Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Žmogaus Sūnus


„Dievas yra meilė, jo meilė kuria, ir kuria vis naujai.“

Nuostabūs meilės žodžiai veda į karštą, dievinamą pasibučiavimą.

Seksualinis aktas yra tikras meilės vienesybiškumas didingoje gamtos psichofiziologinėje realybėje.

Kai vyras ir moteris susijungia seksualiai, kažkas yra sukuriama. Tomis aukščiausio garbinimo akimirkomis jis ir ji iš tiesų yra viena dvilypė būtybė, turinti galias kurti, kaip ir dievai.

Elohimas yra ir moteris, ir vyras. Aukščiausios meilės ekstazės metu, seksualiai susijungę vyras ir moteris yra ypatingai dieviškas Elohimas.

Tais seksualinio susijungimo momentais mes iš tikrųjų esame šventos alchemijos Laboratorium-Oratorium.

Tomis akimirkomis didieji aiškiaregiai mato seksualiai susijungusią porą apsuptus nuostabaus dieviško didingumo. Tada mes įsiskverbiame į aukštosios magijos Sanctum Regnum. Su šiomis stulbinančiomis, dieviškomis jėgomis mes galime pašalinti velnią, kurį nešiojamės viduje, ir transformuoti save į didžius hierofantus.

Kai seksualinis aktas yra prailginamas, kai nuostabios Ekstazės žavingi glamonėjimai sustiprėja, žmogus jaučia kerintį, dvasinį malonumą. Tada mes įkrauname save visuotine elektra ir magnetizmu; įspūdingos kosminės jėgos sukaupiamos sielos gilumoje. Astralinio Kūno Čakros kibirkščiuoja; Didžios Kosminės Motinos paslaptingos jėgos cirkuliuoja per visus mūsų organizmo kanalus.


Karšti bučiniai, intymios glamonės transformuojami į stebuklingas natas, kurios jaudinančiai skamba Visatos auroje.

Mes jokiais žodžiais nesugebėsime paaiškinti šių aukščiausio malonumo momentų. Ugnies gyvatė yra žadinama, širdies ugnys išjudinamos ir ypatingi, pilni didybės, Tėvo spinduliai spindi seksualiai susijungusių būtybių kaktose.

Jei vyras ir moteris žinotų kaip atsitraukti prieš spazmą, jei tuose nuostabiuose malonumo momentuose jie turėtų valios jėgų nugalėti žvėries ego ir jei tą akimirką sugebėtų atsitraukti iš seksualinio akto be Sėklos išsiliejimo (neišsiliedami nei makštyje, nei šalia, nei kur nors kitur), tada jie būtų atlikę Seksualinės Magijos ritualą. Okultizme tai yra vadinama Arkanu A. Z. F.

Su Arkano A. Z. F. pagalba mes galime išlaikyti visą nuostabią šviesą, visas tas kosmines sroves, visas dieviškas galias. Tada mumyse pabunda Kundalini, Šventosios Dvasios šventa Ugnis, ir mes esame transformuojami į neapsakomai didingus dievus.

Bet kai mes sėklą išliejame, kosminės srovės įsilieja į visuotines sroves ir tada įsiskverbia į dviejų būtybių sielas kaip kraujo spalvos šviesa, liuciferiškos blogio jėgos, neišvengiamas magnetizmas. Tada ašarojantis Kupidonas pasitraukia. Edeno vartai užrakinami, meilė tampa nusivylimu. Atkeliauja neviltis ir lieka tik juoda šios ašarų pakalnės realybė.

Kai mes žinome kaip atsitraukti prieš seksualinį spazmą, pabunda mūsų magiškų galių ugnies gyvatė. Kabalistai kalba apie Devintąją Sferą; kabalos Devintoji Sfera yra Lytiniai Santykiai.

Senovės paslaptyse nusileidimas į Devintąją Sferą buvo pagrindinis aukščiausio kilnumo išbandymas hierofantui. Hermis, Buda, Dantė, Zaratustra ir kiti turėjo nusileisti į Devintąją Sferą, kad galėtų dirbti su Ugnimi ir Vandeniu, iš kurių atsiranda pasauliai, žvėrys, žmonės ir dievai. Tenai prasideda kieviena autentiška ir tikra baltoji Iniciacija.

Žmogaus Sūnus gimsta Devintoje Sferoje. Žmogaus Sūnus gimsta iš Vandens ir Ugnies. Kai alchemikas pabaigia savo darbą Ugnies įvaldyme, jis gauna Veneros Iniciaciją. Sielos ir Avinėlio sužieduotuvės yra didžiausia Sielos puota. Didysis Šviesos Viešpats įeina į Ją. Jis tampa žmogumi, o Ji tampa dieviška. Iš šio dieviškumo ir žmogiškumo susimaišymo išsivysto tai, ką garbusis Išganytojas neabejotinai pavadino „Žmogaus Sūnumi“.

Didžiausias aukščiausio garbinimo triumfas yra Žmogaus Sūnaus gimimas pasaulio ėdžiose.

Iš tikrųjų, mylintys vienas kitą vyras ir moteris yra dvi stebuklingos, harmoningos arfos, šlovės ekstazė, kuri negali būti apibrėžta, nes jei ji yra apibrėžta, ji yra subjaurojama. Tai yra meilė. Bučinys yra gilus, mistiškas dviejų sielų, kurios dievina viena kitą, pašventinimas ir seksualinis aktas yra raktas, kurio pagalba mes tampame dievais. Dievai yra Dievas. Visi, kurie mylite iš tikrųjų, žinote, kad Dievas yra meilė. Mylėti, kaip nuostabu yra mylėti. Meilė puoselėja meilę; tik esant meilei yra įmanomos alcheminės vestuvės.

Jėzus, Numylėtasis, pasiekė Veneros Iniciaciją Jordanijoje. Krikšto metu Kristus įėjo į šlovinamą Jėzų per kankorėžinę liauką. Žodis tapo kūnu ir krauju, ir gyveno tarp mūsų, o mes pastebėjome Jo šlovę, kaip vienintelį Tėvo Sūnų, pilną gailestingumo ir tiesos.

Tam, kas žino, Žodis suteikia Galią. Niekas jo neištarė, niekas jo neištars, išskyrus Tą, kuris Žodį įkūnys.

Apreiškime Jonui Apokalipsės šventasis aprašo Žmogaus Sūnų, Numylėtąjį, sekančiomis eilutėmis:

„Aš buvau Dvasioje Viešpaties dieną ir išgirdau sau už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą (Žodį), bylojantį:

„Aš esu Alfa ir Omega, pirmas ir paskutinysis; ką matai, surašyk į knygą ir pasiųsk septynioms Azijos [Asijos] Bažnyčioms: į Efezą (stuburgalio magnetinį centrą), į Smirną (prostatos magnetinį centrą), į Pergamą (saulės rezginį, esantį bambos srityje), į Tiatyrus (širdies magnetinį centrą), į Sardus (kūrybinių gerklų magnetinį centrą), į Filadelfus (išminties akį, aiškiaregystės centrą esantį tarp antakių) ir į Laodikėją (šventųjų karūną, kankorėžinės liaukos magnetinį centrą).

Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, ir atsigręžęs išvydau septynias aukso Žvakides, o žvakidžių viduryje panašų į Žmogaus Sūnų, apsivilkusį ilga tunika ir persijuosusį per krūtinę aukso juosta. (Šlovės tunika yra visų Mokytojų balto audinio tunika. Septynios žvakidės, kurias Apokalipsės Šventasis matė, yra septynios stuburo bažnyčios).

Jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akys tarsi ugnies liepsna; (visada nesuteptos ir tyros). Jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį, ir jo balsas buvo tarytum daugelio vandenų šniokštimas (žmogaus vandenų, sėklos).

Dešinėje rankoje jis laikė septynias žvaigždes (septynis angelus, kurie valdo septynias stuburo bažnyčias), iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas (Žodis), o jo veidas buvo tarytum Saulė, žibanti visu skaistumu.

Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo: „Nebijok! Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis, ir Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus.” - Apreiškimas Jonui 1:10-18

Kai vidinis Kristus įeina į Sielą, Jis yra transformuojamas į Ją. Jis transformuojamas į Ją, o Ji - į Jį; Jis tampa žmogišku, Ji tampa dieviška. Iš šio dieviškumo ir žmogiškumo alcheminio susimaišymo pasirodo tai, ką mūsų garbusis Išganytojas tinkamai pavadino Žmogaus Sūnumi.

Alchemikai sako, kad mes turime transformuoti Mėnulį į Saulę. Mėnulis yra Siela; Saulė yra Kristus. Transformacija iš Mėnulio į Saulę yra įmanoma tik su Ugnies pagalba, o ji gali būti uždegta tik Tobulos Santuokos vedybine meile. 

Tobula Santuoka yra dviejų būtybių sąjunga, kur vienas myli labiau, o kitas myli geriau.

Žmogaus Sūnus gimsta iš Vandens ir Ugnies. Vanduo tai yra sėkla; Ugnis yra Dvasia. Dievas spindi virš tobulos poros. Žmogaus Sūnus turi galią valdyti liepsnojančią ugnį, audringą orą, siaučiančias vandenyno bangas ir kvepiančią žemę.

Seksualinis aktas yra itin stulbinantis. Apreiškime Jonui ne veltui yra sakoma:

"Nugalėtoją aš padarysiu stulpu savo Dievo šventykloje, ir jis daugiau nebeišeis laukan." - Apreiškimas Jonui 3:12

 

Ištrauka iš knygos „The Perfect Matrimony“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Intelektas yra  racionalus ir  subjektyvus.  Beklausydamas apie  reinkarnaciją ar karmą  jis visada reikalauja  akivaizdžių įrodymų;  bet tiesos, kurios tiktai  gali būti suvokiamos  vidiniu protu, negali  būti akivaizdžiai  įrodomos sensualinio  proto žmonėms.  Reikalauti faktų  išoriniame ir  jutiminiame  pasaulyje apie tokias  tiesas, yra lyg  reikalauti bakteriologo  studijuoti mikrobus su  teleskopu ar reikalauti  astronomą studijuoti  astronomiją su  mikroskopu.“

 - Samael Aun Weor, iš  paskaitos „The Three  Minds“

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos