Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Trys Protai


Visur yra pilna intelektualių nenaudėlių, kuriems trūksta aiškios krypties, ir kurie yra apnuodyti atstumiančiu skepticizmu.

Žinoma, atstumianti skepticizmo pozicija pavojingai užkrėtė žmonių protus jau nuo aštuonioliktojo amžiaus. Prieš tai garsioji Non Trubada ar Slaptoji sala, esanti toliau nuo Ispanijos pakrantės, buvo pastoviai matoma ir apčiuopiama.

Neabejotina, jog tokia sala yra ketvirtoje dimensijoje. Egzistuoja daug istorijų susietų su šia paslaptinga sala. Praėjus 18-ajam amžiui, minėta sala buvo prarasta amžinybėje; niekas nieko nežino apie ją.

Karaliaus Artūro ir Apvaliojo stalo riterių laikais gamtos Elementalai pasireikšdavo visur, prasiskverbdami pro mūsų fizinę atmosferą.Yra daugybė pasakų apie elfus, gnomus ir fėjas, kurių vis dar gausu žaliojoje Airijoje. Deja, visi tie nekalti dalykai, visos tos Žemės sielos grožybės daugiau nebėra žmonijai suvokiamos. Taip atsitiko dėl intelektualų niekšiško pedantiškumo ir pernelyg išsivysčiusio gyvuliško Ego

Mūsų laikais, mokyti visažiniai juokiasi iš visų šių dalykų, atmeta juos, nors giliai viduje, jie net iš tolo neprisilietė prie laimės. Jei žmonės suprastų turintys tris protus, tada viskas būtų visai kitaip. Galbūt jie, netgi, susidomėtų šiomis studijomis.

Nelaimei, mokyti visažiniai, absorbuoti savo moksliškų siekių labirinte, neranda laiko atkreipti dėmesio į mūsų studijas. Šie beviltiški žmonės nieko nepriima iš kitų; jie yra išdidūs tuščiu Intelektualizmu; jie mano, jog jie eina teisingu keliu; ir jie netgi nenumano, kad jie eina akligatviu.

Tiesos vardu mes teigiame, jog sintezėje turime tris protus. Pirmą mes galime ir turime vadinti sensualiniu protu. Antrą mes pakrikštysime tarpiniu protu. Trečią vadinsime vidiniu protu.

Dabar mes išstudijuosime kiekvieną iš šių trijų protų atskirai ir apgalvotai. Jokių abejonių, kad sensualinis protas išvysto savo pagrindines koncepcijas per išorinę jutiminę percepciją. Tokiomis sąlygomis sensualinis protas yra ypatingai materialus ir šiurkštus. Jis negali priimti nieko, kas nėra pademonstruota fiziškai.

Kadangi esminės sensualinio proto koncepcijos yra pagrįstos išorine jutimine informacija, neabejotinai jis nieko negali žinoti apie tai, kas tikra, apie tiesą, apie gyvenimo ir mirties paslaptis, apie sielą ir Dvasią, t. t.

Intelekto nenaudėliams, kurie yra visiškai įkalinti savo išoriniuose jutimuose ir pagrindinėse sensualinio proto koncepcijose, mūsų ezoterinės studijos yra pamišimas.

Neracionaliame Samprotavime, beprotiškame pasaulyje, jie yra teisūs, atsižvelgiant į išorinio jutiminio pasaulio įtaką. Kaip sensualinis protas galėtų priimti tai, ko negalima pajausti?

Jei iš jutimų ateinanti informacija tarnauja kaip slaptas sensualinio proto visų funkcijų pagrindas, tada tampa akivaizdu, jog pastarasis kuria sensorines koncepcijas. 

Tarpinis protas yra kitoks. Jis taip pat neturi tiesioginių žinių apie tai, kas yra tikra; jis apriboja save įsitikinimais, štai ir viskas. Tarpiniame prote randame religinius įsitikinimus, nepalaužiamas dogmas ir t. t.

Vidinis protas yra esminis tiesioginiam tiesos patyrimui. Neabejotinai vidinis protas kuria savo pagrindines koncepcijas pagal Esybės aukščiausios sąmonės suteiktą informaciją.

Neginčijamai sąmonė gali gyventi ir patirti realybę. Be jokios abejonės, sąmonė žino tiesą. Tačiau, kad galėtų pasireikšti, sąmonei reikalingas tarpininkas, veikimo instrumentas, ir tas instrumentas yra vidinis protas.

Sąmonė tiesiogiai žino kiekvieno natūralaus fenomeno tikrovę ir gali parodyti ją per vidinį protą. Vidinio proto atvėrimas būtų tinkamas dalykas, kad būtų galima patiems pasitraukti iš abejonių ir Ignorancijos pasaulio.

Tai reiškia, jog tik atvėrus vidinį protą, gims tikras tikėjimas Žmoguje. Pažvelgus į šį klausimą kitu kampu, mes sakytume, kad materialistinis skepticizmas yra charakteristika būdinga ignorancijai. Nėra jokių abejonių, jog mokyti visažiniai yra 100% skeptiški. 

Tikėjimas yra tiesioginis suvokimas to, kas yra tikra, tai yra esminė išmintis; tai patyrimas to, kas yra už kūno, jausmų ir proto ribų.

Mes turime matyti skirtumą tarp tikėjimo ir įsitikinimo. Įsitikinimai egzistuoja patalpinti tarpiniame prote. Tikėjimas yra vidinio proto charakteristika.

Nelaimei, visada egzistuoja tendencija painioti įsitikinimą su tikėjimu. Nors tai atrodo paradoksalu, mes akcentuojame štai ką: „Tiems, kurie turi tikrą tikėjimą, nebereikalingi įsitikinimai“.

Taip yra todėl, kad tikras tikėjimas yra gyvos žinios, tikras pažinimas ir tiesioginis patyrimas.

Daugelį šimtmečių žmonės painiojo tikėjimą su įsitikinimu. Dabar labai sunku jiems padėti suprasti, jog tikėjimas yra tikros žinios ir niekada tušti įsitikinimai.

Vidinio proto išmintinga funkcija, kaip vidinius resursus, gauna visą tą informacijos gausybę iš sąmonėje įkūnytos išminties.

Tas, kuris atvėrė vidinį protą, prisimena savo praeitas egzistencijas, žino gyvenimo ir mirties paslaptis; ir ne dėl to, kad kažką perskaitė ar neperskaitė, kad kažkas kažką pasakė ar nepasakė, kad kažkas kažkuo buvo ar nebuvo įsitikinęs, bet dėl ypatingai realaus ir ryškaus tiesioginio patyrimo.

Sensualiniam protui nepatinka apie ką mes čia kalbame. Jis negali šito priimti, nes negali to suprasti, nes tai neturi nieko bendro su išoriniu sensoriniu suvokimu. Tai yra svetima jo pačio pagrindinėm koncepcijom, svetima tam, kas buvo mokoma mokykloje ar ko buvo išmokta iš įvairių knygų ir t. t.

Tai ką mes čia sakome, nėra priimtina tarpiniam protui taip pat, kadangi tai prieštarauja jo pačio įsitikinimams. Tai sugriauna viską, ką religiniai jo mokytojai privertė jį išmokti atmintinai.

Jėzus, didis kabiras, perspėjo savo mokinius sakydamas:

„Būkite atidūs, saugokitės fariziejų ir sadukėjų poveikio.“ - Evangelija pagal Matą 16:6

Akivaizdu, jog šiuo perspėjimu Jėzus Kristus turėjo omenyje materialistines sadukėjų ir veidmainiškas fariziejų doktrinas.

Sadukėjų doktrina yra sensualinis protas; tai penkių pojūčių doktrina.

Fariziejų doktrina nepaneigiamai ir be ginčų patalpinta tarpiniame prote.

Neabejotinai fariziejai renkasi savo apeigose tam, kad būtų pamatyti, kad juos vadintų gerais žmonėmis. Jie apsimetinėja prieš kitus, bet jie niekada nedirba su savimi.

Neįmanoma atverti vidinio proto, nebent mes išmoktume mąstyti psichologiškai.

Neabejotina, jog kai kas nors pradeda stebėti save, tai yra ženklas, kad jis pradeda mąstyti psichologiškai.

Kol mes nepriimame savo pačių psichologijos realybės ir galimybės iš esmės ją pakeisti, tol mes nejaučiame būtinybės psichologiniam savęs stebėjimui.

Kai žmogus priima daugelio „aš“ doktriną ir suvokia būtinybę pašalinti skirtingus ego, kuriuos nešiojasi savo psichikoje (tam, kad išlaisvintų sąmonę, Esmę), jis neabejotinai, iš tikrųjų ir turėdamas tam visas teises, pradeda psichologinį savęs stebėjimą.

Nepageidaujamų elementų pašalinimas iš mūsų psichikos prisideda prie vidinio proto atvėrimo.

Tai reiškia, jog minėtas atsivėrimas vyksta laipsniškai, mums šalinant tuos nepageidaujamus elementus, kuriuos nešiojamės savo psichikose.

Kas 100% pašalino tuos nepageidaujamus elementus iš vidaus, tas akivaizdžiai atvėrė vidinį protą 100% taip pat.

Toks asmuo turės absoliutų tikėjimą. Dabar jūs suprasite Kristaus pasakytus žodžius:

„Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios sėklelę, jūs tartumėte šitam kalnui: „Persikelk iš čia į tenai“ ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo.“ - Evangelija pagal Matą 17:20

 


Ištrauka iš knygos „The Great Rebellion“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Vieni nešiojasi savo  ištikimybę tik knygose,  kiti paveiksluose, treti  išoriniuose ženkluose ir  statulose. Dar kiti turi  Mane savo lūpose,  tačiau mažai Manęs  teturi savo širdyse.“ 

   - Tomas Kempietis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos