Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Tantrizmas


Mes galime tvirtinti, jog Tantrizmas yra Jogos esmė. Egzistuoja trys Tantrizmo tipai: Baltasis, juodasis ir pilkasis. Iš tikrųjų Baltasis Tantrizmas yra unikalus ir vertingas, nes jame neegzistuoja nei orgazmas, nei Sėklos išliejimas.

Baltasis Tantrizmas pažadina Kundalini, kitais žodžiais sakant, Šventosios Dvasios Ugnį. Ta ugnis sustiprina sielą; ji sustiprina ir pripildo ją ypatingai dieviškomis ugninėmis Galiomis.

Seksualinė Joga teigia: „nuodai turi būti transformuoti į vaistus”. Nuodus jie supranta kaip moterų ir spiritinių gėrimų pagundas. Alcheminiais terminais mes sakytume, kad šviną reikia transformuoti į Auksą

Iš tikrųjų, Joga yra bevertė be Tantrizmo. Joga yra bevertė be savo Seksualinės Esmės.

Seksualinį susijungimą Brahmanai prilygina dieviškai aukai, o moteriškus organus laiko ugnimi, kur yra siūloma auka. Brahmanė moteris taria sekančius žodžius viename iš šventų tekstų: „jeigu tavo tikslas yra panaudoti mane dėl aukos, tebus tau suteiktas bet koks palaiminimas, kurį tu prisišauksi per mano meditaciją”.

Budistų Tantrikai pasiekia Nirvaną moters ir Lytinių Santykių pagalba. Jogai ir jogės pasiekia Samadhi (Ekstazę) seksualinio akto metu neišliedami sėklos. Tai yra Coitus Reservatus, ar kitais žodžiais sakant, seksualinis aktas nepasiekiant orgazmo, neišliejant sėklos.

Praktikuojantys tantrizmą jogai ir jogės pereina ilgą ir sunkų pasiruošimą, prieš įžengdami pro Seksualinės Jogos vartus. Visas šis pasiruošimas reikalauja koncentracijos, Meditacijos, Bandhų, Mudrų, Pratjaharos, Pranajamų, t. t. Viename tekste yra pažymima, jog tris mėnesius jogas turi miegoti su joge savo dešinėje ir dar tris mėnesius savo kairėje pusėje, be jokių lytinių santykių su ja. Seksualinis susijungimas, be (sėklos) išliejimo, yra atliekamas po dviejų periodų po tris mėnesius. Šis aktas yra vadinamas maithuna. Nirvana yra pasiekiama pasitelkus maithuną. Samadhi (ekstazė) yra pasiekiama pasitelkus maithuną. Kundalini pabunda ir visiškai išsivysto su maithunos pagalba. Jogas ir jogė pradeda Šivos ir Šakti (amžinosios moteriškosios ir jos sutuoktinio) šokį, taigi jie laimingai šoka prieš tantrinį seksualinį aktą.

Taigi po švento šokio, jogų pora atsisėda medituoti taip, kaip tai daro majų einantieji Iniciacijų keliu, nugara į nugarą, du nugaros stuburai liečiasi, kad būtų galima pasiekti tobulą mentalinį ir emocinį kvėpavimo viešpatavimą.

Jie sėdi ant žemės rytietišku stiliumi, sukryžiuotomis kojomis taip, kaip yra vaizduojamas Buda. Maithunos praktikavimas yra atliekamas tik po to. Tarp jogų visa tai yra atliekama instruktuojant Guru. Guru atlieka stiprius magnetinius perėjimus abiejų, jogo ir jogės, stuburgalio magnetiniuose centruose, kad padėtų jiems pabudinti Kundalini. 

Jogos tekstas pataria jogams sulaikyti savo kvėpavimą, jei jiems gresia pavojus pulti į orgazmą. Tekste yra teigiama: „Jei mokinys sulaiko kvėpavimą, jo sėkla nebus išlieta netgi jei jis yra apkabintas švelniausių ir patraukliausių moterų.”

Rytuose egzistuoja daug magiškų pozų seksualiniam aktui, vadinamam maithuna, atlikti.

Jogės moterys turi nepaprastai sutraukinėti savo makšties raumenis; taip jos išvengia orgazmo ir moteriško seksualinio skysčio išsiliejimo. Taip pabunda jų Kundalini.

Tantros tekstas teigia, jog net jei sėkla būtų tuoj, tuoj išsilieta, jogas turi sulaikyti ją bet kokia kaina, kitais žodžiais sakant, sėkla neturi būti išlieta.

Jogas (-ė) patiria ekstazę seksualinio akto metu. Nirvana yra pasiekiama su tokio tipo seksualine ekstaze. Tai ir yra „jojimas ant tigro“; tokį seksualinį aktą jogai vadina maithuna.

Maithunos seksualinių pozicijų yra gausu ir jie pasirenka kurią tik nori. Visos šios seksualinės pozicijos yra iliustruotos Seksualinės Jogos knygoje “Kama Kalpa”. Vienoje iš jų jogas atlieka maithuną sėdėdamas ant žemės sukryžiuotomis kojomis rytietišku stiliumi; jogė atsisėda ant jo kojų ir absorbuoja falą, po to ji sukryžiuoja savo kojas už jogo nugaros taip, jog jos kojos apgaubia jogą.

Kartais yra naudojamas atvirkštinis variantas, kurio pagalba, dėl ypatingai šventų ir simbolinių priežasčių, jogė atlieka aktyviąją dalį. Jogas akivaizdžiai vaizduoja nejudančią dvasią, o ji, jogė, vaizduoja gamtą judėjime. Taigi aukščiausioje seksualinio akto akimirkoje, artėjant orgazmui, jogė atlieka dar stipresnius ir intensyvesnius seksualinius sutraukimus, kad išvengtų spazmo ir orgazminio išsiliejimo. Jogas pasinaudoja šio momento palankiomis aplinkybėmis ypatingai koncentracijai ir nepaprastai meditacijai. Taip jie pasiekia Nušvitimą, Ekstazę, Samadhi.

Nepaisant to, Vakarų pasaulyje bet kuri santuokinė pora gali praktikuoti maithuną nenaudodami šių sudėtingų pozų iš Rytų pasaulio. Pakanka pasimelsti Šventajai Dvasiai prieš praktiką, prašant Jo pagalbos ir po to atlikti seksualinį aktą Vakarų stiliumi; pora turi atsitraukti prieš orgazmą. Sėkla niekada gyvenime neturėtų būti išliejama.

Kvaili Juodosios Magijos mokslininkai tiki, jog ši praktika yra pavojinga ir gali prišaukti prostatos, uretros ir sėklinių pūslelių priplūdimą. Ši kvailų mokslininkų sąvoka yra tikra melagystė. Mes, gnostikai, praktikuojame tokį seksualinį aktą visą savo gyvenimą ir mes niekada neturėjome problemų su prostata, uretra ar sėklinėmis pūslelėmis.

Neabejotinai santuokos gali pasiekti aukščiausią laimę su maithunos pagalba.

Taip yra amžinai išsaugojamas medaus mėnesio džiaugsmas visą gyvenimą. Atliekant tokį seksualinį aktą egzistuoja tikra laimė; kiekvieną kartą, pora vis labiau jaučia glamonių ir seksualinio akto reikalingumą, nesijausdami nuvargę nuo to. Pasitelkiant tokį seksualinį aktą, pasaulyje pasibaigs skyrybos. Mes įžengiame į Nirvaną pasitelkdami tokį seksualinį aktą.

Jei to nori, poros gali melstis ir medituoti atsirėmę nugaromis rytietišku stiliumi, taigi taip maldaudami, prašydami Šventosios Dvasios suteikti jiems džiaugsmą gaunant Ugnį.

Klaidinga yra kategoriškai tvirtinti, jog maithuna žaloja prostatą ir sukelia prostatos liaukos uždegimą. Visi iš mūsų, kurie praktikuoja maithuną, mėgaujasi nuostabia sveikata.

Pradžioje maithuna yra auka, tačiau po kurio laiko maithuna tampa visišku seksualiniu pasitenkinimu ir aukščiausiąja laime.

Visos tos teorijos, kurias kvaili mokslininkai kuria kovodami prieš maithuną, yra visiškai klaidingos ir tie, kurie leidžiasi apgaunami šių tamsiųjų “priežastimi be priežasties”, neišvengiamai bus transformuoti į Prarajos gyventojus.

Mes atskleidžiame Naująją Erą ir žmonija bus padalinta į dvi grupes: į tuos, kurie priims Baltąjį Tantrizmą ir tuos, kurie laikys save Tamsiaisiais (Juodaisiais); kitais žodžiais sakant, į tuos, kurie pritars sėklos išliejimui ir tuos, kurie nepritars; į tuos, kurie ir toliau išlies savo sėklą ir tuos, kurie neišlies jos; į Baltosios Tantros Žmones ir Juodosios Tantros žmones, tai yra viskas. Kalbant Okultine prasme, mes sakytume: “Baltieji Magai ir Juodieji Magai”. Jie yra dvi Naujosios Vandenio Eros grupės.

Frydrichas Nyčė savo knygoje “Štai taip Zaratustra kalbėjo” teigė:

„Seksualinis susijaudinimas: visiems asketiškiems kūno niekintojams, tai yra įgėlimas ir gairė; ir jis visų žemiškųjų prakeiktas kaip „pasaulis“, nes jis išjuokia ir apkvailina visus paklydusius mokytojus.

Seksualinis susijaudinimas: tamsuomenei, tai yra silpna ugnis, kurioje jie deginami; visai sukirmijusiai medienai, visiems smirdantiems skudurams, tai – paruošta kaitra ir kamuojantis žaizdras. 

Seksualinis susijaudinimas: laisvoms širdims, tai yra tyras ir nevaržomas dalykas, žemės laimės sodas, visas ateities dėkingumas užplūstantis dabartį.

Seksualinis susijaudinimas: nesveikiems, tai yra saldūs nuodai; tačiau turintiems geležinę valią, tai – nuostabus gaivinantis gėrimas ir pagarbiai išsaugotas vynų vynas. 

Seksualinis susijaudinimas: tai - aukščiausios laimės ir kilniausios vilties nuostabi simbolinė laimė. Nes daugeliui pažadėta santuoka ir netgi dar daugiau,

- daugeliui, kurie pažįsta vienas kitą menkiau nei vyras ir moteris, ir kurie pilnai suprato, kokie vienas kitam svetimi yra vyras ir moteris!“  

Iš tikrųjų meilė yra ypatingai dieviškas, kosminis fenomenas. Kai vyras atlieka apeigas prie aukščiausios seksualinės aukos altoriaus, tuo momentu, jis gali nukreipti visą susijaudinimą link visų savo magnetinių centrų ir priversti juos vibruoti, kibirkščiuoti ir spindėti. Tomis aukščiausio seksualinio susijaudinimo akimirkomis, mes esame lyg nepaprastai didingi dievai.

Šventi raštai sako: “Prašyk ir tau bus duota; belsk ir bus atidaryta”. Iš tikrųjų aukščiausioji seksualinio akto akimirka yra tiksli akimirka, kurios metu mes galime prašyti Trečiojo Logos (Šventosios Dvasios) visų tų išsiilgtų galių. Nenusakoma Šivos (Trečiojo Logos) jėgų galia transformuoja mus į dievus.

Daug kas pasakyta apie meditaciją ir ekstazę (samadhi). Neabejotinai, geriausias laikas meditacijai ir ekstazei yra seksualinio susijaudinimo valanda. Seksualinės jėgos sukelia ekstazę. Meditacijos pagalba mes turime transformuoti susijaudinimą į ekstazę.  

Seksualinio akto metu ir po jo, kai susijaudinimas dar vibruoja, mes pereiname Sacrificius Intelectus. Iš tikrųjų tik kūrybinė emocija gali mus pakelti iki ekstazės.

Tik tas, kuris geba verkti besimelsdamas Trečiajam Logos prieš seksualinį aktą ir po jo, gali įžengti į Nirvaną; tik tas, kuris geba apsvaigti nuo susijaudinimo neišliedamas sėklos, gali būti transformuotas į nepaprastai didingą dievą.

Kas išmoksta, kaip išmintingai mėgautis susijaudinimu neišliejant sėklos, tie yra transformuojami į visiškai laimingas būtybes.

Tobula Santuoka yra visuomeninio Kristaus kelio pagrindas. Nelaimei, šiuolaikiniame gyvenime santuoka transformavosi į lengvabūdiškumą, kuris laikosi atokiai nuo išminties. Todėl išyra santuokos; tai yra daugelio skyrybų priežastis. Primygtinai svarbu yra studijuoti Gnosis, svarbu grįžti į meilės paslapčių mistiškas iškilmes. Skubiai reikėtų išmokti mėgautis meilės malonumais. Neatidėliotinai reikėtų suvokti, jog susijaudinimo pagalba gimsta Angelas mumyse. Tik angelai gali įžengti į Karalystę.

Baltasis Tantrizmas pateikia mokslą užbaigti skyrybas ir išsaugoti medaus mėnesį visą žmogaus gyvenimą. Namai yra krikščionių visuomenės pagrindas. Baltasis Tantrizmas, su savo žymiąja maithuna, yra raktas dieviškajai seksualinei laimei.

 


Ištrauka iš knygos “Marriage, Divorce and Tantrism”, pagal Samael Aun Weor

 


 „Daugelis miegančiųjų  žemės dulkėse atsibus:  kai kurie amžinajam  gyvenimui, kiti gėdai ir  amžinajai negarbei.“

 - Danieliaus knyga 12:2

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos