Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kas Tai Yra Gnosis?


„Visos religijos yra brangūs perlai, suverti ant auksinio dieviškumo siūlo.“  -  Samael Aun WeorTikroji Gnosis yra visuotinės žinios, kurios išlaisvina sielą iš Kančių. Šios žinios buvo išreikštos visų didžių pasaulio šventųjų ir nušvitusių sielų.

Šias visuotines žinias galima rasti visose tikrose religijose ir mistiškose tradicijose. Visose jose yra Sintezės Doktrina: visuotinis mokymas, iš kurio gimė visos religijos. Šios pagrindinės žinios yra būtinas mokslas, kurio reikia kiekvienam Žmogui, kad jis galėtų žinoti gyvenimo ir mirties paslaptis asmeniškai, per savo pačio patirtį.

„Mes, gnostikai, buvome metami liūtams Romos cirke, kadangi mes padėjome Jėzui Kristui Šventojoje Žemėje ir šventėme savo ritualus Romos katakombose. Vėliau mes buvome deginami gyvi Romos katalikų inkvizicijos liepsnose. Prieš tai mes buvome žinomi kaip mistiškieji esėjai iš Palestinos. Taigi mes neimprovizuojame oportunistines doktrinas. Mes buvome pasislėpę 20 šimtmečių ir dabar grįžtame dar kartą į gatves, ant savo pečių nešdami sunkų, seną, gruoblėtą kryžių.

Paulius atnešė mūsų doktriną į Romą ir jis buvo gnostikas nazarėjas.

Jėzus Kristus slapta mokė mūsų doktriną savo septyniasdešimčiai apaštalų.

Setitai, peratajai, karpokratiečiai, nazarėjai ir esėjai buvo gnostikai. Egiptiečių, actekų, Romos, Trojos, Kartaginos, Eleusino, Indijos, druidų, pitagoriečių, kabeirų, Mitros, Persijos ir t. t. paslaptys iš esmės yra visiškai tas pats, ką mes vadiname Gnosis ar Gnosticizmu.

Dabar mes ir vėl atveriame senovinių gnostiškų šventyklų vartus, kurie buvo uždaryti artėjant viduramžiams. Taigi mes atveriame tikras iniciacines kolegijas.“

- iš knygos „The Major Mysteries“, pagal Samael Aun Weor

Gnosis graikiškai reiškia žinias. Gnosis yra patiriamos žinios, ne intelektualios ar abstrakčios žinios. Palaimintas Gnosis mokslas yra visuotinės ir būtinos žinios apie objektyvią realybę, ir jis parodo būdus, kaip suvokti tą realybę pačiam patiriant. Taigi, iš esmės, yra metodas kaip išvengti kančių, todėl, kad įžengimas į objektyvią (realią) realybę yra pabėgimas nuo subjektyvaus (įsivaizduojamo) Proto, kuriame būdami, visi mes intensyviai kenčiame.Šis mokslas yra tikslus ir nekeičiamas, ir jis egzistavo tūkstantmečius. Gnosis (žinios) buvo išreikštos visų pasaulio didžių šventųjų ir yra nepaveiktos dogmų, politikos, fanatizmo ir sektantizmo.

Gnosis širdis yra Didysis Arkanas, Daath (hebrajiškai - žinios), kurios yra gyvybiškai svarbios, paslėptos Edeno sodo istorijoje, Pažinimo Medžio simbolyje.

Senovės kultūros, kurios pastatė didžiąsias piramides, kurios sukūrė didžias civilizacijas, turėjo žinias ir technologijas, kurių net ir šiandien mes nesugebame suprasti - visos šios kultūros gerbė mistiškus mokslus, laikė juos aukščiau visko. Ir didžiausia paslaptis, didžiausias mokslas iš visų - Didžioji Paslaptis arba Didysis Okultinis Alchemijos Mokslas, buvo pats svarbiausias. Egiptiečiai, actekai, majai, induistai, tibetiečiai ir kiti, visi turėjo savo didžiausią lobį - Didįjį Arkaną.

Visose šiose civilizacijose, Ezoterinės žinios buvo išsaugomos elitinei grupei. Ar Egipte, ar Indijoje, actekų civilizacijose, mistinės žinios buvo perduodamos, praktikuojamos ir išsaugomos dvasininkijos, kurią sudarė išsilavinę asmenys. Visi šie asmenys turėjo laikytis griežtos, daug reikalaujančios disciplinos ir nurodymų. Kad jie galėtų gilintis į Didžiosios Paslapties žinias, jie turėjo išlaikyti testą po testo įrodydami savo nuoširdumą ir patikimumą. Dažnai jie būdavo stebimi ne vienerius metus jiems to nežinant. Daugelį kartų jiems buvo atsakyta atskleisti šias žinias vien todėl, kad pažiūrėtų kaip jie reaguos į tai, ar jie vis dar gerbs duotus įžadus. Tokios buvo svarbios ir galingos Didžiosios Paslapties žinios. Tai buvo didžiausia paslaptis ir kiekvienam mokiniui atskleidusiam šią paslaptį, net jei jis tik kalbėjo apie ją, buvo nukertama galva ir jo pelenus išnešiodavo vėjas. Arba mokinys paprasčiausiai dingdavo. Neišvengiamai visi mokiniai, kurie atskleidė Didžiąją Paslaptį buvo nužudyti ir nušluoti nuo žemės paviršiaus. Ir tik paskutiniu laiku viskas pasikeitė.

Vienas dalykas, kurį atras kiekvienas rimtai studijuojantis ezoteriką yra tai, kad esantis mokslas, niekada nepaaiškintas atvirai, yra nekintamas. Visi tikri mokiniai sutinka su svarbia mokslo ir meno prigimtimi, nepaisant jų tradicijų ir netgi kuriame amžiuje jie gyveno. Hermis Trismegistas, Mozė, šv. Augustinas, Homeras, karalius Saliamonas, Buda Šakjamunis, indų tantros Mokytojas Padmasambhava, Mahometas, Elifas Levi, J. P. Blavatskaja, Buda Maitrėja, Rudolfas Šteineris, Svamis Šivananda, Nikolas Flamelis, Valentinas Bazilijus, Mokytojas Moira, Maksas Heindelis, Paracelsas, Arnoldas Krumas Heleris, Dion Fortune ir Samael Aun Weor, rašytojai ir mistikai, kurie aprėpė paskutinius 3000m., visi sutinka ir aprašo tiksliai tą patį mokslą, nors jie naudojo skirtingus simbolius ir dialektus. Ir šis mokslas yra tiksliai toks pat, kaip ir eleusinų, actekų, majų ir kitų paslaptys. Šios vidinės žinios yra vienas kelias, apie kurį kalbėjo Jėzus iš Nazareto:

„Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių.

Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.“ - Evangelija pagal Matą 7:13

Siauras kelias yra didžiosios Paslapties žinios. Praktikuoti mokymus, kurie yra šiame brangiausiame lobyje, reiškia įžengti į tikrąjį Kelią. Šis kelias ir jį sudarantys žingsniai yra aprašomi Hebrajišku žodžiu - Daath. Daath yra paslėpta Kabalos sfera ir šis žodis reiškia „žinias“. Tai yra Pažinimo Medis iš Edeno sodo užauginęs vaisių, kurį suvalgė Adomas ir Ieva. Graikiškas žodis „Daath“ yra Gnosis (žinios).

Egzisuoja vieno branduolio mokymas. Šis mokymas turėjo daug vardų ir daug veidų, nes šis Sąmonės pabudinimo teigiama prasme mokslas ir menas yra visuotinis ir amžinas; bet jis buvo paslėptas nuo paprasto žmogaus. Ką paprastas žmogus matė - yra platūs vartai, kurie veda į susinaikinimą.

Daugelis nesuvokia, kad egzistuoja didžiulis skaičius mokyklų, tradicijų ir religijų, kurios paėmė dvasinių žinių branduolį, Didįjį Arkaną, ir jį iškraipė tyčia arba dėl Ignoravimo. Daugeliu atveju, tai yra labiausiai gerbiami, žymiausi ir „populiariausi“ mokymai; gerbiami, žymūs ir populiarūs būtent todėl, kad šie dalykai nekonfliktuoja su psichologinių problemų branduoliu, kurias kuria protas. Juodoji Magija apeliuoja į masių protus. Ji apeliuoja į mūsų civilizacijos principus, ji siūlo kažką už nieką.

„Kol žmogaus širdyje gyvens godumas, tol išliks grėsmė sąžiningumui ir vientisumui mūsų rasėje.“

- Mainly P. Hall, iš knygos „Magic: a Treatise on Esoteric Ethics“

Paslėpta vidinė visų didžiųjų religijų prasmė visada buvo nuožmiai saugoma ir apribota todėl, kad joje slypi didžiulė galia. Galia labai lengvai neteisingai suvokiama ir netinkamai panaudojama savanaudžių, vulgarių eilinių žmonijos atstovų. Žinių perdavimas reikalavo, kad studentas būtų religingas, kilniaširdis ir dievobaimingas arba, kitais žodžiais sakant, priešingas asmenybės tipas tam, kuris tik nori šviną paversti Auksu, tenkinti savo troškimus.

1962m. vasario 4d., atkeliavus Vandenio erai, ypatingai pasikeitė žmonijos situacija. Dėl naujos dangaus kūnų įtakos, mes stebėjome didžiulių pokyčių atsiradimą visuomenėje: masinius sukilimus prieš senus įsitikinimus, seksualinį eksperimentavimą, milžiniškus socialinius žemės drebėjimus prieš visas senas tradicijas. Taip pat mes matėme atkeliaujantį stiprų dvasinį ilgesį Vakaruose ir gilų troškulį tikroms dvasinėms patirtims. Šie du elementai: 1) pasipriešinimas tradicijoms ir 2) dvasinių žinių troškulys, yra tiesioginis Vandenio eros poveikis, pačio revoliucingiausio zodiako ženklo poveikis. Vandenis yra vandens nešėjas, kurio svarbą pamatysite patys, jei studijuosite anksčiau minėtų mokytojų darbus.

Vandenio Okultinė svarba yra žinios, jis žinių nešėjas. Su naujuoju amžiumi atkeliavo staigus paslėptų žinių atskleidimas. Durys buvo visiškai atvertos visoms paslaptims, kad žmonija galėtų išsigelbėti nuo savęs pačios. Šis atskleidimas buvo pradėtas viešai atskleidžiant senovines, slaptas žinias: 1950m. buvo išleista Samael Aun Weor knyga „The Perfect Matrimony“ (Tobula Santuoka). Šios knygos pasirodymas įžiebė tikrą gaisrą to meto bendruomenėse - daugelis buvo sukrėsti, pasipiktinę, kiti buvo giliai įkvėpti. Romėnų Katalikų Bažnyčia siekė areštuoti Samael ir jis buvo suimtas. Dauguma grasino nužudyti jį, buvo keli pasikėsinimai į jo gyvybę. Ir vis dėlto, galiausiai, šios knygos išleidimas atgaivino tarptautinį Gnostiškąjį Judėjimą, plačiai paplitusias mokyklas, mokytojus ir studentus, kurių žinutė dabar pasiekė visus planetos kontinentus; tai buvo vėliava, kurią iškėlė Samael Aun Weor.

Kai buvo atskleistos tikros ezoterinės žinios ir autentiškas kelias Esybės Savirealizacijai, atėjo didžiulė klaidingų žinių pūga. Vilkai avių kailyje, turėdami tikslą ar būdami nesąmoningi, siekė suardyti žmonijos troškulį, kad patenkintų savo gašlumą, išdidumą, gobšumą, Tuštybę ir t. t. Dabar mes galime laisvai rasti tūkstantį knygų apie „ezoterinį mokymą“, bet tik vienetai yra tikros ir autentiškos. Mes galime rasti kelis šimtus knygų apie ezoterinę Tantrą, bet apsišvietęs studentas lengvai pamatys, kad jos visos 100% yra juodoji magija. Mūsų laikais mes galime rasti daug mokytojų, kurie sakosi moką „paslėptų žinių“, bet kaip mes žinosime, kas yra tikra ir realu, o kas yra Ego apgaulė žmoguje?

Pasitelkdami žinias, kurios yra atskleistos Samael Aun Weor darbuose, kiekvienas gali pradėti tikrinti, kas yra tiesa, o kas ne, bet kokiame mokyme, iš bet kurių laikų ir vietos. Kaip jis pats sako:

„Auksinės išminties durys gali transformuotis į plačias duris ir platų kelią, kuris veda link destrukcijos, į magiškų menų, praktikuojamų su egoistiniais tikslais, duris.

Mes gyvename Kali-Jugos, Geležies, Juodajame amžiuje ir visi okultizmo studentai yra palenkiami link pražūties juodajame kelyje. Stulbina matyti „jaunesniųjų brolių“ klaidingą koncepciją apie okultizmą ir ramybę, su kuria jie tiki galintys pasiekti duris ir peržengti paslapties slenkstį, be didžio pasiaukojimo.“

- Samael Aun Weor, iš knygos „The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology“

Tikrosios ir gilios alchemijos, kabalos, ezoterinės psichologijos ir Meditacijos žinios yra žinios, kurios transformuoja paprastą žmogų į Mokytoją, Angelą, Budą. Pasiekimas tokios ypatingos transformacijos, tai nėra tikėjimo ar suvokimo dalykas, bet visiška psichologinė Revoliucija, visos asmenybės revoliucija kiekviename lygmenyje. Tai yra tikslus mokslas ir jis pilnas vidinių ir išorinių pavojų. Kiekvienas žingsnis turi nukrypimo nuo kelio potencialą, todėl reikia ypatingo rūpestingumo ir didžiulio dėmesio tam. Šis Kelias yra Vienintelis Kelias. Tas pats kelias, kuris yra mokomas kiekvieno sąžiningo, gero Mokytojo; tas pats, kuris apšvietė visus Angelus ir Budas, nesvarbu, kokių tradicijų jie laikės, kokios kultūros, religijos ar amžiaus buvo.

„Neįmanoma atvesti sielų į šviesą, be Šviesos-karalystės paslapčių.“ - Jėzus, iš knygos „The Pistis Sophia“

Samael Aun Weor parašė daugiau nei šešiasdešimt knygų, nušviesdamas Esybės savirealizacijos kelią. Jo knygos yra pilnos praktinių pratimų ir detalių instrukcijų, kaip įeiti į tikrą ir autentišką Iniciaciją. Jis įkūrė tarptautinį Gnostikų Judėjimą ir pradėjo instruktavimą ir pagalbą žmonijai. Visas jo gyvenimas buvo skirtas duoti žmonėms esminius „raktus“, kurių mums reikia, kad pabudintume savo sąmonę. Jis buvo žinomas kaip labai griežtas savo mokymo metodu ir reiklus, nes jis pilnai suprato pavojus, tykančius einant Keliu, ir žinojo apie spąstus, kurie egzistuoja mūsų protuose.

 

Paimta iš gnosticteachings.org svetainės


  „Kiek ilgai tu miegosi,   tinginy? Kada kelsiesi   iš miego?“

       - Patarlės 6:9

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos