Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Dvasinių Mokyklų Tipai


Įžanga

Piktavaliai žmonės, kuriems trūksta Supratingumo, klaidingai tiki, jog Gnostiškasis Judėjimas yra nusiteikęs prieš mokyklas, religijas, ordinus, dvasines visuomenes ir Sektas. Niekas negalėtų būti toliau nuo tiesos. Mes nesame nusiteikę nei prieš vieną; mes tik atskleidžiame ir parodome, kur yra pavojus.

Mes, Sauliškosios Žmonijos sąmoningos grupės Mokytojai, reikalui esant, esame įsipareigoję kalbėti arba tylėti. Egzistuoja nusikalstama tyla; egzistuoja negarbingi žodžiai. Blogai yra kalbėti, kai turime tylėti ir lygiai taip pat yra blogai tylėti, kai turime kalbėti. Tai, žinoma, nereiškia, kad mes, Mokytojai, esame nusiteikę prieš kažką. Mes niekam nejaučiame neapykantos, nieko nepuolame; mes tiktai atskleidžiame tiesą. Tai yra viskas.

Egzistuoja keturi mokyklų tipai:

  1. Mokyklos, mokančios kristalizuoti sielą
  2. Mokyklos, mokančios kristalizuoti sielą ir įkūnyti Dvasią (Esybę)
  3. Mokyklos, kurios asistuoja žmonijai kaip vaikų darželiai
  4. Juodosios Magijos mokyklos

Nuosekliai išnagrinėkime šiuos keturis mokyklų tipus:


Mokyklos, mokančios kristalizuoti Sielą

Religingiesiems sukristalizuoti sielą yra kažkas neįprasto. Daugelis šmeižė mus, vadindami mus materialiais žmonėmis. Iš tikrųjų, mes nesame materialistai, mes esame ezoterikai ir tai yra viskas. „Intelektualus Gyvūnas“, klaidingai vadinamas žmogumi, tiki, jog jau turi sielą. Nebijokite ar nesipiktinkite; stebėkite pasitelkdami kantrybę, analizuokite, tyrinėkite…

„Intelektualus gyvūnas“ turi įkūnijęs tik Budhatą, vidinį budistų Principą, Esmę, Psichologinę Medžiagą, Neapdirbtą Medžiagą, kuri reikalinga sukurti sielai. Svarbu yra pabudinti Sąmonę, pabudinti Budhatą, sustiprinti ją, individualizuoti. Toks veiksmas yra vadinamas sielos sukūrimu. Mokyklos, mokančios įgyti sielą, yra valdomos instruktorių, kurie jau turi savo sielą. Tik tas, kuris turi sielą, gali mokyti kitus pilnos sielos sukūrimo sistemos. 

Visos mokyklos, mokančios kaip reikia įgyti sielą, labai gerai žino, jog Žmogus turi daugybinį „Aš“, kuris apgailėtinai švaisto psichinę medžiagą atominiuose pykčio, gobšumo, gašlumo, išdidumo, tinginystės, apsirijimo, t. t. prasiveržimuose.

Nelaimei, egzistuojant daugybiniam “aš” žmonijoje, mes prarasime Budhatos jėgas. Svarbu yra sunaikinti “aš”, jei mes tikrai norime sukurti sielą. Tikras instruktoriaus, turinčio savo sielą, darbas yra pakeisti visus, kurie priima pasikeitimus, normalizuoti žmones, vadovauti normalumo mokyklai. Realiai, tik tie, kas yra normalūs, gali išsiskleisti. Tik tie, kas yra normalūs, gali tapti ypatingai normaliais. Dauguma neturi sielos. Daugeliui yra sunku tai pripažinti, bet tai yra tiesa. Mes turime sakyti tiesą bet kokia kaina.

Kiekvienas instruktorius, turintis sielą, savo mokinius turi mokyti sielos įgavimo teorijos. Tačiau tai yra reliatyvu. Mokinys turi atlikti darbą, nes instruktorius negali padaryti to už mokinį. Kiekvienas turi eiti keliu vienas. “Sielos-mokyklos” instruktorius dirbs su sielų embrionais, padėdamas jiems augti, vystytis ir progresuoti.  

Kiekviena mokykla, mokanti sunaikinti “aš”, yra Sielos mokykla. Egzistuoja Sielos mokyklos Krishnamurti mokymuose, Chan Budizme, Zen Budizme, Sufizme, Krikščioniškoje “ramybėje” ir t. t. Kiekviena Sielos mokykla moko “aš” sunaikinimo technikų. Realiai, tik kūrybiškai suprantant mūsų klaidas visuose Proto lygmenyse, “aš” yra neišvengiamai sunaikinamas.

Taip pat Sielos mokykla moko sistemų ir technikų pabudinti Budhatos Galioms. Šios mokyklos turi labai efektyvius metodus pabudinti Budhatai. Sielos mokykla moko vidinės Meditacijos mokslo, per kurią sąmonė, Budhata pabunda. Tokiu būdu mes pasiekiame vidinį nušvitimą.
Sielos mokyklų instruktoriai nori daugybinio “aš”, šėtono sunaikinimo. Jie siekia, kad kiekviename žmoguje tebūtų vienas gyventojas, kuris yra Budhata: siela. Iš tiesų Budhatos prigimtis yra laimė, ji pati yra laimė. Kiekviena mokykla, mokanti “aš” (ego) sunaikinimo, yra mokykla, mokanti kaip kristalizuoti sielą ir Dvasią.


Mokyklos, mokančios kristalizuoti Sielą ir įkūnyti Dvasią

Kiekviena mokykla, kuri moko kaip kristalizuoti sielą ir įkūnyti Dvasią, yra regeneracijos mokykla. Mokyklos, mokančios tik kristalizuoti sielą, atlieka gerą darbą, bet tos, kurios moko kaip sukurti sielą ir įkūnyti Dvasią, atlieka dar aukštesnės kokybės darbą.

Kas kristalizuoja tik sielą (sunaikindamas “aš”) gali būti mirtingas arba nemirtingas. Toks žmogus yra nemirtingas, jei jis tampa regeneracijos mokyklos nariu ir mirtingas, jei jis netampa regeneracijos mokyklos nariu. Kiekviena regeneracijos mokykla moko maithunos (Sahadža Maithunos) ar Seksualinės Magijos; tas, kas atmeta Lytinių Santykių šventą ugnį, tampa mirtingu. Siela, kuri nenori priimti Trečiojo Logos šventos ugnies, po truputį praranda savo vidines jėgas ir po daugelio įsikūnijimų galiausiai miršta.

Kai mes dirbame kurdami sielą, mūsų darbas yra atliekamas Molekuliniame Pasaulyje. Kai mes dirbame įkūnydami Dvasią, mes dirbame sauliškame elektroniniame pasaulyje (Priežastiniame Pasaulyje, Monadų pasaulyje). Eilinis „intelektualus gyvūnas“ realiai pažįsta tik šį Ląstelinį Pasaulį (fizinį pasaulį).

Kiekviena autentiška regeneracijos mokykla moko trijų pagrindinių Sąmonės Revoliucijos faktorių. Šie trys faktoriai: mirti; gimti; pasiaukoti dėl žmonijos. Daugybinis “aš” turi mirti, kad būtų galima sukurti sielą.

Mes turime dirbti su Seksualinės Energijos Vandeniliu Si-12, Transmutuodami jį per Alchemiją, kad turėtume teisę pasiekti Antrąjį Gimimą.

Tik kai gimsta Angelas mūsų viduje, mes tampame nemirtingi. Absurdiška manyti, jog ugnis pasirodys, jei mes nežinome kaip reikia transmutuoti seksualinę energiją. Šventa ugnis yra seksualinių sekrecijų transmutavimo pasekmė.

Kas nežino kaip atlikti maithuną (Seksualinę Magiją), negali priimti šventosios ugnies. Jei siela nepriima ugnies, ji tampa silpna ir po daugelio šimtmečių po truputį miršta. Gnostiškasis Judėjimas yra regeneracijos mokykla, kuri praktikuoja tris pagrindinius sąmonės revoliucijos principus. 

Kitos regeneracijos mokyklos yra Tibeto Tantrinis Budizmas, Lamų Geltonoji Bažnyčia, Sufizmas su savo šokančiais dervišais, kinų Chan Budizmas ir t. t. Praeityje egzistavo didžios regeneracijos mokyklos. Prisiminkime egiptiečių, actekų, majų ir inkų paslaptis, Orfėjo paslaptis, kabeirų ir daktilų paslaptis.

Didžiausi regeneracijos mokyklų priešai yra infraseksualai, kurie yra regeneracijos priešai. Infraseksualas laiko save aukštesniu palyginus su asmenimis, kurie yra seksualiai normalūs, ir jie mirtinai nekenčia supraseksualumo.

Gnostiškasis Judėjimas yra regeneracijos mokykla, mirtinai nekenčiama infraseksualų. Degeneravę infraseksualai laiko save tobulesniais už Trečiąjį Logos ir šventvagiškai burnoja prieš Jį sakydami: “Lytiniai santykiai yra kažkas vulgaraus”, “Seksualinė Magija yra materialistinė ir gyvuliška”, “Mes dirbame dėl dvasingumo”, t. t. Jie laiko save tyresniais už Šventąją Dvasią, kalba baisius dalykus apie lytinius santykius ir Seksualinę Magiją.

Prisiminkime, kad trys esminės jėgos Visatoje yra:

  1. Tėvo valia
  2. Sūnaus Vaizduotė
  3. Šventosios Dvasios seksualinė jėga

Tie, kas kalba prieš bet kurią iš šių trijų Logos Jėgų, iš tikrųjų, yra juodieji magai. Darbas su Vandeniliu SI-12 yra milžiniškas. Einantysis iniciacijų keliu turi išgyventi Kosminę Dramą. Jis turi tapti centrine Kosminės Dramos figūra.

Inicijuotasis, kuris sugebėjo kristalizuoti sielą ir Dvasią, turi visišką teisę įkūnyti savo dieviškąją, nemirtingą triadą (Atmaną-Budhi-Manas).

“Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.” [Evangelija pagal Matą 25:29]

Absurdas yra teigti, jog dieviškoji triada jau yra įkūnyta. Tik kristalizuodami sielą ir Dvasią, mes galime Ją įkūnyti.


Mokyklos, kurios asistuoja žmonijai kaip vaikų darželiai

Egzistuoja tūkstančiai mokyklų, kurios asistuoja kaip vaikų darželiai žmonijai. Šios mokyklos neveda link Savirealizacijos, bet yra naudingos dėl to, kad jos moko pradinio okultinės išminties suvokimo. Tarp jų mes turime teosofinę bendruomenę, pseudookultines mokyklas, tokias kaip Makso Heindelio, dvasinius centrus, jogos centrus, mentalistus, pseudoezoterinius centrus ir t. t. Visos šios mokyklos turi daug gero ir blogo, tačiau jos yra naudingos. Jose mes išmokstame pirmųjų žinių žodžių, per jas mes gauname informaciją apie Karmos ir Reinkarnacijos dėsnius, išmokstame kažko apie aukštesniuosius pasaulius.

Vaikų darželis visada yra naudingas. Tik problema būtų, jei mes liktume ten visą gyvenimą. Vaikų darželis negali padėti mums pasiekti savirealizaciją. Ką jis gali duoti, tai yra pradinė informacija. Tai yra viskas.

Vaikų darželiuose mes randame šimtus teorijų ir autorius, kurie kovoja vienas prieš kitą. Vieni tvirtina, jog kvėpavimo pratimai yra gerai, kiti, kad blogai. Vieni sako, jog studentas neturėtų valgyti mėsos, kiti sako, kad jis gali tai daryti. Vieni sako studentui, kad kažkas yra balta, kiti tvirtina, jog juoda, t. t.

Visokios vaikų darželių mokyklos tiki turinčios tiesą. Jos prižada, jog turi tiesą; bet realybėje, joks vaikų darželis jos neturi. Tiesa neateina pas mus kaip dalykas, kuriuo mes tikime ar nustojame tikėti. Tiesa pas mus ateina tik mirus “aš”, kai Esybė gimsta mumyse.

Egzistuoja tūkstančiai studentų, praleidžiančių ištisus gyvenimus vaikų darželiuose. Tūkstančiai, kurie klaidžioja iš mokyklos į mokyklą, visada klausinėdami, visada neprotingi, visada gaudami klaidingą patarimą. Kiekvienas iš jų pripildo savo galvą prieštaringomis teorijomis ir jei jiems pasiseka neprarasti proto, jie pasensta nepasiekę vidinės savirealizacijos.

Fanatiški vaikų darželiai nekenčia Gnostiškojo Judėjimo ir vadina mus “juodaisiais magais” ir t. t. Iš esmės, jie yra tiesiog ignoruojantys žmonės, kurie mūsų nesuvokia; žmonės, kurie dar nesuvokė regeneracijos mokyklos iniciacinių mokymų. Dėl šios priežasties, jie nusipelno užuojautos.

Problema su vaikų darželiais, negatyvus šių mokyklų aspektas, yra tai, kad jie yra pilni infraseksualių žmonių. Žmonių, kurie įžeidinėja Trečiąjį Logos sakydami: “lytiniai santykiai yra kažkas vulgaraus, nešvaraus, materialistiško”; tačiau mes, be jokios abejonės, patvirtiname, jog vaikų darželiuose yra gausu infraseksualų.


Juodosios magijos mokyklos

Egzistuoja trys tantrizmo rūšys: baltoji, juodoji ir pilkoji. Baltosios Magijos mokyklos yra pagrįstos baltąja Tantra. Juodosios magijos mokyklos yra pagrįstos juodąja tantra. Pilkosios tantros mokyklos yra susipainiojusios, miglotos ir vis tiek veda aspirantą į juodąją tantrą.

Baltoji tantra yra seksualinis susijungimas be Ens Seminis išliejimo. Juodoji tantra yra seksualinis susijungimas su Ens Seminis išliejimu. Pilkoji tantra yra seksualinis susijungimas, kurio metu kartais išliejama Ens Seminis, o kartais ne.

Regeneracijos mokyklos draudžia Ens Seminis išliejimą; juodosios magijos mokyklos nedraudžia to ir netgi (savaip) pateisina išsiliejimą įvairiomis frazėmis ir religiniais sakiniais.

Einantieji Iniciacijų keliu, tantros mokyklose dirba su Vandeniliu Si-12 (tai yra lytinių santykių vandenilis). Šis vandenilis yra gaminamas žmogaus organizme pagal muzikinių oktavų dėsnį, nuo Do iki Si.

Visas žmogaus organizmas yra subrandinamas tarp (audinių) tarpląstelinės medžiagos su natų Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si pagalba. Žodis, muzika duoda pradžią visai kūrinijai.

Žmogaus organizme inteligentiškai apdirbtas Vandenilis Si-12 (su maithunos pagalba, neišliejant Ens Seminis) gali gauti papildomą šoką, kuris perneš jį į antros aukštesnės oktavos natą Do. Tada jis visiškai prisotinęs visas organines ląsteles kristalizuosis į nuostabią savarankiško, švytinčio ir ryškaus kūno formą: į Didžios Baltosios Brolijos Adeptų ar angelų Astralinį Kūną (Sauliškąjį Astralinį Kūną).

Eilinis žmogus neturi (saulės) Astralinio Kūno; jis turi tik Ego, apsivilkusį mėnulio astraliniu kūnu, kuris keliauja astraliniame pasaulyje miego metu ir po mirties. Ego pakeičia Astralinį Kūną, jis yra prabanga, kurią gali sau leisti nedaugelis. Mums reikia transmutuoti šviną į Auksą, reikia susikurti Astralinį Kūną. Tai yra įmanoma su Vandeniliu Si-12.

Astralinis Kūnas yra valdomas 24 dėsnių ir jo pagrindinis maistas yra Vandenilis 24. Tas, kam jau priklauso Astralinis kūnas, gali pernešti (seksualinės transmutacijos metu) Vandenilį Si-12 į trečios aukštesnės oktavos natą Do. Tada nuostabus Vandenilis Si-12 kristalizuosis į nuostabų Mentalinio Kūno pavidalą. Šiame pavidale einantieji Iniciacijų keliu turės gnostiško Arhato Kristaus-Protą.

Mentalinis Kūnas yra valdomas 12 dėsnių ir jo pagrindinis maistas yra proto Vandenilis 12, kuris neturėtų būti painiojamas su Vandeniliu Si-12 (paaiškinu tai, kad nebūtų nesusipratimų).

Gnostiško arhato protas nuostabiai spindi visuotinės Ugnies pasaulyje; šis protas atlieka stebuklus. Kiekvienas einantysis iniciacijų keliu ir turintis sveiką fizinį, Astralinį, Mentalinį Kūnus, turi sugeneruoti papildomą šoką Vandeniliui Si-12 (per Seksualinę Magiją, neišliejant Ens Seminis), kad jis būtų perneštas į aukštesnės oktavos natą Do. Toks veiksmas sukels Vandenilio kristalizaciją į Sąmoningos Valios Kūno pavidalą. Pasiekus šias aukštumas, mums priklausys Aukštesnieji Egzistenciniai Esybės, Dvasios Kūnai.  

Sąmoningos Valios Kūnas Teosofijoje yra vadinamas Priežastiniu Kūnu. Jie klaidingai mano, jog visi žmonės turi šį kūną. Realybėje tik Didžios Baltosios Brolijos adeptai jį turi. Toks kūnas yra valdomas 6 dėsnių ir jo pagrindinis maistas yra Vandenilis 6.

Tik tas, kam priklauso Aukštesnieji Egzistenciniai Esybės Kūnai, gali įkūnyti savo dievišką, nemirtingą triadą (Atmaną-Budhi-Manas). Tasai yra tikras žmogus, didžiosios Baltosios Brolijos Didžiųjų Paslapčių Mokytojas.

Baltasis adeptas, žinoma, yra teigiama Vandenilio SI-12 kristalizacija; tačiau mes turime paaiškinti, jog egzistuoja ir negatyvios kristalizacijos: Juodosios Brolijos adeptai. Jie irgi dirba su Vandeniliu SI-12; jie turi juoduosius seksualinius tantros ritualus. Jie išlieja sėklos skystį seksualinio susijungimo metu. Jie taip pat suteikia papildomus šokus Vandeniliui SI-12, kurie perneša jį į muzikines oktavas (į žemesnes nei mūsų pasaulio oktavas). Tada Vandenilis Si-12 kristalizuojasi į ego, sustiprindamas ir vystydamas juos su visomis tamsiomis, nugrimzdusiomis, velniškomis galiomis…

Tibete Drugpa klanas praktikuoja juodąją tantrą. Juodasis Drugpa narys mistiškai išlieja Ens Seminis; Drugpas raudonkepuriai turi fatalią sistemą absorbuoti išlietą Ens Seminis (pakrautą moteriškais atomais) iš pačios moters vaginos. Pasitelkdami proto jėgą, jie absorbuoja Ens Seminis per uretrą, pasiųsdami jį į smegenis.

Tokiu būdu kairiosios rankos kelio adeptai apsimeta, jog jie sujungia saulės ir mėnulio atomus, su tikslu “pabudinti Kundalini”. Jų ketinimai yra geri, bet metodas netinkamas, nes išlieta Ens Seminis yra pakraunama Slaptojo Priešo atomais. Tokios procedūros neigiamos pasekmės yra neigiamas Kundalini pabudimas (yra vystomas Kundabuferio organas) ir neigiama Vandenilio SI-12 kristalizacija.

Vakarų pasaulyje juodosios tantros mokyklos slepiasi po kalbomis apie Kristų ir Evangelijas, jie kalba neapsakomus dalykus laimindami ir mistiškai išliedami Ens Seminis. Jie pasiekia tokių pat nesėkmingų rezultatų, kaip ir Drugpa klanas.

Egzistuoja tūkstančiai mokyklų, kurios atrodo yra baltesnės už sniegą, tačiau yra juodesnės už anglį. Sudėtinga atpažinti juodąsias mokyklas. Jų tamsieji instruktoriai, kurie yra demonai, apsimeta esantys gyvieji Kristūs ir taip natūraliai sužavi savo mokinius. Nustembi klausydamas vilkų, kurie yra apsivilkę avies kailiu.

Dažnai šie nuoširdūs, pilni gerų ketinimų, tačiau klydę individai kalba nenusakomus dalykus, jie atrodo geraširdžiai ir šventeivos. Kaip kas nors gali abejoti jais, kai egzistuoja tiek daug gerumo? Kaip galima abejoti jų geranoriškumu? Kaip galima abejoti jų švelnumu ir dosnumu? Pats įdomiausias aspektas yra tai, kad kairios-rankos kelio adeptai paprastai kalba prieš juodąją magiją (kaip kažkas gali jais abejoti?); tačiau jie yra juodesni už pačią anglį (tai - didžiausia problema).

Egzistuoja juodosios magijos mokyklos, kurios praktikuoja proto nutildymą. Jie nori tylaus proto nežinodami Zen Budizmo, niekada nepanaudoję Koano, niekada nestudijavę Pratjaharos mokslo ir mentalinio bipoliškumo dėsnio, nežinodami dėsnio, pagal kurį proto esmė yra išlaisvinama iš antitezės mūšio, kad galėtų susijungti su Monada ir taip pasiekti Satori (nušvitimą).

Tų juodųjų mokyklų fanatikai tiki, jog pasiekti proto nutildymą (ar geriau jei sakysime proto tylą) yra kažkas labai lengvo, tarsi vienas, du ir viskas, taip laukdami momento, kada Didžioji Realybė įeis į juos, kad gyvuliškos, žvėriškos daugybinio “aš” būtybės būtų išmestos iš jų.

Jie nori, jog Dievybė įeitų į juos, nors jie neturi saulės kūnų (šie kūnai, įrankiai yra turimi tik tų, kurie intensyviai dirbo su Vandeniliu Si-12). Bandyti įkūnyti Didžiąją Realybę neturint Saulės Kūnų, yra lyg norėti pabalnoti arklį neturint arklio. Šių mokyklų fanatikai nori tapti sąmoningais iš nesąmoningų, nepašalinę “aš” ir netgi nedirbę su Vandeniliu Si-12. 

Baisu yra juos matyti krintančius ant grindų, apsiputojusius, viduryje epilepsinių priepuolių (jie yra apsėsti, bet mano esą sėkmės kelyje). Jų tiek pat daug galima rasti Subub, kaip ir dvasiniuose centruose, “Chenrezians” ir t. t.

Jie nenori suvokti, jog jie vis dar yra embrionai, kurie neturi Astralinio Kūno, kurie teturi tik ego. Fiziniame pasaulyje jie atrodo kaip žmonės, o tuo tarpu molekuliniame regione jie tiktai sapnuoja, nesąmoningi, šalti, atrodantys kaip šmėkliški šešėliai. Šie vargšai ignoruoja, kad  jie neturi Mentalinio Kūno. Jie teturi tik daugybinį mentalinį “aš”, kuris naudoja mentalinę substanciją kaip įrankį.

Šie vargšai, kvaili žmonės ignoruoja, kad jie neturi Sąmoningos Valios Kūno ir teturi tik Troškimo jėgą. Tokie tamsieji, fanatiškieji tiki esantys pusdieviais ir tiki, jog Dievybė gali per juos išreikšti save, netgi jei jie neturi Aukštesniųjų Egzistencinių Esybės Kūnų.

Juodieji magai yra 100% mėnuliški. Mes turime išsilaisvinti iš mėnulio įtakos ir tapti saulės žmonėmis. Mes turime dirbti su Vandeniliu SI-12, transmutuodami jį pagal oktavų dėsnį, kad sukurtume Aukštesniuosius Egzistencinius Esybės Kūnus. Tokiu būdu mes transformuojame save į autentiškus ir tikrus žmones.


Jogos mokyklos

Šiais laikais yra labai daug literatūros apie jogą. Jogos grupės „dygsta“ visur. Todėl svarbu yra paaiškinti šį aspektą visų šviesos mokinių gerovei. Induizmo tradicijoje egzistuoja septynios didžios Jogos mokyklos ir jos visos yra naudingos, nes jos asistuoja žmonijai kaip vaikų darželis.

Jogos mokyklose yra daug naudingų ir daug nenaudingų dalykų. Svarbu atsirinkti tai, kas naudinga ir kas ne. Tikri studentai, kurie pabuvojo Indijoje, gerai žino, jog tai, kas geriausia iš tų mokyklų, kas labiausiai transcendentalu, yra Seksualinė-Joga, Baltoji Tantra.

Hatha joga, praktikuojama tik grynai fiziniams tikslams, praktikuojama kaip gimnastika, yra vaikų darželis; tačiau Tantrinė Hatha Joga nėra vaikų darželis, tai regeneracijos mokykla, nes ji susieta su maithuna (Seksualine Magija) ir su visomis tantrinėmis sadanomis ar išmintingomis Seksualinės Magijos pozicijomis.

Radža joga yra vaikų darželis, kai ji siejama tik su žmogaus okultinės anatomijos čakromis ar magnetiniais ratais; bet kai ji sujungiama su Kundalini Joga ir Seksualine Magija, ji daugiau nebėra vaikų darželis ir ji realiai tampa regeneracijos mokykla. Taip pat yra su Džnana joga, jei jos pagrindinis rūpestis yra tik protas ir jo galios; bet kai ji sujungiama su Baltąja Tantra, ji nustoja būti vaikų darželiu ir, iš tikrųjų, tampa regeneracijos mokykla.

Bhakti Joga ar atsidavimo kelias yra vaikų darželis, kai ji siejama tik su atsidavimo praktikomis; bet kai ji sujungiama su maithuna, ji nustoja būti vaikų darželiu. Tada ji tampa regeneracijos mokykla.

Taip pat yra ir su Karma Joga, kai ji nagrinėja tik tiesioginių veiksmų kelią (teorine forma), kai atsidavusysis negali keisti gyvenimo aplinkybių, nes atsidavusiajam nepriklauso Esybė. „Intelektualus gyvūnas“ gyvena iliuzijoje manydamas, jog jis tai daro, kai tikrovėje, jis nieko nedaro: viskas vyksta per jį. Tik Esybė gali keisti gyvenimo aplinkybes. Tam, kad Esybė mums priklausytų, būtina praktikuoti Seksualinę Magiją, pašalinti “aš” ir pasiaukoti dėl žmonijos.

Laja joga yra vaikų darželis, kai ji praktikuojama tik kvėpavimo ir meditacijos srityse. Tačiau ji iš karto nustoja būti vaikų darželiu, kai yra sujungiama su maithuna (Seksualine Magija). Taip pat ir su Samadhi Joga, kai ji yra sujungiama su maithuna, kadangi pati iškiliausia Ekstazės forma yra pasiekiama su maithuna (Seksualine Magija). 

Tie, kas pabuvojo Indijoje, Tibete, Kinijoje, Japonijoje, didžiojoje Totorijoje, t. t., labai gerai žino, jog pati rimčiausia jogos forma randama tantroje. Realybėje, be tantros (Seksualinės Magijos) neįmanoma pasiekti Iniciaciją.

Visiems prieinamos ar viešos kiekvienos jogos mokyklos grupės yra vaikų darželiai. Ezoterika ar slapta kiekvienos jogos mokyklos grupė nėra vaikų darželis, bet regeneracijos mokykla.

Senovėje maithuna buvo viešai mokoma Indijos ašramuose. Nelaimei, mažieji broliai ir seserys buvo užgaulūs ir sukėlė skandalus. Tų ašramų Guru turėjo nuleisti ezoterikos uždangą ir šiandieną maithuna yra mokoma tik paslaptyje kai kuriuose ašramuose. Toks dramatiškas sprendimas, kurį padarė tų ašramų Guru, transformavo ašramus į vaikų darželius; tačiau tie Guru praktikuoja maithuną ir moko jos labiausiai pasirengusius (tam, kad išvengtų skandalų).  

Vakaruose joga nebuvo teisingai suprasta ir natūraliai atsirado daug infraseksualų, kurie nekenčia lytinių santykių. Realybėje, joga be lytinių santykių, be maithunos, yra lyg sodas be vandens. Joga be lytinių santykių yra vaikų darželis, o ne regeneracijos mokykla. Joga be maithunos negali nieko savirealizuoti.

Prisiminkime Joganandos mokyklą. Mes žinome Joganandos Kriją. Mes ją giliai studijavome ir ji yra nepilna. Jai trūksta tantros, jai trūksta Tibeto tantros. Jogananda negavo pilnos krijos (jogos), todėl tokia krija negali nieko savirealizuoti. Mes nesakome, kad ši ar ta krija yra bevertė; akivaizdu, jog ji yra naudinga kaip vaikų darželis ir tai yra viskas.

Absurdiška yra bandyti pakeisti Gnosis, iškraipyti žinias Gnostiškajame Judėjime, pridedant tokią kriją (iškraipymas yra griežtai uždraustas krikščionių evangelijose).

Iš tiesų, Joganandos krija yra Laja Krijos (jogos) atšaka ar Tibeto tantrinė sadhana. Be tantros tokia krija nėra pilna. Taigi niekas negali pasiekti savirealizacijos su tokia krija. Netgi ir Jogananda nepasiekė savirealizacijos. Jam reikia reinkarnuotis ir dirbti su maithuna; tik tokiu būdu jis pasieks vidinę savirealizaciją…

Didžiausia fanatikų, kurie yra paskendę infraseksualume, problema, jog jie yra visiškai įsitikinę, kad gali pasiekti savirealizaciją atmesdami lytinius santykius ar sanguliaudami.

Teosofinės ir pseudorozenkreicerių mokyklos privertė pseudookultistus studentus patikėti, kad „intelektualiam gyvūnui“ jau priklauso septyni kūnai. Toks teiginys yra klaidingas. Realybė yra tokia, jog dėl kosminės Iniciacijos trūkumo, teosofinės bendruomenės aiškiaregiai pateikė netikslią informaciją, supainiodami astralinę substanciją ir ego su tikru Astraliniu Kūnu.

Jie taip pat suklaidino tuos, kurie laiko “aš” legioną autentišku Mentaliniu Kūnu ir Esmę ar Budhatą – Priežastiniu Kūnu ir t. t. Tokiu būdu ir su tokiomis hipotezėmis prote, jogos, pseudoezoterikos ar pseudookultizmo ir t. t., fanatikai vis dar nesuvokė būtinybės susikurti vidinius kūnus (dėl klaidingos informacijos jie tiki, jog jau turi juos).

Jei jie galėtų giliai suvokti vidinius kūnus ir remtųsi Filosofinių Analogijų Dėsniu, jie dirbtų su maithuna ar Seksualine Magija, kadangi jie suvoktų, jog “Kaip viršuje, taip ir apačioje” - jei mums pasitelkus seksualinį aktą gimsta vaikai, tada (pagal Analogijų Dėsnį) to pačio akto metu, mes sukuriame vidinius kūnus. 

Nelaimei, mūsų pseudookultistai broliai ir seserys yra giliai dezinformuoti. Ignorancija yra visų klaidų motina…

 


Paskaita „Types of Spiritual Schools“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Atsidėjęs saugok savo  širdį, nes iš jos teka  gyvenimo šaltiniai.“ 

      - Patarlės 4:23

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos