Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kūrimo Spindulys


Prieš išauštant Mahamanvantarai egzistavo Niekas (Nei joks dalykas/amžina ir visiškai laiminga Erdvė). Visa tai buvo Omejokanas (pagal nahuatlius), Absoliuti Abstrakti Erdvė. Jai priklauso Dieviškosios Motinos Erdvės vandenyno įsčios, kurios laukia, kad jas apvaisintų Amžinasis Kosminis Bendrasis Tėvas tam, kad pradėtų kūrimą.

Dieviškosios Motinos Erdvės įsčios yra Absoliutas. Tai yra visiškai laiminga Erdvė, pradinis visko, kas egzistuoja, taškas.


Absoliutas – trys aspektai

1. Ain (hebrajų kalboje: Niekas) – nepasireiškęs Absoliutas, Dieviškosios Motinos Erdvės vandenyno įsčios. Tai yra tas dalykas, kuriame egzistuoja tamsa.

2. Ain Sof (hebrajų kalboje: Beribis) – tai yra mūsų atominė žvaigždė, į pasaulį siunčianti savo Spindulį tam, kad sužinotų apie savo laimingą būseną. Tai yra Betliejaus Žvaigždė, rodanti kelią Bodhisatvai. Tai yra pradinis išeities taškas, iš kurio viskas iškyla Mahamanvantaros pradžioje ir kur viskas sugrįžta atėjus Mahapralajai (sanskrito kalboje - Didžiąjai Kosminei Nakčiai).

3. Ain Sof Aur (hebrajų kalboje: Beribė Šviesa) – Kūrimo Spindulys. Tai yra Kosminis Kristus – Kecalkoatlis (pagal nahuatlius), Okidanokh (pagal Gurdžijevą), Višnu (sanskrito kalboje), Kukulkanas (pagal majus) ir t. t. Tai yra visos gyvybės ir šviesos šaltinis visatoje. Tai yra spindulys, kuris save paaukoja tam, kad gimtų daugybė realybių ir formų, kurias matome amžiname Gyvybės Medyje. Jis Paaukoja save tam, kad patirtų daugybę transformacijų, taptų vis tirštesnis, sudėtingesnis ir suteiktų galimybę gyvybei pasireikšti skirtingose egzistencijos plokštumose.

Kūrimo Spindulys prasideda Absoliute ir baigiasi pragare, Aviči, graikų Tartare arba nugrimzdusioje mineralų karalystėje. Žemiau parodytoje Gyvybės Medžio Kabalos diagramoje mes matome Kūrimo Spindulį kaip baltą liniją, kuri zigzagais leidžiasi Medžiu link Pragaro.


Gyvybės Medis


Pirmąjį kosmosą mes aptinkame Absoliute. Tai yra pirmoji būsena. Gyvybės Medis vaizduoja tiek makrokosmosą, tiek mikrokosmosą. Tai yra tiek visatos, tiek žmogaus struktūros žemėlapis. Gyvybės Medis (hebrajų kalboje: Otz Chiim) yra daugybės Kūrimo Spindulio transformacijų, pasiaukojimų ir kančių pasekmė. Patį Medžio simbolį naudojame siekdami suvokti ir pamatyti visą Kosminio Kristaus darbą kiekviename gamtos regione.

Egzistuoja septyni kosmosai, kiekvienas turintis savo dėsnius. Dėsniai priklauso nuo Kūrimo Spindulio tirštumo ir sudėtingumo. Spindulys visuomet prasideda subtiliose Dvasios srityse ir laipsniškai leidžiasi į sudėtingas ir tirštas Materijos būsenas.


Septyni Kosmosai

 1. Protokosmosas (1 Dėsnis). Absoliutas: Trys Gunos: Satva, Radžas ir Tamas.
 2. Ajokosmosas arba Megalokosmosas (3 Dėsniai). Nulinė arba septinta dimensija. Beribė Erdvė: neaprėpiamas kosmosas arba visos Saulės, visi beribės erdvės pasauliai, visi pasauliai iš visų galaktikų telkinių.
 3. Makrokosmosas (6 Dėsniai). Šeštoji Dimensija, Galaktika: Paukščių tako galaktika, suformuota iš 18 milijonų saulių, kurios keliauja apie centrinę Sirijaus Saulę (galaktiką ar saulių grupę).
 4. Deuterokosmosas (12 Dėsnių). Penktoji dimensija. Saulės sistema, sudaryta iš Saulės ir visų jos dėsnių.
 5. Mezokosmosas (24 Dėsniai). Penktoji dimensija. Planetinė Zona. Mūsų Žemės planeta (arba bet kuri planeta).
 6. Mikrokosmosas (48 Dėsniai). Ketvirtoji ir trečioji dimensijos. Planetinis Kūnas: Filosofinė žemė. (Keturios Gamtos Karalystės, keturi kūnų tipai).
 7. Klipoth (9 sferos, Gyvybės Medžio šešėlis). Tritokosmosas (96-864 Dėsniai). Trečioji – Penktoji dimensijos, „kevalų regionas“ (ego). Šios karalystės gyventojai – demonai.

Kūrimo Spindulys prasideda Protokosmose, Absoliute.

Kiekvienas kosmosas turi savo dėsnius. Pirmajame kosmose egzistuoja vienintelis dėsnis – Absoliuto dėsnis. Protokosmosas yra neaprėpiamai dieviškas. Jame neegzistuoja joks mechaninis principas. Jis yra valdomas vieninteliu Dėsniu – Tėvo Valios Dėsniu, Meilės Dėsniu.

Pirmojo kosmoso dėsnis virsta trimis dėsniais antrajame kosmose. Tokiu būdu Ajokosmosas yra valdomas trimis dėsniais. Kai mes toliau tolstame nuo centrinės, dvasinės saulės, kuri yra valdoma vieninteliu dėsniu, mes prasiskverbiame į vis sudėtingesnius pasaulius, kuriuos valdo daugiau dėsnių.

Fizinėje plotmėje galioja 48 dėsniai. Žemės sluoksnio apačioje yra pirmoji infradimensinė zona, valdoma 96 dėsniais. Šio regiono tankumas yra didesnis, kadangi čia kiekvienas Atomas, savo vidine prigimtimi, turi 96 Absoliuto atomus. Žemiau tos zonos egzistuoja antroji infradimensinė zona, kuri valdoma 192 dėsniais ir kiekvienas tos zonos atomas turi 192 Absoliuto atomus. Kiekvienoje infradimensijos zonoje materializmas šiurpiai didėja. Tai yra Klipoth.

Absoliute egzistuoja trys principai. Jie yra trys gunos, kurios vadinamos Satva, Radžas ir Tamas. Mahapralajos, Didžiosios Kosminės Nakties, metu šie trys principai yra tobuloje pusiausvyroje. Kai jie nėra pusiausvyroje ir ramybės būsenoje, tuomet judesyje atsiranda sukimasis, išcentrinis (nukreiptas iš absoliuto) sukimasis, kuris sąlygoja Didžiosios Kosminės Dienos aušrą.

Satva – išmintis
Radžas – aistra
Tamas – judėjimas

Spindulys nusileidžia iš Absoliuto, Ain Sof Aur, į pirmąją Sefirą:

Kether išsiskleidžia į kitas dvi Gyvybės Medžio sefiras. Tokiu būdu įgalindamas pasireikšti Šventajam Triamazicamno.

Triamazicamno (pagal Gurdžijevą, iš knygos „Beelzebub’s Tales to His Grandson“) – Šventas Kūrimo Dėsnis, trys pirminės jėgos: Šventoji Patvirtinančioji (+), Šventoji Paneigiančioji (-), Šventoji Sutaikančioji (=).

Ši trejybė yra Logos. Tai yra triguba vienybė, viena, tačiau taip pat ir trys. Trijų Dėsnis kuria ir pats kūrimo procesas yra Dievas.

Evangelijoje pagal Joną rašoma:

„Pradžioje buvo Žodis (Kether). Tas Žodis buvo pas Dievą (Chokmah), ir Žodis buvo Dievas (Binah).“

Trejybė išsirutulioja kiekviename atome (protonas + , neutronas = , elektronas - ). Tai yra trys jėgos esančios visuose dalykuose. Tai yra Patvirtinančioji (vyras), Paneigiančioji (moteris) ir Sutaikančioji (Prometėjas, seksualinė jėga) jėgos.

Trejybė atpažįstama kiekvienoje religijoje:

 1. Kether (hebrajų kalboje: karūna): Tėvas; Brahma; Ometekutlis; Odinas; Ozyris-Ra; Tepeu Gukumacas.
 2. Chokmah (hebrajų kalboje: išmintis): Sūnus; Višnu; Kecalkoatlis; Balderis; Horas; Kukulkanas.
 3. Binah (hebrajų kalboje: supratimas): Šventoji Dvasia; Šiva; Tlalokas; Toras; Ozyris-Izidė; Hurakanas.

Logos yra Dvasinė Saulė, kuri yra Viena Trijuose. Ji taip pat yra dieviškoji dvilytybė, du viename. Tai yra Ometekutlis-Omesiuatlė, Viešpats (pagal nahuatlius: Tekutlis), jo Ledi (Siuatlė) ir dualybė (Ome). Tokiu būdu tai yra Marija (Ram-IO) ir Juozapas (IO-Sefas). Šie vyriškasis ir moteriškasis principai švento lytinio akto metu duoda pradžią Visatai.

Logos yra Daugialypė Tobula Vienybė. Tai yra Šventoji Saulė, RA. Logos šviečia kiekvienoje Žvaigždėje ir planetoje. Kosminio Kristaus (Logos) šviesos bekraštybė yra jėga, kuri kuria. Kiekviename kosmose šis neaprėpiamas šviesos srautas organizuojamas septyniais Logos principais. Šie Logos yra septyni Kosmo-kūrėjai arba Arkangelai. Jie yra tobuli Kosminio Kristaus įsikūnijimai, tobulos Monados, kurios yra susijungusios su Logos. Šie septyni arkangelai dvasiškai išreiškia septynis visuotinius principus. Šie septyni visuotiniai principai yra priemonės, kuriomis organizuojama švento Triamazicamno sukurta šviesa. Tai yra Septynių Dėsnis, šventas Heptaparaparshinock.

Heptaparaparshinock (pagal Gurdžijevą): Septynių Dėsnis, Organizavimas.

Oktavoje yra septynios natos, o elektromagnetinių bangų spektre yra septyni spinduliai arba spalvos. „Pradžioje buvo Žodis (Logos)…“  Šis Logos yra Garsas, vibracija, šviesa, judėjimas ir t. t., kurie visada yra organizuojami Septynių Dėsniu. Egzituoja trys Gyvybės Medžio sefiros, kuriomis vaizduojamas Triamazicamno, ir septynios sefiros žemiau.

Kosmo-kūrėjai yra viena su Logos. Jie yra septyni Logos. Tokiu būdu Kosminis Kristus pasireiškia Triamazicamno ir Heptaparaparshinock viduje.

Kiekvienas iš septynių kosmo-kūrėjų iš savęs paskleidžia begalybę Monadų.

Monada: (graikų kalba žodis „Monas“ reiškia vienybę).

MonadaPati Monada yra Intymi Dvasia. Tai yra mūsų pačių tam tikra Vidinė Esybė, kuri pasireiškia visatoje tam, kad pasiektų Absoliutą ir visišką Savirealizaciją. Esybė yra Gyvybės Medis, ji turi savirealizuotis kiekviename Gyvybės Medžio regione, nuo Kether iki Malkuth. Monada yra Chesed/Gedulah, kurie yra Gailestingumas/Meilė. Chesed (Vidinėje Esybėje) yra Dieviškoji Siela (Geburah: Teisingumas) ir Žmogiškoji Siela (Tifereth: Grožis).

Taigi Monada yra sudaryta iš trijų principų:

 1. Chesed: (Atmanas). Vidinė Esybė, kuri joja plunksnuota gyvate tam, kad galėtų pasireikšti kosmose. Atmanas pasireiškia pasiaukojus jo Kosminiam Tėvui, vienam iš septynių Arkangelų, kuris valdo kūriniją. Jis nusileidžia vienu iš šių septynių spindulių priklausomai nuo dvasinės Monados idiosinkrazijos. Jis yra karalius Artūras.
 2. Geburah: (Budhi). Moteriškoji siela, kurioje sutalpinti patys nuostabiausi Esybės kosminiai elementai. Ji yra karalienė Ginevra.
 3. Tiphereth: (Tipheret). Žmogiškoji Siela. Ji atspindi du anksčiau minėtus Monados aspektus. Ji yra Artimojo (Atmano) siunčiama į pasaulį tam, kad būtų kovojama priešpriešų mūšyje. Tiphereth yra Žmogiškosios Sielos atspindys. Šis atspindys vadinamas Esme arba Budhata.

Budhata nusileidžia į pasaulį tam, kad Monadai būtų suteikiamas šansas užkariauti žemesniuosius gamtos regionus, būtent keturis elementus. Dieviškoji Motina Gamta Monadai duoda šiuos keturis elementus. Iš tikrųjų, jie yra keturi pagrindiniai elementai, kurie yra vadinami keturiais Nuodėmės Kūnais ar įrankiais:

 Septyni Esybės kūnai


Logos nėra sukurtas, jis yra tiktai galimybė mumyse. Mes turime praeiti Tris Kalnus tam, kad savyje tai realizuotume. Tai yra savirealizacijos kelias.

Kecalkoatlis buvo actekų Kristus, vaizduojamas paukščiu gyvate. Yra sakoma, kad jis atskrido į Žemę kibirkščiuojančiais sparnais. Šios Imagekibirkštys yra individualios Monados. Mūsų Monada turi susikurti savąjį Gyvybės Medį. Logos yra tiktai galimybė mumyse. Jo sukūrimas yra vidinė Esybės savirealizacija.

Taigi Dieviškoji Motina Gamta Monadai suteikė šiuos keturis kūnus, kad ji su jais dirbtų. Šie keturi kūnai apibendrinami trimis sėklomis arba pradmenimis, kadangi vitalinis ir fizinis kūnai visuomet yra sujungti. Šie trys pradmenys yra susintetinti kiekvieno individo kūrybiniame Merkurijuje, Yesod-Merkurijaus seksualinėse jėgose. Šios trys sėklos turi būti transformuotos į saulės įrankius, Sauliškuosius Kūnus, į Merkabą.

Slaptas Tėvas Yesod-Merkurijuje taip pat patalpino tris savo sėklas. Šios trys sėklos yra Švento Triamazicamno sėklos. Be Švento Triamazicamno nebūtų įmanoma jokia kūrinija. Šios sėklos įgalina kūrimą lytinėse liaukose. Tai suteikia jėgų, jei jos transmutuojamos į vidų ir į viršų, kaip kad moko Arkanas A. Z. F., ir potencialą Šventąjai Dvasiai nusileisti ir iš „humanoidinio gyvūno“ sukurti Žmogų.

Taigi mes turime tris mėnuliškas (mėnulio) sėklas, mums duotas Dieviškosios Motinos Gamtos, ir tris (saulės) sėklas, kurias suteikė Šventasis Tėvas, kurios visos susintetintos Yesod srityje.

image

Tai yra viduramžių alchemikų ir masonų netašytas akmuo. Netašytas akmuo Alchemijos pagalba turi būti nutašomas į kubinį Filosofinį Akmenį.

"Štai padedu Sione suklupimo akmenį, papiktinimo uolą; bet kas juo tiki, neliks sugėdintas." – Laiškas romiečiamss 9:33

Mūsų kūnai yra degeneravę ir mums reikia juos regeneruoti. Mes turime apvalyti savo įrankius ir sukurti saulės įrankius. Tai įmanoma tik per Alchemiją.


Gyventojai

Žemiausioji gyventojų rūšis yra tie, kurie gyvena žemiausiame ir pačiame sudėtingiausiame kūrinijos lygmenyje, Tritokosmose. Tai yra Dantės aprašytas Pragaras. Čia gyvena demonai. Šie lygmenys yra panardinti po žemės sluoksniu (žemesnėse dimensijose). Žmonija psichologiškai nugrimzdo į šiuos lygmenis ir akivaizdžiai į paviršių iškelia pasaulius, valdomus 96, 182 ir t. t. dėsniais. Demonai taip pat gyvena fizinėje plokštumoje. Kiekviena būtybė, turinti Ego, yra Demonas.

Fizinė plotmė (Malkuth ir Yesod): keturi gyventojų tipai – mineralai, augalai, gyvūnai ir humanoidai.

Šiuo metu mes esame tik fizinio pasaulio gyventojai.

Kai mes dirbame su trimis faktoriais (kurie yra Alcheminis Gimimas, Mistinė Mirtis ir pasiaukojimas žmonijai), mes einame Iniciacijų keliu. Mes galime pereiti Mažąsias Paslaptis, tačiau neįžengsime į Didžiąsias Paslaptis tol, kol nepasieksime psichologinės Pusiausvyros ir nepradėsime darbuotis Alchemijoje.

Kai mes dirbame Alchemijoje, tuomet į mus nusileidžia Šventoji Dvasia (baltas balandis) ir kiekviename mūsų kūne (fiziniame, vitaliniame, astraliniame, mentaliniame ir priežastiniame) pakelia Kundalini Ugnies Gyvates. Atmano ir Budhi gyvatės niekada nepuola. Gyvatės 33-mis mūsų stuburo slanksteliais (33 Masonų Okultizmo laipsniais) kyla iš lėto, priklausomai nuo mūsų širdies nuopelnų. Tai yra vaizduojama 33–imis Jėzaus gyvenimo metais. (Šis procesas vaizduojamas bet kuriuo Buda, pakėlusiu 5 arba 7 gyvates virš savo galvos).

Pirmiausia Šventoji Dvasia dirba fiziniame kūne, kuriame pakelia pirmąją gyvatę. Tai yra pirmoji Didžiųjų Paslapčių Iniciacija. Kai Šventoji Dvasia gyvybiniame kūne pakelia antrąją gyvatę, tuomet mes pereiname antrąją Didžiųjų Paslapčių iniciaciją.

Astralinė plotmė (Hod): norint tapti astralinės plotmės gyventoju, reikia turėti (saulišką) Astralinį Kūną. Norint jį turėti, Dieviškoji Motina Kundalini turi pakelti trečiąją ugnies gyvatę. Tai yra trečioji Didžioji Paslaptis.

Saulės Astralinis Kūnas gali valingai palikti fizinį kūną ir įžengti į astralinę plotmę, penktąją dimensiją.

Mentalinė plotmė (Netzach): 4-toje Didžiųjų Paslapčių iniciacijoje yra sukuriamas Sauliškasis Protas (sauliškas Mentalinis Kūnas). Tuomet einantis iniciacijų keliu tampa simboliniu Buda, kadangi Monada jau yra užkariavusi protą, ji yra įveikusi keturis elementus. Dabar einantis iniciacijų keliu yra gamtos Mokytojas. Sauliškasis Protas yra Jono Krikštytojo kelias.

Priežastinė plotmė (Tiphereth): 5-toje Didžiųjų Paslapčių iniciacijoje yra sukuriamas Priežastinis Kūnas ir įkūnijama Žmogiškoji Siela. Tuomet mes turime žmogaus sielą (Jėzus pasakė: "Apsišarvuodami kantrybe jūs įgysite savo Sielas.").

Tas, kuris pasiekia Tiphereth, pasiekia Veneros Iniciaciją. Štai čia naujasis Mokytojas pasirenka savo būsimąją kosminę Evoliuciją:

 1. Spiralinis kelias: tuomet, kai einantis iniciacijų keliu pasirenka labai ilgas „atostogas“ Nirvanoje. Tai yra lengvasis būdas pasitraukti. Tai yra Nirvani arba Budų Pratjekų kelias, kurių studentai yra Šravakos. Toks Mokytojas NIEKADA neįkūnija Kristaus.
 2. Tiesusis kelias: tai yra tos didžiosios sielos, kurios paaukoja viską, visas savo slaptas okultines Galias ir visą Dharmą tam, kad bet kokiu įmanomu būdu pagelbėtų Kenčiančiai žmonijai. Šios sielos toliau eina Trimis Kalnais ir įkūnija Kristų. Jos visuomet prisiima siaubingai sunkius darbus, kadangi jos nusprendžia sumokėti visą savo Karmą per palyginus labai trumpą laiką. Jos yra vadinamos bodhisatvomis (Išminties, Chokmah ir Tiphereth, įrankais) arba Žmogaus Sūnumis.

Einantys iniciacijų keliu, kurie pasiekia Tifereth, yra vadinami malachimais arba karaliais. Mes žinome, kad gimus Kristui (bodhisatvoje) iš Rytų ateina trys Karaliai. Tai yra simboliška, kadangi yra trys malachimų tipai:

 1. Juodasis Karalius: einantis iniciacijų keliu, kuris pasiekė Tiphereth ir vis dar turi ego.
 2. Baltasis Karalius: einantis iniciacijų keliu, kuris baiginėja Antrąjį Kalną ir daugiau nebeturi ego.
 3. Geltonasis Karalius: einantis iniciacijų keliu, kuris prisikėlinėja arba jau prisikėlė, tobulas Mokytojas įkūnijęs Kristų.

Kai prisikelia Geltonasis Karalius, jis tampa Trečiojo Logos arba Binah gyventoju. Kai jis užbaigia paskutiniąsias tris Herkulio užduotis, jis pereina tris aukščiausias Gyvybės Medžio sefiras:

 1. Binah: Trečiasis Logos; Nirmanakaja
 2. Chokmah: Antrasis Logos; Sambhogakaja
 3. Kether: Pirmasis Logos; Dharmakaja

Kai Dharmakaja užbaigia šias užduotis, jis/ji įžengia į Absoliuto paslaptis ir tampa Ain Sof Aur (11-to Aeono) gyventoju. Kai jis/ji tampa 12–to Aeono (Ain Sof) gyventoju, jis/ji tampa Ain Sof Paranišpana, tuo, kuris įkūnijo savo paties Žvaigždę. Galiausiai, didžiausias viešpatavimas yra Paramarthasatjos lygmenyje. Tuomet Mokytojas tampa aukščiausiojo, Niekieno, Nušviečiančios Tuštumos, gyventoju. Šiame visatos kampelyje tiktai Mokytojas Aberamento (Jėzus Kristus) pasiekė tai. Jis pasiekė šventą Anklad lygmenį arba tobulą objektyvų Samprotavimą.

 


 “Įpratęs studijuoti ilgą  laiką vienas pats, su  savo paties patirtimis,  aš pamiršau norą
 siekti draugų ir brolių  nuomonių."


        - Milarepa

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos