Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Devinta Sfera


Didžiose senovės civilizacijose, kurios istorijos eigoje buvo pranašesnės už mus, nusileidimas į Devintąją Sferą buvo didžiausias išbandymas hierofanto aukščiausiam kilnumui. Hermis, Buda, Jėzus, Dantė, Zaratustra ir daugelis kitų didžių Mokytojų turėjo pereiti tą sunkų išbandymą.


Devintosios Sferos Slenkstis


(Tie, kas įžengiate čia, apleiskite visas viltis)


Atminkite, mylimieji mokiniai, jog Devintoji Sfera yra lytiniai santykiai. Daugelis nusileidžia į Devintąją Sferą, bet labai sunku surasti tą, kuris yra nugalėtojas sunkiame išbandyme. Dauguma okultizmo studentų gyvena dreifuodami iš mokyklos į mokyklą, iš brolijos į broliją, visada būdami smalsūs, visada ieškodami naujovių, ieškodami kiekvieno naujo lektoriaus, kuris atvyksta į miestą.

Kai bet kuris iš šių studentų apsisprendžia dirbti su Arkanu A. Z. F., kai apsisprendžia nusileisti į Devintąją Sferą dirbti su ugnimi ir vandeniu, jis elgiasi kaip ir visada: „ieško“, visada būna smalsus, visada „kvailas“. Okultizmo studentas viską paverčia į „mažas mokyklas ir teorijas“. Jei jis nusileidžia į Devintąją Sferą, jis tai daro lyg tai būtų įstojimas į „kitą mažą mokyklą“, visada elgiasi kvailai, visada būna smalsus, neprotingas. Sunku surasti rimtą ir ryžtingą aspirantą, siekiantį tiesos Tobulos Santuokos kelyje. Kartais atsiranda studentų, kurie akivaizdžiai yra labai subrendę ir rimti, tačiau galiausiai ir jie parodo savo tikrąjį veidą. Liūdna tiesa, bet tai yra gyvenimo faktas.

Devintosios Sferos išbandymai yra labai delikatūs ir subtilūs. Daktaras pataria atsidavusiajam Sanguliauti, nes jei ne, jam yra pasakoma, kad jis susirgs. Niekus tauškiančios moterys kursto Baimę žmonoje; taip vadinami skirtingų organizacijų broliai gąsdina studentą. Tamsos magai apsimetę Šventaisiais pataria atsidavusiajam išlieti Sėklą šventuoju būdu. Taip vadinami išminčiai moko aspirantą negatyvios seksualinės magijos išliejant sėklą.

Mokymo metodas, kilnus ir mistiškas atspalvis, kuriuo tamsieji (užsimaskavę šventaisiais) padaro jų doktriną sėkmingą, suklaidina atsidavusįjį ir taip laiko jį atokiau nuo Kelio Skustuvo Ašmenimis. Tada studentas puola į Juodąją Magiją.

Kai studentas nuklysta, jis tiki esantis išmintingesnis nei Gnosis Mokytojai. Iš tikrųjų Devintosios Sferos nevykėliai, tie, kurie nesugeba pereiti labai ilgų ir sunkių šio Arkano išbandymų, tiesą sakant tampa ypatingai klastingais Demonais. Blogiausia yra tai, jog joks demonas netiki esantis blogas ar klastingas. Kiekvienas demonas tiki esantis šventas ir išmintingas.

Pradėjus Seksualinės Magijos praktiką organizmas yra paveikiamas. Kartais jaučiamas deginimas lytinėse ar prieskydinėje liaukose, jaučiamas galvos skausmas, tam tikras svaigulys ir t. t. Tai gąsdina smalsius „mažų mokyklų“ drugelius, kurie tada pasitraukia pasibaisėję, kaip visada ieškodami prieglobsčio kitoje naujoje „mažoje mokykloje“. Taip šie vargšai „kvailiai“ praleidžia savo gyvenimus, visada keliaudami nuo gėlės ant gėlės. Ateina diena, kai šie vargšai naivuoliai miršta nieko nepasiekę. Jie apgailėtinai iššvaistė savo laiką. Taigi kai atkeliauja mirtis, šie naivuoliai toliau egzistuoja kaip demonų legionas.

Aspirantui Devintoji Sfera yra lemiamas faktorius Savirealizacijai pasiekti. Neįkūnijus sielos, neįmanoma pasiekti vidinę savirealizaciją. Niekas negali įkūnyti sielos, jei jis nėra susikūręs Kristaus-astralo, Kristaus-proto ir Kristaus-valios. Esami Žmogaus vidiniai įrankiai, minimi teosofijoje, yra tik paprastos mentalinės formos, kurias kiekvienas žmogus turi pašalinti, kai jis bando pasiekti vidinę savirealizaciją.

Mums reikia gimti, o gimimas buvo, yra ir visada bus absoliučiai seksualinis dalykas. Būtina gimti ir dėl to žmogus turi nusileisti į Devintąją Sferą. Tai yra didžiausias išbandymas aukščiausiam hierofanto kilnumui. Tai yra pats sunkiausias išbandymas. Labai retai pavyksta surasti ką nors, kas išlaiko šį sunkų išbandymą. Kaip taisyklė, visi patiria nesėkmę Devintojoje Sferoje.

Svarbu, kad vyras ir žmona tikrai mylėtų vienas kitą. Žmonės painioja geismą su meile. Visas pasaulis dainuoja iš geismo ir tai yra painiojama su tuo, kas yra vadinama meile. Tik tie, kas įkūnijo savo sielas, žino kas yra meilė. „Aš“ nežino kas yra meilė. „Aš“ yra Troškimas.

Kiekvienas įkūnijęs savo sielą, kaip to fakto pasekmė, tampa Buda. Kiekvienas Buda turi dirbti Devintojoje Sferoje, kad įkūnytų vidinį Kristų. Buda gimsta Devintoje Sferoje. Kristus gimsta Devintoje Sferoje. Pirma mes turime gimti kaip Budos ir tada - kaip Kristūs.

Tebus palaiminta Meilė. Tebus palaimintos būtybės, tikrai mylinčios viena kitą. Tebūnie palaiminti tie, kurie nugali Devintojoje Sferoje.


Prekiautojai Baime

Daugelis pseudoezoterikų įvykdė nenusakomus genocidus. Kai pasitelkus baimę gąsdinama dėl Kundalini, tai yra tikras genocidas. Egzistuoja nenusakomas nusikaltimas prieš žmoniją išleistose knygose sakant, jog Kundalini pabudinimas yra pavojingas. Tie, kas skleidžia baimę dėl Kundalini, yra blogesni už karo nusikaltėlius. Pastarieji įvykdė nusikaltimus prieš žmones, bet pseudoezoterikai, skleidžiantys baimę, vykdo nusikaltimus prieš sielą. Kas nepažadina Kundalini, tas negali įkūnyti savo sielos. Kas nepažadina savo Kundalini, tas lieka be sielos; jis praranda savo sielą.

Klaidinga sakyti, jog Kundalini gali pabusti be moralinio progreso, dėl to žmogus turi palaukti kol toks progresas įvyks. Kundalini vystymasis priklauso nuo širdies nuopelnų. Mes suteikiame tikslias instrukcijas apie Kundalini ir kiekviena tikra gyvatiška kultūra nuodugniai žino kelią. Klaidinga teigti, jog praktikuojant Seksualinę Magiją Kundalini gali tekėti skirtingais kanalais. Tik praktikuojant juodąją seksualinę magiją Kundalini leidžiasi link žmogaus atominių Pragarų ir tampa šėtono uodega.

Taigi tas absurdiškas prekiautojų baime teiginys, jog Kundalini gali palikti nugaros smegenų kanalą, suplėšyti audinius, sukelti baisius skausmus ir mirtį, yra klaidingi. Šie sielų žudikų teiginiai yra klaidingi, nes kiekviena iš Septynių Gyvačių turi savo išmanančius Mokytojus, kurie prižiūri studentą. Studentas nėra paliekamas vienas šiame darbe. Kai jis pabudina pirmąją gyvatę, jį aplanko specialistas, o kai pabudina antrąją gyvatę, jam padeda kitas ir t. t. Šie specialistai padeda Gyvatei pakilti stuburo smegenų kanalu. Joks studentas nėra paliekamas likimo valiai. Specialistai yra atsakingi už studentą, jie gyvena astraliniame pasaulyje.

Negatyviai Kundalini pabunda tik išliejant sėklą. Kas praktikuoja Seksualinę Magiją neišliedamas sėklos, tas neturi ko bijoti.

Niekas negali realizuoti aukščiausiųjų Kundalini aspektų be tobulo šventumo. Kaip tik todėl klaidinga yra sakyti, jog egzistuoja pražūtingos galimybės priešlaikinėje Kundalini realizacijoje. Šis teiginys yra klaidingas, kadangi pirmalaikė ugnies realizacija negali įvykti. Kundalini gali būti realizuojama tik remiantis šventumu. Kundalini nepakyla net per vieną slankstelį, jei šventumo sąlygos tam slanksteliui nėra patenkinamos.

Kiekvienas slankstelis turi savo moralines šventumo sąlygas. Klaidinga ir kvaila sakyti, kad Kundalini gali pabudinti ambicijas ir išdidumą ar sustiprinti visas gyvuliško Ego nepadorias savybes ir gyvuliškas aistras. Kas naudoja šias baimės pardavinėjimo taktikas, kad laikytų studentus atokiai nuo tikrojo kelio, yra tikri neišmanėliai, kadangi Kundalini, pabudinta Seksualinės Magijos pagalba, negali progresuoti netgi vienu laipsniu, kai neegzistuoja tikras šventumas. 

Kundalini nėra akla jėga, ji nėra mechaniška jėga. Širdies ugnys valdo Kundalini ir ją galima išvystyti tik su Seksualine Magija ir šventumu.

Kecalkoatlis

Kecalkoatlis


Mes turime pripažinti, kad Meksikoje Gyvatės kultūra buvo ir vis dar yra giliai įsišaknijusi. Kiekviena actekų skulptūra yra nuostabi okultinio mokslo knyga. Mes susižavėję kontempliavome Kecalkoatlį su Gyvate apsivijusia jo kūną ir Lingam-Joni rankose. Mes nustebę kontempliavome magą užvaldžiusią gigantišką Gyvatę. Mes pajutome nepaprastą pagarbą matydami jaguarą su falu, kabančiu apie jo kaklą. Iš tikrųjų Žodis yra fale.

Actekų kultūroje neegzistuoja prekiautojai baime. Kiekviena akmeninė knyga, kiekvienas tenykščių lamenas kviečia mus pažadinti Kundalini. Svarbu pirma pabudinti Kundalini ir tada būti jos prarytiems. Svarbu, kad Gyvatė mus prarytų. Reikia, kad Kundalini mus prarytų. Kas yra praryjamas Gyvatės, tas taip pat tampa Gyvate. Tik Žmogus Gyvatė gali įkūnyti Kristų. Kristus nieko negali padaryti be Gyvatės.

Autentiškos actekų, majų, egiptiečių, chaldėjų ir kitos kultūros yra gyvatiškos kultūros, kurių neįmanoma suprasti be Seksualinės Magijos ir Kundalini.

Kiekviena senovinė kultūra yra gyvatiška. Kiekviena tikra ir autentiška civilizacija yra gyvatiška. Civilizacija be gyvatės išminties nėra tikra civilizacija.


Kundalini Pakilimas ir Nusileidimas

Pseudoezoterikai siaubingai meluoja tvirtindami, jog Kundalini (pakilusi iki Karūnos Čakros ar tūkstančio žiedlapių lotoso) ir vėl nusileidžia iki Efezo Bažnyčios ar stuburgalio centro, kur ji ir išlieka. Kundalini nusileidžia tik tada, kai inicijuotasis leidžia sau pulti. Kai inicijuotasis išlieja sėklą, tada įvyksta puolimas. Po puolimo yra labai sunku pakelti Gyvatę, tai reikalauja labai daug pastangų. Tobulumo Viešpats pasakė:

„Mokinys niekada neturėtų sau leisti nupulti, nes kas puola, tas turi įdėti ypatingai daug pastangų, jog atgautų kas buvo prarasta.“

Induistai teigia, jog nugaros smegenų kanale egzistuoja kanalas vadinamas Sušumna, šiame kanale yra kitas kanalas, vadinamas Vadžrini, o jame trečias, vadinamas Citrini, kuris yra „toks plonas kaip voratinklio gija, ant kurios yra išdėstytos čakros, lyg gumbai ant bambuko kamieno“. Taip kalba šventos knygos Indijoje ir mes žinome, kad Kundalini kyla Citrini kanalu išimtinai tik su Sahadža Maithunos, Seksualinės Magijos, Arkano A. Z. F., pagalba.

Mes praktikuojame vidinę meditaciją, kad pasiektume Ekstazę; tačiau mes labai gerai žinome, jog Kundalini nepabunda praktikuojant Meditaciją, nes Kundalini yra seksualinė. Klaidinga tvirtinti, kad Kundalini pabudinimas pasiekiamas per meditaciją. Meditacija yra technika gauti informacijai. Meditacija nėra technika pabudinti Kundalini. Pseudoezoterikai padarė labai daug žalos su savo Ignorancija.

Indijoje egzistuoja septynios pagrindinės Jogos mokyklos ir visos jos kalba apie Kundalini. Šios jogos mokyklos yra bevertės, jei nestudijuojama tantra. Tantra yra tai, kas geriausia iš Rytų. Maithuna (Seksualinė Magija) yra praktikuojama kiekvienoje autentiškoje ezoterinėje jogos mokykloje. Tai yra Tantra. Tantros suteikia esminę vertę jogai.

Širdies lotoso centre yra nuostabus trikampis. Taip pat šis trikampis egzistuoja stuburgalio čakroje ir čakroje, kuri yra tarp antakių. Kiekvienoje iš šių čakrų egzistuoja paslaptingas mazgas. Tai yra trys mazgai.

Šie mazgai pažymi gilią prasmę. Čia mes turime tris esminius pokyčius darbe su Gyvate. Pirmajame mazge (Efezo Bažnyčioje) mes paliekame sėklos išliejimo sistemą. Antrame mazge (Tiatyrų Bažnyčioje) mes išmokstame mylėti iš tikrųjų. Trečiajame mazge (Filadelfų Bažnyčioje) mes įgyjame tikrąją Išmintį ir galime matyti Aiškiaregiškai.

Kildama Kundalini turi atrišti šiuos tris paslaptingus mazgus.

Pseudoezoterikai stebisi, jog ankstyvieji induizmo jogai retai mini eterines čakras ar rezginius, bet vietoj to, visą savo dėmesį koncentruoja į stuburo čakras ir Kundalini. Tiesą sakant, pirmykščiai induizmo jogai buvo tantristai ir praktikavo maithuną. Jie buvo tikri Gyvatės išminties inicijuotieji. Jie labai gerai žinojo, jog raktas mūsų išsigelbėjimui yra randamas stubure ir sėkloje. Jie suprato, kad pabudinta Kundalini atveria stuburo čakras ir tada šios čakros aktyvuoja rezginių čakras. Taigi svarbiausios yra stuburo čakros ir Gyvatė. Visi didieji senovės gyvatiškų civilizacijų išminčiai ir patriarchai puikiai tai žinojo.

Trijuose trikampiuose: pagrindo, širdies ir priešakiniame, dievybė yra simbolizuojama kaip seksualinis lingam. Šis simbolis atskleidžia viską, tačiau mokyti visažiniai visada ieško išsisukinėjimų ir dingsčių, kad galėtų iškraipyti tiesą. Nesąžininga, jog pseudoezoterikai ir toliau sąmoningai ar nesąmoningai apgaudinėja varganą Kenčiančią žmoniją. Mes giliai studijavome didžias gyvatiškas civilizacijas ir todėl aiškiai kalbame, kad norintys galėtų iš tikrųjų išsigelbėti. Mes esame čia, kad kalbėtume tiesą ir sakome ją nepaisant to, jog pseudookultistai ir infraseksualai skelbiasi esą didžiausi mūsų priešai. Tiesa turi būti išsakyta ir mes sakome ją su didžiausiu malonumu.

Svarbu yra dirbti su Kundalini ir atrišti tris mazgus. Tie trys mazgai yra trys trikampiai, kurie transformuoja mūsų gyvenimus Tyrumu, meile ir išmintimi.


Seksualinis Spazmas

Baltoji Brolija visiškai ir galutinai uždraudė seksualinį spazmą. Absurdiška yra pasiekti seksualinį spazmą. Kas praktikuoja Seksualinę Magiją, tie niekada neturėtų pasiekti spazmo. Tie, kas bando išvengti sėklos išsiliejimo neatsisakydami spazmo malonumo, dažnai kenčia nuo pražūtingų pasekmių organizmui. Spazmas yra tikra prievarta ir jei organizmas yra prievartaujamas, rezultatai atsiranda nedelsiant: impotencija, nervų sistemos pažeidimai ir t. t.

Kiekvienas praktikuojantis Seksualinę Magiją turi atsitraukti dar gerokai prieš seksualinį spazmą. Gydytojai labai gerai žino, kodėl praktikuojantys Seksualinę Magiją turėtų atsitraukti prieš spazmą. Seksualinė Magija turėtų būti praktikuojama tik vieną kartą per parą; niekada negalima praktikuoti du kartus per parą. Mes niekada gyvenime neturėtume išlieti sėklos. Niekada. Niekada. Niekada. Reikia žinoti kaip suprasti šį Baltosios Brolijos nurodymą, tačiau, jei esant nesėkmei įvyks spazmas prieš mūsų valią, mokinys atsitrauks iš akto ir greitai atsiguls Decubitus-Dorsal (veidu į viršų) ir tada greitai susilaikys sekančių veiksmų pagalba:


Instrukcijos

  1. Sutelkite visas pastangas (kaip sutelkia gimdydama moteris) nusiųsdami nervinę srovę link seksualinių organų ir tuo pačiu stenkitės sutraukti sutraukiamuosius raumenis ar išėjimus, pro kuriuos sėklos skystis paprastai išeina. Tai reikalauja ypatingų pastangų.
  2. Įkvėpkite lyg pumpuodami ar stengdamiesi įkvėpimu priversti sėklos skystį kilti link smegenų. Kai įkvepiate tarkite Mantrą HAM, įsivaizduokite šią energiją kylančią į smegenis ir tada pereinančią į širdį.
  1. Dabar iškvėpkite, įsivaizduodami kaip Seksualinė Energija išlieka širdyje. Iškvėpdami balsu tarkite mantrą SAH.
  2. Jei spazmas labai stiprus, susilaikykite, susilaikykite ir tęskite įkvėpimus ir iškvėpimus mantros HAM-SAH pagalba [plačiau]. HAM yra vyriškas, SAH yra moteriška. HAM yra sauliškas, SAH yra mėnuliškas.

    Orą reikia sparčiai iškvėpti per burną sukeliant garsą SAH, kuris tariamas minkštai ir žavingai. Įkvėpti reikia su pusiau atvira burna, mintyse dainuojant mantrą HAM.

Šio ezoterinio pratimo esminė idėja yra invertuoti kvėpavimo procesą, padarant jį iš tiesų teigiamą, kadangi dabartinėje situacijoje dominuoja neigiamas mėnuliškas SAH aspektas ir tai veda link sėklos išsiliejimo. Šio kvėpavimo pratimo metu, invertuojant kvėpavimo procesą, išcentrinė jėga tampa įcentrine ir tada sėkla teka vidun ir viršun. 


Papildymas

Ankstesniuose paragrafuose mūsų pateiktos instrukcijos dėl spazmo taip pat gali būti taikomos apskritai kiekvienai Seksualinės Magijos praktikai.

Kiekviena Seksualinės Magijos praktika gali būti užbaigta šiuo nuostabiu pratimu. Darbas Devintojoje Sferoje reiškia kovą, auką, pastangas, valią. Silpnieji pasitraukia iš Devintosios Sferos pasibaisėję ir išsigandę. Tie, kuriuos praryja Gyvatė, tampa gyvatėmis, dievais.

Ypatingai rimtais atvejais, kai seksualinis spazmas įvyksta staiga su neišvengiamu pavojumi išlieti sėklą, inicijuotasis iš karto turėtų atsitraukti iš akto ir atsigulti ant nugaros sulaikydamas kvėpavimą. Taip padaryti galima užspaudžiant nosies kanalus, užspaudžiant juos su rodomuoju pirštu ir nykščiu. Šios pastangos turėtų būti derinamos su minties koncentracija. Neofitas turėtų intensyviai koncentruotis į varpos pulsacijas, kurios yra širdies pulso atkartojimas. Jis turėtų mėginti sulaikyti šias seksualines pulsacijas, kad išvengtų sėklos išsiliejimo, ir jei jam būtinai reikia įkvėpti deguonies, tai turėtų būti daroma labai trumpu ir greitu įkvėpimu, tęsiant kvėpavimo sulaikymą maksimaliai.

 


Ištrauka iš knygos „The Perfect Matrimony“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Kai mes įžengiame į  tikrą Iniciacijos Kelią,  visi dvasios broliai (ir  seserys) nusisuka nuo  mūsų.“ 

  - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos