Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kosminė Motina


Dievas neturi jokio pavidalo. Dievas išvien egzistuoja su Abstrakčia Absoliučia Erdve. Dievas yra Tai... Tai... Tai... Dievas turi du aspektus: išmintį ir meilę. Kaip išmintis, Dievas yra Tėvas; kaip meilė, Dievas yra Motina.

Kristus yra Dievo Sūnus. Kristus nėra individas, bet armija [daugybė], Balso Armija, Žodis.

Prieš išauštant naujai Kosminiai Dienai, Tėvas, Motina ir Sūnus buvo viena; Tai... Tai... Tai...

Dievas, kaip Tėvas, slypi išminties akyje. Ši akis yra tarp antakių.

Dievas, kaip Motina, slypi širdies šventykloje. Išmintis ir meilė yra dvi pagrindinės Baltosios Brolijos kolonos.

Kiekviename žmoguje egzistuoja Balso Armijos karys. Šis karys yra vidinis Kristus, Jis egzistuoja kiekviename į šį pasaulį ateinančiame žmoguje.

Žmogus, su septyniais kūnais, yra tik nusidedantis Balso Armijos kario šešėlis.

Mes turime įkūnyti sauliškąjį Žmogų, vidinį Kristų. Dieviškoji Motina mums padeda.

„Prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta.“ – Evangelija pagal Luką 11:9

Dievas, kaip meilė, yra Izidė, kurios šydo nepakėlė joks mirtingasis. Kas galėtų pakelti ypatingai dievišką šydą? Vargas bedieviui ar šventvagiams, kurie bando pakelti Izidės šydą.

Kai atsidavusysis meldžia savo Dieviškąją Motiną, jis turi būti mieguistas ir pasinėręs į gilią vidinę Meditaciją.

Tikras atsidavusysis nesikelia iš lovos, nei valgo ar geria tol, kol negauna atsakymo iš savo Dieviškosios Motinos.

KibelėKosminė Motina neturi jokio pavidalo, tačiau apsivilks bet kokiu pavidalu, kad atsakytų prašančiajam. Ji gali pasirodyti Izidės, Rėjos, Kibelės, Tonantzin, Marijos ir kitais pavidalais.

Kai Dieviškoji Motina atsako atsidavusiajam, Ji akimirksniu išskaido savo pavidalą, kadangi jis Jai daugiau nebereikalingas.

Dieviškoji Motina nėra moteris, kaip ir nėra individas. Ji, iš tikrųjų, yra nežinoma substancija. Bet koks Jos apsivelkamas pavidalas po to yra išskaidomas – tai yra meilė.

Dievas-Motina yra meilė. Dievas-Motina mus dievina ir nepaprastai myli. Kai mes dirbame su Arkanu A. Z. F., pasaulio Deivė Motina pakyla nugaros smegenų kanalu ir transformuojasi į ugninę gyvatę.

Pasaulio Motina Deivė yra Devi Kundalini. Dieviškoji Motina rankose nešasi savo numylėtą vaiką. Jos vaikas yra kiekvieno žmogaus vidinis Kristus.

Motina yra Tai... Tai... Izidė... Meilė... Paslaptis...

Atsidavusysis, kuris nori galių, jų turi prašyti savo Dieviškosios Motinos.

Tikras atsidavusysis nusižemina prieš Dievą-Motiną.

Jei atsidavusysis nuoširdžiai nori ištaisyti savo klaidas ir eiti šventu keliu, tada jis savo Dieviškosios Motinos gali prašyti savo karmos atleidimo ir Ji jam atleis.

Tačiau jei atsidavusysis neištaiso savo klaidų ar nežengia šventu keliu, tada beprasmiška prašyti atleidimo, kadangi Ji jo nesuteiks.

Dieviškoji Motina atleis tikrai atgailaujantiems savo vaikams. Ji gali atleisti savo vaikų karmą, nes žino kaip elgiasi jos vaikai.

Dieviškoji Motina gali atleisti karmą už piktus poelgius iš praeitų įsikūnijimų.

Kai atgaila yra absoliuti, bausmė tampa beverte.

 

Ištrauka iš knygos „The Yellow Book“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Brahma radosi   pirmasis iš dievų,   kūrėjas visa ko,   pasaulio sergėtojas.“ 

 - Mundaka Upanišada

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos