnulis atspindi Saulę, tačiau jos tobulai netransformuoja.

Kas vyksta, kai mes fiziškai matome Saulę? Žinoma, mes matome ugnies kamuolį, sprogimus. Tačiau jei jūs išvystysite savo Aiškiaregystės sugebėjimus ir stebėsite ką nors įpykusį, jūs taip pat pamatysite tuos atominius ugnies sprogimus, supančius tą asmenį. Jūs galite pamanyti, kad jis yra liepsnose; taip, jis yra jose, apsuptas energijų, nors jis fiziškai nedega, bet jis akivaizdžiai save žaloja. Taigi čia, Žemės planetoje, mes matome milžiniškas magnetizmo vibracijas, Saulės gyslų, kurios yra tyro aukso ir kitų metalų telkiniai, elektrines jėgas.

Vis dėlto, tai yra kažkas, ką sunku suprasti, kadangi šios Žemės planetos mokslininkai tvirtina, kad Saulė yra helio ir Vandenilio, kurie nuolatos sprogsta, kamuolys. Mes neneigiame, kad pagrindinis Saulės elementas yra vandenilis, bet taip pat mes aptinkame vandenilį ir Žemės atmosferoje. Vieną dieną mes suprasime kitus dėsnius, kuriais remiantis suvoksime, kas yra energija, magnetizmas, elektra ir tai, kaip mes turime susikurti To Soma Heliakon, sauliško žmogaus auksišką kūną.

Ar girdėjote, kad prisikėlę Mokytojai turi Sauliškuosius Kūnus arba aukso kūnus? Pirma reikia susikurti vidinius kūnus: astralinį, mentalinį ir priežastinį. Kai jūs kuriate šiuos kūnus, jie taip pat yra vadinami Merkurijaus kūnais, kadangi jie yra Merkurijaus, kurį turime savo seksualinėje jėgoje, kristalizacija.

Tačiau aukso patalpinimas šiuose kūnuose reikalauja aukštesnės energijų transformacijos, kurią gali atlikti kiekvienas žmogus. Norint šiuose kūnuose, Esybės egzistenciniuose kūnuose, patalpinti auksą, reikia sunaikinti ego ir prisikelti. Jei jūs neturite sauliškųjų auksiškų kūnų, jūs negalite prisikelti. Tik tie, kurie turi auksiškus kūnus, gali prisikelti. Nesunaikinus ego, neįmanoma prisikelti.

Tik turintys aukso kūnus tobulai transformuoja energijas ir paverčia planetą saule. Vis dėlto, kad ši Žemės planeta taptų saule, jai reikia daug laiko, kadangi šioje planetoje yra daug Monadų, kurios patiria nesėkmę. Labai retai šioje Žemės planetoje pavyksta atrasti saulės žmogų, tačiau jei norite atrasti visą žmoniją, kurios visos Būtybės yra saulės žmonės, na, kiekviena saulė, kiekviena žvaigždė kaip tik ir yra tokia vieta.

Ar turite klausimų?


Klausimas: Kas yra juodosios skylės?

Atsakymas: Juodosios skylės yra planetos arba žvaigždės, kurios miršta arba grįžta, kaip mes sakome, į Nesukurtąją Šviesą. Egzistuoja daug juodųjų skylių, kuriose jūs matote kaip energija ir materija yra praryjamos. Kieno praryjamos? Yra daug teorijų, tačiau iš tikrųjų, kaip mes ir sakėme pradžioje, Absoliuto centras yra visur, o jo periferija - niekur. Akivaizdu, kad šiai Saulei galiausiai išnykus, ji įeis į nežinomybę, juodąją skylę.


Klausimas: Prašau tiksliai paaiškinti, kas yra Askokin.

Atsakymas: Askokin yra planetos maistas, kuris yra įvairių energijų, priimtų per mineralų, augalų, gyvūnų ir žmonių karalystes, mišinio rezultatas; šios energijos atkeliauja iš įvairių erdvės vietų ir jas planeta transformuoja per metalus metalų karalystėje, Žemės centre. Tuomet planeta siunčia jas atgal į erdvę, per mineralų, augalų, gyvūnų, žmonių karalystes, kad tą energiją perimtų kitos planetos.

Tai yra vadinama abipuse, visų kosminių kūnų, mityba. Taigi mes gauname įvairių tipų jėgas, pvz.: mes, kaip žmonės, turime tam tikrą savo Askokin, kuris yra mūsų vitalinis kūnas. Žinoma, jis yra sudarytas iš įvairių energijų, kurias mes transformuojame (tai, ką mes valgome, kvėpuojame, ką mąstome; įspūdžiai). Galiausiai, gnostiškai kalbant, mes transformuojame tas jėgas ir sukuriame kitus kūnus. Taigi visa planeta turi tą energiją tam, kad sukurtų ar transformuotų organizmus, kurie bus harmonijoje su Saulės Absoliutu.


Klausimas: Ką vaizduoja Toro (Perkūno dievo), kaip Šventosios Dvasios, kūjis?


Svastika

Runa Gibur (Gebo)


Atsakymas: Kūjis savo forma yra kryžius. Kituose paaiškinimuose mes aptinkame, kad Toro kūjis yra Svastika, kas yra kryžius ar kūjis judėjime, kadangi iš tikrųjų Toras, Šventoji Dvasia, yra ta išcentrinė jėga, kuri visada yra aktyvi. Todėl Toras savo kūju ir galiomis sukuria audras. Tas pats kryžius yra Svastika, kryžius judesyje, kadangi egzistuoja du kryžių tipai.

Kai kryžius yra Toro (Šventosios Dvasios) rankose, tuomet suformuojama Svastika, tai yra jo kūjis, kuris taip pat yra valios simbolis. Tai yra ta valios jėga, kurios mums reikia, norint transmutuoti seksualinę energiją; ir tai aišku yra Svastika, kuri yra tas visuomet besisukantis, aktyvus kryžius. Tačiau sanguliautojų kryžius nesisuka, jis stovi nejudėdamas virš galvos.


Klausimas: Kaip sužinoti ar tinkamai yra transformuojamos energijos?

Atsakymas: Jei tai, ką mes mąstome, jaučiame, darome, yra tobuloje pusiausvyroje ir yra teisinga, tada tai ir yra teisinga transformacija. Tačiau, jei mes kažką darome ir širdyje jaučiame, kad tai yra negerai, tuomet tai yra negerai. Norėdamas teisingai mąstyti, jausti ir veikti, žmogus turi atidžiai stebėti save, daug Medituoti, kad nesulaužytų dėsnio.

Iš esmės, visa problema, kurią mes turime kaip žmonės, konkrečiai yra tame, jog mes esame dėsnio pažeidėjai. Reikėtų pradėti nuo šeštojo įsakymo, kuris sako nesanguliauti. Mes pažeidžiame šį dėsnį, taigi mes netinkamai, gašliai transformuojame auksą, kurį turime savo Yesod, lytinėse liaukose.


Klausimas: Ar visi gyvūnų aukojimai senovėje buvo juodoji magija? Ar jie buvo atliekami turint teigiamą tikslą, siekiant subalansuoti gamtą?

Atsakymas: Kai yra atliekamas bet koks gyvūnų aukojimo ritualas, nesvarbu, juodas ar baltas, jo tikslas yra nuraminti gamtos jėgas. Žinoma yra ir kitų būdų, kaip tą tvirtina kitos religijos, kuriais yra nuraminami, pamaloninami dievai. Tačiau kas yra tie dievai?  Jie yra gamtos inteligencijos, kurios mums gali būti griežtos, kai mes smurtaujame prieš gamtą.

Dėl to, senovėje buvo žudomi gyvūnai, turint tikslą per kraują atpalaiduoti Askokin ir pamaloninti tas jėgas. Negana to, vėliau buvo pasiekta viršūnė. Žmonės tam tikslui pradėjo žudyti žmones ar juos aukoti; šiuo būdu, jie taip pat pažeidė dėsnį, nes pamalonindami gamtos jėgas pažeidė kitą dėsnį, kuris yra vadinamas Katancija.

Suprasti Katanciją yra labai sunku. Netgi dabar Indijoje ir daugelyje kitų Azijos vietų ar netgi Amerikoje, taip vadinamose Vudu arba Santerijose, jūs aptiksite žmones, žudančius gyvūnus su tikslu įgyti naudos. Ritualas visuomet suveikia, tačiau jūs visada turite sumokėti, jei pažeidžiate bet kurį dėsnį. Todėl geriau yra aukoti tuos gyvūnus, kuriuos mes turime viduje. Tai būtent yra ta didžioji auka, kurios nori dievai – tų gyvūnų paaukojimo.

Kodėl reiktų aukoti nekaltus gyvūnus, kurie dar nepasiekė mūsų evoliucijos lygio? Kodėl jie turėtų kentėti dėl pasekmių, kurias sukėlė mūsų kvailumas? Vis dėlto, tai yra tai, ką ši žmonija ir kiekvienas jos narys daro.

Aš vėl kartoju, kai studijavau tą karvių žudymą Anglijoje, pamaniau, kas žino, galbūt tai yra būdas, kuriuo jie bando išvengti griaunamųjų gamtos jėgų, kurios kėsinasi į juos? Nepaisant to, anksčiau ar vėliau, tos jėgos juos pasieks, kadangi toks holokaustas visuomet pažeidžia dėsnį. Tai, ko nori dievai ar Dievas, yra mūsų ego sunaikinimas. Ego yra žvėris arba drakonas, kurį mes turime nužudyti, paaukoti.


Klausimas: Kas yra runos? Ar jos gali būti panaudotos subalansuoti gamtai?

Atsakymas: Akivaizdu, kad Mokytojas Samael Aun Weor paliko mums įvairių praktikų. Runos įgalina mus pasinaudoti gamtos energijomis, siekiant savyje atlikti transformacijas, teigiamai nubudinti sąmonę. Štai kodėl runos yra dievų dovana mums, siekiant mums pagelbėti.

Todėl, kai žmonės sako, jog Dievas mus paliko likimo valiai, jie klysta. Kadangi Dievas yra dievai ir mes įvairiais būdais gauname įvairias praktikas, pratimus tam, kad galėtume save subalansuoti, nebepažeistume dėsnio ir, kad gamta paklustų mums. Ir kaip tik toks yra tikslas; jei gamta mums paklūsta, reiškia esame subalansuoti. Runos yra skandinavų praktikos, padedančios mums subalansuoti savo psichiką.

Pagrindinė runa yra Gebur, Gebo (Geburah), kuri yra susijusi su Svastika. Gebur runa yra kryžius, tačiau kai jis sukasi, jis yra Svastika. Mokytojas visuomet Gibur arba runą Gebur (kuri yra Seksualinė Magija) siejo su žodžiu Gebur-Altar (Altar - altorius), kurį truputėlį pakeitus, mes gauname Gibraltar – Gibraltaro sąsiaurio paslaptį arba altorių, ant kurio jūs atliekate savo jėgų transformaciją. Bet kuri runų rūšis yra naudinga, kadangi jos mus moko, kaip reikia teigiamai transformuoti jėgas.


Klausimas: Kodėl asmens Vidinė Esybė turėtų leisti jam keliauti į žvaigždę, žinodama, jog jis tinkamai netransformuos energijos?

Atsakymas: Vieną kartą, būdamas astralinėje plotmėje, paprašiau savo Dievo: „Mano Esybe, prašau nusiųsk mane ten, kur aš priklausau“. Tuomet prasiskyrė Žemė ir aš buvau nusiųstas į pragarą. Ar jūs tai matote? Žinoma, ego galvojo, kad aš priklausau dangui, kodėl gi mano Dievas nenusiuntė manęs ten, į rojų?

Yra daug buvę atvejų, kai aš patyriau Ją kviečiant mane ir kalbėjau su savo Aukštesniąja Esybe. Vis dėlto, tąkart, kai paprašiau nusiųsti mane ten, kur aš priklausau, aš buvau nusiųstas į pragarą. Tuomet aš supratau, kad daugiau nebenoriu prašyti jo nusiųsti mane ten, kur aš ir priklausau, kadangi aš vėl būsiu nusiųstas į pragarą.

Tas asmuo, kuris paprašė Dievo nugabenti jį į Sirijų, nebuvo tam pasiruošęs, tačiau Dievas leido jam keliauti. Patirtis buvo ne kokia, bet jam reikėjo suprasti, kad norėdamas ten būti, jis turi gerai tam pasiruošti. Daugelis žmonių nori patirti rojų, tačiau reikia užsitarnauti tokias patirtis, paruošti save.


Klausimas: Ar tos patirties metu jis neteko kiek nors Kundalini?

Atsakymas: Jei sapnuose jūs netenkate seksualinės energijos, jūs netenkate materijos, energijos. Vis dėlto, jūs netenkate tam tikro rango pagal tai, kokia yra jūsų kaltė. Kartais tai nutinka nesąmoningai, ir šiuo atveju jis neprarado nieko, kadangi tokiu būdu Esybė jį pamokė. Skirtumas yra tuomet, kai jūs tą darote savo noru, nesvarbu, fizinėje ar vidinėse plotmėse. Jeigu jūs sanguliaujate savo noru, tuomet, o taip, jūs daug netenkate.


Klausimas: Ar papuošalai yra blogas dalykas?

Atsakymas: Einantis iniciacijų keliu visuomet gauna papuošalus, metalus ir vėrinius viduje. Jei pvz., jūs patyrinėsite Egiptiečių ar Majų mitologiją, jūs aptiksite daug skulptūrų, susijusių su papuošalais, su auksu. Pvz., Egipte mumijos visuomet buvo aptinkamos su daugybe aukso ir tai yra susiję su okultiniu simbolizmu ar procedūra, kuria yra siekiama išlaikyti kūnus; tai yra kažkas, apie ką žmonės nieko nežino.

Šiose situacijose auksas vaidina svarbų vaidmenį. Mokytojas Samael Aun Weor kalbėjo apie mumijas; daugelis mumijų buvo atrastos su daugybe aukso, kartais jis būdavo patalpinamas į mumijos širdies ertmę. Senieji Inicijuotieji išsaugodavo mumijas Egipte, tai jie darydavo vadovaudamiesi Reinkarnacijos dėsniu, tokiu būdu siekdami perkelti tų mumijų asmenybių išmintį į einančiųjų Iniciacijų keliu, būsimų kūnų sąmonę. Tai buvo daroma, kad būtų galima įgyti senovinės išminties ir taip padėti žmonijai.

Egzistuoja du mumijų tipai: gyvos ir mirusios. Mirusios mumijos yra randamos daugelio archeologų, tačiau gyvos mumijos yra tos, kurių vidaus organai nėra kūno išorėje, o viduje, todėl jos ir yra gyvos. Atsižvelgiant į Iniciaciją, jos yra užkonservuotos ateičiai, siekiant atlikti tam tikrą reinkarnaciją, kuri yra nežinoma šiai žmonių rasei, tai yra slapta. Mokytojas Samael Aun Weor kalba apie savo mumiją, kuri yra gyva ir kurią jis naudojo ar galbūt dabar tebenaudoja.


Klausimas: Kalbant apie ankstesnę istoriją, susijusią su astraline plotme, ar tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes miegame astralinėje plotmėje, kadangi netenkame daug energijos bandydami patekti ten ir mums jos trūksta?

Atsakymas: Akivaizdu, kad siekdami būti sąmoningi astralinėje plokštumoje, mes turime ypatingai taupyti emocines energijas. Tam, mes turime kontroliuoti savo didžiąją simpatinę nervų sistemą, kad nesupyktume, nepavydėtume, nebijotume ir t. t.

Aš turiu omenyje visus tuos ego, susijusius su širdies sritimi: baimę, pavydą, pyktį, išdidumą, savigarbą, savęs svarbumo jausmą, neapykantą ir t. t. Visi tie ego iš emocinio centro pavagia daug energijos. Todėl yra svarbu pamilti savo priešus, meditacijos metu transformuojant neigiamas šalia esančių žmonių jėgas, kad išsaugotume energijas, kad pabustume astralinėje plotmėje.


Klausimas: Kaip pasitarnauja Mantra Krim ar Klim Pančatatva Ritualo metu? Ar ji taip pat padeda subalansuoti energijas?

Atsakymas: Mantrą Krim mes naudojame siekdami ištraukti energiją iš to, ką mes valgome ir patalpinti ją ne tik fiziniame, bet ir gyvybiniame, astraliniame, mentaliniame kūnuose ir pasiųsti ją netgi iki Dievo.

Štai kodėl yra parašyta, kad valgymas mums turi būti ritualas, kurio metu mes turime prisiminti Dievą ir tarti mantrą Krim, kad ta energija galėtų patekti į aukštesnį septintojo kūno lygmenį. Žmogus turi maitintis savo septyniuose kūnuose.

Todėl mes sakome, kad jei jūs valgote skiepytą vaisių, jūs maitinate tik savo fizinį kūną, kadangi sukryžmintas, išvestas vaisius neturi energijos, kuri yra būtina astraliniam, mentaliniam, priežastiniam ir dvasiniam kūnams. Štai kodėl, kai žmonija valgo šio tipo vaisius, ji netenka savo Moralės, nes jie nemaitina savo širdies (emocijų), savo galvos (proto), o tiktai savo fizinį kūną.


Klausimas: Kaip piktnaudžiavimas planeta paveikia mūsų gnostikų broliją?

Atsakymas: Na, šiomis dienomis ir šiame amžiuje, mums reikia būti atidiems ieškant tinkamo maisto. Norint pamaitinti ne tik fizinį kūną, bet ir vidinius savo kūnus, reikia žinoti, kaip atsirinkti vaisius, kurie nėra sukryžminti, ir kaip reikia save pamaitinti.

Akivaizdu, jog to, ką jūs valgote, kvėpuojate ir t. t. energijų transformacijos pasekmė taps sperma ir kiaušinėliu. Todėl mes, jei gyvename miestuose, retkarčiais turime nuvykti į mišką, prie jūros, upės, t. t., kad pakvėpuotume Prana, energija, Saulės jėga. Tai yra reikalinga tam, kad mes turėtume gerą sėklą, nes būtent spermos ir kiaušinėlio kokybė sukuria saulės kūnus.


Klausimas: Ar saugu yra valgyti maistą iš prekybos centrų? O gal mes turėtume vartoti maistą, kurį parduoda sveiko maisto parduotuvėse? Ką galite pasakyti apie natūralų maistą ir ar nektarinai yra skiepyti?

Atsakymas: Nektarinai yra grynas šlamštas; man patinka mandarinai. Nektarinai yra sukryžminimo padarinys; tai yra viskas, ką aš žinau. Kai einu į prekybos centrą, tai perku tik tuos vaisius, kurie turi sėklas, tokius kaip natūralūs obuoliai, natūralūs mandarinai, natūralūs apelsinai, perku vaisius ir daržoves, kurie nėra išvesti, skiepyti.

Deja šiais laikais tokio sukryžminto ar išvesto maisto yra labai gausu. Jo yra gausu prekybos centruose, netgi jei jis ir yra vadinamas natūraliu: „O, jis yra sukryžmintas, tačiau natūraliai užaugintas.“ Tai yra šlamštas; vien todėl, kad jis yra natūralus, dar nereiškia, kad jis nėra pakeistas.


Klausimas: O kaip dėl vakarėlių?

Atsakymas: Jei jūs esate pakviesti į vakarėlį ir ten jums patiekia šio tipo maistą, na, tuomet jūs turite tai valgyti. Jūs turite būti mandagūs, taigi valgykite tai, netgi tuomet, kai žinote, kad tame maiste nieko nėra. Tačiau jei perkate sau maistą, rinkitės geriausią.


Klausimas: Aš maniau, kad natūralus maistas yra gerai.

Atsakymas: Tai nieko nereiškia. Jei jis yra sukryžmintas, tai jis yra netinkamas. Jeigu jūs paimsite to skiepyto vaisiaus sėklą ir ją pasodinsite, ji neužaugs į kitą augalą. Tai ir yra esmė, ji yra mirusi sėkla, kadangi ji yra jau pakeista.

Taigi energijų transformacija prasideda mums esant budriems apie tai, ką valgome, kadangi mūsų skrandis tą maistą transformuos į energijas. Ir mums ne tik fiziškai ar tik fiziniam kūnui reikia tų energijų, mums jų reikia astraliniam ir mentaliniam kūnams, mūsų Dvasiai.

Jei jūs tinkamai savęs nemaitinsite, žingsnis po žingsnio, jūs prarasite savo moralę ir kaip tik tai šiais laikais ir vyksta. Žmonės maitinasi konservuotu maistu ir taip praranda savo gėdos jausmą. Žmonės nesigėdydami rodo savo lyties organus. Iš esmės kalbant, egzistuoja plačiai paplitusi degeneracija. Jiems negėda rodyti savo lyties organus, kadangi jų valgomas tokio tipo maistas nemaitina jų vidinių dvasinių jėgų.


Klausimas: Kas dėl to, kas ruošia maistą? Jūs sakote, kad tuomet, kai virėjas įpykęs gamina maistą, tas maistas neturi tos pačios vertės, kaip tas, kuris su meile ir rūpestingumu yra paruoštas namuose.

Atsakymas: Na, jūs prisimenate paskutiniąją vakarienę, kai Jėzus komunijos vynu ir duona dalino savo saulės jėgą. Čia būtent yra simbolis to, kaip mes turėtume valgyti. Kiekvienas mūsų valgis turi būti ceremonija, siekiant įsisavinti energijas. Deja, šiais laikais mes einame į restoraną, kur ruošdamas maistą virėjas, galbūt, yra piktas, kad jis turi sunkiai dirbti arba dėl to, kad jis serga.

Štai kodėl jūs visuomet turite patys sau gaminti maistą ir būti laimingi, kai tą darote. Akivaizdu, kad maistas yra pripildomas jį gaminančių žmonių vibracijomis. Todėl jūs visuomet turite būti laimingi, kai gaminate maistą. Jūs nepalyginsite to maisto, kuris su meile ir rūpestingumu yra paruošiamas namuose, su tuo, kuris paprastai pagaminamas restorane, turint tikslą uždirbti pinigų.

Sunku surasti vietą, kur galėtumėte pasakyti: „O, šis virėjas iš tikrųjų gamina su meile“. Tiesa? Didžiąją laiko dalį tie virėjai serga ir yra pavargę nuo darbo, dairosi į laikrodį, nes nori kuo greičiau baigti darbą. Tuomet jūs valgote tą nusivylimą ir nekantrumą.

O kas dėl tų, aš nenoriu čia į tai gilintis, tačiau kartais, kai aš matau virėjus, matau, kokie degeneravę šie žmonės yra, aš sakau, kad nesu prieš juos nusistatęs, tačiau jei iš tikro jis ar ji, kalbant apie seksualumą, smurtauja prieš gamtą, kas yra pats blogiausias dalykas, tuomet aš jau geriau visai nevalgau, o badauju, kadangi maistas visada yra pripildomas jėgų.

Vieną kartą manęs klausė, ar aš valgau kiaulieną; atsakiau, kad ji nėra gerai, tačiau kas, jei jūs savaitei, neturėdamas maisto, atsiduriate Sacharos dykumoje, kur kažkas ateina ir pasiūlo kiaulienos. Na, tuomet aš ją visą suvalgyčiau, kadangi aš badauju. Mes neturėtumėme būti fanatikais, taigi po to aš daugiau nebevalgyčiau.

Mes taip pat turime išgyventi. Jei jūs mirsite dėl to, kad vienintelis maistas yra kiauliena, na, ką darysi, valgykite. Tačiau jei turite pasirinkimą ir galite tai atmesti, tuomet darykite taip. Bet aš nesu dabar Sacharos dykumoje, taigi nėra reikalo dėl to jaudintis, tiesa?


Klausimas: Taigi yra geriausia patiems augintis vaisius ir daržoves?

Atsakymas: Na, jei jūs galite tai daryti, darykite, jei turite savo vaismedžių sodą ir daržą.


Klausimas: Jeigu pykčio vibracijos neigiamai įkrauna mūsų maistą, ar mes galime klausytis Bethoveno, siekdami, kad mūsų ruošiamas kepsnys būtų geresnis?

Atsakymas: Žinoma, klasikinė muzika visuomet yra geras dalykas, jūs turite būti geros nuotaikos. Atminkite, kad jūs pripildote maistą savo nuotaika. Todėl, kai matote savo žmoną, ruošiančią maistą ir jei ji tuomet yra laiminga – valgykite tą maistą, tačiau jei ji ruošia supykusi, tuomet tas maistas yra kaip nuodai. Taigi eikite ir atpalaiduokite ją, pamasažuokite jos pečius tuomet, kai ji kepa, pabučiuokite ją, tuomet ji bus laiminga ir jūs valgysite gerą maistą, tiesa?

Tikiuosi, kad ši paskaita padėjo jums suprasti, kad viskas yra gyva ir turi inteligenciją. Jei mes trukdome gamtos ir kosmoso inteligencijai, ir jei tai patenka į Žemę, akivaizdu, kad tuomet mes save žalojame, skaudiname.

 


Toliau >>>

 


 „Jei gyvuliška aistra  būtų tikrasis kelias, tai  dabar žmogus būtų  Angelas.“ 

  - Samael Aun Weor,   iš knygos Igneous   Rose

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos