Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Sapnų Joga: 2Pirma atsiminkime, kad Savirealizacijos kelias yra mūsų Sąmonės susijungimo su Dievu kelias.

Nepamirškite, kad jūs čia ir dabar sėdite šiame kambaryje ant šios kėdės ir skaitote šį kursą. Mums reikia praktikuoti mūsų sąmoningumą.

Nėra gerai patalpinti mūsų sąmonę anapus mūsų kvėpavimo erdvės, kadangi mums reikia būti nubudusiems. Mums reikia būti čia ir dabar.

Atminkite savo tikrąją Savastį su sąmone, kuri vibruoja kankorėžinėje liaukoje smegenų viduryje, kur yra Šventosios Dvasios Atomas, mūsų sielos buveinė. Taigi mums reikia būti čia ir dabar, savo fiziniame kūne, atkreipiant dėmesį į kiekvieną šioje lekcijoje pateikiamą detalę tam, kad suprastume ir suvoktume jas sąmoningai.

Neleiskite savo Protui išstumti savęs anapus jūsų kvėpavimo erdvės. Atminkite, kad jūs esate čia ir dabar, ir siekdami suvokti, panaudokite savo Vaizduotę.

Elkitės pagal savo Dievo valią; jis yra vienintelis Įstatymas.

Mes turime išmokti vykdyti Dievo valią.

Norėdami elgtis pagal Dievo valią, mes turime būti čia ir dabar.

Neįmanoma vykdyti Dievo valios, jeigu mes esame susitapatinę su protu.

Jeigu mes neatmename esantys kūne, jeigu mes nejaučiame save esant viduryje smegenų - kankorėžinėje liaukoje, tada mes miegame, nors ir esame atmerktomis fizinėmis akimis. Būti nubudusiam reiškia visada atsiminti esant fiziniame kūne. Tada mes galime elgtis pagal Dievo valią. Žinoma, ta valia yra būti viena su Juo, kad kontroliuotume žemesniuosius dėsnius, kad įžengtume į aukštesniųjų dėsnių valdomas sferas.

"Šiems keturiems vaikams Viešpats suteikė visų raštų ir išminties pažinimą bei įgūdžius: ir Danielius turėjo visokių regėjimų bei sapnų aiškinimo dovaną." - Danieliaus knyga 1:17

"Karalius paklausė Danielių, kurio vardas buvo Beltšacaras: "Ar tu iš tikro gali papasakoti sapną, kurį aš mačiau, ir jį paaiškinti?"

Danielius atsakė karaliui: „Paslapties, apie kurią karalius klausia, neatskleis nei išminčiai, nei kerėtojai, nei magai, nei spėliotojai.

Bet yra danguje Dievas, kuris apreiškia paslaptis, ir jis atskleidė karaliui Nebukadnecarui, kas įvyks dienų pabaigoje. Štai koks buvo tavo sapnas ir kokie regėjimai atėjo tau į galvą, kai gulėjai lovoje.

Tau, karaliau, kai gulėjai lovoje, užėjo mintys apie ateities įvykius, ir tas, kuris apreiškia paslaptis, atskleidė tau, kas įvyks." - Danieliaus knyga 2:26-29

Atsimindami esą čia, savo kvėpavimo erdvėje, įsivaizduokime pirmąjį dėsnį, kuris yra Absoliutas, kuriame mes sutinkame tyrą šviesą, tai ką vadiname AUR, šviesa. Begalinė šviesa yra Ain Sof Aur. Toje šviesoje, tame kas yra Saulės Absoliutas, mes randame laisvę, kadangi yra elgiamasi pagal Dievo valią. Dievas nėra asmuo, o toje dimensijoje šviečianti šviesa.

Iš šios šviesos išsiskleidžia trys šviesos, kurios yra vadinamos Šventu Triamatzikamno ar Triamazicamno, Trijų Dėsniu, teigiama, neigiama, neutralu; aktyvi energija, pasyvi energija ir energija, kuri sutaiko aktyviąją ir pasyviąją.

 


Trys pirminės visatos jėgos visada giliai prasiskverbia pro kiekvieną kosminį kūną. Kiekvieno kosminio kūno gilumoje visada slypi šios trys pirminės jėgos.

Taigi pradžioje mes randame šias tris pirmines jėgas tame, ką vadiname Megalakosmosu. Megalokosmosas yra vadinamas milžinišku pasauliu arba begaline pasaulių eile, kur randamos visos planetos, saulės, žvaigždės, kometos ir t. t. Jie yra palaikomi trimis dėsniais. Mes matome Megalokosmosą, kaip visą begalybę kosminių kūnų egzistuojančių erdvėje.

Trys pirminės jėgos leidžiasi iš neaprėpiamo Megalokosmoso ir sukuria tai, ką vadiname Makrokosmosu, didžiuliu kosmosu. Makrokosmosas yra galaktika. Taigi trys pirminės jėgos, teigiama, neigiama ir neutrali, prasiskverbia ir palaiko pačią galaktiką. Bet kadangi tai yra jau antroji pasaulių eilė, tai šis kosmosas yra veikiamas trijų pirminių Megalakosmoso jėgų. Mes matome, kad Makrokosmosas yra kontroliuojamas šešių dėsnių.Galaktikoje mes randame tai, ką vadiname Saulės Sistemomis (Deuterokosmosas). Bet kurioje galaktikoje egzistuoja Saulės (Žvaigzdžių) Sistemos. Saulės sistemos visada yra aktyvios dėl trijų dėsnių: teigiamo, neigiamo ir neutralaus. Triamatzikamno dėsnis visada yra susijęs su bet kuriuo kosmosu. Saulės sistema yra susijusi su savo pačios trimis dėsniais, tačiau yra įtakojama šešių galaktikos dėsnių ir trijų Megalakosmoso dėsnių, taigi mes matome, kad saulės sistema yra kontroliuojama dvylikos dėsnių.Nesuskaičiuojama daugybė planetų sukasi aplink Saulės Sistemas. Kiekviena planeta sukasi, šoka apie tam tikrą bet kurios saulės sistemos centrą ir ji yra palaikoma bei perskverbiama trijų dėsnių: teigiamo, neigiamo ir neutralaus, veikiančių iš kiekvienos planetos centro. Kadangi planetos sukasi aplink saulės sistemos centrą, akivaizdu, kad jos yra veikiamos dvylikos saulės sistemos dėsnių, plius šešių galaktikos dėsnių, plius trijų Megalakosmoso dėsnių. Taigi jos yra susijusios su dvidešimt keturiais dėsniais. Panaudokite savo Gebėjimą suprasti ir Suvokti, siekdami pamatyti, kad kiekviena planeta yra palaikoma 24 dėsnių.Bet kurioje planetoje mes sutinkame Mikrokosmosą, kuris yra vadinamas žmonėmis. Žmonės visada yra palaikomi, perskverbiami trijų dėsnių: teigiamo, neigiamo ir neutralaus, kurie veikia centrinėje nervų sistemoje, didžiojoje simpatinėje nervų sistemoje ir parasimpatinėje nervų sistemoje (kuri taip pat vadinama nervu klajokliu).

Kadangi Žmogus yra palaikomas, perskverbiamas trijų dėsnių, plius 24 planetos dėsnių, plius dvylikos saulės sistemos dėsnių, plius šešių galaktikos ir trijų Megalokosmoso, tai mes matome, kad žmogus yra susijęs su 48 dėsniais.Štai ir mūsų sąmonė. Mes esame šiame pasaulyje (fiziniame kūne) įtakojami 48 dėsnių. Šie 48 dėsniai yra susiję su 48 Chromosomomis žmogaus ląstelėse. Mes suprantame, kad fiziškai išsireiškiant, mokslininkai randa 46 chromosomas ląstelėse, tačiau Gyvybinis kūnas, kuris yra aukštesnioji fizinio kūno dalis, eterinė dalis, susijusi su energija (chi, Prana, aura), yra susijęs su dviem eterinėm chromosomom. Žinoma, materialusis mokslas nepripažįsta jų egzistavimo, nes jis Ignoruoja visų dalykų eterinį ar gyvybinį aspektą. Štai kodėl mes sakome, kad yra 48 chromosomos susijusios su 48 dėsniais, valdančiais žmogaus fizinį kūną.

Taigi mes esame labai toli nuo Absoliuto šviesos, labai toli nuo tos valios. Štai kodėl mes esame susiję su daugeliu dėsnių, mechaniškumu, automatiškumu. Čia ir dabar mes turime stebėti visus mechaninius dėsnius, kurių mes esame įtakojami.

Penki žmogaus psichologijos centrai ir trejos smegenysPamatykite savo trejas smegenis iš vidaus: savo intelektualines, emocines ir motorines-instinktines-seksualines smegenis.

Kiekvienoje šių smegenų mes turime gyvybines vertes. Jos vadinamos Bobbin-Kandelnosts, jos yra gyvybinės vertės, kurias turime tam, kad gyventume ant šios planetos paviršiaus. Mes turime Bobbin-Kandelnosts centrinėje nervų sistemoje, didžiojoje simpatinėje nervų sistemoje ir parasimpatinėje nervų sistemoje.

Šios trejos smegenys (intelektinės, emocinės ir motorinės-instinktinės-seksualinės smegenys) yra susijusios su penkiais cilindrais ar centrais, per kuriuos visada veikia sąmonė.

Mes turime intelektinį centrą galvoje.
Mes turime emocinį centrą tarp širdies ir bambos.
Mes turime motorinį centrą stuburkaulio pabaigoje ties kaklu.
Mes turime instinktinį centrą pačioje stuburkaulio apačioje, stuburgalyje.
Ir turime seksualinį centrą savo genitalijose.

Kiekvienas centras turi tam tikrą savo energiją, kad galėtų veikti. Akivaizdu, kad kiekvienas centras yra susijęs su trejomis smegenimis.

Kiekvienas centras turi savo intelektualiąją dalį, savąją emocinę dalį ir su judėjimu susijusią savo dalį.

Kada mes naudojame intelektinį centrą yra akivaizdu, kad tada mūsų kūno judesiai yra labai lėti, kadangi intelektinis centras yra lėčiausias iš visų centrų: pvz., kai mokomės šokti. Jei mokysimės šokti naudodami emocinį centrą, judesiai bus greitesni. Tada jūs judate pagal muzikos ritmą (motoriniu-instinktiniu-seksualiniu centru), kuris nieko bendra neturi su Intelektu. Jeigu jūs pradėsite analizuoti šokio judesius (analizavimas yra intelektinis), tada jūs šoksite labai lėtai, jūs užlipsite savo partneriui ant pėdos. Iš tikro, daugelis žmonių dėl to yra nevikrūs ir blogi šokėjai (arba jie vengia to): jie nenaudoja tinkamų centrų.

Patyrinėkime motorinį (judėjimo) centrą. Kada jūs spausdinate klaviatūra, jūs naudojate intelektinę motorinio centro dalį, kuri yra greitesnė nei pats intelektas. Jeigu jūs pradėsite naudoti savojo intelektinio centro intelektą, tada jūs spausdinsite labai lėtai.

Pažiūrėkime į instinktinį centrą. Yra akivaizdu, kad jis greitesnis už motorinį centrą. Kada jūs naudojate savo instinktinį centrą, intelektinė šio centro dalis yra labai greita, kadangi instinktinis centras yra 90,000 kartų greitesnis už intelektą.

Seksualinis centras taip pat turi savo intelektą, emocijas ir judesius. Jis yra 120,000 kartų greitesnis už intelektinį centrą. Štai kodėl yra neįmanoma kontroliuoti seksualinio arba instinktinio centrų atsižvelgiant į tą būseną, kurioje mes dabar esame. Kada mes pradedame eiti šiuo Esybės savirealizacijos keliu, mes turime suvokti, kad galime kontroliuoti tik intelektinį ir emocinį centrus, kadangi jie yra lėtesni, palyginus su motoriniu, instinktiniu ir seksualiniu centrais.

Kiekvienas centras turi savo vitalines (gyvybines) vertes, savo energijas. Tačiau ką mes žinome apie šias energijas? Ar mes žinome, kaip jas naudojame?

Ar mes esame fizinio kūno, šio Mikrokosmoso, kurį mums Motina Gamta davė kaip dovaną, savininkai? Tai yra dovana, kadangi šiame pasaulyje nei vienas nenusipirko sau fizinio kūno. Tai yra Motinos Gamtos dovana mums; dovana, kontroliuojama 48 dėsnių. Bet ar mes iš tikro esame jos savininkai? Akivaizdu, kad ne; mūsų laikas čia nėra žinomas ir mes turime pripažinti, kad didžiuma mūsų kūno funkcijų mums nėra suvokiamos. Nors jis ir toliau funkcionuoja, nepaisydamas mūsų piktnaudžiavimo juo…

Mes naudojame jo energijas, siekdami patenkinti savo troškimus, išreikšti savo pyktį ir Baimes, tai pat mes ignoruojame tuos slaptus judesius, kurie iškyla kartas nuo karto mūsų fiziniuose kūnuose… Suvokiame mes tai ar ne, kažkuriuo momentu jis iš mūsų bus atimtas…

Mes turime pasinaudoti šia mums suteikta galimybe, kontroliuoti šiuos penkis centrus savo trimis smegenimis tam, kad įžengtume į aukštesniąsias dimensijas panaudodami Triamatzikamno, Trijų Dėsnio, energiją. Šios trys pirminės jėgos yra patalpintos galvoje, širdyje ir lyties organuose. Jeigu mes netausosime šių energijų, mes negalėsime mumyse susikurti mums reikalingų transporto priemonių (kūnų), kad išsilaisvintume iš 48 dėsnių.

Žemiau Mikrokosmoso, mūsų pasąmonėje, yra kitas pasaulis, kitas kosmosas. Jis yra susijęs su 96 dėsniais, kadangi šis kosmosas yra susijęs su trimis dėsniais, plius 48, plius 24, plius 12 ir t. t. sumuojant iki 96 dėsnių. Tas pasaulis yra dar mechaniškesnis. Šio pasaulio materializmas yra žemiau fizinio pasaulio, tai yra Pragaras, tai yra Ego.Mūsų ego priklauso 96 dėsniams ir daro mūsų sąmonę apgailėtiną, paverčia mus nuodėmės, negarbingumo, idiotiškumo, pragaro dėsnių vergais.

Jeigu mes norime išsilaisvinti iš pragaro ir nenusileisti į šį 96 dėsnių pasaulį, kuriame mūsų gyvenimas būtų labiau apgailėtinas negu jis yra šiuo momentu, tai mes turime išsivaduoti nuo Ego ir nuo 48 dėsnių ir įžengti į realybes, kontroliuojamas 24 dėsnių: kuo mažiau dėsnių, tuo mažiau tirštumo ir tuo daugiau laisvės, laimės.

Siekdami įžengti į 24 dėsnių realybę mes turime tausoti penkių centrų energijas, mes turime tausoti trijų smegenų energiją. Yra neįmanoma sukurti transporto priemonės (kūno) sielai ar sąmonei (kas yra vienas ir tas pats), kad patirtume aukštesnes dimensijas, jeigu mes iššvaistome trijų smegenų energiją per penkis centrus.

Deja, mes visada sunaikiname penkių centrų energiją. Tam, kad sustabdytume piktnaudžiavimą šia energija savo organizme, mes turime būti čia ir dabar. Mes turime būti nubudę. Mes turime sąmoningai valdyti savo penkis centrus ir savo trejas smegenis kiekvienu momentu, sekundė po sekundės. Tai yra sąmonės Revoliucijos kelias, kadangi taip mes pažinsime save, studijuodami penkis centrus ir trejas smegenis, kuriuos dauguma žmonių naudoja mechaniškai. Jie ignoruoja faktą, kad naudoja šiuos centrus ir smegenis automatiškai.

Kada mes nesąmoningai naudojame bet kurį iš penkių centrų, savyje mes sukuriame psichologinius Agregatus. Kas yra psichologinis Agregatas? Pirma, mes turime suprasti žodį: Psichika yra „siela“. Ezoteriniu požiūriu žodis Logos yra susijęs su Trimis Pirminėmis Jėgomis, Žodžiu, vibracija. Psichologija apibūdina ryšį tarp sielos ir Logos: Trijų Pirminių Jėgų. Siela per trejas smegenis ir penkis centrus gauna Logos energiją ir ją transformuoja. Psichologinis agregatas yra tos energijos blogos transformacijos rezultatas. Kitais žodžiais tariant, netinkamas energijų transformavimas šiuose penkiuose centruose sukuria agregatus (ego), kurie įkalina mūsų sąmonę ir kurie žaloja harmoningą mūsų fizinio organizmo, mūsų psichikos, sielos, sąmonės ir visko, kas yra viduje, pusiausvyrą. Taigi yra būtina būti čia ir dabar, siekiant tinkamai transformuoti tas energijas.

Seksualiniame centre mes turime Triamatzikamno (Trijų Jėgų) energijas, bipoliarizuotas kiaušidėse ir sėklidėse. Viena kiaušidė arba viena sėklidė turi teigiamą energiją. Kita turi neigiamą energiją. Taigi kūrybinė energija yra bipoliarizuota lytinėse liaukose - kiaušidėse ir sėklidėse. Ta energija sukuriama mumyse priklausomai nuo to, ką mes valgome, kvėpuojame ir kaip mes elgiamės, ar mes nubudę ar miegame. Jeigu mes esame čia ir dabar, per savo sąmonę kontroliuojame savo fizinį kūną, mūsų gaunama energija bus labai galinga. Jeigu mes miegame ir tik mechaniškai sekame protą, tada mes sukursime klaidingą energiją lyties liaukose. Bet kuriuo atveju Seksualinė Energija yra labai potenciali, aukštos galios kuras.Pakalbėkime apie intelektinį centrą. Jeigu pvz., mes esame darbe ir turime dažnai naudoti šį centrą, mes jį naudojame iki tos ribos, kol protiškai pavargstame. Jeigu mes pervarginame intelektinį centrą, tuomet jis išnaudoja visą energiją, kuri yra natūraliai jam prieinama, energiją, kuri yra tam sukurta. Tuomet mes priverčiame šį centrą vogti energiją iš pačio galingiausio mūsų turimo centro, kuris yra seksualinis centras. Kada mes piktnaudžiaujame intelektu, akivaizdu, kad aukšto oktano seksualinė energija pateks į intelektinį centrą ir sunaikins intelektą. Tai yra todėl, kad seksualinė energija yra labai galinga ir kada ši energija yra panaudojama centruose, kurie nėra susiję su ja, tada ji žaloja tuos centrus. Pasekmė - protinės pusiausvyros nebuvimas: įvairios manijos.

Šios manijos intelekte sukuria protines ligas. Sirgti protine liga nereiškia būti psichikos ligoninėje. Nors mes ir jaučiamės jus užgausią, pasakysime, kad yra labai sunku šiame fiziniame pasaulyje surasti protiškai sveiką žmogų. Dauguma mūsų protiškai sergame dėl tos priežasties, kad mes piktnaudžiaujame intelektu. Šios manijos, kurias kiekvienas turi intelekte, yra psichologiniai Defektai, ydos, traumos, kuriuos psichologai šiais laikais studijuoja.

Žmonės kenčiantys nuo protinių ligų, užkrečia kitų protus, kurie taip pat piktnaudžiauja intelektu. Kada mes piktnaudžiaujame intelektu, mes taip pat piktnaudžiaujame ir seksualine energija.

Štai šiais laikais žmonės garbina nusikaltimą. Žmonės nusikaltimą daro menu. Mes tai matome filmuose, knygose, televizijoje, žurnaluose. Tie, kurie kuria degeneracinius filmus ar rašo panašias knygas, jie gauna įvairius apdovanojimus, kadangi nusikaltimas yra „menas“. O mes garbiname juos, kadangi mes taip pat sergame. Jeigu mes būtume sveiki, mes negarbintume tokios kūrybos.

Protiškai nesubalansuotas asmuo garbina kitus protiškai nesubalansuotus žmones.

Stebėkite save, kadangi kai kas nors piktnaudžiauja intelektu, visada pasireiškia savimeilė, išdidumas, Tuštybė ir tai visada sukelia problemų šioje planetoje.

Taip vadinami „politikai“ naudoja protą tam, kad surastų daugiau būdų nužudyti daugiau žmonių ir pasėti savo kraujo ir alkoholio revoliucijos idėjas, kadangi jie serga. Jie piktnaudžiauja seksualine energija savo intelekte.

Deja, mūsų planeta yra kontroliuojama sergančių žmonių, ir taip visose šalyse.

Tie, kurie bando pamokyti kaip išlikti protiškai sveikam, yra nukryžiuojami arba apmėtomi akmenimis, kadangi žmonės myli degeneraciją.

Pažiūrėkite į pornografijos kiekius sukurtus sergančių žmonių… Kiekvienas tai garbina, kadangi mes taip pat protiškai sergame. Seksualinė energija turi būti panaudojama per lytines liaukas, per lytinius organus, o ne per protą, ne per mūsų liguistą vaizduotę. Yra nemokšiška pripažinti arba toleruoti pornografiją. Seksualinė energija ne taip turėtų būti panaudojama. Kai mes žiūrime į gašlius vaizdinius, mes piktnaudžiaujame intelektu. Yra akivaizdu, kad kai mes tai darome, mes sukuriame psichologinius agregatus. Šie psichologiniai agregatai šiais laikais nuodija kiekvieno protą.

Pakalbėkime apie emocinį centrą. Emocinis centras taip pat turi savo energiją. Kada mes piktnaudžiaujame arba sunaikiname emocinį centrą su bet kurio tipo perdėm stimuliuojama vibracija ar veikla, emocinis centras vagia energiją iš seksualinio centro, kuris yra pats galingiausias mūsų turimas centras.

Yra daug emocinio centro ligų, tokių kaip šizofrenija. Pavydas yra emocinio centro liga, taip pat ir neapykanta, pyktis, baimė… Taip vadinami „žmogiškieji defektai“, kurie nieko žmogiško savy neturi. Bet žinoma, mes esame pripratę prie šių defektų, kadangi mums patinka piktnaudžiauti savo emociniu centru.

Aktoriai ir aktorės piktnaudžiauja emociniu centru.

Mes turime turėti pusiausvyrą emociniame centre. Kada mes mėgaujamės rokenrolu ir visa šia „modernia“ muzika, mes naikiname emocinį centrą. Šio tipo muzika stimuliuojamos neigiamos emocijos (kurios aiškiai yra galingos vibracijos) naikina emocinį centrą; yra akivaizdu, kad mes naikiname savo emocinio centro energiją.

Deja, toks yra mūsų gyvenimas šioje planetoje, Žemėje. Žmonėms patinka naikinti savo gyvenimus, štai kodėl jie yra pilni ligų ir nenori girdėti to, kas jiems nepatinka.

Yra labai sunku surasti ką nors, kurio emocinis centras yra pusiausvyroje.

Kada jūs jaučiate, kad jūsų emocinis centras yra pervargęs, jūs turite staiga nustoti naudoję emocinį centrą ir padaryti aktyvius kitus centrus pvz., eidami pasivaikščioti ar skaitydami gražią knygą, bet ne knygą apie nusikaltimus, kuri ir toliau nuodys jūsų protą. Mes jau turime daug šiukšlių savo galvoje. Mes turime rinktis gražias knygas, kuriomis padidinsime savo sąmonę, o ne sunaikinsime ją.

Patyrinėkime motorinį (judėjimo) centrą. Motorinis centras yra gerai tinkamas siekiant save mankštinti. Tačiau šiais laikais žmonės yra labai susitapatinę su motoriniu centru ir jie išranda daug skirtingų įrengimų savęs mankštinimui; dar daugiau, jie persitreniruoja kaip kokie sunkumų kilnotojai. Mes pripažįstame būtinumą treniruotis siekiant būti sveikais. Tačiau auginti savo raumenis, siekiant juos parodyti varžybose, pasipuikuoti, turint gražiausią kūną pasaulyje, yra tuštybė. Tai yra seksualinės energijos nukreipimas į netinkamą vietą. Tie žmonės, kurie susižavi treniruotėmis, intensyviai į jas susifokusuodami, piktnaudžiauja motoriniu centru, vogdami energiją iš seksualinio centro tam, kad pamaitintų savo tuštybę, išdidumą, puikavimąsi ir t. t. Žinoma, šiais laikais mes esame užprogramuoti kasdien maitinti savo tuštybę, pastoviai rūpintis savo išvaizda, savo kūnu, todėl per daug treniruodamiesi mes piktnaudžiaujame motoriniu centru.

Bet koks motorinio centro piktnaudžiavimas yra seksualinis piktnaudžiavimas. Mes sutinkame futbolo, beisbolo žaidėjus, kurie siekia rekordų tam, kad gautų medalį. Jie persitreniruoja. Mes taip pat matome ir atvirkštinį reiškinį, žmones, kurie tinginiauja.

Mes turime būti pusiausvyroje; mes turime žinoti kaip tinkamai panaudoti motorinį centrą, kad juo nepiktnaudžiautumėme. Jeigu mes juo piktnaudžiaujame, tai mes susergame įvairiomis ligomis, tokiomis kaip paralyžius, sąnarių, raumenų ligos ir t. t. Taip nutinka dėl motorinio centro sunaikinimo.

Atminkite, kad mes turime naudoti centrus nepiktnaudžiauti jais.

Taip vadinamas šių laikų sportas yra skirtas sunaikinti motorinį centrą. Mes susitapatiname su tuo ir taip sukuriame skirtingus psichologinius agregatus kiekviename mūsų.

Ką galime pasakyti apie instinktinį centrą? Mes turime daug instinktų, kuriuos turime kontroliuoti. Nelaimei, didžiąją laiko dalį mes esame instinktų vergai, kadangi dauguma jų yra gyvuliški instinktai.

Atminkite, kad šis centras yra susijęs su fizinio kūno jutimais: akimis, nosimi, burna, ausimis, rankomis. Mes turime daug organizmo funkcijų, kurios yra instinktinės ir kurių mes nestebime. Tai virškinimas, širdies, plaučių funkcionavimas ir t. t. Piktnaudžiavimas šiomis instinktinėmis funkcijomis taip pat sukelia ligas. Pvz., dietos laikymosi manija, persivalgymas, blogo maisto (arba netinkamo maisto, kuris yra toks populiarus šiais laikais) valgymas, manija nugalėti instinktinę baimę, įsiveliant į pavojingas veiklas arba per ekstremalų sportą, t. t.

Mes turime būti čia ir dabar, siekdami nepiktnaudžiauti instinktiniu centru, šiais laikais yra tiek daug įvairių dietų ir kiekvienas susitapatinęs su savo dieta, nes kiekvienas nori turėti sveiką kūną. Tai yra gerai, bet ne iki tiek, kad mes su tuo susitapatiname ir susergame anoreksija, kas irgi parodo, kad mes susitapatiname ir su savo tuštybe. Taigi tyrinėkite savo instinktus, kadangi piktnaudžiaudami šiuo centru, mes piktnaudžiaujame seksualiniu centru taip pat.

Instinktai yra labai išvystyti gyvūnuose ir jiems priskiriama tokia elgsena kaip mūsų gyvybės išsaugojimas. Tačiau mes neturime susitapatinti. Kai kurie žmonės per stipriai reaguoja pavojaus metu, nors gali ir nebūti didelio pavojaus, tačiau tuomet jie žudo, kadangi jie nekontroliuoja savo instinktų.

Kada jūs norite ant sienos pakabinti paveikslą ir atsitiktinai plaktuku susižeidžiate pirštą, kontroliuokite savo instinktus ir netarkite nešvankių žodžių. Tai yra pernelyg jautri jūsų instinktinio centro reakcija, kuri yra gyvuliška.

Pats sunkiausias dalykas yra kontroliuoti instinktinį centrą, kadangi dauguma instinktų yra gyvuliški. Mes turime tai transformuoti į intuiciją. Kada mes tobulai kontroliuojame instinktinį centrą, mes sukuriame intuiciją. Intuicija yra jėga, suteikianti mums tiesos apie kitas dimensijas, patyrimą, kai mes nugalime šios fizinės plotmės 48 dėsnius. Jeigu mes čia nekontroliuojame 48 dėsnių, tada mes padauginame savo defektus, ydas, klaidas ir taip pasmerkiame save didesnio dėsnių kiekio įtakai. Norint tai peržengti mes turime būti čia ir dabar, atminti save, būti savajame kūne. Priešingu atveju tai yra neįmanoma.

Ką galime pasakyti apie seksualinį centrą? Kokios jo funkcijos? Jeigu jūs piktnaudžiaujate seksualiniu centru, tai jūs piktnaudžiaujate ir kitais centrais taip pat, nes lygiai kaip ir su kitais centrais, piktnaudžiavimo pasekmės yra energijos vogimas iš seksualinio centro; atvirkštinis to reiškinys irgi yra tiesa. Taigi, kada netinkamu būdu seksualinis centras tampa aktyvus, jis vagia energiją iš kitų centrų. Tada seksualinis centras naudoja energiją, kuri jam nepriklauso. Pasekmės – įvairūs seksualinio centro susirgimai.

Patyrinėkime prostituciją. Kas yra prostitucija? Tai yra baimė emociniame centre, nes iš įvairių mokyklų, universitetų, televizijos ir t. t. mes išmokome, kad jeigu mes esame neturtingi, tai mes esame nevykėliai. Tada siekdami pasisekimo žmonės trokšta pinigų, nes jie bijo skurdo. Į prostituciją žiūrima kaip į gerą būdą užsidirbti pinigų. Tai yra viena iš priežasčių, tačiau yra daug ir kitų priežasčių, kurios gali kilti iš kitų centrų. Tai gali būti smegenų plovimo iš įvairių šaltinių pasekmė, kad žmonės būtų įtraukti į prostituciją. Taip jie piktnaudžiauja seksualiniu centru ir sunaikina save. Ir kada jie sunaikina save, jie sunaikina ir kitus, kadangi vyrai, kurie eina pas prostitutes, piktnaudžiauja seksualiniu ir kitais centrais. Jie abipusiai sunaikina savo gyvenimus ir savo psichikoje sukuria kitas manijas, kurias mes labai gerai žinome ir kurių mums nereikia įvardinti.

Atminkite, kad šis kelias yra sąmonės revoliucijos kelias. Svarbu būti pusiausvyroje trejose smegenyse ir penkiuose centruose.

Mes turime patalpinti savo sąmonę kiekviename centre ir išvalyti kiekvieną centrą nuo bet kokios manijos, nuo bet kurio psichologinio stimulo, kuruos turime savyje. Šiais laikais dėl nežinojimo ir dėl to, kad visi daro tą patį, mes išmokstame piktnaudžiauti seksualiniu centru nuo vaikystės.

Masturbacija yra piktnaudžiavimas seksualiniu centru, nepaisant visų daktarų ir psichologų pareiškimų. Mes turime suprasti, kad jie irgi yra penkių centrų vergai. Jeigu jie jais piktnaudžiauja, jų teiginiai taip pat bus susiję su tuo piktnaudžiavimu.

Kiekvienas šioje visuomenėje kuria savo gyvenimus ant savo psichikos piktnaudžiavimo pamatų. Šios visuomenės pagrindas yra sugedęs. Visur visi garbina nusikaltimą, degeneraciją ir viską, kas yra sugedę, bei su neapykanta žiūri į tai, kas yra aukščiau to. Dar blogiau, kartais žmonės, kurie gyvena naikindami penkis centrus, jaučiasi aukštesni už tuos, kurie to nedaro. Taigi, liga jau yra įsišaknijusi pačioje sąmonės gilumoje.

Mums reikia suvokti ką reiškia laisvė. Laisvė nuo ko? Laisvė nuo dėsnių.

Visi kalba apie Išsilaisvinimą, tačiau išsilaisvinimą nuo ko? Nuo ego. Nuo Kančių. Nuo tiek daug dėsnių mechaniškumo.

Kiekvienas kalba apie Nušvitimą: tačiau kaip mes būsime pripildyti šviesos, kai dabar mes kupini to, kas yra tamsu ir pasibjaurėtina. Eliminuokite savo psichologinius agregatus.

Daugelyje religijų, ypatingai krikščionybėje, jūs girdite sakant, kad mes turime būti „išgelbėti“. Išgelbėti nuo ko? Mes suprantame turį būti išgelbėti nuo 48 ir žemiau esančių dėsnių, nuo viso to šiukšlyno, kurį sukūrėme savo viduje, nuo to, kas yra valdoma netgi dar didesnio dėsnių skaičiaus.

Mes turime būti išgelbėti, ir tam, mes turime būti čia ir dabar. Tikėjimas šiuo ar anuo neduoda efekto. Jeigu mes nedirbame su savimi, jeigu mes savęs nevalome, jeigu nesame čia ir dabar, jeigu nekontroliuojame penkių centrų ir trijų smegenų, mes nebūsime laisvi ar išlaisvinti, net je ir tikėsime visomis žemėje esančiomis religijomis ir t. t., išsilaisvinimui reikalingas psichologinis darbas, kurį turime atlikti čia ir dabar.

"Pabuskite, kaip dera, iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmių! Jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie jūsų visiškai nepažįsta Dievo." - Pirmas laiškas korintiečiams 15:34

"Nes sapnų daugybėje ir daugybėje žodžių yra įvairios tuštybės; bet tu bijok Dievo." - Mokytojo (Koheleto) knyga 5:7

Mes turime tausoti energiją, siekdami įžengti į Dangaus Karalystę . Kas yra dangaus karalystė? Tai yra aukštesnės dimensijos.

Šis fizinis pasaulis yra trečioji dimensija. Virš trečiosios dimensijos yra 4-oji, 5-oji, 6-oji ir 7-oji.
Image

Tačiau jūs nieko nežinote apie 4, 5, 6 ir 7-tą dimensijas, kadangi jūs nesielgėte pagal savo Dievo valią. Aš jums kartoju: „Elkitės pagal savo Dievo valią, tai yra vienintelis Įstatymas“. Tačiau ar mes elgiamės pagal savo Esybės valią ar pagal kažkokio ego valią?

Ar jūs esate savo kūno savininkas?

Ar jūs, kaip siela, esate savo gyvenimo savininkas, t. y. ar galite kontroliuoti savo gyvenimą, ar jūsų gyvenimas kontroliuoja jus?

Ar jūs sekate įkandin sergančiųjų žmonių teiginių? Ar jūs gyvenate sirgdami ir tai ignoruodami?
Ar jums patinka sirgti? Jei taip, jums nereikia nubudinti sąmonės ir praktikuoti to, apie ką čia kalbame.

Jeigu jūs norite būti sveikas psichologiniu požiūriu, jūs turite būti čia ir dabar. Jūs turite jaustis esą kūne. Jūs turite nustoti piktnaudžiavę penkiais centrais: nesirūpinkite savo kaimyno centrais, kadangi jūsų kaimynas jais pasirūpins, rūpinkitės savais. Niekas už jus to padaryti negali, tiktai jūs patys. Jeigu jūs nedirbsite, jūs paskęsite purve; tačiau tik JŪS ketinate tai padaryti. Niekas neketina jūsų versti to daryti.

Jūs turite suvokti, kad pirma jūs turite nubusti, suvokti kokias manijas turite savyje. Tada jūs turite elgtis pagal Dievo valią. Vykdyti Dievo valią reiškia būti čia ir dabar. Yra neįmanoma išsivaduoti nuo šių manijų, jeigu jūs užmirštate save. Jeigu jūs užmiršite save, jūs būsite kontroliuojami subjektyvių savojo proto elementų ir tada jūs kartosite tas pačias klaidas, bei sukursite daugiau agregatų savo psichikoje. Tie agregatai, defektai, ydos ir klaidos yra žinomi kaip septynios didžiosios nuodėmės. Mes turime atrasti ir suvokti tai ką mes turime savyje.

Tokiu būdu gyvendami, atmindami save čia ir dabar, mes įgaliname save patirti sąmoningą šoką.

Kai tik mes pradedame praktikuoti savęs atsiminimą savo kasdieniniuose gyvenimuose, tada mes patiriame antrąjį šoką, kad viduje nubustume ir įžengtume į Sapnų Jogos pasaulį. Ši Joga yra sąmonės sujungimas su dvasia kontroliuojant mūsų sapnus, kurie yra troškimai, ligos, kurias turime penkiuose centruose. Kada mes esame psichologinėje pusiausvyroje, tada mes tausojame energijas. Jeigu mes tausosime energijas, tada mes galėsime nubusti Astralinėje plotmėje, molekulinėje plotmėje arba toje dimensijoje, kurią vadiname Amžinybe, kur kiekvienas patenka kai fiziškai užmiega.

Taigi mes turime taupyti savo energiją. Jeigu mes taupysime energiją Alchemijos mokslo pagalba, taupysime Transmutacijos mokslo pagalba, tada mes savyje sukursime antrąją prigimtį. Ta antroji prigimtis bus sukurta mums taupant energiją. Nėra įmanoma sutaupyti energiją piktnaudžiaujant penkiais centrais. Jeigu mes jais piktnaudžiaujame, tai mes sukeliame seksualinį piktnaudžiavimą.

Atminkite, kad egzistuoja seksualinis piktnaudžiavimas intelektualiniame, emociniame, instinktiniame, motoriniame ir seksualiniame centruose. Visuomenė visada sąveikauja su seksualiniais dalykais. Viskas sukasi aplink seksą, nesvarbu tiesiogiai ar ne.

Mes turime taupyti savo kūrybinę energiją. Tada mes sužinosime, kad gimti iš naujo reiškia savyje sukurti kitą prigimtį, aplinką. Tada jūs atrasite gyvenimo ir mirties paslaptis. Ta mirties baimė išnyks, kadangi jūs žinosite su savo sąmone, jūs sužinosite paslaptis, nes jūs būsite nubudę. Šios antrosios prigimties sukūrimas reikalauja iš mūsų pareigingumo, disciplinos ir įžengimo į sapnų dimensiją, siekiant su nubudusia sąmone save studijuoti. Bet, kad tai pasiekti, Sapnų Joga turi griežtus reikalavimus.

Mūsų miegamasis turi būti nudažytas trimis pirminėmis spalvomis: mėlyna, geltona ir raudona. Šios trys pirminės spalvos yra susijusios su trimis pirminėmis jėgomis: teigiama, neigiama ir neutralia, arba  krikščionybėje jos vadinamos: Tėvu, Sūnumi ir Šventąja dvasia. Tai yra jėgos, ne asmenys.

Po paaiškinimo apie trejų smegenų ir trijų jėgų ryšį su įvairiais kosmosais jūs turėtumėte suprasti, kad mums yra reikalingos šios trys jėgos mūsų miegamajame tam, kad pasinaudotumėme ta energija, kuri yra susijusi su kitais kosmosais. Tada mes patalpinsime tą energiją savo kūne: Chromoterapija  - spalvos galia. Trys pirminės spalvos yra būtinos.

Mes turėtume klausytis klasikinės muzikos. Kodėl? Virš šių penkių žemesniųjų centrų mes turime du Aukštesniuosius Centrus: Aukštesnįjį Emocinį Centrą ir Aukštesnįjį Intelektualinį Centrą. Tie du centrai nėra susiję su visais susirgimais turimais mūsų psichikoje. Jie yra susiję su tuo, ką mes vadiname Dvasia, Monada, Dievu viduje. Mums klausant klasikinės muzikos, mes įgaliname veikti aukštesnįjį emocinį centrą ir tuomet įgaliname save bent akimirkai įžengti į tas dimensijas, kad kontaktuotume su aukštesniosiomis būtybėmis. Mes turime skirti pirmenybę klasikinei muzikai, tokiai kaip Šopeno, Mocarto, Vagnerio. Ypatingai gera aukštesniajam emociniam centrui yra Bethoveno muzika.

Vis dėlto, jeigu norite sunaikinti emocinį centrą, jūs kiekvieną savaitę turite lankyti roko koncertus arba klausytis repo ir panašios muzikos. Taip jūs labai greitai pasieksite visišką savo emocinio centro sunaikinimą. Žemesnioji muzika neišvengiamai sužalos jūsų emocinį centrą ir psichiką, jūsų gyvenimas lengvai ims riedėti link Klipoth, tokiu būdu jūs tapsite didesnio dėsnių skaičiaus vergu.

Daugeliui žmonių patinka rokenrolas, tuo pat metu jie niekina didžiųjų klasikų muziką. Kodėl? Kadangi žmonės yra degeneracijos būsenoje. Jų smegenys normaliai nebedirba. Jei žmonių smegenys normaliai dirbtų, jie mėgautųsi klasikine muzika, tomis emocijomis, kurias ji mumyse stimuliuoja, ir jie nesijaustų gerai klausydamiesi kitokios muzikos. Taigi, išvystykime tą įprotį, ypatingai klausydamiesi Bethoveno, tokiu būdu mes padidinsime savo aukštesniojo emocinio centro veikimo laiką, bei pamatysime kaip padažnės mūsų patyrimai anapus kūno, mes patirsime nuostabių dalykų susijusių su mūsų Dvasia, Dievu, tiesa, angelais, arkangelais ir t. t.

Aukštesnysis Intelektinis Centras taip pat turi būti suaktyvinamas skaitant gerus dalykus, o ne šiukšles. Savo prote jūs turite patalpinti gražius dalykus. Yra daug geros literatūros, kurią galite įsigyti tam, kad pamaitintumėte savo sielą, savo sąmonę. Vis dėlto, siekiant pamaitinti savo ego, defektus, ydas, tai padaryti yra lengva. Jūs galite nueiti į knygyną ir ten rasite tūkstančius knygų, kurios sunaikins jūsų protą.

Jeigu mes dirbame sėdimą darbą, tada prieš einant miegoti naudinga yra pasivaikščioti, truputį prasimankštinti siekiant suaktyvinti motorinį centrą. Nėra gera nepaisyti šio centro, tačiau svarbu nenueiti iki kraštutinumų. Jeigu mes piktnaudžiaujame, tai nėra gerai.

Vakare mes turime lengvai pavalgyti, kitaip skrandis blogai virškins ir sapnuosime košmarus. Jeigu norite daug pavalgyti, darykite tai per pusryčius ar pietus. Nėra gerai prisivalgyti nakčiai.

Mes turime išnaudoti magnetines planetos jėgas. Atminkite, kad Žemė sukasi sukurdama dvi ašis: Šiaurės polių ir Pietų polių. Magnetinė adata visada rodo Šiaurę. Magnetinės jėgos ateina iš Šiaurės, taigi galvą lovoje mes turėtume laikyti ties Šiaure norėdami išnaudoti skirtingų kosmosų magnetizmą. Taip yra todėl, kad pro Šiaurinį polių įeina saulės sistemos, galaktikos ir t. t. jėgos, kurios tokiu būdu įeina į Mikrokosmosą, mūsų fizinį kūną. Orientuokite lovą taip, kad atsigulus galva būtų šiaurės kryptimi, jeigu norite tuo pasinaudoti. Kaip žinote, jūsų paklodė turi būti švari ir iš natūralaus pluošto, tokio kaip medvilnė.

Mūsų pagalvė turėtų būti pakvėpinta mėgstamiausiu kvapu siekiant maloniai miegoti. Pasirūpinkite, kad jūsų lova neturėtų triukšmingų spyruoklių. Viskas turi būti patikrinta, norint gerų potyrių.

Būtina turėti užrašų knygutę siekiant užrašyti nakties patyrimus.

Siekiant sėkmingos patirties ir siekiant suprasti mūsų sapnų simbolių reikšmę, mums reikia iškviesti dievą Morfėją. Kviesdami šį dievą atminkime, kad Morfėjus yra tik vienos mūsų Esybės dalies vardas, kadangi Esybė yra Tobula Daugialypė Vienybė.

"Tuomet Dievo angelas sapne man tarė: "Jokūbai" (pabusk!), o aš atsiliepiau: "Aš čia!" (čia ir dabar)." - Pradžios knyga 31:11

Kada jūs buvote vaikai, jūs girdėjote apie Angelą Sargą. Angelas Sargas yra jūsų Esybės dalis. Kiekvienas mūsų turi savo ypatingąjį Angelą Sargą ir taip pat kiekvienas mūsų turi Esybės dalį, vadinamą Morfėjumi. Jis yra sapnų dievas arba Esybės dalis, susijusi su mūsų sapnų simbolių pažinimu. Taigi, prieš užmigdami mes turime atsigulti ant nugaros ir melsti tą savąją dalį, kuri yra Morfėjus, prašyti jo anapus kūno suteikti mums malonę, pamokant sapnų mokslo, reikšmės paslėptos kiekviename sapne siekiant nubudinti sąmonę anapus kūno.

Mes turime iškviesti Morfėjų Kristaus vardu, Kristaus galia ir Kristaus didingumu. Šį iškvietimą mes turime atlikti daugelį kartų, kol pasijusime beužmiegą. Kada pasijusime beužmiegą, savo kairiąją koją uždėkite ant dešiniosios ir savo dešinės rankos delną pakiškite po savo dešiniu skruostu. Tai yra liūto laikysena. Užmikite šioje pozicijoje. Liūto pozicija yra sujungta su ugnies jėgomis saulės rezginio centre, kurios nakties metu suaktyvėja. Nesvarbu ar užmigę jūs pakeisite poziciją. Svarbu taip užmigti, siekiant leisti savajam Morfėjui veikti savo sąmonėje.

Tokiu būdu Morfėjus, ta jūsų Esybės dalis, pamokys jus anapus kūno. Tačiau jūs turite atminti kiekvieną detalę, todėl jums reikalinga užrašų knygutė – užrašyti savo sapno detales. Taip jūs pradėsite pažinti save. Atminkite, kad jūsų sapnai yra jūsų sužlugdytų troškimų, kuriuos dienos metu jaučiate, išraiška; arba nusivylimai, psichologinės prigimties susirgimai ir t. t. Taip jūs pradėsite sužinoti apie visas savo viduje turimas psichologines vertes, neigiamas ir teigiamas, taip kaip jos yra susijusios su seksualiniu, instinktiniu, emociniu, motoriniu ir intelektualiniu centrais.

Atminkite, kad jeigu leisite sau klausytis klasikinės muzikos, tada galbūt per savo aukštesnįjį emocinį centrą jūs patirsite gražių dalykų. Per šį centrą jūsų Dvasia jus pamokys ir parodys jūsų manijas, bei ką jums reikia daryti siekiant eiti link jos (Esybės). Atminkite, kad Sapnų Joga yra vienybė. Mes norime būti suvienyti su savo Dvasia per sąmonės nubudinimo savo sapnuose pažinimą.

 


<<< Atgal           Toliau >>>

 


  "Kristaus (sauliškas)   astralinis kūnas yra   nuostabus kūnas. Tie   žmonės, kurie turi šį   kūną, yra iš tikrųjų   nemirtingi, nes jie   niekada nepraranda   savo Sąmonės."

    - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos