Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Gyvybės Medis


Jei stebėsime Gyvybės Medį, užrašytą pagal hebrajų kabalistus, mes pamatysime dešimt Sefirų.


Medis prasideda nuo Dienų Senolio, Kether, kuris yra pačioje aukščiausioje Medžio vietoje. Chokmah yra antroji sefira, kitais žodžiais sakant, tai yra Antrasis Logos, kuris kaip tik ir yra Kosminis Kristus ar Višnu. Tada seka Binah. Jis yra Trečiasis Logos, Viešpats Šiva. Kether, Chokmah ir Binah yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, vaizduojami hebrajiškų paslapčių Gyvybės Medyje; taip to mokė rabinai.

Kether, Chokmah ir Binah yra tobulumo Trejybė; jie yra dieviškasis trikampis: numylėtasis Tėvas, garbinamasis Sūnus ir išmintingoji Šventoji Dvasia.

Žemiau šio dieviškojo trikampio egzistuoja Praraja. Po prarajos Chesed suformuoja antrąjį trikampį. Jis yra ketvirtoji sefira, kuri atitinka Slaptąjį, ar kalbant sanskrito kalba, neapsakomąjį Atmaną. Toliau seka Geburah, įstatymo galybė, penktoji sefira, kuri yra Budhi, moteriška Dieviškoji Siela. Tada seka Tifereth, šeštoji sefira, vyriška Žmogiškoji Siela.

Žemiau, kaip išsiskleidimas, pasirodo trečiasis trikampis, jis vaizduojamas Netzach, Protu, septintąja sefira, toliau - Hod, aštuntąja sefira, Astraliniu Kūnu ir dar žemiau mes randame Yesod, devintąją sefirą, esminį Lytinių Santykių pagrindą, fizinio organizmo gyvybinę gelmę, gyvybinį kūną ar eterinį įrankį, teosofų vadinamą Lingam Sarira.

Galiausiai žemiausioje Gyvybės Medžio dalyje mes randame Malkuth, dešimtąją sefirą, fizinį pasaulį arba fizinį kūną, kūną iš audinių ir kaulų. 

Pirmasis trikampis: Kether, Chokmah ir Binah yra Logos trikampis. Antrasis: Chesed, Geburah ir Tiphereth yra Etiškasis trikampis. Trečiasis: Netzach, Hod ir Yesod yra Magiškasis trikampis. Malkuth, fizinis pasaulis, yra puolusi sefira.

Pirmasis trikampis arba Logos trikampis savo gravitacijos centrą akivaizdžiai turi dieviškajame Tėve, Dienų Senolyje, Kether. Tai yra tai, ką kiekvienas gali pastebėti. Kether yra matematinis taškas begalybėje, neaprėpiamoje ir nekeičiamoje erdvėje. Šis trikampis yra Tėvo trikampis.


Jei analizuosime antrąjį trikampį, mes atrasime, kad jis yra Etiškasis. Kodėl jis etiškas? Paprasčiausiai todėl, kad etika ar doras elgesys ten yra pirmoje vietoje. Ten mes žinome įstatymo galią, ten mes pažįstame Gėrį ir Blogį, žinome, ką tai reiškia. Šis trikampis yra vien tik Dvasios, kuri yra Atmanas, Budhi, Manas (induizmo Trejybė), pasaulis. Akivaizdu, kad gravitacijos centru šiame trikampyje tampa Žmogiškoji Siela; tai siela, kuri kenčia ir kuri suteikia mums žmogiškąją pusę; tai sefira Tiphereth, atitinkanti Priežastinį Kūną. Taip pat šis trikampis yra vadinamas Sūnaus trikampiu. Čia mes randame Kosminį Kristų, Chokmah, kuris apdovanojus, išreiškia save per Žmogiškąją Sielą, hebrajų Kabaloje vadinamą Tiphereth.

Trečiasis trikampis yra ypatingai įdomus, nes tai Magiškasis trikampis, susidedantis iš proto arba Netzach, iš Astralinio kūno arba Hod ir iš eterinio kūno arba Yesod, kuris taip pat yra esminis seksualinis visuotinės gyvybės principas. Kodėl jis vadinamas Magiškuoju trikampiu? Neabejotinai jis taip vadinamas todėl, kad Aukščiausioji Magija yra praktikuojama proto ir astralinėje karalystėse, ir netgi Klipoth ar pragariškuose pasauliuose.

Nekyla jokių abejonių, jog hermetiškąją magiją mes randame Netzach, o natūraliąją magiją Hod. Kiti autoriai mano kitaip. Jie tiki, jog natūralioji magija randama Netzach. Aš negaliu su jais sutikti, kadangi atidžiai žiūrint, protas yra įtakojamas Merkurijaus. Egzistuoja autoriai, kurie nesutinka su mano sąvokomis. Jie mano, kad protas yra įtakojamas Veneros. Aš apgailestauju diskutuoti apie tokias sąvokas, kadangi kiekvienas gali suvokti, jog protas yra įtakojamas Merkurijaus. Todėl hermetiškoji magija turi būti tapatinama su Merkurijumi, kuris yra susietas su protu. Kalbant apie natūraliąją, apeiginę ar ritualinę magiją, tai ją mes galime rasti astraliniame pasaulyje, astraliniame kūne.

Kur mes galime rasti magiškojo trikampio gravitacijos centrą? Akivaizdu, kad jis randasi lytiniuose santykiuose, nes iš čia kyla gimimas, mirtis ir regeneracija. Viskas sukasi apie lytinius santykius. Kitais žodžiais sakant, trečiasis trikampis savo gravitacijos centrą turi lytiniuose santykiuose ar Yesod, kas yra Trečiojo Logos jėga, seksualinė potencija.

Taigi mes atradome, kad egzistuoja trys pagrindiniai gravitacijos centrai visame Gyvybės Medyje. Pirmajame trikampyje gravitacijos centras yra Pirmasis Logos, Kether, Amžių Senolis.

Antrajame trikampyje Chokmah, Kosminis Kristus, Antrasis Logos, savo gravitacijos centrą turi Žmogiškojoje Sieloje, Tiphereth.

Trečiajame trikampyje Binah, Šventoji Dvasia, Trečiasis Logos, savo gravitacijos centrą turi Yesod. Gyvybė, fizinis kūnas, visi gyvi organizmai išnyra iš seksualinės jėgos. Mes esame vyro ir moters vaikai, tad net Malkuth negalėtų egzistuoti be lytinių santykių. Taigi Yesod yra Trečiojo Logos pagrindas; Yesod yra centras, kur gravituoja Trečiojo Logos seksualinė jėga.

Edene egzistuoja du medžiai: gero bei pikto Pažinimo Medis ir Gyvybės Medis.

Gero bei pikto Pažinimo Medis yra lytiniai santykiai; šis Pažinimo Medis simbolizuojamas seksualiniais organais.

Gyvybės Medis yra Esybė mūsų fiziniame kūne; šis medis simbolizuojamas stuburu.

Kiekviena tikra kultūrinė doktrina turi giliai studijuoti šiuos du medžius, kadangi vieno medžio studijavimas nestudijuojant kito, suteikia nepilnas ir bevertes žinias.

Koks tikslas studijuoti Esybę, jei mes nežinome apie lytinius santykius? Abu medžiai yra iš Edeno ir jie netgi dalinasi tomis pačiomis šaknimis. Jie yra dvi svarbiausios ir didingos Baltosios Brolijos kolonos: Išmintis ir Meilė. Išmintis yra gero bei pikto Pažinimo Medis, o meilė yra Gyvybės Medis.

Dviejų medžių doktrina buvo giliai studijuojama senovės Egipte. Fatalus Gyvybės Medžio šešėlis yra psichologinis „Aš“. Fatalus gero bei pikto Pažinimo Medžio šešėlis yra Sanguliavimas. Žmonės dažniausiai painioja šešėlius su realybe. 

Tas, kas padaro galą psichologiniam “aš”, Savirealizuoja savo pačio Esybę. Kas nustoja sanguliauti, tas yra paverčiamas Kristumi.

„Ir įsakė žmogui Viešpats Dievas, tardamas: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto Pažinimo Medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti.“ - Pradžios knyga 2:16-17

“Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, ji skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė.“ - Pradžios knyga 3:6

„Tuomet viešpats Dievas tarė: „Tik pažiūrėk! Žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gera ir pikta. Kad tik jis kartais neištiestų rankos, nepasiimtų ir nuo gyvybės medžio, nevalgytų ir negyventų amžinai!“ -  Pradžios knyga 3:22

„Išvaręs žmogų, jis pastatė į rytus nuo Edeno sodo kerubus ir liepsna švytruojantį kalaviją kelio prie gyvybės medžio saugoti.“ - Pradžios knyga 3:24

Jeigu puolęs Žmogus būtų galėjęs valgyti nuostabius Gyvybės Medžio vaisius, tai šiandieną mes turėtume sanguliaujančius dievus. Tai būtų buvęs prakeikimų prakeikimas. Tai būtų buvusi siaubingiausia auka. Tai būtų buvę nepakenčiama.

Todėl švytruojantis Kosminio Teisingumo Kalavijas liepsnoja, gąsdina ir šiurpiai saugo kelią link Gyvybės Medžio.

Slaptasis gimė iš sefirinės Karūnos: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Slaptasis apsiaučiamas šešiais žemesniaisiais įrankiais, kurie prasiskverbia vienas per kitą ir suformuoja žmogų. Visi Slaptojo sugebėjimai ir Galios yra Gyvybės Medžio vaisiai. Žmogus valgys nuo Gyvybės Medžio vaisių tada, kai jis sugrįš į Edeną tokiu pačiu keliu, kokiu jį ir paliko. Tada žmogus matys Dievą akis į akį nenumirdamas. Žaibas jam tarnaus kaip skeptras, o audra kaip kilimas po jo kojomis.

Egzistuoja dešimt gyvybės srovių, kurios prasiskverbia ir persipina viena su kita nesusimaišydamos. Šie dešimt amžinų išsiskleidimų yra dešimt kabalos sefirų, dešimt Gyvybės Medžio šakų. Dabar mes suvoksime, kodėl Dievas sukūrė dešimt pirštų ant mūsų rankų.

Dvylika žmogaus jutimų (7 Čakros ar Bažnyčios + 5 fiziniai jutimai = 12) yra susieti su mūsų stuburu. Stuburas yra fizinė Gyvybės Medžio reprezentacija. Dvylika jutimų yra dvylika Gyvybės Medžio vaisių.

 


Ištrauka iš knygos „The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Tautos didybė gali   būti vertinama pagal   tai, kaip elgiamasi su   jos gyvūnais.“

   - Mahatma Gandhi

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos