Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Karma: 1 - Priežastis ir Pasekmė


Šis kursas yra įžanga į pagrindinius Gnosis principus. Žodis „Gnosis“ kilęs iš graikų kalbos ir reiškia žinias, pažinimą, bet tai nėra Intelektualus pažinimas, tai yra tiesioginis Sąmonės pažinimas. Studijuojant gnosticizmą yra studijuojamos patiriamos žinios ir tai yra priešinga abstrakčioms žinioms. Gnosticizmas, pagal Samael Aun Weor tradiciją, yra nukreiptas į tiesioginių patiriamų žinių realizavimą, be kurio nebūtų tikrojo nubudimo. Todėl norint suprasti šį ir kitus kursus, reikia dirbti ir praktiškai išgyventi principus išreikštus šiose lekcijose, kad per savo patyrimą patvirtinti perduotą pažinimą (Gnosis). Be šių kasdieninių pastangų savo gyvenime, šis pažinimas pasiliks ne daugiau nei trumpalaikė iliuzija jūsų intelekte, kuri nepasitarnaus jūsų sielos gerovei.

"Kad galėtume sužinoti, pirmiausia mes turime veikti." – Samael Aun Weor, iš knygos "The Revolution of the Dialectic"


Priežasties ir Pasekmės Įstatymas

"Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus." - Laiškas galatams 6:7

Mūsų nelaimei, tikroji ir praktinė žodžio karma reikšmė yra visiškai nepažįstama mūsų modernioje visuomenėje. Iš tikrųjų Karmos dvasinė pusė yra mažiausiai suprantama Vakarų pasaulyje. Kas labiausiai stebina yra tai, jog Krikščionybėje Karmos svarba yra nenuneigiama ir su šiuo mokymu daugelis iš mūsų yra susipažinę. Nors iš tikrųjų principai, kuriuos reikalauja išgyventi Karmos Įstatymas, yra visiškai Ignoruojami, nepaisant to, kad ir kaip aiškiai Jėzus juos mokė.

"Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu Dangaus Karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę.

Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’ tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’ tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną.

Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko." - Evangelija pagal Matą 5:17-26

Karma yra visuotinis įstatymas visoje kūrinijoje: priežasties ir pasekmės įstatymas.

Yra 3 amžini dalykai:

  1. Erdvė
  2. Karma
  3. Nirvana

Visata pasirodo ir išnyksta gimimo ir mirties ciklais. Šie ciklai yra kosminės dienos ir naktys, milžiniški pasireiškimo ir poilsio periodai. Pasaulių, žvaigždžių ir kosminių sistemų gimimo ir mirties procese KARMA yra Įstatymas, kuris viską išlaiko pusiausvyroje.

Natūraliai Karmos Įstatymas yra gerai suprantamas Rytuose, Induizme ir Budizme. Šiuose mokymuose Sanskrito kalbos terminas „karma“ yra apibūdinamas, kaip „priežasties ir padarinio įstatymas“ arba „pasekmės įstatymas“. Žodis karma kilęs iš žodžio karman.

Karman: (Sanskrito kalba) veiksmas.

Akivaizdu, kad atlikus kiekvieną veiksmą bus rezultatas. Tai yra gerai suprantama materialistinėje fizikoje, Niutono judėjimo dėsniuose:

"Kiekvienam veiksmui yra lygi, bet priešinga reakcija." - Niutono trečiasis dėsnis

Gnosticizme mes suprantame, kad fizinis pasaulis yra žemesnis už daugelį kitų dimensijų arba tikrovės lygmenų. Moksliškai mes suprantame, kad šviesa turi daugelį vibracijos lygmenų. Mūsų fiziniais jutimais mes suvokiame tik siaurą vibracijų diapazoną.

Studijuodami Kabalą mes suprantame, kad mūsų fiziškai suvokiama šviesos sritis atitinka Malkuth pasaulį: fizinį pasaulį. Bet virš matomos šviesos intervalo yra milžiniška šviesos erdvė – šitie intervalai atitinka aukštesnius Kabalos pasaulius arba, kitais žodžiais tariant, Dangų. Panašiai ir žemesnių virpesių intervalas, kuris taip pat yra ekstremaliai platus, atitinka žemesniuosius kabalos pasaulius, vadinamus Klipoth arba Pragaru.

Kažkiek mes visi galime suvokti veiksmų pasekmes siaurame fizinių veiksmų intervale. Mes nesuvokiame veiksmų pasekmių ultra ir infra regionų erdvėse. Visos šviesos vibracijos skverbiasi tvarkingai ir be sumaišties. 

Šiuo momentu mes esame šviesos, atitinkančios kiekvieną vibracijos intervalą, apsuptyje.

Kada jūs judinate ranką, jūs matote fizinį veiksmą ir jo rezultatus. Bet jūs nematote savo rankos judančios ultravioletiniame diapazone; jūs nematote savo rankos judančios infraraudonųjų spindulių diapazone. Turint tam tikras priemones yra įmanoma suvokti šias realybes. Vis dėlto mes neturime galvoje fizinių technologijų, kurios tik pagilina fizinius jutimus. Mes turime omenyje psichologines technologijas, kurios tradiciškai vadinamos Meditacija, Aiškiaregyste ir sapnų Joga.

Visi veiksmai turi pasekmes visuose pasaulių diapazonuose. Jūsų rankos judesys sukelia pasekmes, kurių negalite suvokti fiziniais jutimais.

Karma, priežastis ir pasekmė, yra visuotinė ir visur persiskverbianti.

Tikroji Karmos Įstatymo reikšmė yra pribloškianti Protui. Tikrasis šio įstatymo pasireiškimas, šio įstatymo realybė yra tai, ko protas negali sutalpinti. Kadangi Karmos Įstatymas yra realus, jis yra ištisos egzistencijos, supančios jus ir esančios jumyse, struktūra. Šiuo būdu jūs patys ESATE karma ir viskas, ką jūs galvojate, jaučiate ir darote, yra karma.

Jūs galite manyti, kad galite tai suvokti. Jūs galite manyti: „Taip, aš suprantu, kad karma yra priežasties ir pasekmės įstatymas ir jeigu aš padarysiu ką nors bloga, tada kažkas bloga atsitiks man.“

Taip, tai yra tiesa. Jeigu jūs ką nors nuskriausite, jūs būsite nuskriausti. Tokia yra įstatymo funkcija – subalansuoti visus veiksmus. Karmos Įstatymas yra svarstyklių įstatymas.

Šis įstatymas egzistuoja visur; viskam, ką mes darome, egzistuoja reakcija, atsakas. Ir galbūt kai kas iš mūsų tai supranta, ir todėl mes stengiamės gerai elgtis.

Bet gili šio įstatymo tiesa yra tai, ko nė vienas mūsų iš tikrųjų nesupranta. Kadangi jeigu mes suprastume, mes negyventume kaip dabar gyvename.

Kas atsitiktų, jeigu mes iš tikro suprastume, kad viskas ką galvojame sukuria karmą?

Kiekviena mintis!

Kiekviena atskira, pavienė mintis, kuri prasiskverbia į jūsų protą, kuri pasireiškia jūsų prote...

Čia netgi neturima galvoje mūsų jausmų, ketinimų, fantazijų arba mūsų veiksmų! Mintis, viena pati, gali sukurti karmą. Tai reiškia, kad mūsų mąstymas, mūsų nekontroliuojamas protas kažką kuria; jis be kontrolės ir budrumo bėga ir galvoja, nagrinėja, įsivaizduoja, pastoviai generuoja energijos srovę, energiją, kuri neišvengiamai turi tam tikrą efektą.

Mumyse didžioji mūsų mąstymo dalis yra apie save, savo rūpesčius. Daugelis mūsų minčių yra apie mus ir apie tai, ko mes norime. Dauguma, o jei ir ne visos mūsų mintys kyla iš savanaudiško Troškimo, iš susirūpinimo dėl SAVĘS, MANĘS, ko AŠ noriu. Ir mes negalime to kontroliuoti, mes negalime nustoti galvoti. Tie, kurie bando medituoti, kiekvieną kartą susiduria su šia grėsminga tikrove. Mintys pasireiškia daugelyje proto lygmenų, tiek subtilios, tiek ir reikšmingos; jų pasireiškimo nelemia mūsų sąmoningas pasirinkimas.

Tai yra neišsenkantis kančių šaltinis mums, kadangi mes ignoruojame tokio gyvenimo būdo pasekmes, mes ir toliau atkakliai giliname savo Kančias.

Tai nėra nuomonių dalykas, tai nėra susiję su tuo, ką viena ar kita doktrina sako arba ko kitas Mokytojas moko. Tai gyvenimo ir mirties, skausmo ir kentėjimo dalykas. Pilnas šio įstatymo supratimas yra gyvybiškai svarbus, nesvarbu, kuria tradicija jūs tikite, nesvarbu, ką jūs norite padaryti savo gyvenime; kadangi, kad ir ką jūs bedarytumėte, viskas paklūsta Karmos Įstatymui ir jeigu jūs toliau ignoruosite šį įstatymą, jūs nieko daugiau nesukursite kaip tik problemas sau ir kitiems.

Daugelis mūsų gali galvoti, kad šis Įstatymas liečia tokius dalykus kaip vagystes ir žudymą. Bet realiai jis liečia viską gyvenime. Atminkite Mokytojo Jėzaus žodžius, kuriais jis pasakė:

"Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’ tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’ tas smerktinas į pragaro ugnį." – Evangelija pagal Matą 5: 21-22

Šia išmintimi Jėzus mums duoda raktą, kad sąmoningai suprastume įstatymą ir žinotume, jog galime nužudyti žodžiu, žvilgsniu, savo valia. Mes galime žudyti be peilio ar šaunamojo ginklo. Jis mums sako, kad netgi tie veiksmai, kurie atrodo tokie normalūs, tokie priimtini, yra priežastis teismui ir bausmei. Jis sako tai, ką nuolat kartojo: "Kad mes pjausime tik tai, ką gyvenime pasėsime. Ką padarysime, tą mes ir gausime."

Ir jeigu mes diena iš dienos toliau puoselėsime pasipiktinimą prieš sutuoktinį (-ę), bendradarbius, toliau maitinsime savo pyktį tėvui ir motinai, toliau puoselėsime pyktį žmonėms sutiktiems gatvėje, parduotuvėse ir t. t., ką jūs galvojate mes sėjame savo gyvenimo dirvoje? Kokias sėklas mes ten sėjame? Ir ar jūs tikite, kad tos sėklos sudygs?

Akivaizdu, ar ne? Jeigu mes pasėjame pykčio sėklas, tada laimė ten neišaugs. Tai neįmanoma. Nors mes to tikimės. Jeigu mes pasėjame godumo sėklas, tai pasitenkinimas tenai neišaugs. Taip negali atsitikti! Jeigu jūs norite išauginti žalias pupas, jūs negalite pasodinti spygliuoto krūmo, tačiau būtent taip mes darome kiekvieną dieną.

Kai tik mes giliai suvokiame šią tiesą, mes galime matyti, kad esame atsakingi už mūsų gyvenimo būseną, mes esame atsakingi už kitų gerovę, mes esame atsakingi už viską, ką mes patiriame gyvenime. Bet mes, kurie nesuvokiame, kaltiname kitus, kaltiname kiekvieną ir niekada nepripažįstame, kad pirminis asmuo, kuris yra visų mūsų problemų kaltininkas, esame MES PATYS.

"Kokia bėda jus beaplankytų, jos priežastis yra sukurta jūsų pačių rankomis." - Koranas 42.30

Mes visi sakome: „Jeigu aš turėčiau geresnį darbą“ arba geresnį vyrą, ar geresnį automobilį; „Jeigu aš įsigyčiau šį naują kompiuterį arba šią naują knygą, ar jeigu aš galėčiau uždirbti šiek tiek daugiau pinigų, arba persikelti į kitą miestą, tada ir tiktai tada aš galutinai būčiau patenkintas ir laimingas, ir tada aš pradėčiau daryti gera kitiems. Aš aukočiau labdarai, kai tik turėčiau visko, ko man reikia.“

Mes visi sakome: „Mano bosas mane liūdina, mano sesuo mane piktina, mano žmona mane neramina, mano draugas verčia mane pavydėti..., bet jeigu jie pasikeistų, tada man reikalai susitvarkytų. Jeigu mano vyras pasikeistų, aš būčiau linksmesnis asmuo, bet tol, kol jis nesikeičia, aš to padaryti negaliu.“

"Kad ir kokią žalą bepadarytų priešas priešui arba neapkenčiantis savo aukai, nesveikai nukreiptas protas gali pridaryti žymiai daugiau žalos." - Buda Šakjamunis, Dhammapada 42

Mes save žalojame. Tai nėra mano boso kaltė, kad aš esu apgailėtinas darbe, tai yra mano reakcija į tai, kas sukuria mano kančią. Iš tikrųjų tai yra karma. Jeigu kas nors mane kankina, tai yra mano atsakomybė pamatyti, kaip aš priverčiu kitus kentėti tokiu pat būdu.

Konfucijus pasakė:

"Bergždžiai aš ieškojau žmogaus, sugebančio pamatyti savo defektus ir iškelti kaltinimus sau."

Mes turime pradėti tyrinėti savo gyvenimą, savo protą, kad pamatytume, kodėl mes esame tokioje situacijoje, kokioje esame. Ir ką mes, atsižvelgdami į visa tai, darome?

Mūsų mąstymo, pojūčių ir veiksmų įpročiai yra sucentruoti į save. Niekas iš mūsų neturi ne savanaudiškų įpročių. Ir iš tikrųjų tai yra ryški užuomina mums, būdas apibrėžti, kada ir kur mes elgiamės subalansuotai arba ne. Mes turime pradėti atpažinti, kada mes elgiamės ne savo valia, t. y. ieškodami savęs patenkinimo, savojo „Aš“ jausmo, savo prisirišimų, troškimų, norų, taisyklių, reikalavimų, poreikių, svajonių ir aistrų. Kada mes susirūpinę tik savęs „pamaitinimu“ arba savo interesais, KĄ MES APVOGĖME, KAD TAI PADARYTUME? Ką mes įskaudiname, siekdami pasitarnauti sau? Kokį nesubalansuotumą mes sukuriame? Stebėkite pasaulio būseną, tą nesubalansuotumą iš kultūros į kultūrą ir stebėkite tai savo mieste, savo šeimose... Yra gana akivaizdu, kad mūsų pasaulio būsena yra pasekmė šito įprastinio susižavėjimo „pačiu savimi“.

Kančios prasideda nuo to momento, kai mes veikiame iš savo valios. Prisiminkite Adomo ir Ievos istoriją: žmonija buvo išvyta iš tobulumo, kada mes veikėme iš troškimo ir pažeidėme Įstatymą. Taigi mes pradėjome mokėti už savo veiksmus. Prieš tai mes buvome subalansuoti su Įstatymu, su Kūrinija.

Yra būtina mums visiems prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Už viską savo gyvenime mes patys esame atsakingi, norime to ar ne, ir kuo anksčiau mes tai suprantame, tuo anksčiau galime pradėti keisti dalykus. Tik suvokdami, kad mes kuriame savo pačių gyvenimą, mes galime pradėti kurti jį geresnį.

Svajonės čia nepadeda; proto kontrolė, pozityvus mąstymas ir t. t. yra niekis, palyginus su kažkuo, kas žino kaip elgtis pagal Įstatymą.

"Aš girdėjau ir suvokiau, jog abu, ir įkalinimas, ir išsigelbėjimas yra randami savyje." - Acarangasutra 5.36

Karmos Įstatymas veikia jūsų gyvenime kiekvieną dieną, kiekvienu momentu. Ir kiekvienu momentu kiekviename veiksme, kiekvienoje mintyje, kiekviename pojūtyje mes kažką sukuriame.

Jeigu mes pastumsime objektą, jis nukris. Panašiai jeigu aš piktai riktelsiu ant jūsų, tai turės nepaneigiamą jums efektą, netgi jeigu aš jums jausiu pyktį, jūs tai pajusite. Ir jeigu aš piktai pagalvosiu apie jus, tai jus palies. Bet pats svarbiausias dalykas yra tai, kad kiekvienas iš šitų etapų, nuo ketinimo iki pajutimo, veiksmo, įtakoja mane žymiai galingiau negu jus. Tai yra lyg mano pyktis būtų kardas be rankenos ir siekiant jus sužeisti, aš susižeidžiu savo paties ranką.

Taip yra todėl, jog viskas ką mes jaučiame, galvojame ir darome, yra energija.

Panagrinėkite štai ką, Vakarų pasaulio mokslas dabar žino, kad viskas ką mes matome yra iliuzija, kadangi visko kilmė yra energija. Iš tikrųjų masė nėra nei kieta, nei patvari. Visa masė tampa energija ir visa energija tampa mase. Tai buvo suprasta gerokai seniau, negu Vakarų mokslininkai „atrado“ tai; žinoma, net ir dabar tai yra kažkas, ko nė vienas mūsų negali iš tikrųjų suvokti.

Galutinis šios tiesos rezultatas yra toks - viskas visatoje yra energija. Energija pasireiškia kaip vibracija ir yra charakterizuojama pastovia transformacija ir pokyčiu. Niekas nėra sustingęs ir pastovus, viskas juda ir keičiasi.

Mes patys patiriame pastovią transformaciją, nors tai ir ignoruojame. Mūsų kūnai kiekvieną dieną stulbinančiai keičiasi, bet mes nesugebame to pastebėti. Mūsų kūnai, mūsų protas, jausmai, mintys, svajonės, troškimai, ketinimai ir norai, viskas yra energija. Mintis yra energija, meilės jausmas yra energija.

Kur mes bebūtumėme šiuo momentu, nuolatos vyksta milžiniškas energijos apsikeitimas. Visą laiką vyksta galingi atominiai procesai, tačiau mes neturime galimybių jų pastebėti.

Kai kas nors kalba su jumis, jie siunčia jums energiją. Kai jūs ją gaunate, jūsų psichikoje, prote įvyksta transformacija ir tikėtina, kad, jeigu jūs esate dabartyje ir budrūs, t. y. nesvajojate, vyksta transformacija jūsų sąmonėje.

Panašiai kaip, kad jūs galvojate ir jaučiate, yra energijos, kurios pasireiškia; visas šis energijų apsikeitimas yra sukūrimo ir sunaikinimo procesas.

Transformacijoje yra gimimas ir yra mirtis.

Kada jūs galvojate, kai kas yra sukuriama, kada jūs jaučiate, kai kas yra sukuriama.

Taigi karma nėra susijusi tik su fiziniais veiksmais, ji apima ištisą gyvenimą nuo pirmojo momento iki paskutiniojo. Kiekviename momente kažkas yra sukuriama. Ir kiekvienu momentu kažkas yra sunaikinama.

Tai nėra tik teorija ar idėja, tai nėra dogma ar tikėjimas. Tai yra ĮSTATYMAS. JIS YRA. Ignoravimas neatleidžia jūsų nuo įstatymo, kaip ir priešinimasis įstatymui. Jūs galite netikėti, kad vyriausybė teisi savo įstatymais ir galite priešintis jiems, bet jeigu juos sulaužysite, tai jūs už tai sumokėsite. Jūs galite prisiparkuoti draudžiamoje juostoje, bet jūs už tai sumokėsite. Panašiai jūs galite sulaužyti Karmos Įstatymą, galite daryti tai, ką norite, bet jūs už tai sumokėsite. Ir mokestis nėra malonus.

Taigi geriau yra pilnai suvokti Karmos Įstatymą.

Karmos Įstatymas yra Pusiausvyros Įstatymas. Karmos Įstatymas stengiasi viską visatoje išlaikyti pusiausvyroje. Štai ir viskas. Tai nėra bausmės ar keršto įstatymas. Jis nėra negailestingas. Iš tikrųjų, kaip jūs vėliau pamatysite, jis yra giliai užjaučiantis.

Ir svarbiausia, įstatymas nėra tam, kad tave prigriebtų, įstatymas be pasigailėjimo yra tironija. Dievas nėra žiaurus ir neteisingas. Taip, kaip jūsų veiksmai sukūrė pasekmes, taip jūs galite toliau elgtis priešingai, sukurti kitas pasekmes ir panaikinti savo skolas. Jūs galite dirbti kartu su Įstatymu, būti išvien su juo, būti harmonijoje.

Įstatymo Liūtas yra nugalimas svarstyklėmis.

"Jeigu norite atrišti mazgą, pirma turite suprasti, kaip jis buvo surištas." - Budizmas, Surangama Sutra

 


  „Piktą žmogų   įveikite meile,   nesveikos prigmties   žmogų - gerumu,   šykštuolį - dosnumu,   o melagį - tiesa.“ 

   - Buda Šakjamunis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos