Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kas Toks Yra Samael Aun Weor?
Nepaprasto Žmogaus
Nepaprasta Biografija„Kiek tik tęsis erdvė
ir kiek tęsis pasaulis,
tegyvensiu aš išsklaidydamas
pasaulio kančias.“  
                         

- Šantideva, iš knygos „Bodhisatvos Gyvenimo Būdas“

 

 

Samael Aun Weor parašė daugiau nei šešiasdešimt knygų, skaitė tūkstančius paskaitų ir sukūrė pasaulinį Gnostikų Judėjimą, kuriame nariai yra skaičiuojami milijonais. Nors šie pasiekimai yra tikrai įspūdingi, kad ir pagal kokį standartą lygintume, jie yra tiktai blankūs žemiški jo darbo atspindžiai, darbo, kurį jis nuveikė viduje, dvasiškai. Neskaitant jo išminties ir dosnumo žmonijai, jis pasakė:

„Nesekite mano pėdomis. Aš esu tik kelrodis. Siekite savo pačių Savirealizacijos

Jo gyvenimo misija buvo parodyti žmonėms visą kelią, kaip pasiekti savo vidinės Esybės realizaciją ar, kitais žodžiais tariant, visą ir tikslų mokslą reikalingą kiekvienam: bet kokios religijos, rasės, kultūros ar pažiūrų, kuris nori pilnai ir visiškai išvystyti savo Žmogiškąją Sielą. Kelias, kurio jis mokė, yra Bodhisatvos Kelias, kur paslaptinga ir senovinė išmintis seniai paslėpta kiekvienos didžios religijos prieglobstyje.

Bodhisatvos Kelias, taip pat žinomas kaip Tiesus Kelias, yra pasirenkamas tik vienetų. Kol daugelis trokšta Šviesos, didžioji dauguma renkasi lengvesnį Spiralinį Kelią, kuris yra užbaigiamas per daug ilgesnį periodą. Tas, kuris eina Tiesiu Keliu, yra retenybė, nes šis kelias kartus, skausmingas ir pilnas siaubo. Įkūnytas Jėzaus iš Nazareto gyvenimo istorijoje, bodhisatvos kelias yra nukryžiavimo ir Kančios kelias dėl kitų.

„Tiesus kelias, vertikali veiksmo kryptis, aštuoneriopas kelias, veda mus iš tamsos į šviesą. Tai ir turėjo omenyje Kristus mums sakydamas:

„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ - evangelija pagal Joną 14:6

Tie, kurie atsisako laimės būti Nirvanoje dėl to, kad myli žmoniją, tie, kurie turi saulės (sauliškąjį) transformacijos kūną ar indą, Nirmanakaja, yra tikros bodhisatvos, kurie iš tikrųjų eina tiesiu keliu; jie žino Viešpaties žodį.

 Aš einu tiesiu keliu; Tokiu būdu aš mokau doktriną, susietą su tiesiu keliu tiems, kurie nori eiti tiesiu keliu. Tiems, kas nenori eiti tiesiu keliu - man labai gaila, bet ateis laikas, kai jie turės atsiskleisti: tada, tiems, kurie renkasi Spiralini Nirvanos Kelia, mes, tie, kurie eina Tiesiu Keliu, turime pasakyti „viso gero“, kadangi mes einame link Absoliuto

- Samael Aun Weor

Akivaizdu, Samael Aun Weor mokomas Kelias iš esmės skiriasi nuo Spiralinio Kelio mokymų ir netgi dar daugiau nuo paplitusių Baalų mokymų ar mėnuliškojo kelio. Tokiu būdu studentas, kuris atranda Gnosis pirmą kartą, dažnai būna sukrėstas, pasipiktinęs ar įžeistas, nes šie mokymai prieštarauja daug kam, kuo mes tikime ar ko aklai laikomės įsikibę. Giliau pastudijavus bus atrasta, kad iš tikrųjų Gnosis yra Sintezės Doktrina, Visuotinės Išminties išraiška kiekvienos religijos širdyje. Kas konfliktuoja su Gnosis - tai yra žmonių interpretacijos ir idėjos. Tiesa yra viena: išsigimęs Protas suskirsto šią Tiesą į nuomones, dogmas, politiką ir karus.

Kaip gyvas bodhisatvos idealo įsikūnijimas, kuris atsižada bet kokios naudos sau ir siekia naudos kitiems, Samael Aun Weor atmetė bet koki supratimą apie Asmenybės garbinimą ar pasekėjų prisirišimą. Per jo gyvenimą daug tūkstančių studentų bandė primesti jam savo idealus ir poreikius - visa tai tęsiasi iki šiol. Kai kiti tuo tarpu jį garbina ir padaro Gnosis tik dar viena tikėjimo sistema. Jo pačio žinutė yra labai aiški: vienintelis Mokytojas, kuriuo mes turėtume sekti, yra mūsų vidinė dievybė. Kad pasiektumėm tą vidinę dievybę, mes turime pašalinti aklą tikėjimą iš savo proto: vietoj to, mes turime studijuoti kelią, kurio žmoniją mokė daugelis didžių mokytojų, ir panaudoti tuos mokymus kasdieninėms praktikoms.

 
Žemiškas Žmogus ir Dangiškas Žmogus

„Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas; antrasis žmogus yra Viešpats iš dangaus.“ - Pirmasis laiškas Korintiečiams 15:47

Kad suprastume tikrą Samael Aun Weor tapatybę, yra būtina suprasti kai ką apie visų žmonių tapatybę: mes, kaip žemes žmonės, esame savo individualios vidinės dievybės vaikai. Mes esame „pirmas žmogus“ iš žemės, ir mes turime savo viduje „antrą žmogų“, kurio dabar nesuvokiame; todėl mes kenčiame, nes neturime tiesioginio ryšio su savo tikra, vidine prigimtimi.

Religijos tikslas (lotyniškai: Religare - suvienyti) yra iš naujo suvienyti šias dvi dalis. Tai turima omenyje, kai sakoma „Esybės savirealizacija“. Žemės žmogus realizuoja savo vidinę prigimtį, Dangišką Žmogų.

„Ir kaip nešiojome žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą.

Bet aš jums, broliai, tvirtinu: kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda.“ - Pirmasis laiškas Korintiečiams 15:49-50

Kad pasiektume šį tikslą, mes turime pašalinti visą korupciją iš vidaus, nes Dievas, Dangiškasis Žmogus mūsų viduje, negali susimaišyti su korumpuota psichika.

„Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.“ - Evangelija pagal Matą 5:48

Štai todėl visos tikros religijos ir mistiškos tradicijos pabrėžia Šventumo ar psichologinio Tyrumo būtinumą. Kai žmogus apvalo save nuo visko, kas yra korumpuota, tada jis gali „paveldėti Karalystę“, ar kitais žodžiais tariant, susivienyti su savo tikrąja Savastimi.

Peržengus visa tai yra tokių, kurie dirba, kad įkūnytų daugiau nei savo vidinę Savastį; jie renkasi patį sunkiausią kelią iš visų ir siekia įkūnyti išminties ir gailestingumo šaltinį: visuotinį Kosminį Kristų.


Bodhisatvos Kelias

Bodhisatva: (Sanskrito kalbos terminas). Pažodžiui išvertus „bodhi“ reiškia nušvitimą ar išmintį, „satva“ - esmę ar gerumą. Taigi terminas „bodhisatva“ tiesiog reiškia išminties esmę.

Tibeto ir gnostikų ezoteriniuose ar slaptuose mokymuose bodhisatva yra žmogus, kuris atlikęs didžiulį darbą su savimi, pasiekęs Penktą Ugnies Iniciaciją (Tifereth) ir pasirinkęs tęsti Tiesaus Kelio darbą, atsižadėdamas lengvesnio Spiralinio Kelio (Nirvanoje) ir vietoj to, pasirinkęs grįžti ir padėti kenčiančiai žmonijai. Pasiaukodamas, šis individas įkūnija Kristų (Avalokitešvarą), tokiu būdu įkūnydamas aukščiausią Išminties ir gailestingumo šaltinį. Kosminis Kristus hebrajiškai yra žinomas kaip Chokmah, kas pažodžiui išvertus reiškia išmintį.

Tai yra įėjimas į Tiesų Kelią, kad būtų galima pasiekti Išsilaisvinimą nuo Ego, kelias, kurį renkasi vienetai, atsižvelgiant į faktą, kad žmogus turi visiškai išmokėti savo karmą per vieną gyvenimą. Tie, kurie pasirinko šį kelią, buvo ypatingi asmenys žmonijos istorijoje: Jėzus, Buda, Mahometas, Kecalkoatlis, Krišna, Mozė, Padmasambhava, Milarepa, Žana d'Ark, Fusi ir daugelis kitų, kurių vardai yra pamiršti dabar.

„Tikrai nuolankūs bodhisatvos niekada negiria savęs. Nuolankus bodhisatva sako: „Aš esu tik varganas šliužas iš purvo žemėje, aš esu niekas. Mano asmenybė nieko verta. Tai kas svarbu, yra darbas.“

Bodhisatva yra Mokytojo žmogiškoji siela. Mokytojas yra vidinis Dievas.“

- Samael Aun Weor, Iš knygos „The Aquarian Message“

Per milžinišką psichologinę revoliuciją viduje Samael Aun Weor pasiekė savo vidinio Mokytojo šlovę ir įkūnijo Kosminį Kristų, tapdamas bodhisatva ar „išminties esme“ (Chokmah).


Žemiško Žmogaus Iniciacinis Gyvenimas

Samael Aun Weor, Samaelio bodhisatva, Ugnies Dvasia, gimė Kolumbijoje, Pietų Amerikoje. Būdamas labai jaunas, jis prisiminė savo praeitas inkarnacijas. Tokiu būdu, jis žinojo kas jis yra.

Jis niekada nesitapatino su savo Krikščionišku vardu, nes žinojo, kad tai buvo tik praeinantis gyvenimo atsitikimas, kuris greitai pradings laike. Nors daugelis žmonių, kurie jį pažinojo, nori naudoti jo krikščionišką vardą, mes neįtraukiame jo, nes kaip ir jis pats, mes norime kalbėti tik apie jo tikrąją Savastį ar tikrąją Esybę.

Kai jam suėjo aštuoniolika metų, jis atkūrė ryšį su savo Slaptuoju, per maha-Samadhi ir sutiko savo Guru Vidiniuose Pasauliuose.

Išlaikęs ypatingai sunkius išbandymus fiziniame pasaulyje, jis buvo inicijuotas gnostikų šventykloje vidiniuose pasauliuose. Per šias iniciacijas jis prisiminė savo įsikūnijimus Atlantidoje, Lemūrijoje, Hiperborėjoje ir Poliarinėje rasėje. Pasiekęs Pradžniaparamitos būseną, jis gavo priėjimą prie kosminių Akašos Įrašų (gamtos atminties) ir po to peržengė Poliarinę rasę, prisimindamas praeitas Mahamanvantaras (Kosmines Dienas). Taip jis sužinojo apie žmogaus kilmę šioje planetoje, įgijo žinias, kurias užrašė vienoje iš savo knygų, pavadinimu „Gnostic Anthropology“.

Jis visiškai pašalino pasąmonę, nesąmoningumą ir infrasąmonę savyje per Meditacijos technikas ir seksualinę varomąją jėgą; Taip jis išvystė aukštesnę sąmonę, kuri suteikė jam galimybę tyrinėti kosmoso fenomeną visose Gyvybės Medžio Sefirose. Jis taip pat sugebėjo sąmoningai bendrauti su visomis jautriomis būtybėmis, kurios gyvena skirtingose sferose ar dimensijose, paraleliose kosmoso visatose. Taip jis sugebėjo įsiminti didelę dalį gilios išminties, susijusios su ezoterika, mantromis, kreipimaisis, Kabala, ezoterine psichologija ir t. t.

Daugelį kartų jis aiškino savo mokiniams, kaip jam buvo sudėtinga į dabartinę kalbą kristalizuoti išmintį, kurią jis gavo Vidiniuose Pasauliuose. Jam reikėjo išmokti sanskrito, lotynų, graikų ir hebrajų kalbas, kad galėtų paaiškinti tai, ką buvo neįmanoma paaiškinti naudojant kasdieninę kalbą. Štai todėl, kai skaitome jo knygas, mes matome, kad knygose yra panaudotas reikiamas žodynas, išreiškiantis jo išmintį. Kiekvienas skaitytojas dvasine prasme pagerins savo kalbą skaitydamas jo knygas.

Samael Aun Weor pasiekė visišką savirealizaciją kai jam sukako šešiasdešimt vieneri metai; Tuo metu jis perėjo siaubingą išbandymą, kuris leido jam pasiekti prisikėlusio Mokytojo laipsni ir sugrįžti į Shangri-La. Nuo tada jis veikia anonimiškai fiziniame pasaulyje, bet kartu ir tęsia savo misiją iš Vidinių Pasaulių.

Taip jo Tikroji Esybė, Samaelis, Ugnies Dvasia, jį visiškai absorbavo savo prieglobstin ir tapo viena su juo.


Dangiškas Žmogus

Didelė dalis informacijos apie Samaelį, Ugnies Dvasią, yra daugelyje ezoterinių knygų. Vienur Samaelis yra aprašomas kaip Demonas, kitur kaip didis angelas. Taip yra todėl, kad visada yra judėjimas danguje ir pragaruose; demonai gali atsižadėti blogio ir keistis, kad taptų Angelais, ir Angelai gali suklysti ir „nukristi“ į blogį. Tai yra tikroji reikšmė, kuri slepiasi už Jakobo Kopėčių.

„Jis sapnavo. Žiūri - stovi kopėčios ant žemės, o jų viršus siekia dangų, ir Dievo angelai kyla (į aukštesnes realybes) ir leidžiasi (į žemesnes realybes) jomis aukštyn ir žemyn.“ - Pradžios knyga 28:12

Kopėčios yra Gyvybės Medis.

Apie tai Samael Aun Weor pasakė:

„Galiausiai aš transformavau save į puolusį angelą. Daugelis ego atgimė mano prote ir aš tapau tikru velniu.

Dabar, šioje egzistencijoje, aš suvokiu būtinybę sunaikinti savo ego, būtinybę atlikti Didįjį Tėvo darbą. Štai kodėl aš šiandieną esu čia ir kalbu su jumis visais, padėjęs ranką ant širdies.

Samael Aun Weor yra mano bodhisatvos tikrasis vardas.

Samaelis yra mano Monados vardas!.“

Vardas Samael Aun Weor yra jo tikrasis, amžinas vardas. Kiekvienas padaras turi savo amžiną vardą, kuris neturi nieko bendro su pasaulietišku vardu, kurį mes gauname gimdami.

Kaip jis rašė savo knygoje - „The Zodiacal Course“:

„Samael Aun weor yra autentiškas didžiai spindinčios liepsnos, prieš kurią aš turiu pulti kniūbsčias, vardas. Samael Aun Weor reiškia Dievo valią...“

Samaelis, vidinė Samael Aun Weor Esybė, yra didis Arkangelas, kuris daugelį amžių padeda žmonijai. Jis buvo žinomas daugeliu vardų visos istorijos eigoje, bet geriausiai žinomas yra Arėjas, Marsas – karo dievas. Jo karas visada yra dvasinis, karas prieš korumpuotą žmogaus protą. Šis žinojimas padeda skaitytojui suprasti, kodėl Samael Aun Weor raštai ir mokymai yra tokie tiesmuki, ir tokie veiksmingi.

Samaelis (Arėjas) yra didinga kosmoso Inteligencija, kuris yra atsakingas už dabartinės žmonijos dvasinį vystymąsi, kuri ilgą laiką buvo žinoma kaip Arijų Rasė, (iš Arėjo). Nelaimei, šis terminas buvo iškraipytas daugelio neišprususių žmonių. Dėl to, jam reikėjo žemiškos dalies, kuri dirbtų čia, fiziniame pasaulyje žmonijos naudai.

Jo sūnus, bodhisatva, puolė į negarbę daugeliui šimtmečių ir padarė daug klaidų. Dėl to, praeitų amžių ezoterikai pažinojo jį kaip baisų demoną. Vėliau bodhisatvai buvo leista suprasti jo klaidas ir jis labai sunkiai dirbo, kad jas ištaisytų. Dabar Samaelis, vidinė Esybė, dar kartą turi šalia stovintį atsitiesusį sūnų, kuris sugebėjo atnešti savo mokymą žmonėms.

Kiekvienas naujokas gali išsikviesti Mokytoją Samaelį Vidiniuose pasauliuose pasinaudodamas technika, kurią Mokytojas pateikė savo knygose, ir taip tiesiogiai ištirti visa tai.


Samael Aun Weor Mokymai


Penki žmogaus psichologijos centrai ir trejos smegenysJo Tėvo, Samaelio, Ugnies Dvasios doktrina yra perduodama per tris aspektus, kadangi žmogus turi trejas smegenis: intelektualiąsias, Emocines ir Judėjimo/Instinktyvias/Seksualines Smegenis.

Kad stimuliuotų savo mokinių Intelektualines Smegenis Ugnies išmintimi, jis parašė daugiau nei šešiasdešimt knygų. Kaip išsami visuma, šie darbai parodo kelią ir pavojų „darbe“. Intelektualiai išmokdamas jo Tėvo Doktriną, žmogus gali daug lengviau eiti savirealizacijos keliu.

Kadangi doktrina yra labai gili ir kartais sunku Intelektui ją suvokti, Samaelis atgabeno iš Vidinių Pasaulių senovinius ritualistinius darbus, magišką kanalą, per kurį Samaelis, Ugnies Dvasia atlieka savo darbą, pasitelkdama liepsnojančius atomus, kad padėtų žmonių, kurie atlieka šiuos ezoterinius darbus, Sąmonei ir Dvasiai; taip pabudindamas juose aukščiausią Intuiciją, kuri leidžia jiems suvokti jo doktriną. Aukščiausia Intuicija yra susijusi su Nous Atomu, kuris yra kairiajame širdies skilvelyje, ir yra susieta su tuo, kas kabaloje yra vadinama „Natūraliaja Magija“.

Samaelis padeda kiekvienam pradedančiajam, kuris šaukiasi jo liepsnojančioje Vulkano Kalvėje, Devintoje Sferoje, jog jis galėtų eiti Skustuvo Ašmenų Keliu ir taptų tikru Žmogumi per mūsų gyvybinių energijų Transmutaciją.

Jo doktrinos sintezė yra įvykdoma, kai žmogus dirba su trejomis smegenimis visiškoje Pusiausvyroje.


Samael Aun Weor Tradicija

Per praėjusį šimtmetį atsirado daugelis mokyklų ir tradicijų, kurios save priskyrė prie „gnostikų“. Žinoma, dalis jų yra pagrįstos visiškai „sausais“, senais tekstais, kurie buvo rasti dykumoje. Dalis yra įvairių „okultinių“ mokyklų palikuonys, kurios teigia turinčios kažkokius ryšius su senovinėmis paslaptimis. Tačiau, tarp mokyklų, kurios yra įkurtos pagal Samael Aun Weor tradiciją, ir tarp ankščiau minėtų, yra vienas ryškus skirtumas: praktinių technikų taikymas, kad būtų galima pažinti save.

Gnosis graikiškai reiškia žinias ir turi tokią pačią reikšmę, kaip hebrajiškas žodis Daath, kuris yra Žinių Medis (Pažinimo Medis). Šios žinios yra aukščiau tikėjimo ar teorijų: tai yra tiesioginis žinojimas per patirtį.

Samael Aun Weor tradicijoje niekas nėra prašomas kuo nors tikėti. Nėra jokių reikalavimų studentui, yra sakoma: panaudok technikas, kad galėtum pažinti save. Žinios, kaip mokytojas, tikrai yra nurodymas, ženklas, kuriuo žmogus turėtų sekti, kad pasiektų tikslą.

Yra mokyklų ir instruktorių, kurie Samael Aun Weor tradicijoje prarado pačią esmę ir tapo dar vienu „asmenybės kultu“, kuris siekia rinkti pasiekėjus ir kurti organizacijas. Tačiau tai neturi nieko bendra su tikrąja Gnosis.

Samael Aun Weor pabrėžė tai daugelį kartų, kaip ir šiuo atveju knygoje - „The Zodiacal Course“:

„Aš pritariu, kad Nirvana gali būti pasiekta per vieną mūsų reinkarnaciją, jeigu ji bus tinkamai išnaudota. Samael Aun Weor atnešė jums šį kursą, kaip tiksliai ir greitai per kelis metus pasiekti Nirvaną. Man nereikia pakalikų ar garbintojų, tik mano pavyzdžio sekėjų.

Aš atėjau čia ne formuoti kokios nors Sektos ar dar vieno tikėjimo, manęs nedomina dabartinės mokyklos ar kažkieno konkretūs įsitikinimai!“

Tikroji Gnosis yra patiriamos sielos žinios, kurios yra aukščiau teorijų, dogmų ar tikėjimo. Dėl to, mes turime savo viduje atmesti visas teorijas, dogmas ir tikėjimą, kad įeitume į realybės patyrimą.

„Protas turi išsilaisvinti iš bet kokių „mokyklų“, religijų, sektų, įsitikinimų ir t. t. Visi šie „narvai“ yra kliūtys, kurios trukdo protui mąstyti laisvai. Būtina protui tapti laisvam nuo šio pasaulio iliuzijų ir tapti puikiu, nuostabiu vidinės Esybės instrumentu.“

- Samael Aun Weor

 

Paimta iš gnosticteachings.org svetainės


 „Valanda apmąstymo  yra geriau, nei metai  maldų.“

      - Mahometas

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos