Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Antrasis Gimimas


Praeitame skyriuje mes teigėme, jog Esybė, Slaptasis, kiekvienos gyvos būtybės dieviškoji Dvasia, turi dvi Sielas: Budhi ir Aukštesnįjį Manas.

Pati Esybė yra Atmanas, Nenusakomasis. Jei mes padarysime klaidą Esybei priskirdami aukštesniojo „aš“, alter ego, pasąmoningo „aš“ ar dieviškojo Ego ir t. t. apibūdinimą, mes padarysime šventvagystę, kadangi tai, kas yra dieviška, kas yra Realybė, niekada negali pulti į atskiriamumo ereziją. 

Aukštesnysis ir žemesnysis yra dvi to pačio dalyko pusės. Aukštesnysis ar žemesnysis „aš“ yra dvi to paties daugybinio ego (šėtono) dalys. Esybė yra Esybė ir Jos egzistavimo priežastis yra būti ta pačia Esybe. Esybė peržengia Asmenybę, „aš“ ir individualybę.

Atmanas, Esybė atskirai Save suskaido į Budhi ir Manas. Budhi yra mūsų Valkirija, mūsų dieviškoji sutuoktinė (Dantės Beatričė), Dvasinė Siela. Manas, Aukštesnysis Manas (teosofijoje klaidingai vadinamas priežastiniu ego) yra Žmogiškoji Siela, amžinasis Valkirijos sutuoktinis.

Septyni Esybės kūnai


Budhi ir Manas iš tikrųjų yra dvi Sielos dvynės, dvi Žuvų zodiako ženklo Žuvys, giliuose amžinosios Motinos Erdvės vandenyse.

Priešingybės vyriška-moteriška yra sutaikomos Monadoje tam, kad suformuotų nemirtingą triadą Atmaną-Budhi-Manas.

Bet kurio mėnuliško padaro nemirtinga triada nėra įkūnyta. Triada laisvai gyvena Paukščių Take, tačiau ji yra sujungta su fiziniu kūnu per žymiąją antakaraną, gyvybės giją (sidabrinį siūlą).

Vargšui „Intelektualiam Gyvūnui“ (klaidingai vadinamam žmogumi) priklauso tik maža Žmogiškosios Sielos dalelė jo protoplazminiuose, mėnuliškuose kūnuose. Nelaimei, ta dalelė, Budhata ar Esmė yra įkalinta daugybiniame „aš“. 

Taigi kaip Atmanas atskirai Save suskaido į Budhi ir Aukštesnįjį Manas, taip pat ir Aukštesnysis Manas atskirai save susiskaldo į Budhatą, į Esmę.

Iš tikrųjų vargšas „intelektualus gyvūnas“ negalėtų savyje (savo viduje) įkūnyti savo nemirtingos triados, nes jam priklauso tik vidiniai protoplazminiai mėnuliški kūnai. Akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis, jis neatlaikytų milžiniškos elektro-dvasinės Atmano-Budhi-Manas įtampos ir mirtų.

Kas nori savyje (savo viduje) įkūnyti savo sielos visumą, savo dievišką ir nemirtingą triadą, tas pirma turi nusileisti į Devintąją Sferą (lytinius santykius), kad galėtų susikurti savo elektroninius Sauliškuosius Kūnus.

Izabelė [angl.: Isabel] gyvena Atmane. Šiuo momentu man į galvą ateina dalelytė Is, amžinasis moteriškasis principas, ir Izidiškos paslaptys: Abelis yra Žmogiškoji Siela, kilnus amžinosios numylėtos moteriškosios sielos sutuoktinis.

Tiesą sakant, dieviškosios nemirtingos triados įkūnijimas reiškia Antrąjį Gimimą, kas yra išėjimas iš Devintosios Sferos. 

Gimęs vaikas išnyra iš gimdos. Kas gimsta aukštesniuosiuose pasauliuose, tas išnyra iš Devintos Sferos (lytinių santykių).

Kas pasiekia Antrąjį Gimimą, tas priimamas į dukart-gimusių šventyklą, tas turi atsisakyti lytinių santykių visai amžinybei. Dukart-gimusiems seksualinis aktas yra absoliučiai uždraustas. Kas pažeidžia šį dėsnį, tas praras savo sauliškuosius kūnus ir nusileis į kartėlio slėnį.  

Kas pasiekia Antrąjį Gimimą (kurio Jėzus mokė Nikodemą), tas iš tikrųjų, pasinaudodamas savo teise, įžengia į Magis Regnum, Regnum Dei.

Niekas negali įžengti į Karalystę apsirengęs elgetos skudurais (mėnuliškais skudurais). Aš žinau atvejį, kai viena ledi Adeptė, po dešimties metų intensyvaus darbo Devintoje Sferoje, susikūrė savo sutuoktuvių mantiją: t. y. savo sauliškuosius kūnus. Dabar ši ledi adeptė yra Karalystės gyventoja; ji gyvena tarp Elohimų.

Sunku nustatyti kiek tiksliai reikės laiko Antrajam Gimimui, nes tai priklauso nuo darbo kokybės. Kai kurie žmonės gali pasiekti Antrąjį Gimimą per 15 ar 20 metų intensyviai dirbdami Devintoje Sferoje; kitiems tai gali trukti daug ilgiau.

Prisiminkite, broliai ir seserys gnostikai, jog mūsų moto yra thelema (valios stiprybė). Vidinė Savirealizacija yra skirta tik vyrams ir moterims, turintiems thelemą.

Prieš dukart-gimusį atsiveria du keliai: kelias į dešinę ir kelias į kairę.

Dešinysis kelias yra tiems, kas dirba naikindami „aš“. Kairysis kelias yra tiems, kas padaro klaidą nedirbdami „aš“ sunaikinime.

Dukart-gimęs, kuris nesunaikina savo mėnuliško ego į kosmines dulkes, transformuoja save į kosminės Motinos išsigimėlį. Jis tampa marutu, egzistuoja tūkstančiai marutų rūšių. Kai kurios Rytų Sektos ir musulmonų gentys padaro apverktiną klaidą įkurdami kultą visoms toms marutų šeimoms.

Kiekvienas marutas, kiekvienas hasnamusas iš tikrųjų turi dvi asmenybes: vieną baltąją ir kitą juodąją (vieną saulišką ir kitą mėnulišką). Slaptasis, Esybė, apsirengusi elektroniniais sauliškaisiais kūnais, yra baltoji hasnamuso asmenybė, o daugybinis „aš“, apsirengęs protoplazminiais mėnuliškais kūnais, yra hasnamuso juodoji asmenybė. Taigi šie marutai turi dvigubą gravitacijos centrą.

Gyvybiškai yra svarbu suvokti kiekvieną iš mūsų psichologinių Defektų kiekviename ir visuose 49-se pasąmonės lygmenyse. Tačiau to nepakanka, kad būtų galima pašalinti visas nugrimzdusias esybes, kurios įasmenina mūsų klaidas.

Protas nieko iš esmės pakeisti negali. Pats protas gali sau leisti prabangą slėpti savo pačio klaidas ar pateisinti jas, pasmerkti, ar perstumti jas iš vieno proto lygmens į kitą. Nepaisant to, protas nesugeba jų sunaikinti ar pašalinti. 

Reikalinga papildoma pagalba, ypatinga pagalba; kažkas, kas gali išimti, ištraukti, pašalinti „aš“ (tas nugrimzdusias esybes, kurios įasmenina mūsų psichologines klaidas) ir įmesti juos į pragariškus pasaulius.

Laimei, kiekvienas iš mūsų turime individualią kosminę Motiną, Dieviškąją Motiną. Ji yra tas Motinos Erdvės matematinis taškas. Ji yra tas motinos taškas, iš kurio išsiskleidė Esybė, Atmanas. Iš tikrųjų Ji yra pačios mūsų Monados šaknys, individuali mūsų Monados Motina. 

Tas matematinis taškas, tas Materijos taškas, pats savyje yra neišmatuojamas. Jo egzistavimas yra daugiau realus nei viso to, kas yra išmatuojama. Be jokios abejonės, išmatuojamumas yra ypatingai grubus egzistencijos požymis, nes išmatuojamumas, pats savyje, yra nepaprastai sąlygota sąvoka.

Kiniečių budistų pagodos vienuoliai išmokė mane ypatingo meldimosi būdo; tai yra asana ar šventa poza melstis mūsų vidiniam Budai ir, tiesą sakant, vidinio Budos individualiai kosminei Motinai.


Kyoto auksinė pagoda


Nurodymas:

Pirma, atsiklaupkite; antra, atsisėskite ant savo kulnų musulmonų stiliumi; trečia, ištieskite rankas suformuodami horizontalią kryžiaus liniją; ketvirta, melskitės savo Dieviškajai Motinai ir lenkitės į priekį ir atgal sulenkdami liemenį, rankas laikydami ištiestas į šalis ir stabiliai sėdėdami ant savo kulnų.

Suvokę tą ar kitą psichologinį defektą visuose ir kiekviename proto pasąmoninguose lygmenyse, mes turime melsti pagalbos mūsų individualios Dieviškosios Motinos. Tokiu būdu mes maldaujame Ją pašalinti iš mūsų mėnuliškų kūnų „aš“, esybę, kuri įasmenina tokį defektą.

Be mūsų Dieviškosios Motinos pagalbos neįmanoma pašalinti demoniškų „aš“, gyvenančių mėnuliškuose kūnuose.

Bet kokio psichologinio defekto suvokimas yra būtinas prieš tai, kai mūsų Dieviškoji Motina pradeda šalinti nugrimzdusią esybę, įasmeninančią tą defektą.

Kai daugybinis „aš“ yra visiškai pašalinamas, tada mes paliekame atominius Pragarus ir įžengiame į skaistyklos molekulinį regioną.

Skaistykloje mes turime kepinti ar skrudinti „aš“ sėklas, nes jei šios sėklos nėra sudeginamos, jos sudygs ir vėl. Prisiminkite, jog daugybinis „aš“ gali atgimti taip pat, kaip ir paukštis feniksas iš savo paties pelenų.

Protoplazminių mėnuliškų kūnų pašalinimas yra įmanomas tiktai tada, kai daugybinis „aš“ yra miręs ir kai žalingi polinkiai ar sėklos (pasitelkiant ugnį) yra sunaikinamos į kosmines dulkes.

„Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo Dievui.“ - Evangelija pagal Matą 22:21

Mėnuliškieji kūnai priklauso Gamtai; Ji mums juos paskolina, taigi mes juos turime Jai gražinti.

 


Ištrauka iš knygos „The Solar Bodies“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Nebūkite tokie, kaip  tie, kurie pamiršta  Alachą, nes tada Jis  padaro taip, kad jie  pamirštų savo sielas!“

    - Koranas 59:19

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos