Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Angelo Gimimas


- Ištrauka iš knygos „The Perfect Matrimony“:


Tą naktį šventykla spindėjo nenusakoma didybe. Neįmanoma aprašyti tokio grožio žmogiškais žodžiais. Stogas, sienos, viskas buvo iš gryno aukso. Nepaisant to, manyje iš kažkur atsidaro nuostaba, aš tiek daug buvau girdėjęs apie teosofiją, hermetizmą, rozenkreicerių ir jogų mokymus, t. t. Ir iš tikrųjų aš buvau čia, gnostikų rozenkreicerių šventyklos viduryje, kuri stovėjo Džinų realybėje [redaktorius: ketvirtoje dimensijoje]. Tačiau čia buvo tik maža damų ir džentelmenų grupė, kurie, kaip ir aš pats, buvo pakviesti į susirinkimą šventykloje.

Aš prisimenu vieno profesoriaus paskaitų sales. Jos visada būdavo pripildytos tūkstančių žmonių. Prisimenu pasaulio šventyklas, pripildytas tūkstančių. Prisimenu ložes, kurios save vadina rozenkreiceriais su milijonais jų narių. Vis dėlto, čia ir dabar, Baltosios Brolijos tikros šventyklos viduryje, keli esantieji galėjo būti suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Tada aš viską supratau. Iš pradžių daugelis žmonių ateidavo į mūsų ezoterinius susitikimus. Bėgant laikui, dalyvių skaičius pastebimai sumažėjo ir dabar tik keli, ištroškę išminties ir meilės, ateidavo pas mus. Kai tai suvokiau, aš spontaniškai šūktelėjau: „Pasaulio šventyklos, brolijos ir mokyklos visada yra pripildytos daugelio Žmonių, kadangi šėtonas juos sugundė. Tačiau yra tik keli, kurie įžengia į tikros dieviškos išminties šventyklas“, štai taip aš kalbėjau balsu, kuris mane patį nustebino. Man tai besakant, aš pastebėjau, kaip šventyklos vyresnysis sutikdamas linksėjo galva. Tada jis pridėjo: „Taip, taip ir yra, šėtonas juos sugundė“. Iš karto po mano žodžių patvirtinimo, Mokytojas nurodė angelui pakilti iki muzikantų ir giesmininkų choro, kad jis pagiedotų. Angelas pakluso ir pakilęs iki choro pradėjo giedoti šimtmečių istoriją operoje.  

Angelas, iš doktrininės pusės, mentališkai save perkėlė į planetos Evoliucijos būsimo penktojo ciklo [redaktorius: epochos, Manvantaros] laikmetį. Tame ateities amžiuje fizinė-cheminė Žemė bus jau ne kas kita kaip tik lavonas, naujas mėnulis. Tada visa evoliucionuojanti gyvybė vystysis eterinėje Žemės plotmėje ar regione. Septynios kūno ir kraujo Pagrindinės Rasės daugiau neegzistuos. Šios rasės išnyks.

Angelas giedojo tokiu neapsakomu ir švelniu balsu, kad tai priminė Mocarto Užburtąją Fleitą. Mano visa Esybė pasinėrė į Ekstazę. Išgirsti angelą dainuojant, yra kažkas, ko niekada nepamirši savo gyvenime.

Kosminė Diena/Naktis


Angelas, mentališkai persikėlęs į ateities Žemės penktąjį ciklą, operoje pasakojo Žemės evoliucijos istoriją. Jis paminėjo visus pranašus, kurie buvo siųsti į Žemę. Melodingu balsu jis pasakojo pasaulio septynių Pagrindinių Rasių istoriją, dabartinės penktosios Pagrindinės Rasės apokalipsę, pasakojo apie kontinentus, kurie egzistavo praeityje ir apie jų visuotinį sunaikinimą, apie Žemės didžias kataklizmas, didžiulius karus, apie nežmoniškas pastangas, kurias dėjo didieji avatarai, kad išgelbėtų žmoniją, apie Golgotos kankinio nukryžiavimą, t. t. Paskui jis su skausmu apraudojo tuos kelis, kurie buvo išgelbėti. Tik keli sugebėjo gimti angelais. Visi kiti, didžioji žmonių dauguma prasmego Prarajoje. Taigi iš milijardų sielų, kurios įžengė į planetos Žemės evoliuciją ir Involiuciją, tik saujelė padarų buvo pasirengusi įžengti į angelišką lygmenį. „Daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“.

Kai angelas pasiekė šią nenusakomos operos vietą, aš pasijutau giliai sujaudintas ir nustebintas. Atvirai sakant, aš tikėjau, jog atvejis, kai tik keli yra išgelbėjami, o didžioji dauguma pražūna, gali tikti tik Žemei ir praeitos Mahamanvantaros Žemei-Mėnuliui, nes kituose pasauliuose viskas yra kitaip. Angelas paaiškino šią klaidą sakydamas: „Ir tai kas atsitiko Žemėje, visada bus pakartota begalinės erdvės visuose pasauliuose“. Kai angelas užbaigė savo neapsakomą giesmę, aš supratau, kodėl tiek daug žmonių lankydavosi mano susitikimuose ir kodėl galiausiai beliko tik keli su manimi. Dabar aš pasiruošęs tęsti su keliais. Daugiau manęs nedomina pilna patalpa žmonių. Iš tikrųjų dauguma yra tų, kurie pradeda, bet tik keli, kurie sugeba užbaigti.

Tobula santuoka yra Kelias Skustuvo Ašmenimis. Prisijungti prie mokyklos, ložės, brolijos, t. t. yra labai paprasta. Studijuoti Jogą, hermetizmą, filosofiją, astrologiją yra labai nuostabu ir lengva. Vis dėlto, gimti angelu yra ypatingai sunku.

Angelas turi gimti iš seksualinės Sėklos. Klausykite, kaip tik čia ir slypi sunkumas. Kviečio sėkla sudygsta lengvai. Iš tikrųjų daug sėklų prarandama, bet didžioji dauguma sudygsta ir tampa kviečių varpomis, kurios subrandina grūdus ir jais maitinasi daugybė žmonių.

Pasėti javų sėklas taip pat gana lengva. Daug sėklų prarandama, bet didžioji dauguma išlieka, jos sudygsta ir subrandina grūdus. Sudėtingiausia yra su angelų sėkla. Šią sėklą žmogus nešiojasi savo seksualinėse liaukose, tačiau ji sudygsta labai retai.

Mes užbaigėme šią knygą aiškiai teigdami, jog tik pasitelkę Tobulą Santuoką galime sudaiginti šią sėklą ir duoti pradžią vaisiui. Šis vaisius yra angelas.

 

 

Samael Aun Weor


 „Daug [intelektualiai]  žinosi - greit pasensi.“

    - Lietuvių liaudies     išmintis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos